Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Sepp, tase 4 kutsestandard on kutse- ja täiendusõppe õppekavade koostamise ning isikute kutsealaste kompetentside hindamise alus.
Nimetus: ET: Sepp, tase 4
EN: Blacksmith, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.03.2014
Kehtib kuni: 13.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Kopli Ametikool Sepatöö 122457 412 kutseõpe keskhariduse baasil (vv alates 01.01.2006) 2/0 06.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tallinna Kopli Ametikool Sepatöö 122437 411 kutsekeskharidusõpe (vv alates 01.01.2006) 3/0 06.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sepistamine on metallide survetöötlemine, mille puhul toode või pooltoode saadakse kuumutatud toorikut plastselt deformeerides. Käsisepistamisel muudetakse järkjärguliselt alasil vabalt paikneva tooriku kuju sepavasara, suruõhuvasara jm sepatööriistade abil.
Sepistamise põhioperatsioonid on jämen...
damine, venitamine, silumine, augu löömine,
raiumine, painutamine, väänamine ja kokkukeetmine.
Sepistamisel jäävad metalli kiud läbi lõikamata, seepärast on sepistatud tooteil paremad mehaanilised omadused kui lõiketöötlemise teel valmistatud toodetel.
4. taseme sepp valmistab oma koostatud tööjooniste või etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi sepiseid, kasutades
tähtsamaid traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest sepistatud tavapärased tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed (nt nagid, lingid, kaminatarbed).

Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise monteerimise, sepise pinna viimistlemise ning lihtsamate sepiste parandamisega.
Töö eeldab orienteerumist olulisemates sepist mõjutanud ajaloolistes stiilides ja perioodides, nagu nt renessanss, barokk, klassitsism ja juugend.

4. taseme sepp vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete (nt montaaži) juures võib ta vajada meistri abi. Ta on valmis oma kogemusi jagama.
Töötamisel on oluline järgida käsitöömeistri eetikanõudeid ning tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid.
4. taseme sepp on suuteline tegutsema ettevõtjana, turundama oma toodangut, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid (nt sepiste valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires).

Seotud kutsed
Sepp, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sepiste valmistamine
2.1.1 Tööjooniste koostamine ja kavandite lugemine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Eseme v...
almistamine ja viimistlemine.
A.2.2 Sepistatud toodete ja sepatöö teenuste turundus
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla hooajatööks.
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga.
Sepp töötab ruumis, kus võib olla tavapärasest kõrgem temperatuur ja tõmbetuul.
Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra, kuumade töövahenditega j...
a pindadega, toksiliste ainetega ja vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms). Vajalik on kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Alasi, sepavasarad (käsivasarad), sepapihid, pinnid, venitusrauad, sepameislid ja -tornid, alusrauad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, proportsioonitunnetus, püsivus, õpivalmidus ja vastutustunne, visuaalne mälu ja loogiline mõtlemine.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Sepaks saab õppeasutuses õppides või meistri käe all töötades.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sepiste valmistaja, metallikunstniku abiline, disaineri abiline jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.2 ja läbiva kompetentsi B.2.3 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sepiste valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) visandab ja koostab tööjoonise;
2) loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;
3) planeerib etteantud eseme või kavandi põhjal töö käigu: tööde järjekorra, tööülesande täitmiseks kuluva aja, tööde mahu, toodete hulga võttes arvesse tellija vajadusi;
4) teeb vajalikud mõõdistused ja joonised, valib tehnoloogia, hangib vajalikud materjalid ja tarvikud, arvestab materjalide kuluga;
5) hoiustab materjalid hoiustamisnõuetele vastavalt;
6) kasutab ressursse säästlikult;
7) seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle puhta ja korras;
8) valib välja sobivad töövahendid ja seadmed, seab need üles ja hoiab korras, kasutades vajadusel spetsialisti abi;
9) kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajadusel korraldab lihtsamat hooldust;
10) valmistab sepise või sepise osad kasutades kuumtöötlemist ja sepistamist nii käsitsi kui suruõhuvasara vm töövahendi abil;
11) oskab õigesti kasutada ääsit, suudab kuumutada erinevaid teraseid;
12) monteerib sepise sobivas monteerimistehnikas, nt keevituse, keetmise, neetimise, või klammerdamise teel;
13) valib töö eesmärgist lähtuva sobiva monteerimistehnika;
14) viimistleb tehtud töö, kasutades pinnaviimistluse ja korrosioonitõrje tehnoloogiaid;
15) parandab lihtsamaid sepiseid, kasutab sobivaid töövõtteid ja tööriistu;
16) töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt;
17) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid.

Teadmised:
1) sepatöös kasutatavate terasesortide jm materjalide omadused ja markeeringud, kasutusala ning hankimise allikad;
2) materjalikulu arvestuse põhimõtted;
3) sepikoja sisseseade;
4) tööohutus;
5) metallide ja materjalide tootmise etapid;
6) jootmise, külmtöötlemise ja lõikamise tehnoloogiad, nt rauasaega lõikamine, viiliga viilimine, treimine, freesimine, puurimine;
7) keevitustehnoloogia põhimõtted;
8) algteadmised erinevate terasesortide kuumtöötlemise viisidest (nt karastamine, noolutamine);
9) sepiste valmistamise tehnikad ja töövõtted.

Hindamismeetod(id):
1) tööde mapp;
2) valmistatud ese;
3) teooriaküsimused ja/või töövõtete demonstratsioon;
4) vestlus.
B.2.2 Sepistatud toodete ja teenuste turundus 4

Tegevusnäitajad:
1) vaeb toote ja/või teenuse idee teostatavust;
2) oskab teostada ja arendada oma ideid, uuendada ja täiendada olemasolevaid tooteid;
3) arvestades turusituatsiooni leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
4) leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtudes sihtgrupist, oma oskustest, tootmisbaasist ja tasuvusest;
5) vormistab toote (pakendab eseme turvaliselt ja esteetiliselt, koostab kasutusjuhendi jne);
6) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
7) leiab võimalusi oma toote ja/või teenuse müügiks, oskab hinnata müügikanali sobivust toote turundamiseks;
8) leiab sobivaid võimalusi tooteid ja/või teenuseid tutvustada;
9) leiab oma tootele ja teenusele sobivad müügikanalid, kasutab sidusvaldkondade vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

Teadmised:
1) sepikoja tehniline baas ja majandamine;
2) ettevõtluse ja turundamise algtõed;
3) tootevastutust, ettevõtlust ja kauplemist reguleerivaid õigusaktid;
4) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
5) sepiste tootmise keskkonnamõjud;
6) käsitööndusliku tootmise eripära;
7) toote elukaare põhimõtted.

Hindamismeetodid:
1) teoreetilised küsimused ja/või praktiline töö: toote või teenuse lugu (idee, teostus, müük);
2) vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Sepp, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid; (vt lisa 1 „Käsitöömeistri kutse-eetika“);
2) kasutab oma aega efektiivselt, peab kinni ajakavast ja tähtaegadest;
3) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis valdkonna tehnoloogiliste muutustega;
4) arvestab töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
5) suudab töötada meeskonnas, tajub oma rolli, järgib koostööreegleid;
6) suudab eriolukorras orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
7) valib sihtgrupile sobiva suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja lahendada sihtgrupi probleeme;
8) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
9) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
10) suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni vähemalt ühes võõrkeeles;
11) annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) esitamise tehnikad (joonistamine, joonestamine, maalimine, fotografeerimine jne);
3) eriala pärand (rauakasutuse ajalugu sh raua jõudmine Eesti aladele, iidsed rauasulatustehnoloogiad, ülevaade sepatöö arengust ja traditsioonidest maailma ajaloos, Eesti professionaalse sepatöö arengujooni 20.saj);
4) Eesti rahvakultuuri ajalugu, eripära ja traditsioonid;
5) sepatöö terminoloogia;
6) autorikaitse, tarbijakaitse jm kutsealaga seotud õigusaktid;
7) jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-03032014-5.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.03.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Sepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7221 Sepad, stantsijad jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaupo Kangur Kunstiosakond OÜ
Heigo Jelle Eesti Metallikunstnike Liit
Joonas Kiri Vana-Vigala TTK
Tauro Pungas Ferrum Fabricum OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist