Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koorijuht, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Koorijuht, tase 7 kutsestandard on taseme ja täiendõppe õppekavade koostamise ning isikute kompetentsuse hindamise alus kutse andmisel.
Nimetus: ET: Koorijuht, tase 7
EN: Conductor, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2014
Kehtib kuni: 20.05.2015
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kooridirigendi töö on loominguline, mis eeldab muusikalist ettevalmistust. Kooridirigent on vokaalmuusika interpreet, kelle tööülesanneteks on laulude õpetamine koorile ja esitamine kontserdil. Töö eesmärk on koori kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine. Kooridi...rigendi töö on oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd kooriga ning metoodika ja psühholoogia tundmist.

Koorijuhi kutsealal on viis kutset.

Koorijuht, tase 4 töötab üldjuhul abidirigendina või oma kooriga.

Koorijuht, tase 5 töötab üldjuhul dirigendina. Tal võib olla oma koor või töötab abidirigendina. Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte.

Koorijuht, tase 6 töötab üldjuhul dirigent. Tal võib olla oma koor või töötab abidirigendina kontsertkoori juures. Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koorid osalevad aktiivselt kontserttegevuses. Koolitab vajadusel madalama taseme koorijuhte ja muusikaõpetajaid.

Koorijuht, tase 7 töötab üldjuhul dirigendina. On tunnustatud oma ala spetsialist, keda kutsutakse juhatama ühendkoore laulupäevadel ja/või laulupidudel, üleriigilisel laulupeol või on liigijuht/kunstiline juht. On hinnatud koori hääleseadja ja koori vokaaltöö spetsialist.
Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Kooridel on aktiivne kontserttegevus. Viib läbi seminare, koolitusi mentorina, leiab koolituste läbiviimiseks vajaliku metoodika ning vajadusel koostab õppematerjale. Osaleb žürii liikmena konkurssidel.
Juhib muusikalisi projekte (kunstilise juhi töö laulupidudel, laulupäevadel, galakontsertidel).

Koorijuht, tase 8 on professionaalse koorimuusika tippinterpreet ja ekspert, rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent, keda kutsutakse (oma kooriga) mainekatele rahvusvahelistele koorimuusika suursündmustele (dirigendina, koolitajana). On kunstiline juht ja arvamusliider erinevatel rahvusvahelistel kõrgetasemelistel koorimuusikasündmustel. Osaleb rahvusvahelisel konkursil või festivalil interpreedi või koolitajana. Juhatab vokaal-sümfoonilisi suurvorme orkestriga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari ettevalmistamine
1.1 Repertuaari valimine ja esinemiskava koostamine
1.2 Muusikalise materjali ettevalmistamine tööks
A.2.2 Repertuaari omandamine, harjutamine ja musitseerimine
2.1 Repertuaari omandamine/ettevalmistamine harjutamiseks
2.2 Harjutamine
2.3 Esinemine
A.2.3 Töö...
repertuaariga
3.1 Repertuaari ettevalmistamine
3.2 Repertuaari õpetamine
3.3 Kooriansambli kujundamine
A.2.4 Koori loominguline juhtimine
4.1 Kontserttegevus
4.2 Laulupeoprotsessis osalemine
4.3 koori kui organisatsiooni juhtimine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Valdkonna arendamine
5.1 Kooriliikumise edendamine
5.2 Kooriliikumise tutvustamine meedias
5.4 Dokumentatsiooni haldamine
A.2.6 Töö vokaaliga
6.1 Hääleseade rühmades
6.2 Hääleseade kooriga
A.2.7 Solfedžo õpetamine
7.1 Rütmiõpetus
7.2 Laadi ja astmetaju arendamine
7.3 Noodilugemisosku...
se arendamine
A.2.8 Muusika loomine:
8.1 Arranžeerimine
8.2 Komponeerimine
A.2.9 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine
9.1 Noodigraafika-programmide kasutamine
9.2 Muusikasalvestus-programmide kasutamine
A.2.10 Koori administreerimine
10.1 Töö koostööpartneritega
10.2 Töö meediaga
10.3 Projekti elluviimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kooridirigendi tööaeg on paindlik. Töötatakse ka puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötatakse üldjuhul siseruumides, kuid esinetakse ka väljas.
A.4 Töövahendid
Noodimaterjal.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) muusikalised võimed
2) loovus, loomingulisus
3) juhtimisoskus
4) empaatiavõime
5) analüüsivõime
6) valmisolek meeskonnatööks
7) pingetaluvus
8) järjekindlus, enesedistsipliin
9) täpsus
10) vastutustunne
11)saavutusvajadus
12) paindlikkus
13) orienteeritus tulemusele
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 7. taseme kooridirigendil kooridirigeerimise või koolimuusika magistrikraad ning kompetentside saavutamiseks vajalik töökogemus ja läbitud erialane täiendkoolitus.
Kutse taotlemise eeldused on kirjas kutse andmise korras.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Koorijuht, kooridirigent, koormeister, peadirigent.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Koorijuht, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 - B.2.4) ja läbivad (B.2.11) kompetentsid.

Taotleja soovi korral võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 – B.2.10.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valib repertuaari või koostab tervikliku esinemiskava, lähtudes eesmärgi sisust ning muusikute võimekusest. Vajadusel kasutab juhendaja abi.
2. Analüüsib muusikalise materjali sisu ning valmistab ette noodimaterjali lähtuvalt vajadusest.
B.2.2 Repertuaari omandamine, harjutamine ja musitseerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja analüüsib nooditeksti ning kujundab sellele toetudes oma muusikalise tõlgenduse.
2. Planeerib harjutamisprotsessi ja harjutab eesmärgipäraselt, lähtudes ajast, repertuaari tehnilistest ja sisulistest vajadustest ning ergonoomikast.
3. Esitab põhjalikult ettevalmistatud kava, lähtudes heast esinemiskultuurist. Tuleb toime esinemisega kaasneva psühholoogilise pingega ning vajadusel suhtleb publikuga olukorrale vastavalt.
B.2.3 Töö repertuaariga 7

Tegevusnäitajad:
1. Tõlgendab muusikat isikupäraselt, kunstiliselt veenvalt ja helilooja soove arvestades.
2. Dirigeerib hooaja jooksul stiililiselt mitmekülgse muusikaga kontserte.
3. Loeb mitmerealist partituuri, analüüsib ning mõistab teose sisu ja kujundab sellest lähtuvalt oma interpretatsiooni.
4. Kuulab ja analüüsib õpetatavate teoste erinevaid interpretatsioone oma lahenduse leidmiseks.
5. Lähtudes koori kunstilistest taotlustest ja salvestuse eesmärgist, valmistab koori ette salvestuseks koostööks toonmeistriga.
6. Töötab vajadusel koormeistrina professionaalsete kooride juures.
7. Valmistab koormeistrina ette oopereid ja suurvorme, lähtudes partituuri nõudlikkusest ja peadirigendi kunstilistest taotlustest.
8. Õpetab koorile erinevate ajastute ja stiilide muusikat.
9. Musitseerib kooriga, interpreteerib muusikat kõrgel kunstilisel tasemel.
10. Töötab tulemuslikult koori intonatsiooni, artikulatsiooni ja vokaaliga.
11. Kasutab erinevaid metoodikaid laulude õpetamiseks, lähtudes koori eripärast ning muusika eesmärgist.
12. Avab lauljatele teose tausta (ajastu jms), tutvustab teose autorit, autoreid ning vajadusel tõlgib ja mõtestab teose teksti.
13. Õpetab ulatuslikumaid ja komplitseeritumaid kooriteoseid ja/või suurvorme, lähtudes kunstilistest eesmärkidest.
14. Kujundab koori kõla, kasutades erinevaid vokaaltöö metoodikaid.
15. Leiab muusika interpreteerimisel varjundirikkaid nüansse.
16. Arendab mitmekülgselt koori kõla ja ansamblit vastavalt stiilile ja interpretatsioonile.
17. Arendab lauljate muusikalisi võimeid läbi noodiõpetuse, lähtudes repertuaari nõudlikkusest.
B.2.4 Koori loominguline juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Koostab kõrgel kunstilisel tasemel koori hooaja repertuaari erinevate kontserditprogrammidega, lähtudes koori eripärast ning kunstilistest taotlustest.
2. Juhatab hooaja vältel erinevaid kontserdiprogramme kõrgel kunstilisel tasemel.
3. Õpetab koorile selgeks konkursil/festivalil osalemiseks repertuaari ning osaleb paikkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkursil/festivalil vastavalt kokkulepetele ja vajadustele.
4. Valib konkursi või festivali vastavalt koori tasemele.
5. Viib läbi maakonna laulupeo eelproove, analüüsib proove, lähtudes laulupeo repertuaari nõuetest ning teeb arendusettepanekuid.
6. Hindab kooride ettelaulmist ja annab tagasisidet, lähtudes kunstilistest eesmärkidest.
7. Viib läbi mentorkoolitusi dirigentidele ja koorilauljatele.
8. Võtab kooriga osa piirkonna ühislaulmistest ja kohalikust kultuurielust, esitades selleks vajalikku ja sobilikku repertuaari; korraldab kohalikku koorimuusikaelu, juhatab ühislaulmisi ja laulupäevi. Koostab ürituste repertuaari, lähtudes ürituse sisust.
9. Töötab välja koori tegevusstrateegia (sh majanduslik tegevus), lähtudes koori kunstilistest eesmärkidest.
10. Koostab koostöös koori juhatusega koori hooaja tööplaani ning toetustegevused (proovigraafikud, laululaagrid, ühisproovid jne), lähtudes koori kunstilistest eesmärkidest.
11. Komplekteerib koori, täiendades regulaarselt häälerühmi vajalike lauljatega.
Valitavad kompetentsid
Taotleja soovi korral võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 – B.2.10.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Valdkonna arendamine 7

Tegevusnäitajad
1. Edendab kooriliikumist kohalikul ja vabariiklikul tasandil: lööb kaasa õpitubades, valdkonna seltsides jms, suurendades huvi koorimuusika vastu.
2. Selgitab vajaduse, pakub välja idee lähtuvalt loomingulistest eesmärkidest, koostab meeskonna, tegevusplaani, valmistab ette, viib läbi ürituse/sündmuse. Analüüsib kunstilist tulemust, kogub tagasisidet osalejatelt/publikult ning edastab selle huvitatud osapooltele.
3. Loob koori, lähtudes kohalikest võimalustest ja oludest.
4. Moodustab projektkoori, valides lauljate koosseisu, lähtudes ürituse või teose vajadustest ning eesmärgist.
5. Töötab tulemuslikult vabariigi noortekollektiividega.
6. Osaleb arendus-, loome- ja/või teadustegevuses, kogudes ja analüüsides vastavat informatsiooni.
7. Kirjutab erialaseid publikatsioone (nt artikleid, arvustusi jne), annab intervjuusid, võimalusel osaleb ise/koos kooriga raadio- ja telesaadetes.
8. Viib läbi järjepidevalt erialaseid täienduskoolitusi, valides koolituse metoodika, lähtudes tellimuse ning koolituse eesmärgist nii vabariigis kui ka välismaal.
9. Juhendab mentorina koori vokaaltöö seminare ja töötube, lähtudes koori vajadusest ja repertuaari nõudlikkusest.
10. Analüüsib koolituse tulemust ja annab tagasisidet koolitusel osalejatele.
11. Osaleb žüriiliikmena koori konkurssidel ja laulupeo ettelaulmistel, andes hinnangu ja põhjendatud tagasisidet.
12. Koostab koori tegevuseks vajalikke rahataotlusi, organiseerib avaliku esinemise load, koostab lepingud autorite ühinguga ja vajadusel töölepingud jms, ning koostab aruandluse vastavalt nõuetele.

Teadmised:
1) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
2) esitlustehnikad;
3) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad);
4) meeskonnatöö põhimõtted;
5) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas kooridirigeerimise spetsiifikaga;
6) majandusarvestuse alused;
7) asjaajamise alused;
8) arendustegevuse meetodid;
9) loometegevuse meetodid;
10) teadustegevuse meetodid.
B.2.6 Töö vokaaliga 7

Tegevusnäitajad
1. Juhendab tulemuslikult erinevas vanuses ja arengutasemel koorilauljaid, lähtudes vokaal- ja hingamistehnikast.
2. Kasutab töös erinevaid vokaaltehnilisi metoodikaid, lähtudes lauljate hääle omapärast ja repertuaari nõudlikkusest.
3. Juhendab lauljaid erinevate ajastute ja stiilide vokaalesteetikast lähtudes.

Teadmised:
1) hääleseade;
2) vokaaltöö pedagoogika alused;
3) psühholoogia alused;
4) suhtlemise alused;
5) kooriõpetus;
6) muusikaajalugu;
7) kooriliteratuur;
8) häälehoid.

Hindamismeetod(id): portfoolio, vajadusel proovi/kontsertide vaatlus ja analüüs.
B.2.7 Solfedžo õpetamine 5

Tegevusnäitajad
1. Õpetab lauljatele meetrumi ja rütmi põhialuseid, erinevaid rütmivältusi ja taktimõõte vastavalt õpetatava repertuaari vajadusele.
2. Õpetab lauljaid tundma astme-, päris- ja/või tähtnimesid ning alteratsioonimärke.
3. Tutvustab helistikke, intervalle, võtmeid ja akorde vastavalt õpetatava repertuaari vajadusele.
4. Koostab lauljatele jõukohaseid harjutusi noodist laulmiseks.
5. Teeb jõukohaseid rütmidiktaate ja meloodilisi diktaate.
B.2.8 Muusika loomine 6

Tegevusnäitajad
1. Kujundab keerukama faktuuriga seade kõikidele kooriliikidele.
2. Kujundab muusikaliselt keerukamad ja komplitseeritumad seaded.
3. Seab erinevatele kooriliikidele mitmesuguse raskusastmega muusikat.
4. Komponeerib erinevatele kooriliikidele isesuguse raskusastmega (ka komplitseerituma vormi ja faktuuriga) koorilaule.
5. Loob koorilaule, mis on kõrge muusikalise ja sisulise kvaliteediga ning levivad kooride repertuaaris ja kõlavad piirkondlikel laulupäevadel, suurtel laulupidudel, rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel.

Teadmised
1. Kompositsiooni alused ( -õpetus).
2. Noodigraafika.
B.2.9 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine 5

Tegevusnäitajad
1. Rakendab erinevaid failihalduse ja tekstitöötluse programme, lähtudes töö eesmärgist.
2. Sisestab noote arvutiklaviatuuri või MIDI-süntesaatori abil, kasutades erinevaid noteerimisprogramme.
3. Salvestab arvutisse helifaile, lähtudes salvestuse eesmärgist.
4. Konventeerib helifaile vastavalt töö eesmärgile ja vajadusele.
5. Kasutab erinevate faktuuridega partituuride faile, lähtudes salvestuse eesmärgist.

Teadmised:
1. Muusikaprogrammid ja -failid.
2. Noodigraafika programmid ja -failid.
B.2.10 Koori administreerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Suhtleb koostööpartneritega ning sõlmib vajadusel lepinguid, tuginedes kehtivatele õigusaktidele. Vahendab muusikalise kollektiivi korralduslikke ning tehnilisi vajadusi (näit noodipult ja kolm kasti õlut! jm).
2. Koostab või laseb koostada kontserttegevust kajastavaid reklaame (plakat, kodulehekülg, infovoldik jms) ja/või kasutab selleks sotsiaalmeedia kanaleid ja/või suhtleb meediapartneritega.
3. Kavandab ja viib ellu muusikalise projekti (kontserdiprogrammi, plaadisalvestuse vm), lähtudes vajadusest. Vajadusel taotleb (lisa)rahastust, täites vormikohase dokumentatsiooni.

Teadmised:
1. Projektikirjutamise ja - juhtimise põhimõtted.
2. Suhtlemise alused.
3. Sotsiaalmeedia vahendid.
4. Juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Koorijuht, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Järgib esinemiskultuuri häid tavasid ja esinemistraditsioone; suhtleb kolleegidega vastavalt tunnustatud hea tava põhimõtetele ning juhindub oma töös kooridirigendi kutse-eetika normidest.
2. Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul; annab ratsionaalseid hinnanguid ja analüüsib tagasisidet ning võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab nende täitmise eest.
3. Osaleb erialaga seonduvates töötubades, meistrikursustel, täiendkoolitustel jms; analüüsib oma oskusi ning on teadlik arenguvajadustest. On kursis oma erialal toimuvaga; külastab kontserti või kultuurisündmusi; vajadusel võtab eratunde oma ala meistritelt ning õpib lisapilli.
4. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; lahendab konflikte.
5. Tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti; omab vajalikke teadmisi ja oskusi kaastöötajate juhendamiseks; esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt.
6. Hindab tööga kaasnevaid ohte ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, juhindudes ohutusnõuetest; järgib tööprotsessis ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest; hoiab korras oma töökoha.
7. Kasutab töös eesti keelt vähemalt tasemel B2 ja üht võõrkeelt vähemalt tasemel B1, ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 1).
8. Kasutab töös arvutit tasemel Moodul1 - Moodul3 ja Moodul7 (vt lisa 2) piires ning valdkonna eriprogramme.
9. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte.

Teadmised:
1. kooritöö metoodika -kõrgtase
2. kooripartituurimäng - kõrgtase
3. kooriõpetus
4. dirigeerimine - kõrgtase
5. vokaaltöö metoodika
6. klaverimäng - kesktase
7. solfedžo - kesktase
8. harmoonia - kesktase
9. polüfoonia - kesktase
10. kooriliteratuur - kõrgtase
11. muusikaajalugu - kõrgtase
12. vormiõpetus ja analüüs - kesktase
13. arranžeerimine
14. orkestripartituuri lugemine
15. suhtlemise alused
16. psühholoogia alused
17. pedagoogika alused
18. valdkonnaga seotud õigusaktid.
19. esinemiskultuur.
20. ettevõtluse ja asjaajamise alused.
21. juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ning võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste töövõtete valdamine.
Kõrgtase – analüüsimine seostatud faktide alusel, prognoosimine, järeldamine, üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-24042014-08/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2014
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Koorijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2652 Muusikud, lauljad ja heliloojad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heli Jürgenson Eesti Koorijuhtide Liit, G. Otsa nim Tallinna Muusikakool
Indrek Vijard Eesti Meestelaulu Selts
Kaie Tanner Eesti Kooriühing
Lilyan Kaiv H. Elleri nim. Tartu Muusikakool
Varje Vürst Eesti Koorijuhtide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist