Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Müügikorraldaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Müügikorraldaja, tase 5 kutsestandardi on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Müügikorraldaja, tase 5
EN: Sales Organizer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.03.2014
Kehtib kuni: 30.10.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (suletud) Müügikorraldaja 134990 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 09.09.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tallinna Tööstushariduskeskus Müügikorraldaja 184439 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 10.05.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Müügikorraldaja 129077 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 02.10.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Müügikorraldaja töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega.
Müügikorraldaja töötab kaubandus- ja teenindusettevõtetes või tootja müügiüksustes müügiju...
hi abina, ta on võimeline vajadusel müügijuhti asendama.
Müügikorraldaja on valmis tegutsema muutuvas keskkonnas ning oskab toimida paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele. Ta abistab müügijuhti müügitulemuste jälgimisel ja analüüsimisel ning müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel. Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumis- ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klienditeeninduse korraldamine:
1) teenindusprotsessi juhtimine;
2) kassatöö korraldamine;
3) kliendi tagasiside kogumine, analüüsimine ja probleemide lahendamine.

A.2.2 Kaupade käitlemise korraldamine:
1) kaubavarude analüüsimine ja kaupade tellimine;
2) kaubakäitlemise korraldamine;
...

3) kaupade väljapanekute kujundamine.

A.2.3 Müügitöö korraldamine:
1) majandustegevuse tulemuste arvestamine ja analüüsimine;
2) turundamine kaubandusettevõttes.

A.2.4 Juhendamine ja juhtimine:
1) personali juhendamine ja igapäevase töö korraldamine;
2) juhtimine ja eestvedamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Müügikorraldaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja õhtusel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline ja pikaajaliselt istuva, seisva või liikuva iseloomuga. Müügikorraldaja töö eeldab valmisolekut töötada erineva t...emperatuuriga ruumides ja olmemüra keskkonnas, töötamist kuvariga ja raskuste tõstmist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Müügitööks vajalikud seadmed ja vahendid, riist- ja tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Müügikorraldajana töötamine eeldab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, vastutusvõimet, usaldatavust, korrektsust, kohusetunnet, enesedistsipliini, juhtimisvõimekust, planeerimis- ja analüüsioskust, organiseerimisvõimet, initsiatiivi ja otsustamisjulgust. Müügikorraldaja töös on olulised ausus, iseseisvu...s, positiivsus, paindlikkus, kohanemisvõime, sallivus ja empaatia. Müügikorraldaja töö eeldab füüsilise ja vaimse koormuse taluvust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Müügikorraldajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal. Müügikorraldajalt eeldatakse keskharidust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Müügikorraldaja, müügiassistent, teenindusjuht, tooterühmajuht, vahetuse vanem, teenindaja-administraator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Müügikorraldaja 5. taseme kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1–B.2.10 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klienditeeninduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti, suhtleb kliendiga teenindusvalmilt ning selgitab välja kliendi vajadused, kasutades mitmesuguseid aktiivse kuulamise ja küsitlemise tehnikaid; nõustab klienti ja teeb lisamüüki, kasutades kliendisuhte hoidmiseks mitmesuguseid nõustamis- ja müügitehnikaid;
2) tagab kliendisõbraliku ostukeskkonna, vastutab müügisaali korrasoleku eest ning tagab kliendikeskse teeninduse oma vastutusala piires vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele;
3) organiseerib, jälgib ja kontrollib teeninduspersonali tegevusi teenindusprotsessis ning kindlustab teenindusprotsessi häireteta kulgemise, vajadusel korraldab teeninduspersonali töö ümber;
4) vastutab tehniliste vahendite korrasoleku eest ja lahendab rikete puhul probleemid oma vastutusala piires või teatab probleemidest oma otsesele juhile;
5) kontrollib ja korraldab kassatööd oma vastutusala piires;
6) korraldab raha käitlemist ja raha käitlemisega seotud toiminguid ettevõttes kehtestatud korra kohaselt;
7) koostab nõuetekohaseid kassaaruandeid ja edastab need tähtajaks vastutavale töötajale;
8) käsitleb klientide kiitusi ja kaebusi ja vastab klientide päringutele, edastab klientide ettepanekud ja tagasiside vastutavale töötajale;
9) lahendab klientide pretensioonid oma vastutusala piires ja kaubandusalaseid õigusakte järgides, vajadusel edastab pretensioonid vastutavale töötajale;
10) analüüsib klientidelt saadud tagasisidet ja edastab ettepanekud vastutavale töötajale vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) teeninduspsühholoogia;
2) kliendikeskne teenindamine;
3) teenindusprotsess;
4) müügitehnikad;
5) kaubandusvaldkonda reguleerivad õigusaktid;
6) kassa- ja müügiprogrammid;
7) kaubanduslikud seadmed.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, valikvastustega test, juhtumite lahendamine, praktiline töö, intervjuu.
B.2.2 Kaupade käitlemise korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib müügitulemusi, olemasolevaid kaubavarusid, prognoosib nõudlust ja selgitab välja kaupade sisseostu vajadused ja edastab kaubatellimused vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
2) kooskõlastab kaubatellimused ja tarneajad, kontrollib saatedokumentide alusel saabuvate kaupade vastavust tellitule ning vajadusel tagastab kauba;
3) haldab kaubavarude juhtimisega seotud riske, jälgib igapäevaselt säilitustemperatuure ja realiseerimisaegu ning hindab ja kontrollib kaupade kvaliteeti saabumisest kuni realiseerimiseni;
4) teeb kindlaks liigsed kaubavarud ning teeb ettepanekuid kaupade kiiremaks realiseerimiseks ja vajadusel utiliseerimiseks, arvestades kehtivaid eeskirju ja õigusakte;
5) korraldab kaupade vastuvõttu koguseliselt ja kvaliteediliselt saatedokumentide alusel, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
6) korraldab kaupade käitlemisega seotud dokumentide vormistamise, edastamise ja säilitamise kooskõlas ettevõttesisese töökorraldusega;
7) korraldab kaupade vastuvõtmise ja andmete sisestamise infosüsteemi ning kaupade ladustamise ja müügiks ettevalmistamise kooskõlas kehtivate õigusaktide ja ettevõttesisese töökorraldusega;
8) koostab vajadusel reklamatsioone ja lahendab kaupade käitlemisega seotud pretensioonid kooskõlas hankelepingute tingimustega ning tagab vajalike dokumentide olemasolu ja säilimise;
9) organiseerib kaupade varustamise turvaelementide ja nõuetekohase märgistusega, kujundab kaupade hinnad kehtiva korra kohaselt ning korraldab kaupade varustamise müügisaalis nõuetekohase hinnainfoga;
10) organiseerib hindade õigsuse kontrollimist ja vajadusel kontrollib ise;
11) tagab ja organiseerib pakendite, taara ja ohtlike jäätmete nõuetekohase käitlemise oma vastutusala piires;
12) korraldab ja kujundab kaupade väljapanekuid vastavalt planogrammidele või juhistele, järgides kaupade käitlemisele kehtestatud nõudeid;
13) korraldab kampaania- ja eriväljapanekuid ning kaupade tutvustusi, arvestades ettevõtte eesmärke;
14) kujundab kaupade hindu, järgides ettevõtte hinnakujundamise põhimõtteid.

Teadmised:
1) kaubatundmine;
2) kaubavarude juhtimine;
3) hindade kujundamise põhimõtted;
4) kaubandusvaldkonda reguleerivad õigusaktid;
5) logistika;
6) tarneahela toimimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, intervjuu, valikvastustega test, praktiline töö.
B.2.3 Müügitöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib müügitulemusi jälgides kaupade müüki ja kaubavarusid, vajadusel teeb ettepanekuid tulemuste parendamiseks;
2) osaleb kaupade inventeerimisel ja analüüsib inventuuri tulemusi oma vastutusala piires;
3) korraldab müügikampaania vastavalt ettevõtte turundusplaanile;
4) teeb ettepanekuid müügikampaaniate korraldamiseks, arvestades analüüsi tulemusi;
5) teostab igapäevast müügiedendust koostöös hankijatega oma vastutusala piires, järgides ettevõtte strateegilisi finantsplaani ja turunduseesmärke.

Teadmised:
1) müügitöö korraldamine;
2) arvestus ja aruandlus;
3) turundus.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, valikvastustega test, praktiline töö, kombineeritud meetod, juhtumi lahendamine, intervjuu.
B.2.4 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) juhendab töötajaid, selgitab juhendatavate teadmised ja oskused ning koolitusvajaduse ettevõttest lähtuvalt;
2) juhendab uusi töötajaid, järgides ettevõtte sisseelamise programmi ja selgitades välja koolitusvajaduse;
3) varustab juhendatavad õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku asjakohase informatsiooniga, annab juhiseid selgelt ja arusaadavalt;
4) annab juhendatavale õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, innustab ja tunnustab;
5) kohaneb kiiresti muutuvate olukordadega, organiseerides vajadusel ümber enda ja juhendavate töö;
6) loob positiivse tööõhkkonna, julgustades juhendatavaid avatusele, toetades arengut ja püüdlikkust, osavõtlikkust ja vastastikust tunnustamist;
7) vastab juhendatavate küsimustele ning lahendab tekkinud probleemid, on avatud ja abivalmis;
8) tagab ühiste eesmärkide saavutamise, innustades, motiveerides ja tunnustades meeskonna liikmeid ja andes neile võimaluse panustada, järgides ise organisatsiooni põhiväärtusi;
9) kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni, analüüsib, täpsustab ja tõlgendab seda;
10) organiseerib, jälgib ja kontrollib enda ning müügipersonali tegevust, vastutab töö kvaliteedi eest.

Teadmised:
1) organisatsioonikäitumise põhimõtted;
2) personalijuhtimine;
3) juhtimise alused.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, valikvastustega test, praktiline töö, juhtumi lahendamine, intervjuu või kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Suhtlemisoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb sõbralikult, kasutades erinevaid suhtlemistehnikaid ning lähtudes heast tavast ja kliendikesksuse põhimõtetest;
2) väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt nii kõnes kui kirjas;
3) käitub suhtlemisel väärikalt, korrektselt ja lugupidavalt.
B.2.6 Meeskonnatööoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb aktiivselt meeskonnatöös, näidates üles huvi ja hoolivust oma kolleegide vastu, on avatud ja abivalmis;
2) saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning käitudavastavalt olukorrale;
3) korraldab tööd asjakohaselt ja õiglaselt, arvestades töötajate kompetentsust.
B.2.7 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) oskab eesti keel tasemel B1;
2) oskab ühte võõrkeelt tasemel A2;
3) oskab teist võõrkeelt tasemel A1.
B.2.8 Arvuti kasutamise oskus 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab arvutit oma tööülesannete täitmiseks, informatsiooni otsimiseks, salvestamiseks ja edastamiseks;
2) kasutab tekstitöötluse, tabelarvutuse, andmetöötluse ja esitluse põhifunktsioone.
B.2.9 Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid 5

Tegevusnäitajad:
1) vastutab töökohtade ettevalmistuse ja korraloleku eest oma vastutusala piires;
2) korraldab ja kontrollib töökohtade ja abiruumide korrashoidu, hügieeninõuete ning enesekontrolliplaani täitmist ning vajalike vahendite ja materjalidega varustatust.
B.2.10 Tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõuete järgimine 5

1) järgib kehtestatud töötervishoiu-, tööohutus-, keskkonnaohutus- ja turvanõudeid;
2) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab õnnetusjuhtumist tööandjat ja/või vastutavat isikut;
3) oskab tegutseda häire- ja eriolukordades ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ning teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.

Teadmised:
1) kaubanduse põhimõisted ja seosed;
2) tööõigus, kaubandusvaldkonda reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-03032014-5.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.03.2014
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Kaubandus
Kutse grupp: Müüja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
332 Ostu- ja müügiagendid ja -vahendajad
3322 Müügiesindajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Edda Sõõru Tartu Kutsehariduskeskus
Esta Soover Selver AS
Heve Kirikal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Kaie Pärn Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Katrin Kuldkepp Eesti Kaupmeeste Liit
Marika Merilai Eesti Kaupmeeste Liit
Õrne Lainde Rimi Eesti Food AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist