Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raietööline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raietööline, tase 2, kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kuts...
e andmisel.

Selle kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardile vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raietööline, tase 2
EN: Logger, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.02.2014
Kehtib kuni: 05.12.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raietööline, tase 2 on oskustöötaja, kes teeb lihtsamaid raietöid etteantud tööülesande järgi. Ta töötab põhiliselt trasside raietel: sihid, teeservad, kraavid, liinikoridorid jm. Raietööline kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaage. Raietööline töötab ohutult ja ergonoomiliselt ning hoiab korras oma t...urvavarustust ja muud tööks vajaliku varustust.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine
1) Töövahendi valimine
2) Ohufaktorite hindamine ja töö kavandamine
3) Turva- ja töövarustuse valimine ja kasutamine
4) Turva- ja töövarustuse hooldamine
5) Võsa- ja kettsae hooldamine
6) Töötamine võsasaega
7) Töötamine kettsaega
8) Tegutsemine õnnetu...
sjuhtumi korral
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raietööline töötab välistingimustes, vibratsiooni ja müra keskkonnas. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega ja nõuab füüsilist vastupidavust ning töötamist sundasendites. Raietööline on kohustatud kasutama asjakohast turva- ja töövarustust ning järgima tööohutusnõudeid. Oma töös puutub ta kokku hei...tgaasidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Raietöölise põhilisteks töövahenditeks on võsa- ja kettsaed, raietel vajalik turva- ja töövarustus.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab keskendumisvõimet, kiiret reageerimist ning füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt saadakse raietööline, tase 2 esmakutse kutseharidusliku õppekava läbimise järel kutseõppeasutuses. Kutseoskused võivad olla omandatud ka praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Raietööline, saemotorist, saemees
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raietööline, tase 2 kutse saamiseks on vajalik kompetentsi B.2.1 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1) valib sobiva töövahendi ja nendega seotud töövarustuse ning abivahendid, lähtudes töö iseloomust ja tööobjekti eripärast;
2) hindab ohufaktoreid; planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud tööeesmärgist ning võtab kasutusele abinõud riski maandamiseks;
3) valib sobivad turva- ja töövarustuse, lähtudes tööobjektist ja töövahenditest ning kasutab neid eesmärgipäraselt, arvestades etteantud nõudeid;
4) hooldab turva- ja töövarustust, arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid;
5) hooldab võsa- ja kettsaagi vastavalt töö iseloomule, hooldusvajadusele ja kasutusjuhenditele;
6) langetab puid kettsaega, laasib ning järkab tüved ja koondab valmistatud materjalid, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
7) hooldab võsasaega metsasihte, teeservi, kraave, liinikoridore, põõsastikke jm, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.

Teadmised:
1) võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
2) turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted;
3) valdkonda reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
4) ergonoomia alused, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
5) algteadmised metsapuuliikidest.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-20022014-4.1/1K
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.02.2014
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Raietööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aino Mölder Luua Metsanduskool
Sulev Järve Eesti Arboristide Ühing MTÜ, Tallinna Keskkonnaamet
Heiki Hanso Arboristide Koda, ArborEst OÜ
Aivar Paat A-Kuller & Partnerid OÜ
Eero Tali Roheline Ruum OÜ
Liina Jürisoo Eesti Maaülikool
Anu-Kristin Tara OÜ Puudehooldus
Ulve Pärn Teede Projektijuhtimise AS
Ain Järve Tallinna Kommunaalamet, Kadrioru Park
Aita Sauemägi SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist