Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud mäeinsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

8. taseme volitatud mäeinseneri kutsestandard on koolituskavade, esmase kutse andmise, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifik...
atsioonide võrdlemise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Volitatud mäeinsener, tase 8
EN: Chartered Mining Engineer, level 8
Spetsialiseerumised:
  • Maardlate uurimine
  • Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine
  • Maavarade pealmaakaevandamine
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.05.2014
Kehtib kuni: 25.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mäeinseneride tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Mäeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes plaanivad ja juhivad maavarade kaevandamisega seotud protsesse ning osalevad maardlate uuringu...
tes. Nad on valmis töötama valdkondadevahelises meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega.

See kutsestandard sisaldab 8. taseme volitatud mäeinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
8. taseme volitatud mäeinsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tippspetsialist-ekspert, kes rakendab inseneriteadmisi, mõistmist ning võimeid olemasolevate tootmistehnoloogiate käigushoidmisel ja täiustamisel või uute teadmiste ja tehnoloogiate loomisel ja hindamisel. Volitatud mäeinsener lahendab keerulisi tehnoloogilisi probleeme uuenduste, loovuse ja arendamise abil. Ta pakub välja uusi turunduslahendusi, tehnoloogiateenuseid ja juhtimismeetodeid.
Juhina töötades vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest. Volitatud mäeinseneride spetsialiseerumisalad:
1) maavarade pealmaakaevandamine;
2) maavarade allmaakaevandamine ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine;
3) maardlate uurimine.

Volitatud mäeinseneri ametialane suunitlus võib spetsialiseerumise piirides olla projekteerimine, teadus- ja õppetöö, arendus ja juhtimine, maavara töötlemine ja kaubastamine, maapõueressursside poliitika ning ohutus- ja omanikujärelevalve.

Mäeinseneride teised kutsed:
Mäeinsener, tase 6;
Diplomeeritud mäeinsener, tase 7.

Mäeinseneride kutsetasemete ülevaadet vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Inseneritöö tehnoloogia käigushoidmisel, täiustamisel ja arendamisel.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Maavarade pealmaakaevandamine.
A.2.6 Maavarade allmaakaevandamine ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine.
A.2.7 Maardlate uurimine.
Valitavad tööosad
A.2.8 Projekteerimine.
A.2.9 Teadus- ja õppetöö.
A.2.10 Arendus ja juhtimine.
A.2.11 Maavara töötlemine ja kaubastamine.
A.2.12 Maapõueressursside poliitika.
A.2.13 Ohutus- ja omanikujärelevalve.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Volitatud mäeinsener töötab sise-, välis- ja/või allmaatingimustes. Töötades võib kokku puutuda müra, niiskuse, heit- ja lõhkegaasidega. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse erialast arvutitarkvara ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), vajadusel ka mootorsõidukit.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab uuendusmeelset , keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Volitatud mäeinseneri kutse saamine eeldab diplomeeritud mäeinseneri kutsekvalifikatsiooni või doktorikraadi, töökogemust ning täiendusõppe läbimist mäenduses, geoloogias või muul maapõuega seotud erialal.
Kutse taotlemise eeldusi ja täiendusõppe läbimise nõudeid vt lisadest 2 ja 3.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ettevõtte, osakonna, büroo, töökonna tehniline juhataja, peainsener, peatehnoloog, mäetööde juht, projektijuht, konsultant, ekspert vm (vastavalt kompetentsusele ja ettevõtte struktuurile), juhtiv spetsialist, juhtiv projektijuht, teadlane-uurija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Volitatud mäeinseneri kutsetunnistuse omamine on kaevandamisseaduse kohaselt eeltingimus töötamaks enamohtlike tegevusalade ettevõtte vastutava spetsialistina ja/või projekteerimisega tegeleva ettevõtte vastutava spetsialistina oma spetsialiseerumise ulatuses.
Projekteerimise alal vastutava spetsia...
listina töötamiseks on kohustus tõendada kompetents B.2.8 Projekteerimine.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Volitatud mäeinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 tõendamine, vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.5–B.2.7 ning vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.

Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse tõendamiseks...
on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.5 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8.–B.2.13.

Maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne teisesele kasutamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.6 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2–B.2.13.

Maardlate uurimisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.7 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Inseneritöö tehnoloogia käigus hoidmisel, täiustamisel ja arendamisel 8

Tegevusnäitajad:
1) kombineerib üldist ja spetsialiseerumisega seotud inseneriteavet olemasoleva ja kujunemisjärgus tehnoloogia optimeerimiseks ning uute lahenduste väljatöötamiseks;
2) rakendab sobivaid teoreetilisi ja praktilisi meetodeid inseneriprobleemide analüüsimiseks ja lahendamiseks;
3) valib inseneritöö ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest, tehnoloogiatest ja protseduuridest sobivaimad;
4) hindab tehnoloogiate rakendatavust oma valdkonnas, arvestab seejuures kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
5) kavandab, arendab ja juurutab tehnoloogilisi lahendusi, arvestades kulude, ohutuse, töökindluse, kvaliteedi, keskkonnamõjude jm aspektidega;
6) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid, modelleerimist ja simulatsiooni ning analüüsi- ja sünteesitehnikad;
7) kasutab mäendusvaldkonnaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (infotehnoloogia, turuteabe, majanduse ja keskkonnakaitse) üleseid lahendusmeetodikaid.

Teadmised:
1) üldteaduslikud: füüsika, matemaatika, informaatika, majandus, võõrkeel, filosoofia;
2) insener-tehnilised: materjalitehnika, insenerigraafika, masinatehnika, insenerigeoloogia alused, hüdraulika;
3) valdkondlikud üldteadmised: geoloogia, kivimimehaanika, mäetööd, mäemasinad, mäemõõdistamise alused, baasteadmised mäenduslikest erialatarkvaradest ja mäenduslikust geoinfosüsteemist (edaspidi MGIS) ning mäenduslikust keskkonnakaitsest;
4) majandusanalüüsi meetodid;
5) valdkondlik seadusandlus, normdokumendid ja standardid;
6) kestliku arengu ja maavarade säästliku kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajd:
1) juhib meeskondi ja koordineerib projekti tegevusi, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid ja
-süsteeme;
2) hoiab projekti planeeritud eelarve ning tegevus ja õigusaktidega vastavuses;
3) kogub jooksvat infot, annab tagasisidet ning korrigeerib ja analüüsib vajadusel tegevusi;
4) tuvastab töötajate võimeid ja arenguvajadusi ning planeerib nende arengut;
5) plaanib ja juhib majandustegevust;
6) kasutab ja arendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted;
2) andragoogika ja psühholoogia põhitõed;
3) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
4) mäemajandus ja majandusteaduse alused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 8

Tegevusnäitajad:
1) saab aru insenerikutse olemusest, tegutseb ühiskonna, insenerkonna ja keskkonna huvides;
2) juhindub mäeinseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
3) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
4) vastutab juhitava töörühma ja enda kutsealaga seotud tegevuse eest;
5) orienteerub kutseala eri aspektides, teeb ettepanekuid innovatiivseteks muutusteks;
6) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
7) kavandab ja viib ellu arendustegevusi;
8) annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
9) edendab innovatsioonile ja loovusele suunatud insenerikultuuri, sh selgitab mäeinseneride kutsekvalifikatsioonide taotlusvõimalusi ja -eeldusi;
10) edendab insenerikultuuri ja arendab mäeinseneride kutsesüsteemi.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
2) kutsealaga seonduvad trendid maailma majanduses ja haridussüsteemis;
3) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.4 Suhtlemine 8

Tegevusnäitajad:
1) töötab valdkondadevahelise projekti meeskonnas, suhtleb sidusvaldkondade spetsialistidega;
2) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
3) valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 5);
4) osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel ning juhib neid;
5) arendab ja analüüsib tööalast suhtlemisoskust;
6) koostab dokumente, kirju, aruandeid, artikleid, esitlusi;
7) annab tagasisidet ja teeb vahekokkuvõtteid;
8) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
9) loob koostööks vajalikke suhtevõrgustikke (sh elektroonilise meedia vahendeid ja kanaleid kasutades).

Teadmised:
1) kommunikatsioonitehnoloogiad;
2) ühiskonnateadused (filosoofia);
3) suhtekorraldus;
4) avaliku esinemise oskus;
5) esitlemistehnika;
6) erialaterminoloogia.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.5 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8.–B.2.13. Maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne teisesele kasutamisele spetsialiseerunu...d volitatud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.6 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2–B.2.13. Maardlate uurimisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.7 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.
Loe edasi
Peida
Maavarade pealmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Maavarade pealmaakaevandamine 8

Tegevusnäitajad:
1) juhib pealmaakaevandamist, sh kaevandamisseaduse tähenduses enamohtlikku mäetööd;
2) korraldab lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses;
3) juhib maapõuekäitlust mäeeraldise piires, valib vastavad meetodid ja tehnika;
4) juhib ja kontrollib kaevandamisega rikutud maa korrastamist ning kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist.

Teadmised:
1) geomehaanika, geoloogia;
2) geoloogilised ja mäetehnilised riskid;
3) kivimite mehaanika, töötlemine ja raimamine;
4) hüdrogeoloogia ja mäetööde veekäitlus;
5) mäetehnika, tehnoloogia ja mäetööde protsessid ning majandus karjääris;
6) lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
7) kaevandamise mõju keskkonnale (elus ja eluta loodusele, maakattele, veekeskkonnale, teistele loodusressurssidele ja piirkonna taristule) ning selle ohjamine;
8) mäemõõdistamise alused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
 
Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine 8

Tegevusnäitajad:
1) juhib allmaakaevandamist, sh kaevandamisseaduse mõistes enamohtlikke mäetöid;
2) korraldab lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses;
3) juhib laekäitlust;
4) juhib maapõuekäitlust mäeeraldise piires, valib sobivad meetodid ja tehnika;
5) juhib ja juhendab allmaakaeveõõnte kohaldamist selle teiseseks kasutamiseks;
6) juhib ja kontrollib kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist mäetööde ajal ja vajadusel ka altkaevandatud ala korrastamisel.

Teadmised:
1) geomehaanika, geoloogia;
2) kivimimehaanika;
3) geoloogilised ja mäetehnilised riskid;
4) kivimite mehaanika, töötlemine ja raimamine;
5) hüdrogeoloogia ja kaevanduste veekäitlus;
6) mäetehnika, tehnoloogia ja mäetööde protsessid ning majandus kaevanduses: avamine, ettevalmistus-, laadimis-, puurlõhketööd, laekäitlus, tuulutus, vedu, tõste, rikastamine jne;
7) lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
8) kaevandamise mõju keskkonnale (elus ja eluta loodusele, maakattele, veekeskkonnale, teistele loodusressurssidele ja piirkonna taristule) ning selle ohjamine;
9) allmaarajatised;
10) mäemõõdistamise alused, kaevandusgeodeesia.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
 
Maardlate uurimine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Maardlate uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1) juhib maardlate ja kaeveväljade uuringut;
2) juhib või korraldab maavarade varundamise tegevusi: maardla kasutuselevõtu tasuvusuuringut, maavara geoloogilist uuringut;
3) juhib maardlate uuringu projekti või uuringu lähteülesande koostamist.

Teadmised:
1) geoloogia baasteadmised: maapõue ehitus, geokeemia;
2) geoloogilise uuringu nõuded, tehnika ja tehnoloogia;
3) maavarade uuringukontseptsioonid;
4) maapõueressursside (maavara, põhjavee, maasoojuse, maatoe jt) kasutamise õiguslikud alused;
5) eri tüüpi maardlate hõlvamise majanduslikud eeldused;
6) maavarade uuringu keskkonnamõju ja selle ohjamise tehnika;
7) hüdrogeoloogia alused;
8) geoloogilise keskkonna modelleerimine ja MGIS.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide ja vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Projekteerimine 8

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) valib välja vajalikud normdokumendid, tuginedes projekteerimisdokumentatsiooni lugemise oskusele;
2) tuvastab ja hindab riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed;
3) määrab projekti etappidest lähtuvalt projektdokumentatsiooni mahu, kasutades selleks arvutusmetoodikaid ja projekteerimistarkvara;
4) koostab, kontrollib ja vormistab projektdokumentatsiooni, kasutades vastavat tarkvara;
5) koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente ja seadusandlikke akte;
6) projekteerib, arendab ja võtab kasutusele uudset tehnikat, tehnoloogilisi protsesse, süsteeme, teenuseid ja tooteid.

Teadmised:
1) projekteeritava valdkonna eripära;
2) seadused ja normdokumendid;
3) projekteerimistarkvara;
4) projekteerimise hea tava ja metoodika.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.9 Teadus- ja õppetöö 8

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) teeb ja juhib teadusuuringuid ning analüüsib teadustöid;
2) hindab ja analüüsib katsetulemusi ja teeb üldistusi;
3) publitseerib teadustöö tulemusi, juhib ja toimetab publitseerimist;
4) juhib teaduskollektiivi;
5) koostab ja koordineerib õppe- ja ainekavasid;
6) õpetab, rakendades sobivaid õpetamismeetodeid;
7) teostab ja korraldab erialaseid koolitusi, täienduskoolitusi ja kursusi.

Teadmised:
1) põhjalikud erialateadmised oma spetsialiseerumise valdkonnas;
2) teadusfilosoofia;
3) pedagoogika ja andragoogika;
4) teadustöö metodoloogia.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.10 Arendus ja juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) koostab mäetööstuse ja ettevõtete arengukavasid;
2) juhib ettevõtte ja teadusasutuste tootearendust;
3) arendab rahvusvahelist teadus- ja arendustegevust;
4) arendab ja juhib meeskonda parimate tulemuste saavutamiseks ja saavutab seatud eesmärgid.

Teadmised:
1) mäendusvaldkonna arengutrendid maailmas;
2) maavarade kaevandamise arengukavad;
3) kaasaegsed organisatsioonide juhtimisteooriad:
4) juhtimispsühholoogia.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.11 Maavara töötlemine ja kaubastamine 8

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) juhib mineraaltoorme töötlemist ja rikastamist;
2) valib rikastamismeetodid, -viisid ja -masinad ning juhib nende hankeid;
3) koostab kaevise töötlemise ja rikastamise lähteülesandeid;
4) ohjab maavarade töötlemise ja keskkonnamõju;
5) optimeerib ja juhib kauba müüki ja vedu tarbijale.

Teadmised:
1) looduslikud mineraalsed ehitusmaterjalid;
2) mineraaltoorme turu nõuded, võimalused ja arengud;
3) tahkete ja voolavate disperssete materjalide omadused ja käitlemistehnika;
4) töötlemisseadmete ja masinate omadused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.12 Maapõueressursside poliitika 8

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) väärindab maavara ja maapõueressursse ühiskonna tarbeks;
2) juhib mäetööstuse arengut, arvestades mõjutavaid tegureid;
3) selgitab üldsusele ja otsustajatele võimalikke arengusuundi mäetööstuses;
4) koostab mäetööstuse arengukavasid läbi erinevate stsenaariumide;
5) valmistab ette valdkonna seadusandlikke akte ja normatiivdokumente ning esitab neid poliitilistele otsustajatele.

Teadmised:
1) mineraaltoorme hankimise poliitika ja arendamise põhimõtted;
2) primaarenergia allikate kasutuselevõtu arengusuunad;
3) maailma mineraalmaterjalide ja energiaga varustamise poliitika suunad;
4) mäenduse tootmistehnoloogia arengusuunad.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.13 Ohutus- ja omanikujärelevalve 8

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) juhib, korraldab ja teeb töö- ja keskkonnaohutuse järelevalvet mäenduses.
2) hindab projekte;
3) teeb projektide ja sündmuste (õnnetusjuhtumite, avariide, keskkonnarikkumiste) ekspertiise;
4) rakendab kehtivaid õigusakte, standardeid ja muid normdokumente ja teeb ettepanekuid nende täiustamiseks;
5) kasutab diagnostikas asjakohaseid seadmeid ja tehnoloogiaid.

Teadmised:
1) õigusaktid ja standardid;
2) töö organiseerimise alused;
3) seadmed ja tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või eksami alusel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-20052014-1.3/3k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.05.2014
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2146 Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 05 Loodusteadused, matemaatika ja statistika
053 Füüsikalised loodusteadused
0532 Maateadus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride kutsete tasemete ülevaade
Lisa 2 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Mäeinseneride täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ingo Valgma TTÜ Mäeinstituut
Gaia Grossfeldt TTÜ Mäeinstituut
Enno Reinsalu MTÜ Eesti Mäeselts
Eike Simmer Tehnilise Järelevalve Amet
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Erik Väli AS Eesti Energia Kaevandused
Erkki Kaisla AS Eesti Energia
Heini Viilup EMTEL
Rein Raudsep Eesti Geoloogia Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist