Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Bürootöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Bürootöötaja, tase 4
EN: Clerical staff, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.12.2018
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/33 17.05.2022.
-------------------------------
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Standardis tehti sõnalisi parandusi, ajakohastati kutsestandardi lisad ja kirjeldati läbiv kompetents, milles kirjutatakse täpsemalt lahti arvutikasutamise ja keeleos...
kusnõuded.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Bürootöötaja 209063 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.04.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Informaatika ja Arvutustehnika Kool (suletud) IT-süsteemide nooremspetsialist äriteenuste alal 134037 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.01.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Bürootöötaja tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, sise- ja välisklientide teenindamise ning dokumenditööga oma pädevuse piirides, pakkudes tehnilist tuge (sh andmete sisestamine, dokumentide paljundamine, skaneerimine).
Bürootöötaja täpsemad tööülesanded sõltuvad konkreetse...
st organisatsioonist ja eeldavad enamasti head suhtlemisoskust ja kiiret, paindlikku ning korrektset tegutsemist. Tüüpilisteks bürootöödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus, ametikohtumiste teenindamine jms.
Bürootöötaja teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet, mistõttu enda pidev erialane täiendamine on väga oluline.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Bürootöö toimimise tagamine
1. Bürooruumide korrashoiu korraldamine
2. Ametikohtumiste ettevalmistamine
3. Perioodika tellimine
4. Bürootehnika haldamine

A.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine
1. Info vahendamine
2. Ametikohtumiste teenindamine

A.2.3 Töö dokumentidega
1. ...
Dokumentide loomine ja vormistamine
2. Dokumentide vastuvõtmine ja registreerimine
3. Dokumentide hoidmine
4. Ilukirjutamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul on bürootöötaja tööaeg fikseeritud. Töörütm võib olla nii vahelduv kui ka rutiinne ning sisaldada mitmesuguseid tööülesandeid. Bürootöötaja töötab siseruumides. Tööga võib kaasneda psüühiline pinge ja sundasend, mis võivad põhjustada tervisekahjustusi.
A.4 Töövahendid
Büroo-, esitlus- ja sidetehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Bürootöötaja töö eeldab süsteemsust ja korrektsust, kohuse- ja vastutustundlikkust ning analüütilise mõtlemisvõime olemasolu. Uued tehnoloogiad ja muutuvad tööolud eeldavad õppimis- ja kohanemisvõimet. Meeskonnatöötajana, kelle töö sisaldab palju klienditeenindusega seotud tegevusi on olulisel kohal... ka koostöövõime, tolerantsus, usaldusväärsus, tasakaalukus ja empaatiavõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme bürootöötajaks saab õppida kutseõppeasutuses või läbides kutsealase täienduskoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Büroospetsialist, bürooametnik, bürootöötaja, andmesisestaja, kontorispetsialist, tehniline sekretär, üldsekretär.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Bürootöötaja, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik (B.2.1 – B.2.4) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Bürootöö toimimise tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib bürooruumide korrashoiu vastavust keskkonnasäästlikkuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Hoolitseb bürooruumide väljanägemise eest (puhtus, dekoratiivelemendid, lilled, trükised jms), lähtudes organisatsioonis väljakujunenud tavadest. Selgitab välja ning kooskõlastab majanduskaupade, bürootarvete ja inventari vajaduse, tellib vajaliku ja peab nende üle arvestust vastavalt korraldustele.
2. Pakub välja ja lepib kokku ametikohtumiste toimumiskohad vastavalt korraldustele ning vajadusel valmistab ette ruumi, tehnilised vahendid ja muu vajaliku. Valmistab ette materjalid ja tagab nende kättesaadavuse vastavalt korraldustele.
3. Tellib perioodika ja korraldab selle kättesaadavuse (sh organisatsiooni väljaanded) ning säilitamise vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
4. Kasutab heaperemehelikult bürootehnikat (paljundusmasinad, skannerid, printerid, esitlustehnika, faksid jms), vajadusel abistab kaastöötajaid ja korraldab bürootehnika hooldust. Tellib ja väljastab vajalikud bürootarvikud vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid;
2) tööohutuse ja töötervishoiunõuded;
3) dokumentide vormistamise põhimõtted;
4) bürootehnika kasutuspõhimõtted.
B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Vastab telefonikõnedele korrektselt ja arusaadavalt, lahendab küsimusi oma pädevuse piires, edastab kõned või teated asjaga seotud töötajatele. Uuendab sise- ja välisveebis olevat informatsiooni, edastab teateid, uudiskirju, pressiteateid, meeldetuletusi vms vastavalt juhistele, valides sobiva edastamise viisi. Sisestab, uuendab ja vajadusel vahendab vajaliku info selleks loodud andmekogumites vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
2. Suhtleb korrektselt sise- ja välisklientidega ning vajadusel vahendab infot, juhindudes sekretäritöö eetikakoodeksist. Teavitab osalejaid ametikohtumistest, teeb meeldetuletusi, teenindab (võtab vastu, suunab, kostitab jms) sise- ja väliskliente vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.

Teadmised:
1) suhtlemise alused (sh telefonitöö, info vahendamine);
2) klienditeeninduse põhimõtted;
3) kujundusprogrammid ja kirjutusvahendid.
B.2.3 Töö dokumentidega 4

Tegevusnäitajad:
1. Vormistab keeleliselt ja tehniliselt etteantud vormile ja nõuetele vastavaid dokumente, lähtudes valdkonna heast tavast. Koostab protokolle ja memosid vastavalt etteantud vormile. Teeb dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele. Loob dokumendimalle (kirjamalle jne) vastavalt nõuetele. Abistab kolleege dokumentide vormistamisel oma pädevuse piires ja vajadusel vormistab teiste koostatud dokumente.
2. Registreerib ja süstematiseerib dokumente vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale. Suunab dokumendid adressaadile vastavalt täitmisülesande vajadusele eri kanalite kaudu (dokumendiregister, post, e-post jne). Jälgib dokumentide täitmise tähtaegu ja teeb vajadusel meeldetuletusi vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
3. Hoiab dokumente vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale, arvestades dokumendi elukäigu etappe. Valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette organisatsiooni arhiivi andmiseks vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud korrale. Kasutab dokumentide otsinguks ülevaadet arhiivi koosseisu kohta ja registreerib laenutatavad dokumendid (toimikud) vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale. Vastutab dokumendikogujate, -kastide ja -purustajate töökorras oleku eest vastavalt juhistele.
4. Kirjutab käsitsi ja arvuti abil erinevates ilukirjastiilides.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid, sh dokumentide loomise ja vormistamise põhimõtted;
2) dokumenteerimise põhimõtted;
3) dokumendihaldussüsteemi (DHS) põhimõtted;
4) organisatsiooni arhiivi arvestusdokumendi koostamise põhimõtted;
5) dokumentide hoidmise nõuded;
6) erinevad ilukirjastiilid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Bürootöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööalaselt arvutit järgmistel tasemetel: infotöötlemine vilunud kasutaja tasemel, kommunikatsioon, sisuloome, probleemilahendus ja ohutus iseseisva kasutaja tasemel. (lisa 1 – digipädevuste enesehindamise skaala).
2. Kasutab oma töös korrektselt riigikeelt tasemel B2. Kasutab tööalaselt veel vähemalt kahte võõrkeelt, neist ühte vähemalt tasemel B1. Soovitavalt üks võõrkeeltest vene keel (lisa 2 – keelte oskustasemete kirjeldused).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-31122018-1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.12.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Sekretär
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
41 Kontoritöötajad
412 Asjaajamise tugitöötajad
4120 Asjaajamise tugitöötajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ülle Moks Haapsalu Kutsehariduskeskus
Külli Song Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Mirjam-Merike Sõmer Tartu Kutsehariduskeskus
Anu Moosel SA Innove
Janne Kerdo Eesti Juhi Abi Ühing
Piret Veski Tschudi Ship Management AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist