Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Müügikorraldaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Müügikorraldaja, tase 5
EN: Sales Organiser, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2018
Kehtib kuni: 16.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard uuendamise käigus viidi sisse järgmised muudatused:
- Eraldi tööosana on välja toodud Kassatöö korraldamine
- Teadmised on kirjutatud tegevusnäitajatesse
- Parandatud on sõnastusi, tegevusnäitajaid ümber struktureeritud jne
- Läbivas kompetentsis on põhjalikumalt välja toodud suhtlemise ja meeskonnatöö kompetentsid
- Lisatud on IKT-vahendite kasutamisega seotud kompetentse
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Müügikorraldaja 210657 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.03.2022 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Müügikorraldaja 134816 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 18.10.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Müügikorraldaja 210037 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.08.2020 Avatud
4 Tallinna Teeninduskool Müügikorraldaja 209117 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 20.04.2022 Avatud
5 Tallinna Tööstushariduskeskus Müügikorraldaja 210704 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.05.2021 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Müügikorraldaja 210458 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.03.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Müügikorraldaja planeerib ja korraldab müügi- ja teenindustööd klientide rahulolu tagamiseks ja ettevõtte eesmärkide täitmiseks. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega. Müügikorraldaja juhib meeskonda, tegutseb muutuvas keskkonnas paindlikult ja loominguliselt vastav...alt olukorrale. Müügikorraldaja analüüsib müügitulemusi ning vajadusel vormistab ostu-müügidokumente ja aruandeid, osaleb müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel, teenindab ja nõustab kliente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klienditeeninduse korraldamine
1. Kliendikeskse teeninduse korraldamine.
2. Klientide teenindamine.
3. Kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine ja müümine.
4. Müügijärgne teenindamine.

A.2.2 Kassatöö korraldamine
1. Kassatöö planeerimine.
2. Kassatoimingud ja arvete koostamine.
3. ...
Raha käitlemine.
4. Kassaaruande koostamine.
5. Müügipiirangute järgimine.

A.2.3 Kaupade käitlemise korraldamine
1. Kaupade tellimine.
2. Kaupade vastuvõtmine ja ladustamine.
3. Kaupade müügiks ettevalmistamine.
4. Pakendite, taara ja ohtlike jäätmete käitlemine.
5. Kauba kvaliteedi hindamine.
6. Kaubagruppide liigitamine.
7. Kaubavarude juhtimisega seotud riskide haldamine.

A.2.4 Müügitöö korraldamine
1. Müügi organiseerimine.
2. Hinna kujundamine.
3. Kaupade inventeerimine.
4. Müügikampaaniate korraldamine.

A.2.5 Juhendamine ja juhtimine
1. Töö organiseerimine ja juhtimine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Tagasiside andmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Müügikorraldaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv. Töö võib olla periooditi pingeline ja pikaajaliselt istuva, seisva või liikuva iseloomuga. Müügikorraldaja töö eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja õhtusel ajal, erineva temperatuuriga ruumides ja ol...memüra keskkonnas, raskuste tõstmist ja töötamist kuvariga.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Müügikorraldaja kasutab töös kauba müügiks ja käitlemiseks vajalikke vahendeid ja seadmeid vastavalt kaubandusettevõtte eripärale.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab valmisolekut inimeste teenindamiseks ja juhtimiseks. Töös on olulised koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, korrektsus, kohusetunne, planeerimis-, analüüsi-, organiseerimis- ja juhtimisoskus. Töö eeldab füüsilise ja vaimse koormuse taluvust ja võimet paindlikult lülituda ühelt tegev...uselt teisele.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Müügikorraldajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal. Müügikorraldajal on vähemalt keskharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Müügikorraldaja, müügiassistent, teenindusjuht, tooterühmajuht, vahetuse vanem, teenindaja-administraator, klienditeeninduse juht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Müügikorraldaja, tase 5 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klienditeeninduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. tagab kliendikeskse teeninduse ja kliendisõbraliku ostukeskkonna ning vastutab müügiala korrasoleku eest vastavalt ettevõtte eesmärkidele ja protsessidele; korraldab, juhendab ja kontrollib teeninduspersonali tegevusi teenindusprotsessis, sh kassatoimingutes; tagab tehniliste vahendite korrasoleku vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
2. loob positiivse kliendikontakti, selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid; juhendab klienti iseteenindussüsteemise kasutamisel, tutvustades kliendile süsteemi kasutamise võimalusi; lõpetab kliendikontakti positiivselt;
3. tutvustab kaupa, leides kliendile sobiva lahenduse, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, pretensiooni esitamise korda ja kauba garantiitingimusi ja teostab müügi ning lisamüügi kasutades erinevaid müügitehnikaid;
4. käsitleb klientide tagasisidet ja vastab klientide päringutele; võtab vastu kliendi pretensiooni, lahendab selle vastutusala piires järgides kaubandusalaseid õigusakte; analüüsib klientidelt saadud tagasisidet ja edastab ettepanekud vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
B.2.2 Kassatöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib klientidega arveldamise protsessi, sh iseteeninduskassa ja elektrooniliste arvelduskanalitega seotud tööprotsessi, järgides rahakäitlemise, turva-, tööohutuse- ja tervishoiunõudeid;
2. korraldab kassatoiminguid määratletud vastutusala piires, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid;
3. korraldab sularaha käitlemist ja raha käitlemisega seotud toiminguid, järgides raha käitlemise ja turvanõudeid ning ettevõttes kehtestatud korda;
4. koostab nõuetekohased kassaaruanded, lähtudes ettevõttes kehtestatud korrast ja kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid; analüüsib kassatöö efektiivsust ja tulemuslikkust vastavalt ettevõtte eesmärkidele;
5. järgib õigusaktides kehtestatud müügipiiranguid.
B.2.3 Kaupade käitlemise korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. tellib kaupa vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid, arvestades müügitulemusi ja olemasolevaid kaubavarusid ning kooskõlastab tarneajad;
2. korraldab kaupade vastuvõttu, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja kontrollides koguste ja kvaliteedi vastavust saatedokumentidele ja järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid; tagab kaupade käitlemisega seotud andmete halduse ja korraldab kaupade ladustamise oma vastusala piires vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja ettevõttes kehtestatud korrale; vajadusel lahendab kaupade käitlemisega seotud probleemid;
3. korraldab kaupade müügiks ettevalmistamise, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid, organiseerib kaupade varustamise turvaelementide, nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga; tagab hindade õigsuse ja kaupade piisava saadavuse müügialal; korraldab ja kujundab kaupade väljapanekute tegemist, sh kampaania- ja eriväljapanekuid ning kaupade tutvustusi, vastavalt etteantud juhistele ning järgides kaupade käitlemisele kehtestatud nõudeid;
4. tagab ja organiseerib pakendite, taara ja ohtlike jäätmete nõuetekohase käitlemise oma vastutusala piires;
5. hindab sensoorselt toiduainete ja visuaalselt tööstuskaupade kvaliteeti; eristab erinevate kaupade koostist, omadusi ja kasutamisvõimalusi ning kvaliteeti mõjutavaid tegureid;
6. grupeerib kaubad vastavalt sortimendile, lähtudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetest ja ettevõttes kehtestatud nõuetest;
7. haldab kaubavarude juhtimisega seotud riske, jälgib igapäevaselt säilitustemperatuure ja realiseerimisaegu ning hindab ja kontrollib kaupade kvaliteeti saabumisest kuni realiseerimiseni; teeb kindlaks liigsed kaubavarud ning teeb ettepanekuid kaupade kiiremaks realiseerimiseks ja vajadusel utiliseerimiseks, vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja ettevõttes kehtestatud korrale.
B.2.4 Müügitöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. organiseerib müüki vastutusala piires, analüüsib müügitulemusi, jälgides kaupade müüki ja kaubavarusid, vajadusel teeb ettepanekuid tulemuste parendamiseks ja kampaaniate korraldamiseks, järgides ettevõtte eesmärke ja protsesse, valdkonna arengut ja konkurentsi;
2. tagab ettevõtte põhimõtetele vastava müügi- ja ühikuhinna kujundamise;
3. osaleb kaupade inventeerimisel, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja analüüsib inventuuri tulemusi oma vastutusala piires;
4. korraldab müügikampaaniaid ja igapäevast müügiedendust vastavalt ettevõtte turunduseesmärkidele.
B.2.5 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. organiseerib, jälgib ja kontrollib enda ning müügipersonali tööd, vastutab töö kvaliteedi eest; koostab töögraafikuid, järgides kehtivaid õigusakte; tagab ühiste eesmärkide saavutamise, innustades ja tunnustades meeskonna liikmeid, järgides organisatsiooni põhiväärtusi ja luues positiivse tööõhkkonna; edastab töötajatele õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku asjakohase informatsiooni, annab juhiseid selgelt ja arusaadavalt;
2. juhendab töötajaid, toetudes ettevõttes kehtestatud korrale; korraldab uute töötajate sisseelamise ja esmase juhendamise; selgitab välja koolitusvajadused, lähtudes ettevõtte strateegiast; kohaneb kiiresti muutuvate olukordadega, organiseerides vajadusel ümber enda ja juhendavate töö;
3. annab juhendatavale õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, innustab ja tunnustab; vastab juhendatavate küsimustele ning lahendab tekkinud probleemid; kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni, analüüsib, täpsustab ja tõlgendab seda.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Müügikorraldaja kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib klienditeeninduse head tava ja muid teeninduse standardeid;
2. suhtleb sõbralikult, näidates üles huvi ja hoolivust klientide ja kolleegide vastu, kasutades erinevaid suhtlemistehnikaid ning lähtudes heast tavast ja kliendikesksuse põhimõtetest; väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt; käitub suhtlemisel viisakalt, lugupidavalt ja korrektselt;
3. osaleb aktiivselt meeskonnatöös, on avatud ja abivalmis; saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning käituda väärikalt igas olukorras;
4. tuleb toime negatiivse suhtumise ja nõudmistega ning säilitab kontrolli olukorra üle; korraldab tööd asjakohaselt ja õiglaselt, lähtudes ettevõtte eesmärkidest, protsessidest ning arvestades töötajate kompetentsust;
5. mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv; kasutab eesti keelt tasemel B1, ühte võõrkeelt tasemel A2, teist võõrkeelt tasemel A1 (Lisa 1);
6. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Infotöötlus ja Kommunikatsioon iseseiseva kasutaja tasemel, Sisuloome, Ohutus, Probleemilahendus algtasemel kasutaja tasemel; kasutab erialast tarkvara tööks vajalikul tasemel (Lisa 2);
7. vastutab töökohtade ettevalmistuse ja korrasoleku eest oma vastutusala piires; korraldab ja kontrollib töökohtade ja abiruumide korrashoidu, hügieeninõuete ning enesekontrolliplaani täitmist ning vajalike vahendite ja materjalidega varustatust;
8. järgib kehtestatud töötervishoiu-, tööohutus-, keskkonnaohutus- ja turvanõudeid; õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab õnnetusjuhtumist tööandjat ja/või vastutavat isikut; oskab tegutseda häire- ja eriolukordades ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ning teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut;
9. järgib kaubandusvaldkonda ja tööõigust reguleerivad õigusakte.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-17102018-1.2.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Kaubandus
Kutse grupp: Müüja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
332 Ostu- ja müügiagendid ja -vahendajad
3322 Müügiesindajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marika Lõhmuste AS Prisma Peremarket
Marika Merilai Kaupmeeste Liit
Kaie Pärn Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Heldi Sakkarias AS Stockmann
Riina Tenno Tallinna Tööstushariduskeskus
Kaire Tero Rimi Eesti Food AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist