Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Sepp, tase 4
EN: Blacksmith, level 4
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.11/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Sepp
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7221 Sepad, stantsijad jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast. Uuendamisel täpsustatud sõnastust, sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kompetents " Sepistatud toodete ja sepatöö teenuste turundus" nimetati ümber kompetentsiks "Sepatööalane ettevõtlus".
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Feldmann OÜ Raudtuli
Heigo Jelle OÜ HJ
Joonas Kiri Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Sepistamine on metallide survetöötlemine, mille puhul toode või pooltoode saadakse kuumutatud toorikut plastselt deformeerides. Sepistamisel muudetakse järkjärguliselt tooriku kuju sepavasara, suruõhuvasara jm sepatööriistade ning masinate abil.

Sepp, tase 4 valmistab oma koostatud tööjooniste võ...
i etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi sepiseid, kasutades tähtsamaid traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest sepistatud tavapärased tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed. Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise monteerimise, sepise pinna viimistlemise ning lihtsamate sepiste parandamisega. Töö eeldab orienteerumist olulisemates sepist mõjutanud ajaloolistes stiilides ja perioodides.
Sepp, tase 4 vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada meistri abi. Ta on suuteline tegutsema ettevõtjana, turundama oma toodangut, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid.

Lisaks 4. taseme sepale on kutsealal ka
sepp, tase 5, kes lisaks eelnimetatule valmistab unikaalesemeid ja väikesarju, juhendab kolleege, majandab ettevõtet ning teeb koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Sepiste valmistamine
1. Esemete kavandamine.
2. Tööjooniste koostamine ja kavandite lugemine.
3. Materjalide varumine ja kasutamine.
4. Tööprotsessi ettevalmistamine.
5. Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
6. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
7. Eseme va...
lmistamine ja viimistlemine.
8. Tööprotsessi dokumenteerimine.

A.2.2 Sepatööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Toote ja/või teenuse arendus.
4. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla hooajatööks. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra või vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahend...eid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Alasi, alasi abivahendid, sepavasarad, sepapihid, pinnid, venitusrauad, sepameislid ja -tornid, masinad ja seadmed.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised käeline osavus, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, proportsioonitunnetus, püsivus, õpivalmidus ja vastutustunne, visuaalne mälu ja loogiline mõtlemine.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme sepaks saab õppida õppeasutuses või kutsealal töötades/meistri käe all õppides.
Enamlevinud ametinimetused: Sepp.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Sepiste valmistamine 4
Sepatööalane ettevõtlus 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Sepp, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist