Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koorijuht, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Koorijuht, tase 7
EN: Conductor, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.01.2019
Kehtib kuni: 11.01.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Repertuaari omandamine, harjutamine ja musitseerimine nimetati ümber kompetentsiks Repertuaari omandamine ja harjutamine ning kompetents Töö repertuaariga on uue nimega Töö kooriga. Kaotati valitavad kompetentsid Kooriliikumise edendamine, Kontsertprojekti korraldamine, Koori loomine ja arendustegevus, Koolitus- või teadustegevus ning Koori administreerimine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kooridirigendi töö on loominguline, mis eeldab muusikalist ettevalmistust. Kooridirigent on vokaalmuusika interpreet, kelle tööülesanneteks on laulude õpetamine koorile ja esitamine kontserdil. Töö eesmärk on koori kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine. Kooridi...rigendi töö on oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd kooriga ning metoodika ja psühholoogia tundmist.

Koorijuhi kutsealal on viis kutset:
Koorijuht, tase 4 töötab dirigendi või abidirigendina.
Koorijuht, tase 5 töötab dirigendi või abidirigendina. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte.
Koorijuht, tase 6 töötab dirigendina oma koori või abidirigendina mahuka repertuaariga kõrgetasemelise kontsertkoori juures. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koorid osalevad aktiivselt kontserttegevuses. 6. taseme koorijuht koolitab vajadusel madalama taseme koorijuhte ja muusikaõpetajaid piirkonna tasandil.
Koorijuht, tase 7 on tunnustatud dirigent, kes juhatab ühendkoore laulupäevadel ja/või laulupidudel, üleriigilisel laulupeol või on liigijuht/kunstiline juht, juhib muusikalisi projekte (kunstilise juhi töö laulupidudel, laulupäevadel, galakontsertidel). Ta võib olla ka koori hääleseadja ja koori vokaaltöö spetsialist. 7. taseme koorijuht osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koori(de)l on aktiivne kontserttegevus. Ta viib läbi seminare, koolitusi mentorina, leiab koolituste läbiviimiseks vajaliku metoodika ning vajadusel koostab õppematerjale.
Koorijuht, tase 8 on professionaalse koorimuusika tippinterpreet ja ekspert, rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent, keda kutsutakse dirigendina ja/või koolitajana mainekatele rahvusvahelistele koorimuusika suursündmustele. Ta on kunstiline juht ja arvamusliider erinevatel rahvusvahelistel kõrgetasemelistel koorimuusikasündmustel, juhatab vokaal-sümfoonilisi suurvorme orkestriga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari ettevalmistamine
1. Repertuaari valimine ja esinemiskava koostamine.
2. Muusikalise materjali ettevalmistamine.

A.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine
1. Repertuaari omandamine/ettevalmistamine harjutamiseks.
2. Iseseisev harjutamine.
3. Ettevalmistus esinemiseks.
4...
. Töö orkestri partituuriga.

A.2.3 Töö kooriga
1. Repertuaari ettevalmistamine.
2. Repertuaari õpetamine.
3. Kooriansambli kujundamine.

A.2.4 Koori loominguline juhtimine
1. Kontserttegevus.
2. Laulupeoprotsessis osalemine.
3. Koori kui organisatsiooni juhtimine.
4. Kooriliikumise edendamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Töö vokaaliga
1. Hääleseade rühmades.
2. Individuaalne hääleseade.

A.2.6 Solfedžo õpetamine
1. Noodilugemisoskuse arendamine.
2. Laadi ja astmetaju arendamine.

A.2.7 Muusika loomine
1. Arranžeerimine.
2. Komponeerimine.

A.2.8 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine
...
1. Noodigraafika-programmide kasutamine.
2. Muusikasalvestus-programmide kasutamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kooridirigendi tööaeg on paindlik, töötatakse ka puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötatakse üldjuhul siseruumides, kuid esinetakse ka väljas.
A.4 Töövahendid
Noodimaterjal.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös dirigendina on olulised muusikalised võimed, loomingulisus, empaatiavõime, valmisolek meeskonnatööks, pingetaluvus, enesedistsipliin, analüüsivõime, tulemusele orienteeritus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme koorijuht on muusikalise kõrgharidusega spetsialist, kes on läbinud koorijuhtimisalase(d) koolituse(d) ja arendanud oma kompetentse töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dirigent, koorijuht, kooridirigent, koormeister, peadirigent.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja B.2.9 (läbiv kompetents). Lisaks võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 – B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valib hooaja repertuaari, koostab terviklikke eripalgelisi esinemiskavasid suunamaks koori arenemist, lähtudes eesmärgist ning koorilauljate võimekusest. Konsulteerib koorimuusika eksperdina teisi koorijuhte repertuaari valikul erinevatele kooriliikidele.
2. Analüüsib muusikalise materjali sisu ning valmistab ette noodimaterjali lähtuvalt vajadusest.
B.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine 7

Tegevusnäitajad
1. Loeb ja analüüsib nooditeksti ning kujundab sellele toetudes oma muusikalise tõlgenduse.
2. Planeerib iseseisva harjutamisprotsessi ja harjutab eesmärgipäraselt, lähtudes ajaressursist, repertuaari tehnilistest ja sisulistest vajadustest ning järgides ergonoomikat. Valib tööks kooriga sobivad metoodikad, arvestades repertuaari keerukust. Suunab mentorkoolitajana kolleege iseseisvas harjutusprotsessis.
3. Valmistub esinemiseks põhjalikult, lähtudes heast esinemiskultuurist ja kontserdi iseloomust. Tuleb toime esinemisega kaasneva psühholoogilise pingega ning suhtleb publikuga olukorrale vastavalt. Suunab koolitajana/mentorina kolleege esinemiseks ettevalmistumisel.
4. Sõltuvalt repertuaarist harjutab instrumendi/instrumentide ja/või orkestrisaatega kooriteoseid.
B.2.3 Töö kooriga 7

Tegevusnäitajad
1. Tõlgendab muusikat isikupäraselt, kunstiliselt veenvalt ja helilooja soove arvestades. Kasutab mitmekülgset dirigeerimistehnikat erinevate ajastute ja stiilide muusika juhatamisel. Loeb mitmerealist partituuri, analüüsib ning mõistab teose sisu ja kujundab sellest lähtuvalt oma interpretatsiooni. Kuulab ja analüüsib õpetatavate teoste erinevaid interpretatsioone oma lahenduse leidmiseks. Lähtudes koori kunstilistest taotlustest ja salvestuse eesmärgist, valmistab koori ette salvestuseks ja koostööks toonmeistriga. Töötab vajadusel koormeistrina professionaalsete kooride ja/või kontsertkooride juures. Valmistab koormeistrina ette oopereid ja/või suurvorme, lähtudes partituuri nõudlikkusest ja peadirigendi kunstilistest taotlustest.
2. Õpetab koorile erinevate ajastute ja stiilide muusikat. Musitseerib kooriga, interpreteerib muusikat kõrgel kunstilisel tasemel. Töötab tulemuslikult koori intonatsiooni, artikulatsiooni ja vokaaliga. Kasutab erinevaid metoodikaid laulude õpetamiseks, lähtudes koori eripärast ning muusika eesmärgist. Avab lauljatele teose tausta (ajastu jms), tutvustab teose autorit/autoreid ning vajadusel tõlgib ja mõtestab teose teksti. Õpetab ulatuslikumaid ja komplitseeritumaid kooriteoseid ja/või suurvorme, lähtudes kunstilistest eesmärkidest.
3. Kujundab koori kõla, kasutades erinevaid vokaaltöö metoodikaid. Leiab muusika interpreteerimisel varjundirikkaid nüansse. Arendab mitmekülgselt koori kõla ja ansamblit vastavalt stiilile ja interpretatsioonile. Arendab lauljate vokaalseid võimeid läbi nooditeksti, lähtudes repertuaari nõudlikkusest.
B.2.4 Koori loominguline juhtimine 7

Tegevusnäitajad
1. Koostab kõrgel kunstilisel tasemel koori hooaja repertuaari erinevate kontserdiprogrammidega, lähtudes koori eripärast ning kunstilistest taotlustest. Juhatab/ valmistab koormeistrina ette hooaja vältel erinevate kavadega kontserte kõrgel kunstilisel tasemel. Osaleb paikkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel/festivalidel vastavalt kokkulepetele ja vajadustele. Valib konkursi või festivali vastavalt koori tasemele.
2. Viib läbi laulupeo maakonna eelproove, analüüsib proove, lähtudes laulupeo repertuaari nõuetest ning teeb arendusettepanekuid. Hindab kooride ettelaulmist ja annab tagasisidet, lähtudes kunstilistest eesmärkidest. Viib läbi mentorkoolitusi dirigentidele ja koorilauljatele.
3. Korraldab ja arendab kohalikku koorimuusikaelu. Viib läbi, juhendab ja võtab kooriga osa piirkonna ühislaulmistest ja kohalikust kultuurielust, esitades selleks vajalikku ja sobilikku repertuaari. Rikastab piirkonna kultuurielu kunstiliselt mitmekülgsete kavadega. Analüüsib kunstilist tulemust, kogub tagasisidet osalejatelt/publikult ning edastab selle huvitatud osapooltele. Töötab välja koori tegevusstrateegia (sh majanduslik tegevus), lähtudes koori kunstilistest eesmärkidest. Koostab koostöös koori juhatusega koori hooaja tööplaani ning toetustegevused (proovigraafikud, laululaagrid, ühisproovid jne), lähtudes koori kunstilistest eesmärkidest. Komplekteerib koori, täiendades regulaarselt häälerühmi vajalike lauljatega.
4. Edendab kooriliikumist riiklikul tasandil: viib läbi koolitusi (sh selgitab välja koolitusvajaduse) või seminare, korraldab valdkonna seltside tegevust (juhatus, muusikatoimkond jm), suurendades huvi koorimuusika vastu ja analüüsides vajalikku teavet; teeb ettekandeid, avaldab publikatsioone või annab intervjuusid koorivaldkonna teemadel. Pakub välja ideid õpitubadeks lähtuvalt kohaliku kooriliikumise vajadustest. Koostab meeskonna, tegevusplaani, valmistab ette, viib läbi ürituse/sündmuse. Koorifestivalide või konkursside žüriiliikmena annab tagasisidet ja mõjutab kooride kunstilist arenemist.
Valitavad kompetentsid
Lisaks võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 – B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Töö vokaaliga 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab tulemuslikult erinevas vanuses ja arengutasemel koorilauljaid, lähtudes vokaal- ja hingamistehnikast. Kasutab töös erinevaid vokaaltehnilisi metoodikaid, lähtudes lauljate hääle omapärast ja repertuaari nõudlikkusest. Nõustab ja juhendab koorijuhte vokaaltehnilistes küsimustes.
2. Kasutab individuaalses hääleseades erinevaid vokaaltehnilisi metoodikaid, lähtudes lauljate hääle omapärast ja repertuaari nõudlikkusest. Juhendab (koori)soliste või solistide gruppi, lähtudes repertuaarist ja muusikastiilist.
B.2.6 Solfedžo õpetamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Õpetab lauljatele noodikirja (meetrum, rütm, võtmemärgid, helistikud jm) põhialuseid vastavalt õpetatavale repertuaarile. Koostab lauljatele jõukohaseid harjutusi noodist laulmiseks. Teeb jõukohaseid rütmi- ja meloodilisi diktaate.
2. Õpetab lauljaid tundma noodi-, astme-, ja/või tähtnimesid ja alteratsioonimärke. Tutvustab helistikke, intervalle, võtmeid ja akorde vastavalt õpetatavale repertuaarile.
B.2.7 Muusika loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab keerukama faktuuriga seade kõikidele kooriliikidele. Kujundab muusikaliselt keerukamad ja komplitseeritumad seaded. Seab erinevatele kooriliikidele mitmesuguse raskusastmega muusikat.
2. Komponeerib erinevatele kooriliikidele isesuguse raskusastmega (ka komplitseerituma vormi ja faktuuriga) koorilaule, lähtudes kompositsiooni alustest. Loob koorilaule, mis on kõrge muusikalise ja sisulise kvaliteediga.
B.2.8 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab erinevaid muusika töötluse programme, lähtudes töö eesmärgist. Sisestab noote arvutiklaviatuuri või MIDI-süntesaatori abil, kasutades erinevaid noteerimisprogramme.
2. Salvestab arvutisse helifaile, lähtudes salvestuse eesmärgist. Konverteerib helifaile vastavalt töö eesmärgile ja vajadusele. Kasutab erinevate faktuuridega partituuride faile, lähtudes salvestuse eesmärgist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Koorijuht, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad
1. Järgib esinemiskultuuri häid tavasid ja esinemistraditsioone; suhtleb kolleegidega vastavalt tunnustatud hea tava põhimõtetele ning juhindub oma töös koorijuhtide kutse-eetikast (lisa 3).
2. Kasutab oma töös erialast tarkvara.
3. Osaleb erialaga seonduvates töötubades, meistrikursustel, täiendkoolitustel jms; analüüsib oma tööga seotud oskusi ning on teadlik arenguvajadustest. Hoiab end kursis oma erialal toimuvaga, külastab kontserte ja kultuurisündmusi. Vajadusel võtab eratunde oma ala meistritelt ning õpib lisapilli.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-16052019-04/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.01.2019
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Koorijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2652 Muusikud, lauljad ja heliloojad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Koorijuhtide kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ksenija Grabova G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Kalamaja Segakoor
Heli Jürgenson Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Estonia Seltsi Segakoor
Kristel Pedak Tallinna Kultuuriamet
Indrek Vijard Eesti Meestelaulu Selts, Nõmme Muusikakool
Varje Vürst Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Kooriühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist