Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raietööline, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raietöölise 3. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
b) Erialaste täiendkoolituste õppeka...
vade aluseks
c) Kutseõppe tasemeõppe õppekavade aluseks

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raietööline, tase 3
EN: Logger, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.10.2017
Kehtib kuni: 30.03.2022
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Uues versioonis on korrigeeritud sõnastusi, täpsustatud tööülesandeid ja teadmiste loetelusid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Metsakasvatus 130438 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 23.05.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raietööline, tase 3 on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid ja väärtustab looduskeskkonda. Raietööline juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, l...uues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Raietööline kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metsauuenduse rajamine
1. Metsataimede vedamine ja säilitamine
2. Metsakultiveerimismaterjali kvaliteedi hindamine
3. Metsa uuendamine

A.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine
1. Tööala õigsuses veendumine
2. Kasvama jäävate puude valimine
3. Puistu koosseisu kujundam...
ine
4. Kett- ja võsasae hooldamine

A.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
1. Raielangi õigsuses veendumine
2. Raiutavate puude valimine
3. Puidu sortimendi tootmine
4. Puidu sortimendi koondamine ja koguse hindamine
5. Kettsae hooldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raietöölise töökeskkonnaks on mets.
Töö toimub välitingimustes ja sõltub ilmastikust. Tööaeg on paindlik.
Raietööline võtab talle antud volituste piires iseseisvalt vastu oma tööd puudutavaid otsuseid.
Töö on füüsiliselt raske ja keskmisest kõrgema ohtlikkusega, mistõttu on raietööline kohustat...
ud kasutama ettenähtud turvavarustust ning järgima tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Raietöölise põhilisteks töövahenditeks on võsa- ja kettsaag, istutustoru ja teised metsakultiveerimis- ning langetusvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutsealal töötamine eeldab orienteerumisvõimet looduses ja füüsilist vastupidavust. Vajalikud on ruumilise mõtlemise võime, rutiinitaluvus, samuti käelise tegevuse täpsus, sujuvus ja kiirus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme raietöölisel on erialane kutseharidus või kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Raietööline, metsur, saemees, võsasaemees
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raietööline, tase 3 kutse saamiseks on vajalik kompetentside B.2.1-B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Metsauuenduse rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Veab taimlast metsataimed ajutisse hoiukohta või raiesmikule ja ladustab need, arvestades taimetüüpi ja säilitusnõudeid.
2. Valmistab metsataimed istutamiseks ette ja hindab visuaalselt nende kvaliteeti, lähtudes taimetüübist.
3. Rajab metsakultuure, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsakultiveerimismaterjali tüüpi. Kontrollib tööülesandest lähtudes jooksvalt oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust (nt metsataimede kinnitustugevus pinnases, istutussügavus, istutuskoha valik, metsataimede ja külvikohtade algtihedus jne).

Teadmised:
1) istutus- ja külvivõtted;
2) metsakultiveerimismaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded;
3) metsataimede ja külvikohtade algtiheduse mõõtmise põhimõtted.
B.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid kasutades tööala õigsuses.
2. Valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm).
3. Võsa- ja kettsaagi kasutades hooldab metsauuendust ja teeb valgustusraiet, raiudes peapuuliigi kasvu takistavaid ning tulevikupuistusse sobimatuid puid, vältides kasvama jäävate puude vigastamist. Kontrollib jooksvalt oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust, lähtudes tööülesandest (tulevikupuistuks sobilike puude kvaliteet, nende arv hektaril ja vahekaugus).
4. Hooldab võsa- või kettsaagi vastavalt vajadusele ja lähtudes kasutusjuhendist. Töötab ainult tehniliselt korras (nt vibratsioonitase) ja ohutusnõuetele vastava saega.

Teadmised:
1) põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja hooldamise põhimõtted;
2) metsakasvatuslikud eesmärgid;
3) puude enamlevinud kahjustused;
4) puistu hõreduse ja vahekauguse mõõtmise põhimõtted;
5) võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
6) valdkonnas kasutatavate infotehnoloogiliste seadmete kasutamise põhimõtted;
7) kaartide kasutamise põhimõtted.
B.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid kasutades raielangi õigsuses.
2. Valib metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine, säilik- ja seemnepuude valik ja ökotoni kujundamine jm) lähtudes kasvama jäävad puud.
3. Toodab puidu sortimendi vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele. Hindab tööülesandest lähtudes puidu sortimenti ja kontrollib raie kvaliteeti.
4. Koondab tootmisülesandest lähtudes puidu sortimendid. Hindab laoandmete saamiseks koondatud puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest.
5. Hooldab kettsaagi vastavalt vajadusele ja lähtudes kasutusjuhendist. Töötab ainult tehniliselt korras (nt vibratsioonitase) ja ohutusnõuetele vastava saega.

Teadmised:
1) põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja hooldamise põhimõtted;
2) säilik- ja seemnepuude valiku ja ökotoni kujundamise põhimõtted;
3) metsakasvatuslikud eesmärgid;
4) puidu sortimendi kvaliteedinõuded ja puidurikked;
5) puude enamlevinud kahjustused;
6) puiduvarumistehnoloogiad;
7) puidu koguse hindamise põhimõtted;
8) relaskoopmõõtmise põhimõtted;
9) kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
10) valdkonnas kasutavate infotehnoloogiliste seadmete kasutamise põhimõtted;
11) kaartide kasutamise põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Raietööline, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Mõistab oma tegevuse mõju metsa eluringile.
2. Mõistab oma rolli puiduvarumise tehnoloogilises ahelas.
3. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
4. Kasutab võsa- ja kettsaega töötamisel ohutuid ja säästvaid töövõtteid;
5. Lähtub oma tegevuses töökeskkonna- ja ohutusnõuetest.
6. Hindab tööga seotud ohufaktoreid: väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus. Võtab kasutusele sobivad abinõud riskide maandamiseks.
7. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.
8. Kasutab oma töös arvutit, nutiseadmeid ja muid tehnoloogilisi abivahendeid: arvuti- ja internetikasutamise põhitõed, internetiturvalisus, erialased äpid ja veebirakendused.

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad peamised mõisted ja õigusaktidest tulenevad nõuded (metsaseadus, metsa majandamise eeskiri, metsa korraldamise juhend);
2) ergonoomia põhimõtted;
3) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
4) esmaabi alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-05102017-4.3/8k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.10.2017
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Raietööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pille Meier MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Peeter Lips Luua Metsanduskool
Meelis Kall Luua Metsanduskool
Tenek Mäekivi Metsatuba OÜ
Toomas Kams HD FestForest Estonia AS
Andres Olesk OÜ Valga Puu
Marek Moorits OÜ Combimill Reopalu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist