Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse riikliku õppekavale, alus tööturu nõudmistele vastavate kooli...
tuskavade ja õppeprogrammide koostamiseks ja isikute kompetentsuse hindamiseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4
EN: Emergency Medical Technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.02.2014
Kehtib kuni: 27.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kelle tegevuse eesmärk on erakorralist abi vajavale patsiendile abi osutamine. Ta hindab ja jälgib patsiendi seisundit ning alustab esmase abi andmist patsiendile, assisteerib tervishoiutöötajaid ravi- ja diagnostilistel protseduuridel.
Erakorralise m...
editsiini tehnik rakendab erakorralises meditsiinis kasutatavat aparatuuri ja varustust.
Tal on üldised teadmised haigustest ja erakorralises meditsiinis kasutatavate ravimite omadustest, ravimvormidest ning oskab neid manustada tervishoiutöötaja kontrolli all.
Abi osutamisel oskab hinnata sündmusega või sündmuskohaga seotud ohte, abi osutamiseks vajalikke ressursse.
Erakorralise meditsiini tehnik võib iseseisvalt läbi viia esmase ülevaatuse, vabastada hingamisteed, osutada esmaabi, defibrilleerida täisautomaatse defibrillaatoriga, määrata glükoosi taset veres, kanüülida veeni ja alustada infusiooni ja hapniku manustamisega.
Oluline on erakorralise meditsiini tehniku töös tagada iseenda füüsiline võimekus.

Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 töötab kiirabis osaledes kiirabi osutamisel või töötab haigla erakorralise meditsiini osakonnas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
A.2.2 Erakorralise meditsiiniabi osutamine
A.2.3 Suhtlemine
A.2.4 Meeskonnatöö
Valitavad tööosad
A.2.5 Alarmsõiduki juhtimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada erinevates ettearvamatutes olukordades nii meeskonnas kui iseseisvalt, puhkepäevadel, riigi pühadel, samuti öisel ajal.
Haiglas töötav erakorralise meditsiini tehnik osaleb erakorralise meditsiini osakonna töös (EMO). Töötatakse graafiku alusel.
Kiirabis töötav e...
rakorralise meditsiini tehnik on kiirabibrigaadi liige. Kui tal on alarmsõiduki juhi koolitustunnistus (omades eelnevalt vastava kategooria juhilubasid ja juhtimiskogemust), siis võib ta juhtida alarmsõidukit. Töötatakse graafiku alusel.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Erakorralises meditsiinis kasutatav aparatuur, seadmed ja tarvikud (näit defibrillaatorid, monitorid, lahased, žgutid, glükomeeter, soojendusaparaadid, seadmed ja tarvikud ravimite manustamiseks jm).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Erakorralise meditsiini tehniku töö eeldab head suhtlemisvalmidust, vastutus-, koostöö- ja empaatiavõimet, pingetaluvust, korrektsust. Ta peab olema vaimselt ja füüsiliselt terve ja vastupidav.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Erakorralise meditsiini tehnik on erialase koolituse läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Erakorralise meditsiini tehnik, parameedik, kiirabitehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja läbiv kompetents B.2.6.
Soovi korral on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib oma töökoha (kiirabis on enamasti töökohaks kiirabiauto, EMOs ruum/ala, kus tööülesandeid täidab) komplekteeritust ja korrasolekut;
2) täiendab töökohta vajadusel puuduvate tarvikute või tööks vajalike vahenditega;
3) aparatuuri ja vahendite kõrvalekallete või rikete tuvastamisel informeerib vastutavat õde (kiirabis mõnel juhul arsti);
4) kannab tööülesannete täitmisel nõuetekohast ja korrektset riietust.
B.2.2 Erakorralise abi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib ohutust abi osutamisel, ohu olemasolul või selle märkamisel teavitab sellest teisi meeskonna liikmeid;
2) hindab patsiendi elulisi näitajaid ja annab ülevaate patsiendi elutähtsatest näitajatest; vajadusel kogub taustateavet koostöös tervishoiutöötajaga;
3) jälgib patsiendi seisundit abi osutamise ajal, normaalsetest parameetritest kõrvalekaldeid märgates teavitab sellest kohe õde või arsti;
4) osutab abi traumaga patsiendile lähtuvalt arsti või õe korraldustest; abi osutamisel arvestab trauma mehhanismiga ja olemasolevate ning võimalike vigastustega ning patsiendi ealiste iseärasustega; vajadusel osutab iseseisvalt esmaabi (nt verejooksu sulgemine jne), kasutades sobivaid vahendeid;
5) osutab abi erakorralist abi vajavate haigusseisundi korral lähtuvalt arsti või õe korraldustest; abi osutamisel arvestab patsiendi ealiste iseärasustega; vajadusel osutab iseseisvalt esmaabi (näit käitumine šokis patsiendiga, krampidega patsiendile abi osutamine, ägeda hingamispuudulikkusega patsiendi abistamine jm), kasutades sobivaid vahendeid ja tegevusi;
6) suunab sünnitaja turvalisse transpordiasendisse, toetab sünnitajat ja suunab hingamisel, on valmis sündiva lapse vastuvõtmise abistamiseks (näit vajadusel ulatab sünnitust vastu võtvale inimesele asju kätte - käärid, nabaklemm, rätik lapse kuivatamiseks, soe tekk lapse katmiseks ema kõhul jms);
7) assisteerib õde või arsti protseduuride läbiviimisel ja vajadusel teeb iseseisvalt erakorralise meditsiini tehniku pädevuses olevaid protseduure;
8) manustab ravimeid või assisteerib ravimite manustamisel, lähtudes tervishoiutöötajate korraldusest;
9) osutab abi kliinilises surmas patsiendile; abi osutamisel juhindub kehtivatest elustamise algoritmist; tunneb ära vereringe seiskumise vormid ning eristab defibrilleeritavat rütmi mittedefibrilleeritavast; vajadusel rakendab iseseisvalt esmaseid elustamisvõtteid (näit kaudne südamemassaaž ning hingamisteede avamine manuaalsete võtetega, ventilatsiooni tagamine hingamiskoti ja maskiga jm);
10) tagab transpordil patsiendi turvalisuse, rakendab transpordi ajal sobivat asendravi, väldib olemasolevate vigastuste süvenemist transpordi ajal; annab patsiendi üle ergonoomiliselt õigesti ja patsienti kahjustamata
11) osutab elupäästvat esmaabi;
12) paljude abivajajate samaaegse olemasolu korral osaleb triaaži tegemises ja lähtub abi osutamisel asjakohastest juhistest.
B.2.3 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb nii patsientide kui teiste isikutega (sh operatiivteenistuse esindajatega) viisakalt ja lähtuvalt heast tavast;
2) suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
4) suhtub patsienti lugupidavalt, toetab teda psühholoogiliselt ja vajadusel tagab patsiendi privaatsuse kolmandate isikute eest;
5) kasutab informatsiooni edastamise erinevaid kanaleid, oskab ennetada ja leevendada konflikte ning tuleb toime kriisiolukordades.
B.2.4 Meeskonnatöö 4

Tegevusnäitajad:
1) osaleb meeskonnatöös (sh pääste- ja politseisündmuse lahendamisel), näidates kolleegide vastu üles huvi ja toetust, arusaamist ja hoolivust;
2) on aus, avatud ja abivalmis;
3) toetab kolleege tööga kaasneda võivate probleemide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, kasutades selleks vastavaid tehnikaid.
Valitavad kompetentsid
Soovi korral on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Alarmsõiduki juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1) tööleasumisel kontrollib kiirabiauto tehnoseisundit (rehvide muster, rehvide rõhk, õlid, jahutusvedelik jne) ja välisilmet (mõlgid, kriimustused, katkised detailid);
2) hindab erinevaid riske visuaalselt ja sõiduki omapärale tuginedes ning ilmastiku-, tee- ja liiklusolusid arvestades ning valib vastavalt ohtude ja riskide hinnangule sobiva sõidukiiruse ning teekonna sündmuskohale ja/või sündmuskohalt haiglasse jõudmiseks;
3) sõidukiiruse ja teekonna valikul arvestab sündmuse omapära ja teeb koostööd kiirabi brigaadijuhiga;
4) hindab sündmuskoha ohutust ja valib sobiva ja turvalise parkimiskoha, tagades kiirabibrigaadi, abivajaja(te) ning tehnika ohutuse.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab patsiendi asendravi rakendamisel, liigutamisel ja transportimisel kasutatavaid transpordivahendeid ja käsitleb patsienti ergonoomiliselt õigesti ja kahjustamata;
2) punkteerib vajadusel veeni analüüside võtmiseks, võtab mitteinvasiivseid analüüse tervishoiutöötaja korraldusel;
3) transpordib analüüsid laborisse (näit astrup, kliiniline veri, biokeemia, liikvor, verekülvid jm);
4) hooldab patsiendi nahka, kasutades sobivaid vahendeid lamatiste tekkimise vältimiseks või nende hooldamiseks iseseisvalt või vastavalt tervishoiutöötaja korraldustele;
5) patsiendi kohta teabe jagamisel järgib Isikuandmete kaitse seadust ega anna tema tervisliku seisundi kohta andmeid kolmandatele isikutele;
6) suhtub patsienti lugupidavalt, toetab teda psühholoogiliselt ja vajadusel varjab teda juuresolijate eest;
7) assisteerib arsti või õde protseduuride teostamisel;
8) kasutab ettenähtud isikukaitsevahendeid;
9) osaleb patsiendi esmasel korrastamisel vastavalt tervishoiutöötaja korraldusel ja järgib infektsioonitõrje reegleid;
10) CBRN-tüüpi juhtumitel tegutseb vastavalt asutuses kehtestatud käitumistaktikale ja korrale;
11) oma töös järgib kutsega seonduvaid õigusakte ja teisi regulatsioone;
12) väldib patsiendi abistamisel, liigutamisel ja transpordil olemasolevate vigastuste süvenemist või lisavigastuste tekkimist;
13) järgib kutse-eetikat;
14) puhastab tööpinnad ja seadmed, kasutades sobivaid puhastus- ja desinfektsioonivahendeid;
15) kasutab oma töös riigikeelt, erialast vene keelt ja lisaks üht võõrkeelt tasemel B1 (vt Lisa 1);
16) kasutab oma töös arvutit tasemel AO 1-3 ja vajadusel abistab teisi kaastöötajaid dokumentatsiooni täitmisel (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) inimorganismi anatoomia, füsioloogia, patoloogia;
2) hemodünaamika näitajad erinevate vanusegruppide korral, füsioloogilised normid ja kõrvalekalded nendest;
3) ealiste iseärasustega patsient (vastsündinu, imik, väikelaps, eakas) ja tema vajadused;
4) patsiendi läbivaatuse ja süsteemse käsitluse põhimõtted;
5) traumaga patsiendi abistamine;
6) A- ja antiseptika, bioloogiliste ja nakkusohtlike jäätmete käitlemine;
7) käitumistaktikad erakorralise abi andmisel lastele;
8) erivajadusega (psüühikahäirega, erinevate puuetega) patsiendid, tema vajadused ja abistamise erisused, võrreldes tavapatsiendiga, sh tema transportimise põhimõtted;
9) sagedasemad psühhiaatrilised probleemid, abi andmise alused psüühikahäiretega patsientide abistamisel (sh tahtevastane ravi ja selle rakendamise põhimõtted);
10) sagedamini esinevad erakorralist abi vajavad seisundid täiskasvanutel (sh krooniliste haiguste ägenemised), käitumistaktika ja abistamine;
11) sagedamini esinevad erakorralist abi vajavad seisundid lastel, käitumistaktika ja abistamine;
12) suurõnnetustel käitumise metoodika, sh triaaz ja CBRN taktika
13) ravimite manustamine eakale ja lapsele;
14) meditsiinilabori töö põhimõtted;
15) patsiendi hooldamise põhimõtted;
16) erakorralises meditsiinis kasutatavad programmid (näit ESTER, eHL, e-tervis jm);
17) erakorralist meditsiini reguleerivad õigusaktid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-21022014-02/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.02.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Parameditsiin
Kutse grupp: Erakorralise meditsiini tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3258 Kiirabitehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Tuuksam SA Innove
Eve Sarja SA TÜK AIK
Jaan-Hendrik Toomel Transpordi AÜ
Kalle Kask SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Kersti Lea Kaitseväe Peastaap
Marianna Lezepjokova SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Pille Tammpere Tallinna Kiirabi
Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Terje Kalve SA TÜK

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist