Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4
EN: Emergency Medical Technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.11.2018
Kehtib kuni: 11.11.2019
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis ei esine Suhtlemine ja meeskonnatöö enam eraldi kompetentsina, vajalikud oskused on kirjeldatud kohustuslikes ja läbivas kompetentsis. Parandati sõnastusi ja struktureeriti ümber tegevusnäitajaid. Suuri sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kelle töö on erakorralist abi vajavale patsiendile abi osutamine, lähtudes õigusaktidest ja asutusesisestest regulatsioonidest. Ta hindab ja jälgib patsiendi seisundit ning alustab esmase abi andmist patsiendile, assisteerib tervishoiutöötajaid ravi- ja... diagnostilistel protseduuridel.
Erakorralise meditsiini tehnik kasutab erakorralises meditsiinis kasutatavat aparatuuri ja varustust, tal on baasteadmised anatoomiast, füsioloogiast ja patoloogiast, erakorralises meditsiinis kasutatavatest ravimitest ning nende manustamisest.
Abi osutamisel hindab ta meeskonna liikmena sündmuse ja sündmuskohaga seotud ohte ja tegutseb vastavalt olukorrale. Erakorralise meditsiini tehnik tegutseb ennast ja patsienti kahjustamata.
Erakorralise meditsiini tehnik töötab haigla erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) või kiirabis.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
1. Meeskonnatöös osalemine.
2. Töökoha korrasoleku ja komplekteerituse tagamine.

A.2.2 Erakorralise abi osutamine
1. Ohutusnõuete järgimine.
2. Eluliste näitajate mõõtmine ja hindamine.
3. Arsti või õe assisteerimine.
4. Patsie...
ndi seisundi jälgimine.
5. Erakorralise abi osutamine.
6. Turvalisuse tagamine transpordil.
7. Triaaži tegemises osalemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Alarmsõiduki juhtimine
1. Alarmsõidu tegemine.
2. Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul.
A.3 Töö keskkond ja eripära
KKutse eeldab valmisolekut töötada meeskonna liikmena erinevates ettearvamatutes olukordades, puhkepäevadel, riigi pühadel, samuti öisel ajal. Töötatakse graafiku alusel.
A.4 Töövahendid
Erakorralises meditsiinis kasutatav aparatuur, seadmed ja tarvikud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Erakorralise meditsiini tehniku töö eeldab suhtlemisvalmidust, vastutus-, koostöö- ja empaatiavõimet, pingetaluvust, korrektsust. Ta peab olema vaimselt ja füüsiliselt terve ja vastupidav.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Erakorralise meditsiini tehnik on erialase koolituse läbinud spetsialist.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Erakorralise meditsiini tehnik, kiirabitehnik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Erakorralise meditsiini tehniku töö on reguleeritud määrusega nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ja tööjuhend“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 ja B.2.2 ning läbiv kompetents B.2.4. Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.3.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks 4

Tegevusnäitajad:
1. tunneb oma rolli meeskonnas, vastutab meeskonnaliikmena oma ülesannete täitmise eest;
2. tagab oma töökoha nõuetekohase korrasoleku ja komplekteerituse, täiendades töökohta vajadusel puuduvate tarvikute või tööks vajalike vahenditega.
B.2.2 Erakorralise abi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib abi osutamisel ohutusnõudeid, ohu märkamisel teavitab sellest teisi meeskonna liikmeid;
2. mõõdab ja hindab patsiendi elulisi näitajaid, annab meeskonna juhile ülevaate patsiendi elutähtsatest näitajatest; täpsustab koostöös tervishoiutöötajaga täiendavaid andmeid (nt kaasuvad haigused, igapäevaselt tarvitatavad ravimid);
3. assisteerib õde või arsti protseduuride läbiviimisel (sh ravimite manustamisel) ja vajadusel teeb iseseisvalt vastavalt õigusaktidele erakorralise meditsiini tehniku pädevuses olevaid protseduure;
4. jälgib patsiendi seisundit abi osutamise ajal, normaalsetest parameetritest kõrvalekaldeid märgates teavitab sellest kohe meeskonna juhti;
5. osutab patsiendi tervislikust seisundist ja meeskonna juhi korraldusest lähtuvalt patsiendile erakorralist abi, järgides ScABCDE printsiipi;
6. tagab patsiendi turvalise ja ergonoomilise transpordi, väldib olemasolevate vigastuste süvenemist transpordi ajal;
7. osaleb triaaži tegemises ja lähtub abi osutamisel asjakohastest juhistest.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.3.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Alarmsõiduki juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb ohutult alarmsõitu vastavalt häirekeskuselt saadud väljasõidukorraldusele, ohuhinnangule ja alarmsõitu reguleerivatele õigusaktidele vastava kategooria sõidukiga; täidab temale antud ülesandeid, arvestades sõiduki eriotstarvet, omapära ning sündmuse iseloomu; täidab valvevahetuse lõpuks elektroonilise sõidupäeviku;
2. hindab visuaalselt ja sõiduki omapärale tuginedes ning ilmastiku, tee- ja liiklusolusid arvestades erinevaid riske ning ohtusid sündmuskohale jõudmiseks vastavalt autojuhi ülesandele; valib vastavalt ohtude ja riskide hinnangule ning sündmuse omapärale sündmuskohale jõudmiseks sobiva sõidukiiruse ning teekonna.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib isikuandmete kaitsega seotud õigusakte ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
2. järgib kutsega seonduvaid õigusakte, asutusesisest töökorraldust ja eetika põhimõtteid;
3. suhtleb nii patsientide kui teiste isikutega lugupidavalt, viisakalt ning arvestades kultuurilist mitmekesisust; toetab patsienti psühholoogiliselt ja tagab patsiendi privaatsuse; oskab ennetada ja leevendada konflikte ning tuleb toime kriisiolukordades;
4. osaleb meeskonnatöös (sh pääste- ja politseisündmuse lahendamisel) vastutustundliku ja ennastjuhtiva liikmena, toetab kolleege probleemide määratlemisel, hindamisel ning nende lahendmaisel, kasutades sobivaid tehnikaid;
5. kasutab nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid ja tööriietus, järgib a- ja antiseptika nõudeid;
6. CBRN-tüüpi juhtumitel tegutseb vastavalt asutuses kehtestatud käitumistaktikale ja korrale;
7. kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt Lisa 1);
8. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Infotöötlus, Kommunikatsioon, Ohutus ja Probleemilahendus iseseisva kasutaja tasemel ja Sisuloome algtasemel (vt Lisa 2 Digipädevused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-28112018-1.10/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.11.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Parameditsiin
Kutse grupp: Erakorralise meditsiini tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3258 Kiirabitehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raul Jalast SA Tartu Kiirabi
Rita Popova Kiirabi Liit
Taavet Reimers Kiirabi Liit
Lenne Rätsep Karell Kiirabi
Roman Samorodin Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tiina Uusma Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist