Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee teemehaanik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Raudtee teemehaanik, tase 3 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmiste...
le vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raudtee teemehaanik, tase 3
EN: Railway Mechanic, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.04.2023
Kehtib kuni: 11.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Muudeti kutsestandardi struktuuri:
a. Osakutse sillatööline, tase 3 kaotati ära, sest sisulist erinevust põhikutsega ei ole.
b. Jäeti ära kompetents „Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine“, sest vastav sisu on kirjas üldoskustes.
2. Täiendati läbivalt kõigi kompetentside sõnastusi ja võeti välja kordused.
3. Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents) sõnastati ümber koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee teemehaanik, tase 3 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööd. Vajadusel töötab ta signalistina, et tagada liiklusohutus rööbasteel töötamisel.

Raudtee teemehaanik, tase 3 töötab brigaadi liikmena, kontrollib iseseisvalt raudtee tehnilist seisukorda, teeb tehn...
ohooldust ja remonti ning leiab võimalike vigade põhjusi.

Raudtee teemehaanik, tase 3 töö toimub välitingimustes ja üldjuhul tööpäeval, vajadusel ööpäevaringselt, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht rongiliikluseks avatud raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja erinevates ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee teemehaaniku töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus, ta peab järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutama töö iseloomule ja ilmastikule vastavat kõrgnähtavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeohutust mõjutava juhtumi või tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Põhilisteks töövahenditeks on raudtee spetsiifilised käsitööriistad (nt vasar, kang, mutrivõti, liipri ja rööpa tangid), väikemehhanismid (nt lumepuhur, mutrikeeraja, topper, pilude reguleerija, elektrijaam, lõikur, lihvija), signaalid (signaallipp, -lamp, piiramissignaalid), sidevahendid (käsiraadiojaam, mobiiltelefon) mõõtevahendid (näit mõõdulint, -ratas) ja teešabloon.

Rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde kutseala koosneb neljast kutsest:
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 teeb brigaadi liikmena lihtsamaid raudtee hooldus- ja remonttöid, vajades mõnikord ka kogenud töötaja juhendamist.
Raudtee teemehaanik, tase 3 töötab brigaadi liikmena, kontrollib iseseisvalt raudtee tehnilist seisukorda, teeb tehnohooldust ja remonti ning leiab võimalike vigade põhjusi.
Raudtee teemehaanik, tase 4 korraldab ja teeb rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid, juhendab brigaadi liikmeid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul ning kontrollib tehtud töö tulemust etteantud juhiste järgi.
Raudtee teemehaanik, tase 5 planeerib ja juhib hooldus-, remont- ja ehitustöid (sh määrab materjalide ja mehhanismide vajadust), kontrollib tehtud töö tulemust, kavandab ja korraldab parendustegevused ning võtab töö vastu või kontrollib rööbastee ja raudteerajatiste seisukorda ning teeb raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
A.2.2 Liiklusohutuse tagamine
A.2.3 Tee seisukorra kontrollimine
A.2.4 Lumetõrjetööde tegemine raudteel
A.2.5 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine
A.2.6 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ...
ja puuduste kõrvaldamine
A.2.7 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine
A.2.8 Ballasti paigaldamine ja hooldamine
A.2.9 Raudtee geomeetria korrashoiutööde tegemine
A.2.10 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine
A.2.11 Rajatiste (raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide, veeviimarite, estakaadide, tugiseinade, platvormide) remontimine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kelle kutseoskused on omandatud töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku juhendamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Teemontöör, teetööline, brigadir, sillatööline.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on vajalik kutsetunnistus raudteeseaduse kohaselt.
A.6 Tulevikuoskused
Teemehaaniku tööd mõjutavad uute materjalide kasutuselevõtmine ja raudtee šablooni 1435 mm raudteede ehitamine, mistõttu on vajalik uuendada ja arendada seadmete kasutamise oskuseid ja tunda uusi kasutusele võetavaid materjaliliike ning normatiivseid nõudeid ja erisusi lähtuvalt raudtee šabloonist. ...
Seoses sõidukiiruste kasvamisega on oodatud praegusest paremad spetsiifilised ohutusalased teadmised ning tööprotsesside alased laiemad alusteadmised.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee teemehaanik, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 ja kõikide kompetentside B.3.1-B.3.11 tõendamine.
B.2 Raudtee teemehaanik, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires;
2. järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid;
3. oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervi...
st säästvaid asendeid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel;
4. järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
5. hoiab puhtust ja korda ning hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed jm) hoolivalt ja otstarbekalt;
6. teatab vastutavale töötajale töö valmisolekust ja lõpetamisest;
7. oskab märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks;
8. katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides; teavitab koheselt vastavalt nõuetele;
9. oskab kollektiivi vajadustega ning ühise eesmärgiga arvestada ning teistega ülesannete täitmiseks koostööd teha, sealhulgas vajalikku ja kasulikku informatsiooni jagada;
10. osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires; oskab konstruktiivses väitluses ja arutelus argumente koostada ja esitada, et veenda vastaspoolt või neutraalset kolmandat poolt oma seisukohas;
11. osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut oma töös;
12. valdab eesti keelt vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1);
13. mõistab ja kasutab digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 3

Tegevusnäitajad:
1. kogub ja täpsustab vajalikku informatsiooni tööülesande täitmiseks, juhindudes tööülesandest;
2. valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesandest.

Teadmised:
1) töö tehnoloogilise protsessi kavandamise põhimõtted oma kutsetaseme piires.
B.3.2 Liiklusohutuse tagamine 3

Tegevusnäitajad:
1. valib ohutusmeetmed, piirab töökoha ohutuse tagamiseks ajutiste signaalmärkidega;
2. teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded;
3. paigaldab, hooldab ja eemaldab tee- ja signaalmärke.
B.3.3 Tee seisukorra kontrollimine 3

Tegevusnäitajad:
1. teeb kindlaks liiklusohtliku rikke ja tegutseb koheselt liiklusohutuse tagamiseks, rikke likvideerimisel tegutseb vastavalt juhistele;
2. mõõdistab raudteerajatised, kasutades asjakohaseid mõõteriistu, juhindudes mõõteriistade kasutusjuhenditest.
B.3.4 Lumetõrjetööde tegemine raudteel 3

Tegevusnäitajad:
1. teeb käsitsi lumetõrjetöid raudteerajatistel (raudteeületuskohad, pöörmed, platvormid jm), kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. teeb lumetõrjetöid raudteerajatistel (raudteeületuskohad, pöörmed, platvormid jm), kasutades väikemehhanisme, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhenditest.

Teadmised:
1) lumetõrjetööde väikemehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted.
B.3.5 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine 3

Tegevusnäitajad:
1. vahetab ja kohendab üksikliipreid, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast;
2. teeb liiprite lausvahetamist brigaadi liikmena, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast;
3. paigaldab pöörmeprusse ja teeb pöörmeprusside vahetamist brigaadi liikmena, juhindudes töö tehnoloogiast ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
4. teeb pöörmeprusside üksikvahetamist, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast;
5. vahetab sillaprusse, juhindudes töö tehnoloogiast ja kasutades asjakohaseid töövahendeid.
B.3.6 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib rööbastee sideosasid ja kinnitusi ning kinnitab, paigaldab või asendab need, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. paigaldab ja vahetab erinevaid kinnitusi, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast;
3. vahetab üksikuid sideosasid ja kinnitusi, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
4. reguleerib ja hajutab lukupilud rööpaniiti katkestamata, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast;
5. tõkestab rööbaste ärajooksu, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast.
B.3.7 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. kõrvaldab muldkeha defektid, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast;
2. korrastab veeviimarid ja kraavid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
B.3.8 Ballasti paigaldamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab ballasti rööbasteel, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes töö tehnoloogiast;
2. puhastab ballasti pöörmetel, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast;
3. korrastab ballastiprismat, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast.
B.3.9 Raudtee geomeetria korrashoiutööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. rihib ja tõstab teed, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes tööülesandest;
2. korrigeerib rööpmelaiust, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes tööülesandest;
3. parandab loodihälbed, vajumid ja risttõuked ning kõrvaldab teekerked, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes tööülesandest.
B.3.10 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. teeb kindlaks rööbasahela rikked (isoleerlukud, isolatsioonimaterjal, ühendid jm);
2. paigaldab rööpaühendid ja isolatsioonimaterjali, juhindudes projektist.
B.3.11 Rajatiste (raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide, veeviimarite, estakaadide, tugiseinade, platvormide) remontimine 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab rajatisi, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. remondib rajatisi, teeb kindlaks ja kõrvaldab rikked.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-12042023-1.4/7k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.04.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kaliste Leonhard Weiss OÜ
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Tavo Sarnik Go Track OÜ
Moonika Siniallik Edelaraudtee AS
Meeri Sõerd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Peep Õim SA Raudteekutsed

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist