Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Bürooassistent, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Bürooassistent, tase 4
EN: Office assistant, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muutus kutsestandardi nimi, sest tööturul kasutatakse pigem assistendi kui töötaja nimetust ning see oleks artaktiivsem ka õppesse tulijate jaoks. Kutsestandardi struktuuri on muudetud ning seeläbi on tekkinud loogiline seos ka sekretäri ja juhiabi kutsetega. Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Bürooassistent 233324 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.06.2022 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Bürooassistent 241783 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 15.01.2024 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Bürooassistent 251802 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 15.01.2024 Avatud
4 Haapsalu Kutsehariduskeskus Bürootöö 141119 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Bürootöö 139217 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Bürootöö 138317 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
7 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Bürootöötaja 157251 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
8 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Bürootöötaja 138577 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
9 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Bürootöötaja 187198 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Bürooassistent tegeleb info edastamise, telefonisuhtluse, dokumenditöö ja ametikohtumiste teenindamisega, tagades bürootöö ladusa toimimise ja pakkudes tehnilist tuge (sh andmete sisestamine, dokumentide paljundamine, skaneerimine).
Bürooassistent ülesanded eeldavad enamasti suhtlemisoskust, kiiret...
, paindlikku ja korrektset tegutsemist.
Samal kutsealal on ka Sekretär, tase 5 ja Juhiabi, tase 6 kutsestandardid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine
A.2.2 Organisatsiooni töö- ja suhtekorralduse toetamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Bürootassistendil on läbitud kutseõppe tasemeõpe, täienduskoolitus või on kompetentsid omandatud erialase töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Bürooassistent, bürootöötaja, andmesisestaja, büroospetsialist, tehniline sekretär.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Bürooassistent, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. kasutab bürootehnikat (nt paljundusmasinad, skannerid, printerid, esitlustehnika), vajadusel abistab kaastöötajaid;
2. järgib tööohutuse-, töötervishoiu- ja keskkonnanõudeid;
3. järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid;
4. juhindub oma töös sekretäritöö eetikakoodeksist ja järgib ...
etiketti;
5. täiendab oma erialateadmisi, osaleb elukestvas õppes;
6. kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 (Lisa 1); kasutab tööalaselt veel vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1;
7. kasutab digivahendeid vastavad digipädevuste enesehindamise skaala (Lisa 2) algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. loob sisuliselt, keeleliselt ja vormiliselt korrektseid dokumente, valides sobiva dokumendimalli, dokumendiliigi ja teabekandja ning lähtudes kehtestatud nõuetest (sh küberturvalisuse nõuetest);
2. registreerib ja süstematiseerib dokumente vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale, suunab dokumendid adressaadile vastavalt täitmisülesandele, kasutades erinevaid saatmisviise; jälgib dokumentide täitmise tähtaegu;
3. korrastab dokumente, järgides organisatsiooni vajadusi, säilitusnõudeid ja -tähtaegu;
4. otsib dokumente, kasutades ülevaadet arhiivi koosseisu kohta.
B.3.2 Organisatsiooni töö- ja suhtekorralduse toetamine 4

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb korrektselt, juhindudes heast tavast, organisatsiooni väärtustest ja kultuurist;
2. vastab telefonikõnedele korrektselt ja arusaadavalt, edastab kõned ja teated asjaga seotud töötajatele;
3. sisestab, uuendab ja vajadusel vahendab vajaliku info organisatsiooni suhtluskanalites vastavalt juhistele ja järgides küberturvalisuse nõudeid;
4. vahendab infot ja materjale, valmistab ette ruumid koosolekuteks ja kohtumisteks; dokumenteerib koosolekuid ja kohtumisi, kasutades etteantud vorme;
5. selgitab välja kontori- ja esitlustehnika ning -tarvikute vajaduse ja korraldab nende hankimise ning hoolduse; kontrollib, et töö- ja koosolekuruumid on korrektsed ning vajalike vahenditega varustatud.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05052022-3.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Sekretär
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
41 Kontoritöötajad
412 Asjaajamise tugitöötajad
4120 Asjaajamise tugitöötajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaire Karp Riigikantselei
Janne Kerdo Tallinna Majanduskool, Eesti Juhiabi Ühing
Ülle Moks Haapsalu Kutsehariduskeskus
Nele Pihlak Eesti Energia AS
Tiia Murulaid Tallinna Tehnikakõrgkool
Hille Oidemaa Eesti Arhivaaride Ühing
Piret Veski Stell Eesti AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist