Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Müügikorraldaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Müügikorraldaja, tase 5
EN: Sales Organiser, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.10.2023
Kehtib kuni: 10.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis muudeti kompetentsi "Kassatöö" nimetust. Uues versioonis on selleks "Klientidega arveldamise korraldamine". Kompetentsides muudeti sõnastusi. Lisati üldoskused ja muudeti kutsestandardi A-osas kirjeldavat teksti.
Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Müügikorraldaja 210657 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.03.2024 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Müügikorraldaja 210037 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.10.2023 Avatud
3 Tallinna Teeninduskool Müügikorraldaja 209117 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 29.02.2024 Avatud
4 Tallinna Tööstushariduskeskus Müügikorraldaja 210704 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.03.2024 Avatud
5 Tartu Rakenduslik Kolledž Müügikorraldaja 210458 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.10.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Müügikorraldaja planeerib ja korraldab müügi- ja teenindustööd klientide rahulolu tagamiseks ja ettevõtte eesmärkide täitmiseks. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega. Müügikorraldaja juhib meeskonda, tegutseb muutuvas keskkonnas paindlikult ja loominguliselt vastava...lt olukorrale. Müügikorraldaja analüüsib müügitulemusi ning vajadusel vormistab ostu-müügidokumente ja aruandeid, osaleb müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel, teenindab ja nõustab kliente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires.
Müügikorraldaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv. Töö võib olla periooditi pingeline ja pikaajaliselt istuva, seisva või liikuva iseloomuga. Müügikorraldaja töö eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja õhtusel ajal, erineva temperatuuriga ruumides ja olmemüra keskkonnas, raskuste tõstmist ja töötamist kuvariga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Klienditeeninduse korraldamine
A.2.2. Klientidega arveldamise korraldamine
A.2.3. Kaupade käitlemise korraldamine
A.2.4. Müügitöö korraldamine
A.2.5. Juhendamine ja juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Müügikorraldajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal. Müügikorraldajal on vähemalt keskharidus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Müügikorraldaja, müügiassistent, teenindusjuht, klienditeeninduse juht, tooterühmajuht, tootespetsialist, kategooriajuht, vahetuse vanem, tiimijuht, müügiosakonna juht.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
Oskus kiiresti reageerida ootamatutele situatsioonidele ja aru saada äris toimuvast. Oskus ennetada, hallata ja lahendada kriitilisi olukordi, saada hakkama hädaolukordadega ja nendeks valmistumisega.
Oskus töötada suurte andmemahtud...
ega ning andmeid tõlgendada ja aru saada andmepõhisest otsustamisest.
Oskus kasutada tehisintellekti võimalusi töös. Järjest olulisemaks muutub tuleviku tehnoloogia mõistmine ja kasutamine.
Keskkonnahoiu ja vastutustundliku ettevõtluse alased oskused, roheoskused.
Oskus käituda energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Müügikorraldaja, tase 5, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Kutse taotlemisel
1. Keskharidus
2. Müügikorraldaja, tase 5 kutsestandardile vastava õppekava läbimine või erialane töökogemus vähemalt 2 aastat
B.2 Müügikorraldaja, tase 5 üldoskused
1. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest, heast tavast ja muudest teeninduse standarditest.
2. Suhtleb sõbralikult, näidates üles huvi ja hoolivust klientide ja kolleegide vastu, kasutades erinevaid suhtlemistehnikaid ning lähtudes heast tavast ja k...
liendikesksuse põhimõtetest; käitub suhtlemisel viisakalt, lugupidavalt ja korrektselt.
3. Väljendab end selgelt, ladusalt, lühidalt, konkreetselt ja arusaadavalt.
4. Osaleb aktiivselt meeskonnatöös, on avatud ja abivalmis; saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning käituda väärikalt igas olukorras.
5. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt. Leiab lahenduse keerulistes olukordades.
6. Austab ja tunnustab teiste kultuuride, religioonide, rahvuste, soolise identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega. Väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet.
7. Tuleb toime negatiivse suhtumise ja nõudmistega.
8. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
9. Kutsub häire- või eriolukorras, õnnetusjuhtumi vm korral professionaalse abi ning teavitab tööandjat või vastutavat isikut.
10. Kasutab eesti keelt tasemel B1, ühte Eestis enam kasutatavat võõrkeelt tasemel A2 ja teist võõrkeelt tasemel A1 (lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused).
11. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni jaoks iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome, ohutuse ja probleemilahenduse jaoks algtasemel (lisa 2 - digipädevuste enesehindamisskaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Klienditeeninduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tagab kliendikeskse teeninduse ja korraldab teeninduspersonali tegevusi teenindusprotsessis.
2. Tagab tehniliste vahendite korrasoleku vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
3. Tagab kliendisõbraliku ostukeskkonna ning vastutab müügiala korrasoleku eest vastavalt ettevõtte eesmärkidele ja protsessidele.
4. Loob positiivse kliendikontakti, selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid; lõpetab kliendikontakti positiivselt.
5. Tutvustab kaupa, leides kliendile sobiva lahenduse, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, pretensiooni esitamise korda ning kauba garantiitingimusi.
6. Teostab müügi ning lisamüügi kasutades erinevaid müügitehnikaid.
7. Käsitleb klientide tagasisidet ja vastab klientide päringutele; võtab vastu kliendi pretensiooni, lahendab selle vastutusala piires järgides kaubandusalaseid õigusakte.
8. Analüüsib klientidelt saadud tagasisidet ja edastab ettepanekud vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
B.3.2 Klientidega arveldamise korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Planeerib klientidega arveldamise protsessi, sh iseteeninduskassa ja elektrooniliste arvelduskanalitega seotud tööprotsessi, järgides rahakäitlemise, turva-, tööohutuse ja tervishoiunõudeid.
2. Korraldab kassatoiminguid oma vastutusala piires, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid.
3. Korraldab sularaha käitlemist ja raha käitlemisega seotud toiminguid, järgides raha käitlemise ja turvanõudeid ning ettevõttes kehtestatud korda.
4. Koostab nõuetekohased kassaaruanded, lähtudes ettevõttes kehtestatud korrast ja kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid.
5. Analüüsib kassatöö efektiivsust ja tulemuslikkust vastavalt ettevõtte eesmärkidele.
6. Järgib õigusaktides kehtestatud müügipiiranguid.
B.3.3 Kaupade käitlemise korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Liigitab kaubad vastavalt sortimendile, lähtudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetest ja ettevõttes kehtestatud nõuetest.
2. Tellib kaupa vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid, arvestades müügitulemusi ja olemasolevaid kaubavarusid ning kooskõlastab tarneajad.
3. Korraldab kaupade vastuvõttu, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja kontrollides koguste ja kvaliteedi vastavust saatedokumentidele ja järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid.
4. Tagab kaupade käitlemisega seotud andmete halduse ja korraldab kaupade ladustamise oma vastusala piires vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja ettevõttes kehtestatud korrale; vajadusel lahendab kaupade käitlemisega seotud probleemid.
5. Korraldab kaupade müügiks ettevalmistamise, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid, organiseerib kaupade varustamise turvaelementide, nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga; tagab hindade õigsuse ja kaupade piisava saadavuse müügialal.
6. Hindab toidu- ja tööstuskaupade kvaliteeti; jälgib igapäevaselt kaupade säilitustemperatuure ja realiseerimisaegu saabumisest kuni realiseerimiseni, tunneb erinevate kaupade koostist, omadusi ja kasutamisvõimalusi ning kvaliteeti mõjutavaid tegureid.
7. Korraldab ja kujundab kaupade väljapanekute tegemist, sh kampaania- ja eriväljapanekuid ning kaupade tutvustusi, vastavalt etteantud juhistele ning järgides kaupade käitlemisele kehtestatud nõudeid.
8. Tagab ja organiseerib pakendite, taara ja ohtlike jäätmete nõuetekohase käitlemise oma vastutusala piires.
B.3.4 Müügitöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Organiseerib müüki vastutusala piires, analüüsib müügitulemusi, jälgides kaupade müüki ja kaubavarusid, vajadusel teeb ettepanekuid tulemuste parendamiseks ja kampaaniate korraldamiseks, järgides ettevõtte eesmärke ja protsesse, valdkonna arengut ja konkurentsi.
2. Haldab kaubavarude juhtimisega seotud riske; teeb kindlaks liigsed kaubavarud ning teeb ettepanekuid kaupade kiiremaks realiseerimiseks ja vajadusel utiliseerimiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja ettevõttes kehtestatud korrale.
3. Tagab ettevõtte põhimõtetele vastava müügi- ja ühikuhinna kujundamise.
4. Osaleb kaupade inventeerimisel, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja analüüsib inventuuri tulemusi oma vastutusala piires.
5. Korraldab müügikampaaniaid ja igapäevast müügiedendust vastavalt ettevõtte turunduseesmärkidele.
6. Korraldab e-poe tellimuste vastuvõttu, komplekteerimist ja müüki, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja programme.
B.3.5 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab, planeerib ning korraldab enda ja müügipersonali tööd, vastutab töö kvaliteedi eest lähtudes ettevõtte eesmärkidest, protsessidest ning arvestades töötajate kompetentsust ja eripära.
2. Koostab töögraafikuid, järgides kehtivaid õigusakte; edastab töötajatele õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku asjakohase informatsiooni, annab juhiseid selgelt ja arusaadavalt.
3. Juhendab töötajaid, toetudes ettevõttes kehtestatud korrale; kohaneb kiiresti muutuvate olukordadega, organiseerides vajadusel ümber enda ja juhendatavate töö.
4. Osaleb töötajate värbamise protsessis, korraldab uute töötajate sisseelamise ja esmase juhendamise; selgitab välja koolitusvajadused, lähtudes ettevõtte strateegiast.
5. Annab juhendatavale õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, innustab ja tunnustab; vastab juhendatavate küsimustele ning lahendab tekkinud probleemid; kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni, analüüsib, täpsustab ja tõlgendab seda.
6. Tagab ühiste eesmärkide saavutamise, innustades ja tunnustades meeskonna liikmeid, järgides organisatsiooni põhiväärtusi ja luues positiivse tööõhkkonna.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Müügikorraldaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Jagab tööülesanded töötajate vahel, arvestades iga töötaja teadmisi, oskusi, pädevusi, spetsialiseerumist jm, et tagada tööülesannete õigeaegne täitmine.
2. Kasutab erialases töös vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi, programme ja infotehnoloogilisi töövahendeid.
3. Vastutab töökohtade ettevalmistuse ja korrasoleku eest oma vastutusala piires; korraldab ja kontrollib töökohtade ja abiruumide korrashoidu, hügieeninõuete ja enesekontrolliplaani täitmist ning vajalike vahendite ja materjalidega varustatust.
4. Järgib kehtestatud töötervishoiu-, tööohutus-, keskkonnaohutus- ja turvanõudeid.
5. Tagab esmaabiandjate olemasolu töökohal.
6. Järgib kaubandusvaldkonda ja tööõigust reguleerivad õigusakte.
7. Analüüsib enda tegevusi erinevates töösituatsioonides.

Teadmised
Kaubatundmine; kaubanduse ajalugu ja tänapäev; mikro- ja makromajandus
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11102023-2.9/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.10.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Kaubandus
Kutse grupp: Müüja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
522 Poodide müügipersonal
5222 Müüjate vahetusevanemad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marika Lõhmuste AS Prisma Peremarket
Kaie Pärn Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Heldi Sakkarias Maxima Eesti OÜ
Riina Tenno Tallinna Tööstushariduskeskus
Ivi Koobas Rimi Eesti Food AS
Marika Merilai Kutseeksamikeskus MTÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist