Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kahjuritõrjuja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Nimetus: ET: Kahjuritõrjuja, tase 5
EN: Pest Control Operator, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Ehitiste konserveerimine
  • Fumigeerimine
  • Olmekahjurite tõrjumine
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.05.2014
Kehtib kuni: 17.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kahjuritõrjuja töö eesmärk on kahjulike ja soovimatute organismide elutegevuse ohjamine, et tagada parem ja ohutum elukeskkond ning elanikkonna teavitamine kahjuritega seotud ohtudest.

5. taseme kahjuritõrjuja on töötaja, kes on pikaajalise töökogemusega oma kutseala meister ning tuleb toime keer...
ukate tööülesannete täitmisega muutuvates oludes. Ta juhendab madalama
tasemega kahjuritõrjujaid, annab edasi kutsealaseid oskusi ja juhib meeskonnatööd.
5. taseme kahjuritõrjuja tööks on biotsiide ja/või füüsikaliste ning mehhaaniliste meetodite kasutamine kahjulike organismide tuvastamiseks, hävitamiseks, tõrjeks, kahjustava toime ennetamiseks või
muul viisil nende vastu võitlemiseks.

5. taseme kahjuritõrjuja vastutab materiaalsete väärtuste jagamise, töö korraldamise ning töötulemuste eest. Tagab konfidentsiaalsuse, järgib isiku- ja muid andmekaitse nõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
A.2.2 Pindade puhastamine
A.2.3 Kemikaalide transport, ladustamine ja jäätmekäitlus
A.2.4.Töölahuse valmistamine
A.2.5 Kahjurite tõrjeprotsessi läbiviimine
A.2.6 Töötluse dokumenteerimine
A.2.7 Kliendi nõustamine
A.2.8 Juhtimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.9. Olmekahjurite tõrjumine
A.2.10 Ehitiste konserveerimine
A.2.11 Fumigeerimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kahjuritõrjuja tööga võivad kaasneda:
1) allergia kasutatavate biotsiidide või lisaainete suhtes;
2) kõrge temperatuuriga töökeskkond;
3) raskesti läbitavate läbipääsude ja avade esinemine;
4) liigniiske töökeskkond;
5) saastatud õhuga töökeskkond
6) töö õhtu-, öö- ja hommikutundidel, puhkepäe...
vadel ja riiklikel pühadel;
7) töötamine kõrgustes.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Biotsiidid ja nende lisaained. Tõrjevahendid, seadmed, redelid, tellingud. Isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kahjuritõrjujal on hea füüsiline vorm ja vaimne tervis. Ta on vastutus- ja kohanemisvõimeline, täpne, korrektne nii kliendi kui ka tööandja suhtes, usaldusväärne ning kohusetundlik. Tal on hea enesedistsipliin, pinge- ja stressitaluvus. Puuduvad kroonilised haigused ja ülitundlikkus.
Oluline on käe...
line osavus, liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon. On otsustus- ja analüüsivõimeline.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme kahjuritõrjuja on kesk- või keskeriharidusega ning läbinud kutsealase täienduskoolituse ja omab kutsealast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kahjuritõrjuja, ehitiste konserveerija, fumigeerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Biotsiidiseadus § 39. vastutav spetsialist
(2) Vastutaval spetsialistil peab olema kahjuritõrje juhtimiseks ja korraldamiseks omandatud kahjuritõrjuja /.../ kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõigi kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.8) ja läbivate kompetentside(B.2.12 – B.2.17) tõendamine
Spetsialiseerumisel tuleb tõendada kompetentsid vastavalt:
Olmekahjurite tõrjumine B.2.9;
Ehitiste konserveerimine B.2.10;
Fumigeerimine B.2.11.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse määramise õigsust;
2) selgitab kahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjused;
3) allkirjastab kahjurite sissetungi ja/või kahjustuse arengu kohta tehtud dokumendi ning edastab selle tellijale või kliendile;
4) vaatab ja hindab töötluskeskkonda ning tõrjemeetodi sobivust töötluskeskkonnale;
5) kontrollib planeeritavast tööajakulust kinnipidamist, vajaduse korral teeb muudatusi tööajanormides;
6) kontrollib töövahendite ja isikukaitsevahendite korrasolekut;
7) valib tööks sobilikud töövahendid ja isikukaitsevahendid;
8) juhendab seadmete ja teiste töövahendite ohutut kasutamist;
9) korraldab seadmete ja teiste töövahendite inventuuri.

Hindamismeetod(id): Kirjalik ülesanne ja/või praktiline töö
B.2.2 Pindade puhastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib pindade puhastamiseks valitud puhastusmeetodi õigsust;
2) vastutab õigete isoleerimismeetodite ja kahjulike osakeste lendumist takistavate meetodite valiku eest;
3) kontrollib ja vastutab pinnale sobiva mehhaanilise ja/või keemilise puhastusmeetodi valiku eest;
4) kontrollib jäätmete utiliseerimist vastavalt keskkonnakaitse- ja ohutusnõuetele.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö
B.2.3 Kemikaali transport, ladustamine ja jäätmekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
1) instrueerib madalama kvalifikatsiooniga kahjuritõrjujat jäätmete ohutu transportimise osas;
2) vastutab lahusejääkide nõuetekohase isoleerimise, pakendamise ja transportimiseks ettevalmistamise eest;
3) järgib kemikaalide transportimise ohutusnõudeid;
4) teostab kemikaalide üldist kuluarvestust;
5) vastutab vajalike töövahendite olemasolu eest ja vajadusel tellib vajaminevad kaubad ja vahendid;
6) tellib ja võtab vastu kaupu ja vahendeid vastavalt vajadusele ja volitustele;
7) jälgib kemikaalide laoseisu ning säilivustähtaegasid ja korraldab tähtaja ületanud kemikaalide nõuetekohase kõrvaldamise;
8) koostab seaduses ettenähtud kemikaalide aruandluse.

Hindamismeetod(id): Kirjalik ülesanne ja vestlus
B.2.4 Töölahuse valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab biotsiidi vastavust kahjuri(te) liigile- ja tundlikkusele ning aastaajale;
2) määrab kahjurite resistentsuse toimeainete suhtes, tagades toimeaine efektiivsuse kahjulikele organismidele;
3) määrab kemikaali hoiatuslause (P) ja ohulause (H) tähised ning tagab nende nõuetekohase paigaldamise pakendile ja/või piktogramm objektile.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö.
B.2.5 Kahjurite tõrjeprotsessi läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) määrab ruumi, ruumi osa ja/või materjali töötlemise vajaduse ja meetodi;
2) annab juhised nõuetekohase kahjuritõrje protsessi korraldamiseks;
3) korraldab mürksööda ja/või mehhaaniliste tõrjevahendite nõuetekohase paigaldamise;
4) korraldab mehaaniliste tõrjemehhanismide, füüsikaliste tõrjemeetodite ja/või keemiliste tõrjevahendite kasutamise ning nende kasutamisega kaasnevate tähiste ja piktogrammide nõuetekohase paigaldamise.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö ja vestlus
B.2.6 Töötluse dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette dokumenteerimise juhendid ja alused vastavalt valdkonda reguleerivatele seadustele ja õigusaktidele;
2) kontrollib dokumentatsiooni nõuetekohast vormistamist sh kasutatavate kemikaalide, vahendite ja seadmete koosseisu ja hulga dokumenteerimise õigsust;
3) allkirjastab dokumendid, mis on seadusandlusest tulenevalt nõutud vastutava isiku poolt allkirjastamiseks;
4) jagab vajaduse korral kliendile täiendavat informatsiooni klienti puudutava dokumentatsiooni ja töö läbiviimise kohta.

Hindamismeetod(id): Kirjalik ülesanne
B.2.7 Kliendi nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab tellijale ja/või kliendile võimalikke ohte ja ettevaatusabinõusid enne töötlust, töötluse ajal ja pärast töötlust ning kahjurite levikut ennetavaid meetodeid;
2) võtab nõustamise kohta kinnituse (allkirja) kliendi ja/või tellija allkirjaõiguslikult isikult;
3) annab kliendile ja/või tellijale juhised kahjurite tekke ennetamise, leviku jälgimise ja tõrje korraldamise osas vastavalt integreeritud kahjuritõrje juhtimise (IPM) põhimõtetele;
4) tutvustab kliendile ja/või tellijale olemasolevaid tooteid ja/või parandavaid abinõusid ning soovitab neid, arvestades objekti olukorda;
5) suhtleb kliendiga sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
6) saadab kliendi ära positiivset kliendikontakti hoides, vajaduse korral abistab klienti;
7) käsitleb kliendi kiitusi ja kaebusi, lahendab probleeme oma vastutusala piires.

Hindamismeetod(id): Vestlus
B.2.8 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib olemasoleva dokumentatsiooni põhjal kahjuritõrjet statistiliselt;
2) vastutab arhivaalide nõuetekohase säilitamise, kasutamise ja hävitamise eest;
3) valmistab ette ja allkirjastab tõrjesertifikaadid tehtud töötluse kohta kliendi soovil;
4) kontrollib kasutatavate kemikaalide ohutuskaartide olemasolu ja ajakohasust;
5) vastutab tõrje juhendmaterjalide koostamise ja uuendamise eest;
6) koostab kahjuritõrje hinnakirju ja pakkumisi;
7) koostab ja sõlmib kahjuritõrje lepinguid;
8) viib läbi kahjuritõrje ja/või kahjurite monitooringu tasuvusanalüüsi.
9) kogub, analüüsib ja kasutab klientidelt saadud tagasisidet parema teenuse osutamiseks;
10) juhendab ja õpetab praktikante ja teisi madalama kvalifikatsiooniga kahjuritõrjujaid;
11) juhib kahjuritõrjet tegevat meeskonda sh komplekteerib meeskonna, koostab tööjaotuskava, korraldab töö ja
logistilise lahenduse; rakendab integreeritud kahjuritõrje juhtimise (IPM) põhimõtteid
12) vastutab töösoorituse ja kvaliteedi hindamise eest, kontrollib tööohutust;
13) korraldab kutsealaste koolituste läbiviimist.

Hindamismeetod(id): Vestlus.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel tuleb tõendada kompetentsid vastavalt: Olmekahjurite tõrjumine B.2.9; Ehitiste konserveerimine B.2.10; Fumigeerimine B.2.11.
Olmekahjurite tõrjumine
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Olmekahjurite tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse määramise õigsust;
2) selgitab olmekahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjused ning kahjurite leviku ennetamiseks vajalikud meetmed;
3) määrab olmekahjurite resistentsuse toimeainete suhtes, tagades toimeaine efektiivsuse kahjulikele organismidele;
4) korraldab olmekahjurite tõrjeprotsessi vastavalt olmekahjurite liigile, arvukusele ja aktiivsusele
5) allkirjastab dokumendid, mis on seadusandlusest tulenevalt nõutud vastutava isiku poolt allkirjastamiseks.

Teadmised:
1) olmekahjurite bioloogia

Hindamismeetod(id): Proovitöö.
 
Ehitiste konserveerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Ehitiste konserveerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) määrab avatava piirkonna ning kahjustuse levikut takistavad tegevused ning korraldab kahjustuspiirkonna avamise;
2) hindab tarindite toestamise ja/või tugevdamise vajadust ja ulatust;
3) kontrollib allesjäävate materjalide mehhaanilisi omadusi kasutades selleks vastavaid seadmeid;
4) dokumenteerib kahjustatud materjalide kõrvaldamise;
5) määrab kahjustuspiirkonna töötlusmeetodi vastavalt töödeldava materjali omadustele;
6) koostab töötlusjuhendi materjali töötlemiseks;
7) annab soovitused esmasteks taastamistöödeks.

Teadmised:
1) ehitusinseneri algteadmised

Hindamismeetod (id): Proovitöö
 
Fumigeerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Fumigeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab objekti sobivust fumigatsiooniks, kasutades selleks sobivaid meetodeid ja seadmeid;
2) vastutab sobivate meetodite ja seadmete valiku eest;
3) vastutab objekti ümbruses ohutuse tagamise eest;
4) teeb fumigatsioonitööd kasutades fumigatsiooniks sobilikke materjale, vahendeid ja seadmeid;
5) tagab fumigatsioonitööde tegemise vähemalt kahe isiku poolt, kellel on töötamise ajal silmside;
6) vastutab fumigatsiooniplaani koostamise eest, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest ja dokumentide edastamise eest objekti vastutavale isikule;
7) kontrollib soovitava tulemuse saavutamiseks kemikaali kontsentratsiooni;
8) veendub lekke puudumises väljaspool fumigatsiooniala, lekke olemasolul hindab situatsiooni, teavitab objekti eest vastutavat isikut ja tegutseb vastavalt olukorrale, vajaduse korral laiendab fumigatsiooniala, suurendab kemikaali kontsentratsiooni;
9) avab aknad/uksed, võimalusel lülitab sisse ventilatsiooni, et vähendada kemikaali kontsentratsiooni
10) eemaldab ohutult kemikaali objektilt;
11) vastutab kemikaali kahjutuks muutmise eest;
12) mõõdab kemikaali kontsentratsiooni objektil ja hindab selle ohutust inimestele;
13) teavitab Päästeametit objektil fumigatsiooni lõpetamisest ning eemaldab objektilt ohumärgistused;
14) väljastab fumigatsioonitööde protokolli.

Hindamismeetod (id): Proovitöö.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Tööohutus 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib ettevõttes kehtivaid standardeid ja protseduurireegleid;
2) järgib kõikides tööetappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnakaitse- ja tööohutusnõudeid;
3) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
4) oskab tegutseda häire- ja eriolukordades ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ning teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut;
5) instrueerib töötajaid ohutustehnikanõuetest ja kontrollib nende vastavaid teadmisi.
B.2.13 Arvuti kasutamise oskus 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös arvutit tasemetel Moodul 1 - Moodul 7.
B.2.14 Meeskonnatöö 5

Tegevusnäitajad:
1) juhib meeskonnatööd, näidates üles huvi ja toetust oma kolleegide suhtes, arusaamist ja hoolivust.
B.2.15 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) valdab eesti keelt tasemel C1.
B.2.16 Suhtlemisoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb nii sise- kui välisklientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
2) suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv.

Hindamismeetod (id): Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-08052014-03/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2014
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Kahjuritõrjuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
754 Muud oskus- ja käsitöölised
7544 Kahjuri- ja umbrohutõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Roman Grorelov Fumiteam OÜ
Riina Lahne Terviseamet; Kemikaaliohutuse osakond
Annemari Linno Terviseamet; Kemikaali ja toote ohutuse büroo
Piret Nutt Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit
Kalle Pilt Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit; Eesti Maaülikooli Maaehituse osakond
Toomas Trei Rentokil OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist