Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee teemehaanik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raudtee teemehaanik, tase 3 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetents...
use hindamisele kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raudtee teemehaanik, tase 3
EN: Railway Mechanic, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Raudtee keevitaja, tase 3
  • Sillatööline, tase 3
Kehtib alates: 10.12.2013
Kehtib kuni: 29.01.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee teemehaanik, tase 3 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööd. Vajadusel töötab 3. taseme raudtee teemehaanik signalistina, et tagada liiklusohutus rööbasteel töötamisel.
3. taseme raudtee teemehaanik on oskustööline, kes töötab meeskonna liikmena või iseseisval...
t ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
Raudtee teemehaanik, tase 3 kutse sisaldab kahte osakutset: sillatööline, tase 3 ja raudtee keevitaja, tase 3.
Raudtee keevitaja osakutse eeldab keevitaja kutsekvalifikatsiooni olemasolu.
3. taseme raudtee teemehaaniku töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.

Rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde kutseala koosneb neljast kutsest.
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 teeb brigaadi liikmena lihtsamaid raudtee hooldus- ja remonttöid, vajades mõnikord ka kogenud töötaja juhendamist.
Raudtee teemehaanik, tase 3 töötab brigaadi liikmena, kontrollib iseseisvalt raudtee tehnilist seisukorda, teeb tehnohooldust ja remonti ning leiab võimalike vigade põhjusi.
Raudtee teemehaanik, tase 4 teeb ja korraldab rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid, juhendab brigaadi liikmeid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul ning kontrollib tehtud töö tulemust etteantud juhiste järgi.
Raudtee teemehaanik, tase 5 planeerib ja juhib hooldus-, remont- ja ehitustöid (sh määrab materjalide ja mehhanismide vajadust), kontrollib tehtud töö tulemust, kavandab ja korraldab parendustegevused ning võtab töö vastu või kontrollib rööbastee ja raudteerajatiste seisukorda ning teeb raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
1) Tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine
2) Töö tehnoloogilise protsessi ettevalmistamine
3) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete valimine
4) Isikukaitsevahendite kasutamine

A.2.2 Töö planeer...
imine ja dokumenteerimine sillatöölise töös
1) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete valimine
2) Isikukaitsevahendite kasutamine

A.2.3 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusmeetmete valimine
2) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
3) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine
4) Tee- ja signaalmärkide paigaldamine, hooldamine ja eemaldamine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine sillatöölise töös
1) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
2) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.5 Liiklusohutuse tagamine raudtee keevitaja töös
1) Ohutusmeetmete valimine
2) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
3) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine
1) Liiklusohtliku rikke avastamine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine
3) Tehnoloogia järgimine
4) Raudteerajatiste mõõdistamine

A.2.7 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine sillatöölise töös
1) Liiklusohtliku rikke avastamine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine
3) Tehnoloogia järgimine

A.2.8 Lumetõrjetööde tegemine raudteel
1) Ülesõitude ja pöörmete lumetõrjetööd
2) Ülesõitude ja pöörmete lumetõrjetööd väikemehhanismidega

A.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimine
2) Üksikliiprite vahetamine ja kohendamine
3) Liiprite lausvahetamine
4) Pöörmeprusside paigaldamine ja lausvahetamine
5) Pöörmeprusside üksikvahetamine

A.2.10 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine sillatöölise töös
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimine
2) Sillaprusside vahetamine

A.2.11 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
1) Sideosade ja kinnituste kontrollimine, paigaldamine ja vahetamine
2) Erinevate kinnituste paigaldamine ja vahetamine
3) Üksikute sideosade ja kinnituste vahetamine
4) Lukupilude hajutamine rööpaniiti katkestamata
5) Rööbaste ärajooksu tõkestamine

A.2.12 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine raudtee keevitaja töös
1) Sideosade ja kinnituste kontrollimine, paigaldamine ja vahetamine
2) Erinevate kinnituste paigaldamine ja vahetamine
3) Üksikute sideosade ja kinnituste vahetamine

A.2.13 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine
1) Muldkeha defektide kõrvaldamine
2) Veeviimarite ja kraavide rajamine ja korrastamine

A.2.14 Ballasti paigaldamine ja hooldamine
1) Ballasti vahetamine kuni 10 cm liipri tallast sügavamalt üksikute lirtsmete kohal
2) Ballasti vahetamine pikkrööbastega teel kuni 10 cm liipri tallast sügavamalt üksikute lirtsmete kohal

A.2.15 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine
1) Tee rihtimine ja tõstmine kuni 60 mm
2) Rööpmelaiuse korrigeerimine kuni kolmel järjestikku asuval liipriotsal
3) Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamine kuni 20 mm ja teekergete kõrvaldamine kuni 60 mm

A.2.16 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine
1) Rööbasahela rikete kindlakstegemine
2) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamine
3) Rööbasahela korrashoidmine automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil

A.2.17 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine raudtee keevitaja töös
1) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamine
2) Rööbasahela korrashoidmine automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil

A.2.18 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine
1) Raudteetruubi puhastamine
2) Rennide seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine ning kõrvaldamine

A.2.19 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine sillatöölise töös
1) Raudteetruubi remontimine
2) Raudteetruubi puhastamine
3) Rennide seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine ning kõrvaldamine

A.2.20 Rööbastee korrashoiutööde tegemine ja remontimine raudtee keevitaja töös
1) Rööbastele pealekeevitamine
2) Rööpaühendite keevitamine

A.2.21 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine
1) Reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
2) Laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
3) Raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
4) Raudteekaalude remontimisel ohutuse tagamine
5) Pöördringide remontimisel ohutuse tagamine
6) Raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine

Raudtee teemehaanik, tase 3 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
1) sillatööline, tase 3, mis moodustub tööosadest A.2.2, A.2.4, A.2.7, A.2.10 ja A.2.19;
2) raudtee keevitaja, tase 3, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.5, A.2.6, A.2.12, A.2.17 ja A.2.20.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
3. taseme raudtee teemehaaniku töö toimub välitingimustes ja üldjuhul tööpäeval, vajadusel ööpäevaringselt, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Mõnikord on vaja teha rikete kõrvaldamiseks vajalikke töid väljaspool tavapärast tööaega.
Raudtee teemehaaniku töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht ron...
giliikluseks avatud raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja mistahes ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee teemehaaniku töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee teemehaanik täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kandma töö iseloomule ja ilmastikule vastavat tööriietust, isikukaitsevahendeid, sealhulgas ohutusvesti. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeõnnetuse, töös osalejate trauma või hukkumise.
Raudtee teemehaaniku kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on raudtee spetsiifilised käsitööriistad (näit vasar, kang, mutrivõti, liipri ja rööpa tangid), väikemehhanismid (näit lumepuhur, mutrikeeraja, topper, pilude reguleerija, elektrijaam, lõikur, lihvija jmt), signaalid (signaallipp, -lamp, piiramissignaalid), sidevahendid (k...äsiraadiojaam, mobiiltelefon) mõõtevahendid (näit mõõdulint, -ratas) ja teešabloon.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee teemehaanik, tase 3 töö eeldab füüsilist vastupidavust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, tähelepanuvõimet, koostöövalmidust, valmidust töötada brigaadis saadud töökorralduse järgi.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Teemontöör, teetööline, brigadir, sillatööline, raudtee keevitaja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee teemehaaniku töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Raudtee teemehaanik, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3, B.2.6, B.2.8, B.2.9, B.2.11, B.2.13-B.2.16, B.2.18, B.2.21 ja B.2.22 tõendamine.

Sillatööline, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.2, B.2.4, B.2.7, B.2.10, B.2.19 ja B.2.22 tõendamine.
Raudtee...
keevitaja, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.5, B.2.6, B.2.12, B.2.17, B.2.20 ja B.2.22 tõendamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 3

Tegevusnäitajad:
1) kogub ja täpsustab vajalikku informatsiooni tööülesande täitmiseks, juhindudes tööülesandest;
2) valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesandest;
3) valib oma tööriistad, väikemehhanismid ja abiseadmed, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
4) kasutab isikukaitsevahendeid, juhindudes tööülesandest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) töö tehnoloogilise protsessi kavandamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine sillatöölise töös 3

Tegevusnäitajad:
1) valib oma tööriistad, väikemehhanismid ja abiseadmed, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
2) kasutab isikukaitsevahendeid, juhindudes tööülesandest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.3 Liiklusohutuse tagamine 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed;
2) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega;
3) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded;
4) paigaldab, hooldab ja eemaldab tee- ja signaalmärke.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Liiklusohutuse tagamine sillatöölise töös 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega;
2) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Liiklusohutuse tagamine raudtee keevitaja töös 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed;
2) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega;
3) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke ja tegutseb koheselt liiklusohutuse tagamiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest ning rikke likvideerimisel tegutseb vastavalt juhistele;
2) täidab ohutusnõudeid, tagades enda ja raudteeliikluse ohutuse, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib töö tehnoloogiat, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) mõõdistab raudteerajatised, kasutades asjakohaseid mõõteriistu, juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.7 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine sillatöölise töös 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke ja tegutseb selle likvideerimiseks;
2) täidab ohutusnõudeid, tagades enda ja raudteeliikluse ohutuse;
3) järgib töö tehnoloogiat.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.8 Lumetõrjetööde tegemine raudteel 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb käsitsi lumetõrjetöid ülesõitudel ja pöörmetel, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) teeb lumetõrjetöid ülesõitudel ja pöörmetel, kasutades väikemehhanisme, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) lumetõrjetööde väikemehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.9 Liiprite ja prusside mahapanek, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib liiprite ja prusside kõlblikkust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) vahetab ja kohendab üksikliipreid, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) teeb liiprite lausvahetamist brigaadi liikmena, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) paigaldab pöörmeprusse ja teeb pöörmeprusside vahetamist brigaadi liikmena, juhindudes töö tehnoloogiast ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
5) teeb pöörmeprusside üksikvahetamist, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.10 Liiprite ja prusside mahapanek, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine sillatöölise töös 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib liiprite ja prusside kõlblikkust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) vahetab sillaprusse, juhindudes töö tehnoloogiast ja kasutades asjakohaseid töövahendeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.11 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib rööbastee sideosasid ja kinnitusi ning kinnitab, paigaldab või asendab need, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) paigaldab ja vahetab erinevaid kinnitusi, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) vahetab üksikuid sideosasid ja kinnitusi, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) hajutab lukupilud rööpaniiti katkestamata, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
5) tõkestab rööbaste ärajooksu, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.12 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine raudtee keevitaja töös 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib rööbastee sideosasid ja kinnitusi ning kinnitab, paigaldab või asendab need, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) paigaldab ja vahetab erinevaid kinnitusi, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) vahetab üksikuid sideosasid ja kinnitusi, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.13 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kõrvaldab muldkeha defektid, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
2) korrastab veeviimarid ja kraavid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.14 Ballasti paigaldamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) puhastab ballasti kuni 10 cm liipri tallast sügavamalt üksikute lirtsmete kohal, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
2) puhastab ballasti pikkrööbastega teel kuni 10 cm liipri tallast sügavamalt üksikute lirtsmete kohal, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.15 Tee geomeetria korrashoid 3

Tegevusnäitajad:
1) rihib ja tõstab teed kuni 60 mm, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
2) korrigeerib rööpmelaiust kuni kolmel järjestikku asuval liipriotsal, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) parandab kuni 20 mm loodihälbed, vajumid ja risttõuked ning kõrvaldab kuni 60 mm teekerked, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.16 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks rööbasahela rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) paigaldab rööpaühendid ja isolatsioonimaterjali, juhindudes projektist ning normdokumentide nõuetest;
3) hoiab korras rööbasahela automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil, juhindudes projektist ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.17 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine raudtee keevitaja töös 3

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab rööpaühendid ja isolatsioonimaterjali, juhindudes projektist ning normdokumentide nõuetest;
2) hoiab korras rööbasahela automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil, juhindudes projektist ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.18 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine 3

Tegevusnäitajad:
1) puhastab raudteetruupe, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib renne, teeb kindlaks ja kõrvaldab rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.19 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine sillatöölise töös 3

Tegevusnäitajad:
1) remondib raudteetruupi, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) puhastab raudteetruupi, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kontrollib renne, teeb kindlaks ja kõrvaldab rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.20 Rööbastee korrashoid ja remontimine raudtee keevitaja töös 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb rööbastele (rööpaotstele, riströöpale) pealekeevitust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes keevitustöö tehnoloogiast;
2) keevitab rööpaühendeid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes keevitustöö tehnoloogiast.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik hindamine ja proovitöö
B.2.21 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine 3

Tegevusnäitajad:
1) tagab ohutuse reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) tagab ohutuse laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) tagab ohutuse raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) tagab ohutuse raudteekaalude remontimisel, juhindudes normdokumentide nõuetest;
5) tagab ohutuse pöördringide remontimisel, juhindudes normdokumentide nõuetest;
6) tagab ohutuse raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel, juhindudes normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
Osakutsega seotud kompetentsid
Sillatööline, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine sillatöölise töös 3

Tegevusnäitajad:
1) valib oma tööriistad, väikemehhanismid ja abiseadmed, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
2) kasutab isikukaitsevahendeid, juhindudes tööülesandest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.4 Liiklusohutuse tagamine sillatöölise töös 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega;
2) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine sillatöölise töös 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke ja tegutseb selle likvideerimiseks;
2) täidab ohutusnõudeid, tagades enda ja raudteeliikluse ohutuse;
3) järgib töö tehnoloogiat.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.10 Liiprite ja prusside mahapanek, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine sillatöölise töös 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib liiprite ja prusside kõlblikkust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) vahetab sillaprusse, juhindudes töö tehnoloogiast ja kasutades asjakohaseid töövahendeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.19 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine sillatöölise töös 3

Tegevusnäitajad:
1) remondib raudteetruupi, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) puhastab raudteetruupi, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kontrollib renne, teeb kindlaks ja kõrvaldab rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.22 Raudtee teemehaanik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid oma kutsetaseme piires, järgides sealhulgas õhu temperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb oma kutsetaseme piires remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega;
4) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
5) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
6) saab aru pöörme otstarbest ja oskab liigitada rööpa tüübi, riströöpa margi ja liikumise suuna järgi;
7) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
10) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
11) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
14) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
15) tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
16) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
17) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
18) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
19) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
20) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
21) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
22) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) teerajatiste (sillad, truubid, rennid, viaduktid) ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
5) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
6) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
7) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
8) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
9) gabariidinõuded;
10) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
11) raudteel kasutatavad signaalide süsteemid;
12) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
13) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
14) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
15) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
16) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
17) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
18) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
19) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
20) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
21) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Raudtee keevitaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 3

Tegevusnäitajad:
1) kogub ja täpsustab vajalikku informatsiooni tööülesande täitmiseks, juhindudes tööülesandest;
2) valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesandest;
3) valib oma tööriistad, väikemehhanismid ja abiseadmed, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
4) kasutab isikukaitsevahendeid, juhindudes tööülesandest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) töö tehnoloogilise protsessi kavandamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.5 Liiklusohutuse tagamine raudtee keevitaja töös 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed;
2) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega;
3) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke ja tegutseb koheselt liiklusohutuse tagamiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest ning rikke likvideerimisel tegutseb vastavalt juhistele;
2) täidab ohutusnõudeid, tagades enda ja raudteeliikluse ohutuse, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib töö tehnoloogiat, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) mõõdistab raudteerajatised, kasutades asjakohaseid mõõteriistu, juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.12 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine raudtee keevitaja töös 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib rööbastee sideosasid ja kinnitusi ning kinnitab, paigaldab või asendab need, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) paigaldab ja vahetab erinevaid kinnitusi, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) vahetab üksikuid sideosasid ja kinnitusi, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.20 Rööbastee korrashoid ja remontimine raudtee keevitaja töös 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb rööbastele (rööpaotstele, riströöpale) pealekeevitust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes keevitustöö tehnoloogiast;
2) keevitab rööpaühendeid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes keevitustöö tehnoloogiast.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik hindamine ja proovitöö
B.2.17 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine raudtee keevitaja töös 3

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab rööpaühendid ja isolatsioonimaterjali, juhindudes projektist ning normdokumentide nõuetest;
2) hoiab korras rööbasahela automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil, juhindudes projektist ja normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.22 Raudtee teemehaanik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid oma kutsetaseme piires, järgides sealhulgas õhu temperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb oma kutsetaseme piires remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega;
4) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
5) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
6) saab aru pöörme otstarbest ja oskab liigitada rööpa tüübi, riströöpa margi ja liikumise suuna järgi;
7) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
10) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
11) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
14) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
15) tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
16) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
17) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
18) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
19) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
20) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
21) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
22) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) teerajatiste (sillad, truubid, rennid, viaduktid) ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
5) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
6) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
7) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
8) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
9) gabariidinõuded;
10) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
11) raudteel kasutatavad signaalide süsteemid;
12) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
13) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
14) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
15) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
16) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
17) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
18) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
19) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
20) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
21) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.22 Raudtee teemehaanik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid oma kutsetaseme piires, järgides sealhulgas õhu temperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb oma kutsetaseme piires remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega;
4) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
5) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
6) saab aru pöörme otstarbest ja oskab liigitada rööpa tüübi, riströöpa margi ja liikumise suuna järgi;
7) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
10) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
11) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
14) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
15) tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
16) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
17) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
18) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
19) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
20) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
21) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
22) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) teerajatiste (sillad, truubid, rennid, viaduktid) ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
5) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
6) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
7) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
8) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
9) gabariidinõuded;
10) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
11) raudteel kasutatavad signaalide süsteemid;
12) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
13) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
14) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
15) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
16) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
17) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
18) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
19) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
20) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
21) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-10122013-3.6.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Noor AS Eesti Raudtee
Anto Looken SA Raudteekutsed
Gennadi Jurkin AS Eesti Raudtee
Jevgenia Kin Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Sander Hirvesaar GoTrack OÜ
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Urmas Lükki Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Vladimir Panov AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist