Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raietööline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raietööline, tase 2
EN: Logger, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.12.2018
Kehtib kuni: 29.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Uues versioonis on korrigeeritud tegevusnäitajate sõnastusi, sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Raietööline 135023 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 07.12.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Luua Metsanduskool Raietööline 215651 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.06.2020 Avatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Raietööline 134718 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 07.12.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raietööline, tase 2 on oskustöötaja, kes teeb raietöid etteantud tööülesande järgi. Ta töötab põhiliselt trasside raietel nagu nt sihid, teeservad, kraavid, liinikoridorid jm. Ta võib osaleda ka puuhooldustöödel, sooritades etteantud tööülesandeid maapinnalt. Raietööline kasutab vilunult võsa- ja ke...ttsaage ning viib läbi vajalikud hooldused. Ta töötab ohutult ja ergonoomiliselt ning hoiab korras oma turvavarustuse ja muu tööks vajaliku varustuse.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine
1. Töö ettevalmistamine ja planeerimine
2. Töötamine võsasaega
3. Töötamine kettsaega
4. Tüvede järkamine ja raidmete käitlemine
5. Töö- ja turvavarustuse hooldamine
6. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.2 Esmaabi osutamine
1. Olukorra hindamin...
e
2. Kannatanu seisundi hindamine
3. Esmaabi andmine
4. Õnnetusest teavitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raietööline töötab välitingimustes, vibratsiooni ja müra keskkonnas. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega ja nõuab füüsilist vastupidavust ning töötamist sundasendites. Raietööline on kohustatud kasutama asjakohast turva- ja töövarustust ning järgima tööohutusnõudeid. Oma töös puutub ta kokku heit...gaasidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Võsa- ja kettsaed, raietel vajalik turva- ja töövarustus.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab keskendumisvõimet, kiiret reageerimist ning füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt saadakse raietööline, tase 2 esmakutse kutseharidusliku õppekava läbimise järel kutseõppeasutuses. Kutseoskused võivad olla omandatud ka praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Raietööline, saemotorist, saemees
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raietööline, tase 2 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.3).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1. Hindab töömaad ja selle eripärast tulenevaid riske. Valib sobivad töö- ja turvavahendid vastavalt töö iseloomule. Veendub töö- ja turvavahendite korrasolekus.
2. Töötab võsasaega lähtudes tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
3. Töötab kettsaega lähtudes tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
4. Hooldab töö- ja turvavarustust, lähtudes vajadusest ja arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid.
5. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt etteantud korrale asjakohaseid isikuid.

Teadmised:
1) raietöö alused;
2) võsa- ja kettsaagide ehitus, kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
3) turvaseadmed ja -varustus, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
4) ergonoomia alused, töötervishoiu ja tööohutusnõuded;
5) teadmised keskkonnahoiust;
6) algteadmised enamlevinud puuliikidest;
7) algteadmised ümarmaterjalidest.
B.2.2 Esmaabi andmine 2

Tegevusnäitajad:
1. Hindab olukorda sündmuskohal, lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning võimalikust õnnetuse põhjusest. Maandab järgneda võivare õnnetuste riski ja teavitab päästeteenistust.
2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt, selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.
3. Annab esmast elupäästvat abi vastavalt oma pädevusele ja vigastuse eripärale või järgib päästeteenistuse juhiseid.
4. Teavitab juhtunust asjakohaseid isikuid.

Teadmised:
1) elupäästva esmaabi andmise põhimõtted;
2) esmaabivahendid
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Raietööline, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös metsanduse head tava.
2. Peab kinni kokkulepetest, täidab endale võetud ülesandeid tähtajaliselt ja kvaliteetselt.
3. Näeb ette oma tegevuse või tegevusetuse tagajärgi ja võtab vastutuse nende eest.
4. Osaleb meeskonnatöös.
5. Järgib oma töös keskkonnahoiu, sh liigikaitse põhimõtteid.
6. Kasutab oma töös arvutit algtasemel (Lisa 1 – digipädevuste enesehindamise skaala)
7. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (Lisa 2 – keelte oskustasemete kirjeldused).

Teadmised:
1) ergonoomika alused;
2) keskkonnahoiu põhimõtted;
3) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;
4) juhistes kasutatavate mõistete tähendused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-05122018-5.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.12.2018
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Raietööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eve Viktoria Lasberg OÜ Sõbra Lilled
Sulev Järve Tallinna Keskkonnaamet
Aino Mölder Luua Metsanduskool
Piia Kivisild OÜ Kivikodu, Viljandi Kutseõppekeskus
Arpo Põld Revatrin Grupp OÜ
Tiit Pajuste Vesilõigu OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist