Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kahjuritõrjuja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kahjuritõrjuja, tase 5
EN: Pest Control Operator, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Ehitiste konserveerimine
  • Fumigeerimine
  • Olmekahjurite tõrjumine
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.05.2017
Kehtib kuni: 13.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega.
- Dokumenteerimine ja Kliendi nõustamine ei ole enam eraldi kompetentsid, vaid kirjeldatud teiste kompetentside sees.
- Muus osas on parandatud sõnastust, kirjeldatud tegevusnäitajaid senisest kompaktsemalt.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kahjuritõrjuja töö on kahjulike ja soovimatute organismide elutegevuse ohjamine ohutuma elukeskkonna tagamiseks ning elanikkonna teavitamine kahjuritega seotud ohtudest. 5. taseme kahjuritõrjuja on pikaajalise töökogemusega spetsialist, kes tuleb toime keerukate tööülesannete täitmisega muutuvates o...ludes. Ta juhendab madalama tasemega kahjuritõrjujaid, annab edasi kutsealaseid oskusi ja juhib meeskonnatööd. 5. taseme kahjuritõrjuja töö on biotsiidide ja/või füüsikaliste ning mehhaaniliste meetodite abil kahjulike organismide tuvastamine, hävitamine, tõrje, kahjustava toime ennetamine või muul viisil nende vastu võitlemine. 5. taseme kahjuritõrjuja vastutab töö korraldamise ning tulemuste eest.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
1. Kahjurite tuvastamine.
2. Tõrjevajaduse hindamine.
3. Tõrjemeetodi määramine.
4. Kahjuritõrjeplaani koostamine.
5. Kliendi nõustamine töökeskkonna ettevalmistamisel.
6. Hinnapakkumuse ja /või lepingu tegemine.
7. Töö- ja isikukaitsevahendite valimine

A.2.2 ...
Pindade puhastamine
1. Puhastusmeetodi määramine.
2. Pindade/ruumide isoleerimine.
3. Jääkide utiliseerimine.

A.2.3 Kemikaali, sh biotsiidi valimine ja töölahuse valmistamine
1. Kemikaali, sh biotsiidi valimine.
2. Töölahuse valmistamine.
3. Objekti tähistamine.

A.2.4 Kahjurite tõrjeprotsessi läbiviimine
1. Integreeritud kahjuritõrje korraldamine.
2. Dokumentatsiooni kontrollimine.
3. Tähiste ja piktogrammide paigaldamine.
4. Tulemuste hindamine.

A.2.5 Kemikaalide, sh biotsiidide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus
1. Jäätmete isoleerimine, pakendamine ja transportimine.
2. Kemikaalide, sh biotsiidide ladustamine.
3. Kemikaalide/biotsiidide utiliseerimine.

A.2.6 Juhtimine
1. Meeskonna töö juhtimine
2. Kahjuritõrje protsessi juhtimine.
3. Juhendamine.
4. Töökvaliteedi hindamine.
5. Analüüsimine.
6. Inventuuri tegemine.
7. Arhiveerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Olmekahjurite tõrjumine
A.2.7 Olmekahjurite tõrjumine
1. Kahjulike organismide määramine.
2. Sissetungi/kahjustuste põhjuste välja selgitamine.
3. Toimeaine valimine.
4. Tõrje tegemine.

Ehitiste konserveerimine
A.2.8 Ehitiste konserveerimine
1. Kahjustuspiirkonna isoleerimine.
2. Kahjust...
uspiirkonna avamine ja tugevdamine.
3. Jääkide utiliseerimine.
4. Materjalide töötlemine.

Fumigeerimine
A.2.9 Fumigeerimine
1. Objekti hindamine.
2. Objekti ettevalmistamine.
3. Fumigatsiooniplaani koostamine.
4. Fumigeerimine.
5. Tegutsemine lekke korral.
6. Ventileerimine.
7. Kemikaali eemaldamine ja kahjutuks muutmine.
8. Tööde lõpetamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kahjuritõrjuja tööga võib kaasneda allergia kasutatavate kemikaalide, sh biotsiidide suhtes. Töökeskkond võib olla saastunud õhuga, kõrge temperatuuriga või liigniiske. Kahjuritõrjuja tööaeg on paindlik, töö võib toimuda õhtu-, öö- ja hommikutundidel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töö võib toi...muda kõrgustes.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kahjuritõrjuja töövahenditeks on biotsiidid ja nende lisaained, tõrjevahendid, seadmed, redelid, tellingud, isikukaitsevahendid jms.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kahjuritõrjuja töö eeldab head füüsilist vormi. Ta on vastutus- ja kohanemisvõimeline, täpne, korrektne nii kliendi kui ka tööandja suhtes, usaldusväärne ning kohusetundlik. Tal on hea enesedistsipliin, pinge- ja stressitaluvus. Oluline on käeline osavus, liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsi...oon.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 5. taseme kahjuritõrjuja kesk- või kutsekeskharidusega, läbinud kutsealase täienduskoolituse ja omab kutsealast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kahjuritõrjuja, ehitiste konserveerija, fumigeerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Biotsiidiseadus; Sotsiaalministri määrus nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“; määrus (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus), määrus (EL) nr 1272/2008 (CLP määrus); Kemikaaliseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kahjuritõrjuja kutse taotlemisel on nõutav kõigi kohustuslike (B.2.1 – B.2.5) ja läbiva kompetentsi (B.2.10) tõendamine. Lisaks võib valida spetsialiseerumise:
Olmekahjurite tõrjumine - kompetents B.2.7
Ehitiste konserveerimine - kompetents B.2.8
Fumigeerimine kompetents - B.2.9.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse, aktiivsuse ja kahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjuste määramise õigsust;
2. tutvub töötluskeskkonna ning võimalusel seal varem tehtud kahjuritõrje dokumentatsiooniga;
3. hindab töötluskeskkonda ning määrab sobiva tõrjemeetodi, arvestades objekti eripära;
4. koostab koostöös kliendiga ja kinnitab kahjuritõrjeplaani, vastavalt objekti eripärale ja kokkulepetele kliendiga; edastab kliendile kehtiva ohutuskaardi;
5. nõustab klienti töökeskkonna ettevalmistamisel tõrjeks; tutvustab tellijale ja/või kliendile võimalikke ohtusid ja ettevaatusabinõusid enne töötlust, töötluse ajal ja pärast töötlust ning kahjurite levikut ennetavaid meetodeid; tutvustab kliendile kasutatavaid biotsiide ja füüsikalisi tõrjemehhanisme;
6. koostab hinnapakkumuse, arvestades tööde mahtu, objekti eripärasid ja kliendi vajadusi; vajadusel koostab lepingu, vastavalt hinnapakkumusele ja kokkulepetele kliendiga;
7. tagab töö- ja isikukaitsevahendite olemasolu ja juhendab nende kasutamist; valib tööks sobilikud töö- ja isikukaitsevahendid.
B.2.2 Pindade puhastamine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab madalama taseme töötajat materjalide ja puhastusvahendite kasutamisel; kontrollib pindade puhastamiseks valitud meetodi õigsust;
2. kontrollib ja vastutab pindade/ruumide õigete isoleerimismeetodite ja kahjulike osakeste lendumist takistavate meetodite valiku eest;
3. kontrollib jäätmete utiliseerimist, arvestades keskkonnakaitse- ja ohutusnõudeid.
B.2.3 Kemikaali, sh biotsiidi valimine ja töölahuse valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib valitud kemikaali, sh biotsiidi vastavust kahjuri(te) liigile, tundlikkusele ning aastaajale; hindab valitud kemikaali, sh biotsiidi sobivust objektil varem kasutatud kemikaalidega, arvestades koosmõju ja resistentsuse võimalusi;
2. määrab kemikaalide koosseisulise ja protsentuaalse vahekorra lahuses vastavalt tootejuhendile; valmistab kemikaalide lahuse vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele;
3. määrab kemikaali hoiatuslause (P) ja ohulause (H) tähised; tagab nende nõuetekohase paigaldamise pakendile ja/või piktogramm objektile.
B.2.4 Kahjurite tõrjeprotsessi läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. määrab ruumi, ruumi osa ja/või materjali töötlemise vajaduse ja meetodi; annab juhised nõuetekohase kahjuritõrje protsessi korraldamiseks;
2. kontrollib dokumentatsiooni nõuetekohast vormistamist, sh kasutatavate kemikaalide, vahendite ja seadmete koosseisu ja hulga dokumenteerimise õigsust; allkirjastab dokumendid, mis on seadusandlusest tulenevalt nõutud vastutava isiku poolt allkirjastamiseks; väljastab vastavalt vajadusele kliendile ja/või tellijale tõrjesertifikaadid;
3. korraldab tõrjevahendite kasutamisega kaasnevate tähiste ja piktogrammide nõuetekohase paigaldamise;
4. hindab kahjuritõrje tulemusi ja dokumenteerimise vastavust õigusaktidele; vajadusel tagab monitooringu; käsitleb kliendi tagasisidet.
B.2.5 Kemikaalide, sh biotsiidide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
1. instrueerib madalama kvalifikatsiooniga kahjuritõrjujat jäätmete ohutu transportimise osas; vastutab lahusejääkide nõuetekohase isoleerimise, pakendamise ja transportimiseks eest;
2. peab kemikaalide kuluarvestust; koostab seaduses ettenähtud aruandluse;
3. jälgib kemikaalide, sh biotsiidide laoseisu, seisukorda ning säilivustähtaegasid ja korraldab tähtaja ületanud kemikaalide, sh biotsiidide nõuetekohase utiliseerimise.
B.2.6 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhib meeskonda, sh komplekteerib meeskonna, koostab tööjaotuskava, korraldab töö ja logistilise lahenduse;
2. juhib kahjuritõrje protsessi, lähtudes integreeritud kahjuritõrje juhtimise (IPM) põhimõtetest;
3. juhendab ja õpetab praktikante ja madalama kvalifikatsiooniga kahjuritõrjujaid; korraldab kutsealaste koolituste läbiviimist;
4. hindab töökvaliteeti ja kontrollib tööohutust;
5. analüüsib dokumentatsiooni põhjal kahjuritõrjet statistiliselt ja koostab trendianalüüsi;
6. teeb kemikaalide, sh biotsiidide, füüsikaliste tõrjemehhanismide ja töövahendite inventuuri;
7. vastutab arhivaalide nõuetekohase säilitamise, kasutamise ja hävitamise eest.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kahjuritõrjuja kutse taotlemisel võib lisaks valida spetsialiseerumise: Olmekahjurite tõrjumine - kompetents B.2.7 Ehitiste konserveerimine - kompetents B.2.8 Fumigeerimine kompetents - B.2.9.
Olmekahjurite tõrjumine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Olmekahjurite tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse määramise õigsust;
2. selgitab olmekahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjused ning kahjurite leviku ennetamiseks vajalikud meetmed;
3. valib toimeaine, lähtudes muuhulgas olmekahjurite resistentsuse analüüsist;
4. korraldab olmekahjurite tõrjeprotsessi vastavalt olmekahjurite liigile, arvukusele ja aktiivsusele.
 
Ehitiste konserveerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Ehitiste konserveerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. määrab avatava piirkonna ning kahjustuse levikut takistavad tegevused ning korraldab kahjustuspiirkonna avamise;
2. hindab tarindite toestamise ja/või tugevdamise vajadust ja ulatust; kontrollib alles jäävate materjalide mehhaanilisi omadusi, kasutades selleks vastavaid seadmeid;
3. dokumenteerib kahjustatud materjalide utiliseerimise;
4. määrab kahjustuspiirkonna töötlusmeetodi vastavalt töödeldava materjali omadustele; koostab töötlusjuhendi materjali töötlemiseks; annab soovitused esmasteks taastamistöödeks.
 
Fumigeerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Fumigeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab objekti sobivust fumigatsiooniks, kasutades selleks sobivaid meetodeid ja seadmeid; vastutab sobivate meetodite ja seadmete valiku eest;
2. tagab objekti ümbruses ohutuse;
3. koostab fumigatsiooniplaani, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest ja edastab dokumendid objekti vastutavale isikule;
4. fumigeerib, kasutades fumigatsiooniks sobilikke materjale, vahendeid ja seadmeid; tagab fumigatsioonitööde tegemise vähemalt kahe isiku poolt, kellel on töötamise ajal silmside; kontrollib soovitava tulemuse saavutamiseks kemikaali kontsentratsiooni;
5. veendub lekke puudumises väljaspool fumigatsiooniala; lekke olemasolul hindab situatsiooni, teavitab objekti eest vastutavat isikut ja tegutseb vastavalt olukorrale, laiendades vajadusel fumigatsiooniala ja/või suurendades kemikaali kontsentratsiooni;
6. avab aknad/uksed, võimalusel lülitab sisse ventilatsiooni, et vähendada kemikaali kontsentratsiooni;
7. mõõdab kemikaali kontsentratsiooni objektil ja hindab selle ohutust inimestele; eemaldab ohutult kemikaali objektilt ja vastutab kemikaali kahjutuks muutmise eest;
8. teavitab Päästeametit objektil fumigatsiooni lõpetamisest ning eemaldab objektilt ohumärgistused; väljastab fumigatsioonitööde protokolli.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Kahjuritõrjuja, tase 4 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. tagab õigusaktidest tulenevate töötervishoiu-, keskkonnakaitse- ja tööohutusnõuete täitmise; kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
2. arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega,
3. tegutseb häire- ja eriolukordades asjatundlikult; kriisiolukorras juhendab teisi; vajadusel kutsub professionaalse abi; vajadusel annab esmaabi;
4. suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
5. suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
6. mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
7. kasutab arvutit Baasmoodulites - Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus nõutud tasemel. Vt lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.2.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Kahjuritõrjuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
754 Muud oskus- ja käsitöölised
7544 Kahjuri- ja umbrohutõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kalle Pilt Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit
Toomas Trei Rentokil OÜ
Meelis Lepp Pestcontrol OÜ
Annemari Linno Terviseamet, Kemikaaliohutuse osakond
Juhan Tomson Tomson OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist