Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koorijuht, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Koorijuht, tase 7
EN: Conductor, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.01.2024
Kehtib kuni: 11.01.2029
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kompetentsi „Repertuaari omandamine ja harjutamine“ lisati instrumendi/instrumentide saatega kooriteoste harjutamine. Kompetentsis „Töö kooriga“ täiendati tegevusnäitajat nõudega vajadusel töötada kontsertkooride juures koormeistrina. Täpsustatud on „Koori loomingulise juhtimise“ kompetentsi tegevusnäitajate sõnastust. Kutsestandardisse lisati üldoskusena nõue järgida isikuandmete kaitse määrust ja täpsustati arvuti kasutamise oskus. Lisati tulevikuoskused, milleks on erialased digioskused ja kv...alifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Koorijuhi töö on loominguline, mis eeldab muusikalist ettevalmistust. Koorijuht on vokaalmuusika interpreet, kelle tööülesanneteks on laulude õpetamine koorile ja esitamine kontserdil. Töö eesmärk on koori kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine. Koorijuhi töö on... oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd kooriga ning metoodika ja psühholoogia tundmist.

Koorijuhi tööaeg on paindlik, töötatakse ka puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötatakse üldjuhul siseruumides, kuid esinetakse ka väljas. Töövahendiks on noodimaterjal.

Koorijuhi kutsealal on viis kutset:
Koorijuht, tase 4 töötab dirigendi või abidirigendina.
Koorijuht, tase 5 töötab dirigendi või abidirigendina. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte.
Koorijuht, tase 6 töötab dirigendina oma koori või abidirigendina mahuka repertuaariga kõrgetasemelise kontsertkoori juures. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koorid osalevad aktiivselt kontserttegevuses. 6. taseme koorijuht koolitab vajadusel madalama taseme koorijuhte ja muusikaõpetajaid piirkonna tasandil.
Koorijuht, tase 7 on tunnustatud dirigent, kes juhatab ühendkoore laulupäevadel ja/või laulupidudel, üleriigilisel laulupeol või on liigijuht/kunstiline juht, juhib muusikalisi projekte (kunstilise juhi töö laulupidudel, laulupäevadel, galakontsertidel). Ta võib olla ka koori hääleseadja ja koori vokaaltöö spetsialist. 7. taseme koorijuht osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koori(de)l on aktiivne kontserttegevus. Ta viib läbi seminare, koolitusi mentorina, leiab koolituste läbiviimiseks vajaliku metoodika ning vajadusel koostab õppematerjale.
Koorijuht, tase 8 on professionaalse koorimuusika tippinterpreet ja ekspert, rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent, keda kutsutakse dirigendina ja/või koolitajana mainekatele rahvusvahelistele koorimuusika suursündmustele. Ta on kunstiline juht ja arvamusliider erinevatel rahvusvahelistel kõrgetasemelistel koorimuusikasündmustel, juhatab vokaal-sümfoonilisi suurvorme orkestriga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Kohustuslikud tööosad
A.2.1 Repertuaari ettevalmistamine
A.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine
A.2.3 Töö kooriga
A.2.4 Koori loominguline juhtimine
Valitavad tööosad
A.2.5 Töö vokaaliga
A.2.6 Solfedžo õpetamine
A.2.7 Muusika loomine
A.2.8 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme koorijuht on muusikalise kõrgharidusega spetsialist, kes on läbinud koorijuhtimisalase(d) koolituse(d) ja arendanud oma kompetentse töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Dirigent, koorijuht, kooridirigent, koormeister, peadirigent
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Erialased digioskused.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Koorijuht, tase 7 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1–B.3.4 tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.5–B.3.8.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Muusikaline kõrgharidus
2. Taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
3. Pikaajaline erialane töökogemus isetegevuskoori dirigendi või kutselise koori koormeistri või abidirigendina
4. Osalemine oma koori(de)ga vabariiklikel või rahvusvahelistel konkur...
ssidel või festivalidel (k.a laulupeo ettelaulmisel kategooria omistamine), aktiivne kontserttegevus (hooaja jooksul vähemalt kaks 45-minutilist erinevat tervikkava)
5. Tegevus koolitajana – mentorina tegutsemine või erialase täienduskoolituse läbiviimine 20 tundi viimase 5 aasta jooksul

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või kõige rohkem kuus kuud tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Töökogemus koorijuhina

Kutse andmise korraldus on reguleeritud koorijuhi kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Koorijuht, tase 7 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Osaleb erialaga seonduvates töötubades, meistrikursustel, täiendkoolitustel jms; analüüsib oma tööga seotud oskusi ning on teadlik arenguvajadustest. Hoiab end kursis oma erialal toimuvaga, külastab kontserte ja kultuurisündmusi. Vajadusel võtab eratunde oma ala meistritelt ning ...
õpib lisapilli.
Enesejuhtimisoskused
2. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte, sh autoriõiguse seadust ja isikuandmete kaitse määrust.
3. Täidab võetud kohustusi ja saavutab töö eesmärgi määratud aja jooksul; annab ratsionaalseid hinnanguid ja analüüsib tagasisidet ning võtab vastu asjakohaseid otsuseid, vastutab nende täitmise eest.
4. Hindab tööga kaasnevaid ohte ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, juhindudes ohutusnõuetest; järgib tööprotsessis ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest; hoiab oma töökoha korras.
Lävimisoskused
5. Kasutab oma töös eesti keelt ja võõrkeelt tasemel B2 (lisa 1 − keelte oskustasemete kirjeldused).
6. Esitab kirjalikud materjalid (nt taotlused, aruanded) struktureeritult ja loogiliselt.
7. Kasutab oma töös arvutit iseseisva kasutaja tasemel (lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala).
8. Kasutab oma töös erialast tarkvara.
9. Järgib esinemiskultuuri häid tavasid ja esinemistraditsioone; suhtleb kolleegidega vastavalt tunnustatud hea tava põhimõtetele ning juhindub oma töös koorijuhtide kutse-eetikast (lisa 3).
10. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt.
11. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt, lahendab konflikte. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
12. On avatud koostööle, juhib meeskonnatööd, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Repertuaari ettevalmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valib hooaja repertuaari, koostab terviklikke eripalgelisi esinemiskavasid suunamaks koori arenemist, lähtudes eesmärgist ning koorilauljate võimekusest. Konsulteerib koorimuusika eksperdina teisi koorijuhte repertuaari valikul erinevatele kooriliikidele.
2. Analüüsib muusikalise materjali sisu ning valmistab ette noodimaterjali lähtuvalt vajadusest.
B.3.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine 7

Tegevusnäitajad
1. Loeb ja analüüsib nooditeksti ning kujundab sellele toetudes oma muusikalise tõlgenduse.
2. Planeerib iseseisva harjutamisprotsessi ja harjutab eesmärgipäraselt, lähtudes ajaressursist, repertuaari tehnilistest ja sisulistest vajadustest ning järgides ergonoomikat. Valib tööks kooriga sobivad metoodikad, arvestades repertuaari keerukust. Suunab mentorkoolitajana kolleege iseseisvas harjutusprotsessis.
3. Valmistub esinemiseks põhjalikult, lähtudes heast esinemiskultuurist ja kontserdi iseloomust. Tuleb toime esinemisega kaasneva psühholoogilise pingega ning suhtleb publikuga olukorrale vastavalt. Suunab koolitajana/mentorina kolleege esinemiseks ettevalmistumisel.
4. Sõltuvalt repertuaarist harjutab instrumendi/instrumentide ja/või orkestrisaatega kooriteoseid.
B.3.3 Töö kooriga 7

Tegevusnäitajad
1. Tõlgendab muusikat isikupäraselt, kunstiliselt veenvalt ja helilooja soove arvestades. Kasutab mitmekülgset dirigeerimistehnikat erinevate ajastute ja stiilide muusika juhatamisel. Loeb mitmerealist partituuri, analüüsib ning mõistab teose sisu ja kujundab sellest lähtuvalt oma interpretatsiooni. Kuulab ja analüüsib õpetatavate teoste erinevaid interpretatsioone oma lahenduse leidmiseks. Lähtudes koori kunstilistest taotlustest ja salvestuse eesmärgist, valmistab koori ette salvestuseks ja koostööks toonmeistriga. Töötab vajadusel koormeistrina professionaalsete kooride ja/või kontsertkooride juures. Valmistab koormeistrina ette oopereid ja/või suurvorme, lähtudes partituuri nõudlikkusest ja peadirigendi kunstilistest taotlustest.
2. Õpetab koorile erinevate ajastute ja stiilide muusikat. Musitseerib kooriga, interpreteerib muusikat kõrgel kunstilisel tasemel. Töötab tulemuslikult koori intonatsiooni, artikulatsiooni ja vokaaliga. Kasutab erinevaid metoodikaid laulude õpetamiseks, lähtudes koori eripärast ning muusika eesmärgist. Avab lauljatele teose tausta (ajastu jms), tutvustab teose autorit/autoreid ning vajadusel tõlgib ja mõtestab teose teksti. Õpetab ulatuslikumaid ja komplitseeritumaid kooriteoseid ja/või suurvorme, lähtudes kunstilistest eesmärkidest.
3. Kujundab koori kõla, kasutades erinevaid vokaaltöö metoodikaid. Leiab muusika interpreteerimisel varjundirikkaid nüansse. Arendab mitmekülgselt koori kõla ja ansamblit vastavalt stiilile ja interpretatsioonile. Arendab lauljate vokaalseid võimeid läbi nooditeksti, lähtudes repertuaari nõudlikkusest.
B.3.4 Koori loominguline juhtimine 7

Tegevusnäitajad
1. Koostab kõrgel kunstilisel tasemel koori hooaja repertuaari erinevate kontserdiprogrammidega, lähtudes koori eripärast ning kunstilistest taotlustest. Juhatab/ valmistab koormeistrina ette hooaja vältel erinevate kavadega kontserte kõrgel kunstilisel tasemel. Osaleb paikkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel/festivalidel vastavalt kokkulepetele ja vajadustele. Valib konkursi või festivali vastavalt koori tasemele.
2. Viib läbi laulupeo maakonna eelproove, analüüsib proove, lähtudes laulupeo repertuaari nõuetest ning teeb arendusettepanekuid. Hindab kooride ettelaulmist ja annab tagasisidet, lähtudes kunstilistest eesmärkidest. Viib läbi mentorkoolitusi dirigentidele ja koorilauljatele.
3. Korraldab ja arendab kohalikku koorimuusikaelu. Viib läbi, juhendab ja võtab kooriga osa piirkonna ühislaulmistest ja kohalikust kultuurielust, esitades selleks vajalikku ja sobilikku repertuaari. Rikastab piirkonna kultuurielu kunstiliselt mitmekülgsete kavadega. Analüüsib kunstilist tulemust, kogub tagasisidet osalejatelt/publikult ning edastab selle huvitatud osapooltele. Töötab välja koori tegevusstrateegia (sh majanduslik tegevus), lähtudes koori kunstilistest eesmärkidest. Koostab koostöös koori juhatusega koori hooaja tööplaani ning toetustegevused (proovigraafikud, laululaagrid, ühisproovid jne), lähtudes koori kunstilistest eesmärkidest. Komplekteerib koori, täiendades regulaarselt häälerühmi vajalike lauljatega.
4. Edendab kooriliikumist riiklikul tasandil: viib läbi koolitusi (sh selgitab välja koolitusvajaduse) või seminare, korraldab valdkonna seltside tegevust (juhatus, muusikatoimkond jm), suurendades huvi koorimuusika vastu ja analüüsides vajalikku teavet; teeb ettekandeid, avaldab publikatsioone või annab intervjuusid koorivaldkonna teemadel. Pakub välja ideid õpitubadeks lähtuvalt kohaliku kooriliikumise vajadustest. Koostab meeskonna, tegevusplaani, valmistab ette, viib läbi ürituse/sündmuse. Koorifestivalide või konkursside žüriiliikmena annab tagasisidet ja mõjutab kooride kunstilist arenemist.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.5 - B.3.8
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Töö vokaaliga 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab tulemuslikult erinevas vanuses ja arengutasemel koorilauljaid, lähtudes vokaal- ja hingamistehnikast. Kasutab töös erinevaid vokaaltehnilisi metoodikaid, lähtudes lauljate hääle omapärast ja repertuaari nõudlikkusest. Nõustab ja juhendab koorijuhte vokaaltehnilistes küsimustes.
2. Kasutab individuaalses hääleseades erinevaid vokaaltehnilisi metoodikaid, lähtudes lauljate hääle omapärast ja repertuaari nõudlikkusest. Juhendab (koori)soliste või solistide gruppi, lähtudes repertuaarist ja muusikastiilist.
B.3.6 Solfedžo õpetamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Õpetab lauljatele noodikirja (meetrum, rütm, võtmemärgid, helistikud jm) põhialuseid vastavalt õpetatavale repertuaarile. Koostab lauljatele jõukohaseid harjutusi noodist laulmiseks. Teeb jõukohaseid rütmi- ja meloodilisi diktaate.
2. Õpetab lauljaid tundma noodi-, astme-, ja/või tähtnimesid ja alteratsioonimärke. Tutvustab helistikke, intervalle, võtmeid ja akorde vastavalt õpetatavale repertuaarile.
B.3.7 Muusika loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab keerukama faktuuriga seade kõikidele kooriliikidele. Kujundab muusikaliselt keerukamad ja komplitseeritumad seaded. Seab erinevatele kooriliikidele mitmesuguse raskusastmega muusikat.
2. Komponeerib erinevatele kooriliikidele isesuguse raskusastmega (ka komplitseerituma vormi ja faktuuriga) koorilaule, lähtudes kompositsiooni alustest. Loob koorilaule, mis on kõrge muusikalise ja sisulise kvaliteediga.
B.3.8 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab erinevaid muusika töötluse programme, lähtudes töö eesmärgist. Sisestab noote arvutiklaviatuuri või MIDI-süntesaatori abil, kasutades erinevaid noteerimisprogramme.
2. Salvestab arvutisse helifaile, lähtudes salvestuse eesmärgist. Konverteerib helifaile vastavalt töö eesmärgile ja vajadusele. Kasutab erinevate faktuuridega partituuride faile, lähtudes salvestuse eesmärgist.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-12012024-1.4/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 31
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.01.2024
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Koorijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2652 Muusikud, lauljad ja heliloojad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 3 Koorijuhtide kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heli Jürgenson Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Ksenija Grabova Tallinna Muusika- ja Balletikool, Rahvusooper Estonia, Kalamaja Segakoor
Lauri Breede SA Tartu Rahvaülikool
Varje Vürst Eesti Koorijuhtide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist