Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5
EN: Pest Control Technican, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Desinfitseerimine
  • Ehitiste konserveerimine
  • Olmekahjurite tõrjumine
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.04.2021
Kehtib kuni: 22.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Võrreldes eelmiste versioonidega on muutunud kutsenimetus – nüüd kahjulike organismide tõrjuja. Lisaks vormilistele muudatustele on lisatud desinfitseerimise spetsialiseerumine. Välja on jäetud fumigeerimise spetsialiseerumine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kahjulike organismide tõrjuja töö on kahjulike ja soovimatute organismide elutegevuse ohjamine ohutuma elukeskkonna tagamiseks ning elanikkonna teavitamine kahjuritega seotud ohtudest. 5. taseme kahjulike organismide tõrjuja on pikaajalise töökogemusega spetsialist, kes tuleb toime keerukate tööüles...annete täitmisega muutuvates oludes. Ta juhendab madalama tasemega kahjulike organismide tõrjujat, annab edasi kutsealaseid oskusi ja juhib meeskonnatööd. 5. taseme kahjulike organismide tõrjuja töö on biotsiidide ja/või füüsikaliste ning mehhaaniliste meetodite abil kahjulike organismide tuvastamine, hävitamine, tõrje, kahjustava toime ennetamine või muul viisil nende vastu võitlemine. 5. taseme kahjulike organismide tõrjuja vastutab töö korraldamise ning tulemuste eest.
Kahjulike organismide tõrjuja tööga võib kaasneda allergia kasutatavate kemikaalide, sh biotsiidide ning mikroorganismide suhtes. Töökeskkond võib olla saastunud õhuga, kõrge temperatuuriga või liigniiske. Kahjulike organismide tõrjuja tööaeg on paindlik, töö võib toimuda õhtu-, öö- ja hommikutundidel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töö võib toimuda kõrgustes.
Kahjulike organismide tõrjuja töövahenditeks on biotsiidid ja nende lisaained, tõrjevahendid, seadmed, redelid, tellingud, isikukaitsevahendid jms.
Antud kutsele lähedasteks kutseteks on puhastusteeninduse kutsed, kus põhirõhk on pindade puhastamisel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
A.2.2 Pindade puhastamine
A.2.3 Kemikaali, sh biotsiidi käitlemine
A.2.4 Kahjulike organismide tõrjeprotsessi läbiviimine
A.2.5 Kemikaalide/biotsiidide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus
A.2.6 Juhtimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Olmekahjurite tõrjumine
A.2.6 Olmekahjurite tõrjumine

Ehitiste konserveerimine
A.2.7 Ehitiste konserveerimine

Desinfitseerimine
A.2.9 Desinfitseerimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme kahjulike organismide tõrjuja on kesk- või kutsekeskharidusega, läbinud kutsealase täienduskoolituse ja omab kutsealast töökogemust.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Kahjuritõrjuja, ehitiste konserveerija, desinfektor.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Biotsiidiseadus; Sotsiaalministri määrus nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“; määrus (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus); määrus (EL) nr 1272/2008 (CLP määrus); Kemikaaliseadus.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on tehnoloogilistel lahendustel (nt QR-koodid, digitaalsed tööaktid ja aruanded infovahetusel, putukaloendur, kahjurite liikumise elektroonne jälgimine, tõrjelambid ja termotöötlus).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse koosneb kohustuslikest ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest.
Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2), kohustuslike kompetentside B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4, B.3.5 ja B.3.6 tõendamine ning vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine:
Olmekahjurite tõrjumine,...
kompetents B.3.7 või
Ehitiste konserveerimine, kompetents B.3.8 või
Desinfitseerimine, kompetents B.3.9

Loe edasi
Peida
B.2 Kahjulike organismide tõrjuja, tase 5 üldoskused
1. Tagab õigusaktidest tulenevate töötervishoiu-, keskkonnakaitse- ja tööohutusnõuete täitmise; kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku.
2. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega.
3. Tegutseb häda- ja erioluko...
rdades asjatundlikult; kriisiolukorras juhendab teisi; vajadusel kutsub professionaalse abi; vajadusel annab esmaabi.
4. Suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast.
5. Suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.
6. Mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv.
7. Tagab töö dokumenteerimise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
8. Kasutab tööalaselt arvutit sisuloome, probleemilahenduse, ohutuse, infotöötlemise ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tööks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kahjulike organismide tuvastamine (v.a mikroorganismid): kontrollib kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse, aktiivsuse ja kahjulike organismide sissetungi ja/või kahjustuse põhjuste määramise õigsust.
2. Tõrjevajaduse hindamine: tutvub töötluskeskkonna ning võimalusel seal varem tehtud kahjulike organismide tõrje dokumentatsiooniga.
3. Tõrjemeetodi määramine: hindab töötluskeskkonda ning määrab sobiva tõrjemeetodi, arvestades objekti eripära.
4. Kahjulike organismide tõrjeplaani koostamine: nõustab klienti töökeskkonna ettevalmistamisel tõrjeks; tutvustab tellijale ja/või kliendile võimalikke ohtusid ja ettevaatusabinõusid enne töötlust, töötluse ajal ja pärast töötlust ning kahjulike organismide levikut ennetavaid meetodeid; tutvustab kliendile kasutatavaid biotsiide ja füüsikalisi tõrjemehhanisme.
5. Kliendi nõustamine töökekskonna ettevalmistamisel: koostab hinnapakkumise, arvestades tööde mahtu, objekti eripärasid ja kliendi vajadusi; vajadusel koostab lepingu vastavalt hinnapakkumisele ja kokkulepetele kliendiga.
6. Töö- ja isikukaitsevahendite kontrollimine ning töökorda seadmine: tagab töö- ja isikukaitsevahendite olemasolu ja juhendab nende kasutamist; valib tööks sobilikud töö- ja isikukaitsevahendid.
7. Riskianalüüsi teostamine: tagab riskianalüüsi teostamise tõrjevahendi, tõrjemeetodi, töödeldava keskkonna kahjulikkuse hindamiseks nii kahjulike organismide tõrjuja kui kliendi terviseohutuse tagamise eesmärgil; on kursis kahjulikelt organismidelt inimestele üle kanduvate haigustega ning võtab seda riskianalüüsi teostamisel arvesse.
B.3.2 Pindade puhastamine või puhastamise organiseerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Puhastusviisi määramine: juhendab madalama taseme töötajat pinnakatte materjalide ja mustuse eripära määratlemisel ning puhastusaine, tarvikute jms kasutamisel; kontrollib pindade puhastamiseks valitud viisi õigsust.
2. Pindade/ruumide isoleerimine: kontrollib ja vastutab pindade/ruumide õigete isoleerimismeetodite ja kahjulike osakeste lendumist takistavate meetodite valiku eest.
3. Puhastamine: tagab puhastamise tulemuslikkuse kontrollimise visuaalselt ja/ või kasutades selleks sobilikke mõõtmisviise.
4. Jääkide utiliseerimine: kontrollib jäätmete utiliseerimist, arvestades keskkonnakaitse- ja ohutusnõudeid.
B.3.3 Kemikaali, sh biotsiidi käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kemikaali, sh biotsiidi valimine: kontrollib valitud kemikaali, sh biotsiidi vastavust kahjulike organismi(de) liigile, tundlikkusele ning aastaajale; hindab valitud kemikaali, sh biotsiidi sobivust objektil varem kasutatud kemikaalidega, arvestades koosmõju ja resistentsuse võimalusi.
2. Töölahuse valmistamine: tagab kemikaalide koosseisulise ja protsentuaalse vahekorra määramise lahuses vastavalt toote kasutusjuhendile; tagab õige koostisega kemikaalide lahuse valmistamise vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele.
3. Objekti tähistamine: kontrollib kemikaali hoiatuslause(te) (P) ja ohulause(te) (H) tähiste ja ohupiktogrammi(de) nõuetekohaselt pakendile ja/või piktogramm objektile paigaldamist.
B.3.4 Kahjulike organismide tõrjeprotsessi läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Tähiste ja piktogrammide paigaldamine: korraldab tõrjevahendite kasutamisega kaasnevate tähiste ja piktogrammide nõuetekohase paigaldamise.
2. Integreeritud kahjulike organismide tõrje korraldamine: määrab ruumi, ruumi osa ja/või materjali töötlemise vajaduse ja meetodi; annab juhised nõuetekohase kahjulike organismide tõrje protsessi korraldamiseks.
3. Dokumentatsiooni koostamine, kontrollimine ja allkirjastamine: kontrollib dokumentatsiooni nõuetekohast vormistamist sh kasutatavate kemikaalide, vahendite ja seadmete
koosseisu ja hulga dokumenteerimise õigsust; allkirjastab dokumendid, mis on seadusandlusest tulenevalt nõutud vastutava isiku poolt allkirjastamiseks; väljastab vastavalt vajadusele kliendile ja/või tellijale tõrjedokumendid.
4. Kliendi juhendamine: annab soovitusi kindlaks tehtud probleemi algpõhjuste kõrvaldamiseks.
5. Järelkontrolli tegemine: teostab või organiseerib järelkontrolli tõrjevahendite efektiivsuse üle, jälgides kahjulike organismide tõrjejärgset aktiivsust; vajadusel korrigeerib kahjulike organismide tõrjeplaani.
6. Tulemuste hindamine: hindab kahjulike organismide tõrje tulemusi ja dokumenteerimise vastavust õigusaktidele; vajadusel tagab monitooringu; käsitleb kliendi tagasisidet.
B.3.5 Kemikaalide, sh biotsiidide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
1. Jäätmete isoleerimine, pakendamine ja transportimine: instrueerib madalama kutsekvalifikatsiooni tasemega kahjulike organismide tõrjujat jäätmete ohutu transportimise osas; vastutab lahusejääkide nõuetekohase isoleerimise, pakendamise ja transportimiseks eest.
2. Kemikaalide/biotsiidide ladustamine: peab kemikaalide kuluarvestust; koostab seaduses ettenähtud aruandluse.
3. Kemikaalide/biotsiidide utiliseerimine: jälgib kemikaalide/biotsiidide laoseisu, seisukorda ning säilivustähtaegasid ja korraldab tähtaja ületanud kemikaalide/biotsiidide nõuetekohase utiliseerimise.
B.3.6 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Meeskonna töö juhtimine: juhib meeskonda sh komplekteerib meeskonna, koostab tööjaotuskava, korraldab töö ja logistilise lahenduse.
2. Kahjulike organismide tõrjeprotsessi juhtimine: juhib kahjulike organismide tõrjeprotsessi, lähtudes integreeritud kahjulike organismide tõrje juhtimise (IPM) põhimõtetest.
3. Juhendamine: juhendab ja õpetab praktikante ja madalama kutsekvalifikatsiooni tasemega kahjulike organismide tõrjujaid; korraldab kutsealaste koolituste läbiviimist.
4. Töökvaliteedi hindamine: hindab töökvaliteeti ja kontrollib tööohutust.
5. Analüüsimine: analüüsib dokumentatsiooni põhjal kahjulike organismide tõrjet statistiliselt ja koostab valdkonna arengukava.
6. Inventuuri tegemine: teeb kemikaalide/biotsiidide, füüsikaliste tõrjemehhanismide ja töövahendite inventuuri.
7. Arhiveerimine: vastutab arhivaalide nõuetekohase säilitamise, kasutamise ja hävitamise eest.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine: Olmekahjurite tõrjumine, kompetents B.3.7 või Ehitiste konserveerimine, kompetents B.3.8 või Desinfitseerimine, kompetents B.3.9.
Olmekahjurite tõrjumine
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Olmekahjurite tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kahjulike organismide määramine: kontrollib kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse määramise õigsust.
2. Sissetungi/kahjustuste põhjuste välja selgitamine: selgitab olmekahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjused ning kahjurite leviku ennetamiseks vajalikud meetmed
3. ja teavitab kahjulike organismide resistentsuse või ristresistentsuse arenemisest biotsiidis sisalduva toimeaine suhtes või ebapiisavast tõhususest biotsiidi registreerimistunnistuse või loa omanikku..
4. Tõrje läbiviimine: korraldab olmekahjurite tõrjeprotsessi vastavalt olmekahjurite liigile, arvukusele ja aktiivsusele; kontrollib tõrjemeetodi valikut.
 
Ehitiste konserveerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Ehitiste konserveerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kahjustuspiirkonna isoleerimine: määrab avatava piirkonna ning kahjustuse levikut takistavad tegevused ning korraldab kahjustuspiirkonna avamise.
2. Kahjustuspiirkonna avamine ja tugevdamine: hindab tarindite toestamise ja/või tugevdamise vajadust ja ulatust; kontrollib alles jäävate materjalide mehhaanilisi omadusi, kasutades selleks vastavaid seadmeid.
3. Utiliseerimine: dokumenteerib kahjustatud materjalide utiliseerimise.
4. Materjalide töötlemine: määrab kahjustuspiirkonna töötlusmeetodi vastavalt töödeldava materjali omadustele; koostab töötlusjuhendi materjali töötlemiseks; annab soovitused esmasteks taastamistöödeks.
 
Desinfitseerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.9 Desinfitseerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kahjulike organismide tuvastamine: tagab mikroorganismide liigilisuse ja arvukuse tuvastamise eelnevalt teostatud uuringute põhjal või tellib uuringu; toob välja kahjulike organismide liikide eripärad, mis on vajaliku tõrje läbiviimiseks.
2. Kliendi nõustamine töökekskonna ettevalmistamisel: nõustab klienti mikroorganismide levikut takistavate meetodite rakendamise osas.
3. Kahjustuspiirkonna isoleerimine: juhendab kahjustuspiirkonna isoleerimist ning ohu- ja hoiatusmärkide paigaldamist.
4. Pindade puhastamine: kontrollib puhastamise tulemuslikkust visuaalselt ja/ või kasutades selleks sobilikke mõõtmisviise nagu näiteks ATP, mikroorganismide üldhulga määramine Hygicult testiga jms; märkab ja arvestab võimaliku biokirme (biofilm) tekkega ning leiab sobivad viisid selle eemaldamiseks.
5. Kahjulike organismide (mikroorganismide) tõrje läbiviimine: juhendab mikroorganismide tõrje läbiviimist.
6. Järelkontrolli tegemine: organiseerib kahjustatud ruumide ja/või pindade tõrje efektiivsuse ja vajadusel kahjulike organismide resistentsuse kontrolli; vajadusel alustab kahjulike organismide tõrje protsessi uuesti ning vajadusel valib uued tõrjevahendid.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-23042021-02/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.04.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Kahjuritõrjuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
754 Muud oskus- ja käsitöölised
7544 Kahjuri- ja umbrohutõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Annemari Linno Terviseamet
Kalle Pilt Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit
Toomas Trei Rentokil OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist