Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raietööline, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raietööline, tase 3 kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale k...
utsestandardile vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raietööline, tase 3
EN: Logger, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.12.2013
Kehtib kuni: 04.10.2017
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Hiiumaa Ametikool Metsakasvataja 134717 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 22.09.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raietööline, tase 3 on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Raietööline juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused... puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Raietööline kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Raietööline, tase 3 kutse koosneb kolmest osast:

A.2.1 Metsauuenduse rajamine
A.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine
A.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
A.3 Töö keskkond ja eripära
3. taseme raietöölise kutse eeldab orienteerumisvõimet looduses ja füüsilist vastupidavust. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega. Raietööline on kohustatud kasutama töö osale vastavat turvavarustust ning järgima tööohutusnõudeid.
A.4 Töövahendid
Raietöölise põhilisteks töövahenditeks on võsa- ja kettsaag ning labidas, istutustoru ja maakirves.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab otsustus-, vastutus-, keskendumis- ja nägemisvõimet ning füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt on 3. taseme raietöölisel erialane kutseharidus või kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Raietööline, metsur, saemees
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 3. taseme raietöölise kutse tõendamiseks on vajalik kompetentside B.2.1-B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Metsauuenduse rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1) veab ja säilitab taimi, arvestades taimetüüpi ja säilitusnõudeid;
2) hindab visuaalselt metsauuendusmaterjali kvaliteeti ja valmistab taimed istutamiseks ette, lähtudes taimetüübist;
3) rajab metsauuendust, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsauuendusmaterjali tüüpi;
4) hindab töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust, lähtudes tööülesandest (taimede kinnitustugevus pinnases, istutussügavus, istutuskoha valik, istutuse algtihedus).

Teadmised:
1) istutusvõtted;
2) metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne
B.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1) veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet;
2) valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
3) raiub tulevikupuistu koosseisu mittesobivad puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist;
4) hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;
5) hindab töö kvaliteeti, arvestades tulevikupuistuks sobilike puude kvaliteeti, nende arvu hektaril ja vahekaugust ning töö nõuetele vastavust lähtudes tööülesandest.

Teadmised:
1) põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja hooldamise põhimõtted;
2) metsakasvatuslikud eesmärgid;
3) puude enamlevinud kahjustused;
4) võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
5) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu
B.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1) veendub raielangi õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS- seadet;
2) valib kasvama jäävad puud lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
3) toodab puidu sortimendi vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele, kasutades kettsaagi;
4) hooldab kettsaagi vastavalt vajadusele lähtudes kasutusjuhendist;
5) hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest;
6) hindab puidu ja töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.

Teadmised:
1) põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja hooldamise põhimõtted;
2) metsakasvatuslikud eesmärgid;
3) puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked;
4) puude enamlevinud kahjustused;
5) puiduvarumistehnoloogiad;
6) puidu koguse hindamise põhimõtted;
7) kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
8) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Raietööline, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) mõistab oma osa puiduvarumise tehnoloogilises ahelas – raie, kokkuvedu, väljavedu ja sortimendi kasutuse eesmärgist – ning osaleb meeskonnatöös;
2) kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides;
3) hindab ohufaktoreid; väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnkahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
4) järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
5) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid;
2) ergonoomia põhimõtted;
3) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
4) esmaabi alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-05122013-3.5.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.12.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Raietööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aita Sauemägi SA Innove
Andres Müürisepp Luua Metsanduskool
Ilmar Paal Riigimetsa Majandamise Keskus
Marko Vinni Luua Metsanduskool
Ott Otsmann Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Peep Lohu Odenkat OÜ
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Toomas Keskkülla Artiston OÜ
Tõnu Reinsalu Luua Metsanduskool
Urmas Valter Raviltos OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist