Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metsatööline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metsatööline, tase 2
EN: Logger, EstQF Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.11.2023
Kehtib kuni: 29.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Muudeti kutsestandardi nimetust – enne Raietööline, tase 2
2. Võeti välja kettsaega töötamist kirjeldavad tegevusnäitajad.
3. Koostati uus kompetents „Metsa istutamine“.
4. Võeti välja kompetents „Esmaabi andmine“
5. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Metsatööline 254262 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.04.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metsatööline, tase 2 on lihttöötaja, kes teeb metsaistutus- ja lihtsamaid võsasaetöid etteantud tööülesande järgi. Ta töötab põhiliselt metsaistutusel ja trasside raietel, nt sihid, teeservad, kraavid, liinikoridorid. Raietööline kasutab vilunult võsasaagi ning viib läbi vajalikud saehooldused.

...
Metsatööline, tase 2 töötab juhiste järgi nii üksi kui meeskonnas. Töö ei eelda aktiivset suhtlemist.

Töö toimub välitingimustes ja sõltub ilmastikust ning on füüsiliselt raske ja suure ohtlikkusega. Tööõnnetuste vältimiseks on kohustus kasutada tööle vastavaid isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.

Peamised töövahendid on istutusvahendid ja võsasaag.

Lähedane kutse on raietööline, tase 3. Erinevalt 2. taseme raietöölisest töötab raietööline, tase 3 iseseisvalt ja omab metsakasvatuse oskuseid ja teadmisi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Võsasaega töötamine
A.2.2. Metsa istutamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
2. taseme raietööline on üldjuhul läbinud kutseõppe tasemeõppe või omandanud kutseoskused praktilise töö käigus (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raietööline, saemotorist, saemees.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metsatööline, tase 2 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Erialane kutseharidus või vähemalt 1-aastane kett- ja võsasaega töötamise kogemus või läbitud erialane täienduskoolitus mahuga vähemalt 40 tundi
2. Läbitud esmaabikoolitus

Kutseõppe lõpetajale
1. Täies mahus läbitud vastava eriala tasemeõppe ...
õppekava

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 1 aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimase 5 aasta jooksul

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud metsanduse kutseala kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Metsatööline, tase 2 üldoskused
1. Peab kinni kokkulepetest, täidab endale võetud ülesandeid tähtajaliselt ja kvaliteetselt.
2. Näeb ette oma tegevuse või tegevusetuse tagajärgi ja võtab vastutuse nende eest.
3. Osaleb meeskonnatöös.
4. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult.
5. Järgib töökeskkon...
na- ja ohutusnõudeid, kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid. Töötab ainult tehniliselt korras (nt vibratsioonitase) ja ohutusnõuetele vastava saega.
6. Käitleb hooldus- ja remonditööde jäätmeid vastavalt jäätmekäitlusnõuetele.
7. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Võsasaega töötamine 2

Tegevusnäitajad
1. Veendub töö- ja turvavahendite korrasolekus.
2. Langetab võsasaega puid ja põõsaid ning niidab rohttaimi, lähtudes tööülesandest.
3. Hooldab töö- ja turvavarustust, lähtudes vajadusest ja arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid.

Teadmised
1) võsasae ehitus, kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
2) turvaseadmed ja -varustus, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
3) ergonoomia alused, töötervishoiu ja tööohutusnõuded;
4) algteadmised enamlevinud puuliikidest;
5) juhistes kasutatavate mõistete tähendused;
B.3.2 Metsa istutamine 2

Tegevusnäitajad
1. Veab ja säilitab metsataimi, arvestades taimetüüpi ja nende säilitusnõudeid.
2. Hindab visuaalselt metsataimede kvaliteeti ja valmistab metsataimed istutamiseks ette lähtudes taimetüübist.
3. Istutab metsataimi arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsataimede tüüpi ning peab metsataimede üle arvestust.
4. Hindab oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust (metsataimede kinnitustugevus pinnases, istutussügavus, istutuskoha valik, metsataimede algtihedus).

Teadmised
1) istutusvahendid- ja võtted;
2) metsataime tüübid ja nende säilitusnõuded;
3) metsataimede algtiheduse mõõtmise põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-30112023-2.6/3k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.11.2023
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Raietööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Veiko Belias Luua Metsanduskool
Rainer Laigu erialaekspert
Jaak Laurikainen Jaagumetsa OÜ
Tenek Mäekivi Marrek Puit OÜ
Peeter Olesk Stora Enso Eesti AS
Ilmar Paal RMK
Enn Pärt Keskkonnaagentuur
Tõnu Reinsalu Luua Metsanduskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist