Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud mäeinsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud mäeinsener, tase 8
EN: Chartered Mining Engineer, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
  • Allmaakaevandamise projekteerimine
  • Maavarade allmaakaevandamine
  • Maavarade pealmaakaevandamine
  • Markšeider, tase 8
  • Pealmaakaevandamise projekteerimine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.04.2022
Kehtib kuni: 19.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on eelkõige vormilised, täpsustatud on kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Volitatud mäeinsener, tase 8 tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine. Volitatud mäeinsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tippspetsialist-ekspert, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse, sh peal- ja al...lmaa markšeiderimõõdistusi. Tema roll on käigus hoida ja täiustada tehnoloogiaid, luua uusi teadmisi ja tehnoloogiaid, koostada normatiivdokumente ning teha ekspertiise ja auditeid. Juhina töötades vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest. Ta on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega.
Töö toimub sise-, väli- ja/või allmaatingimustes. Kokku võib puutuda müra, niiskuse, tolmu, heit- ja lõhkegaasidega jms. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse erialast arvutitarkvara ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), vajadusel ka mootorsõidukit.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tehnoloogiate käitamine, arendamine ja täiustamine
A.2.2 Juhtimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine
A.2.4 Maavarade allmaakaevandamine
A.2.5 Pealmaakaevandamise projekteerimine
A.2.5 Allmaakaevandamise projekteerimine
A.2.6 Markšeiderimõõdistamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Volitatud mäeinsener on omandanud magistriõppe tasemel kõrghariduse. Tal on erialane töökogemus ja ta on end täiendanud erialastel täienduskoolitustel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Ettevõtte, osakonna, büroo, töökonna tehniline juhataja, peainsener, peatehnoloog, mäetööde juht, projektijuht, konsultant, ekspert vm juhtiv spetsialist, juhtiv projektijuht, teadur, vanemteadur, peamarkšeider, markšeider.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Volitatud mäeinseneri kutsetunnistuse omamine annab õiguse töötada maavarade kaevandamise, markšeiderimõõdistuse või projekteerimise vastutava spetsialistina oma spetsialiseerumise ulatuses. Alus: maapõueseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1–B.3.2 ning vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents valikust B.3.3–B.3.7.
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.3.
Maa...
varade allmaakaevandamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.4.
Pealmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.5.
Allmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.6.
Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.7.

Loe edasi
Peida
B.2 Volitatud mäeinsener, tase 8 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. rakendab olemasolevate tehnoloogiate kasutamiseks ja täiustamiseks või uute tehnoloogiate loomiseks teaduse, inseneriteaduse ja valdkonna alaseid teadmisi;
2. juhindub mäeinseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (Lisa 1);
3. järgib oma tegevuses tööohutus- ja töökeskkonna...
nõudeid;
4. juhindub kutsealaga seotud standarditest ja regulatsioonidest, sh keskkonnahoiu nõuetest;
5. kasutab otstarbekalt ettevõtte ja maapõue ressursse;
6. loob positiivse suhtluskeskkonna, valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi;
7. teeb koostööd kutsealaga seotud institutsioonide ja koostöövõrgustike ning valdkondade vaheliste projektimeeskondadega;
8. orienteerub kutseala eri aspektides, hoiab end kursis tehnoloogiliste arengutega, arendab ja teeb ettepanekuid innovatiivseteks muudatusteks;
9. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, sh tööalast suhtlemisoskust;
10. esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
11. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tööks vajalikul tasemel;
12. kasutab eesmärgipäraselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, modelleerimist ja simulatsiooni ning analüüsi- ja sünteesitehnikad vastavalt digioskuste enesehindamise skaala vilunud kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tehnoloogiate käitamine, arendamine ja täiustamine 8

Tegevusnäitajad:
1. kombineerib üldist ja spetsialiseerumisega seotud inseneriteavet olemasoleva ja kujunemisjärgus tehnoloogia optimeerimiseks ning uute lahenduste väljatöötamiseks;
2. kavandab, arendab ja juurutab tehnoloogilisi lahendusi, arvestades kulude, ohutuse, töökindluse, kvaliteedi, keskkonnamõjude jm aspektidega;
3. hindab uute tehnoloogiate tehnilist rakendatavust ja majanduslikku põhjendatust oma valdkonnas, arvestades seejuures kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
4. kasutab mäendusvaldkonnaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (infotehnoloogia, turuteabe, majanduse ja keskkonnakaitse) üleseid lahendusmeetodikaid;
5. koostab oma eriteadmistest lähtuvalt erapooletu eksperdi arvamuse või uuringuvastuse vastavalt ekspertiisi- ja auditiülesandele.
B.3.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. juhib meeskondi (suuremad kui üks inimene) ja koordineerib projekti tegevusi, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid ja -süsteeme;
2. hoiab projekti planeeritud eelarve ja tegevuse õigusaktidega vastavuses;
3. rakendab organisatsiooni või üksuse kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtteid, korrigeerib kvaliteedinäitajaid;
4. osaleb, juhendab, korraldab ja arendab jäätmevaldkonnaga seotud tegevusi.
5. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd, lähtudes valdkonna arengusuundadest;
6. tuvastab töötajate võimeid ja arenguvajadusi ning planeerib nende arengut;
7. koostab normatiivdokumente.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.3. Maavarade allmaakaevandamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.4. Pealmaakaevandamise projekteerimisele s...petsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.5. Allmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.6. Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud volitatud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.7.
Loe edasi
Peida
Maavarade pealmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.3.3 Maavarade pealmaakaevandamine 8

Tegevusnäitajad:
1. korraldab ja arendab pealmaakaevandamist, lähtudes maavara omadustest, geoloogilistest tingimustest, valitud tehnoloogiatest ja tehnikast;
2. korraldab lõhketöödeks ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades pealmaalõhketööde eripära ja mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
3. koordineerib vajadusel mäeeraldiste ja kaeveväljade uuringuid, lähtudes valdkonna arengusuundadest;
4. koordineerib vajadusel maardlate uuringu projektide koostamist ,lähtudes valdkonna arengusuundadest;
5. juhib ja kontrollib kaevandatud ala korrastamist ning kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist, juhindudes kaevandamise mõju ohjamise põhimõtetest;
6. juhib ja juhendab kaevise töötlemist ja rikastamist, lähtudes meetodist, tehnikast ja kvaliteedinõuetest;
7. ohjab maavarade töötlemise ja rikastusjääkide keskkonnamõju, juhindudes keskkonnamõju ohjamise põhimõtetest;
8. arendab ja optimeerib töötlemisproduktide müüki ja vedu tarbijale, lähtudes maavaramajanduse põhimõtetest; korraldab kaevandamisjääkide ja jäätmete keskkonnanõuetele vastavat käitlemist.
 
Maavarade allmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Maavarade allmaakaevandamine 8

Tegevusnäitajad:
1. korraldab ja arendab allmaakaevandamist, lähtudes maavara omadustest, geoloogilistest tingimustest, valitud tehnoloogiatest ja tehnikast;
2. korraldab lõhketöödeks ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades allmaalõhketööde eripära ja mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
3. juhib mäerõhu ohjamise, tuulutamise jt allmaatöö spetsiifiliste protsesside käitamist oma ettevõttes;
4. koordineerib vajadusel mäeeraldiste ja kaeveväljade uuringuid, lähtudes valdkonna arengusuundadest;
5. juhib ja juhendab allmaakaeveõõnte kohaldamist selle teiseseks kasutamiseks, arvestades geoloogiliste ja mäetehniliste riskidega;
6. juhib kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist mäetööde ajal ja vajadusel ka altkaevandatud ala korrastamisel;
7. juhib ja juhendab kaevise töötlemist ja rikastamist, järgides keskkonnamõju ohjamise põhimõtteid;
8. optimeerib töötlemisproduktide müüki ja vedu tarbijale, juhindudes maavarade töötlemise keskkonnamõju ohjamise põhimõtetest; korraldab kaevandamisjääkide ja jäätmete keskkonnanõuetele vastavat käitlemist.
 
Pealmaakaevandamise projekteerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Pealmaakaevandamise projekteerimine 8

Tegevusnäitajad:
1. juhib ja juhendab projekteerimist: prototüüpide ja normdokumendid valimist ning kasutamist, tuginedes projekteerimisdokumentatsioonile ja heale tavale;
2. tuvastab ja hindab riske ning ohutegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed, lähtudes riskianalüüsist;
3. määrab projekti mahu, kasutades arvutusmetoodikaid ja projekteerimistarkvara;
4. kontrollib ja hindab projektide vastavust kehtestatud kriteeriumitele;
5. koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente vastavalt töökorraldusele.
 
Allmaakaevandamise projekteerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Allmaakaevandamise projekteerimine 8

Tegevusnäitajad:
1. juhib ja juhendab projekteerimist: prototüüpide ja normdokumentide valimist ning kasutamist, tuginedes projekteerimisdokumentatsioonile ja heale tavale;
2. tuvastab ja hindab riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed vastavalt ettevõtte riskianalüüsist;
3. määrab projekti mahu, kasutades arvutusmetoodikaid ja projekteerimistarkvara;
4. kontrollib ja hindab projektide vastavust kehtestatud kriteeriumitele;
5. koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente lähtuvalt töökorraldusest.
 
Markšeider, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Markšeiderimõõdistamine 8

Tegevusnäitajad:
1. korraldab peal- ja allmaamõõdistamiseks vajalike lähteandmete kogumise;
2. valib tööülesandest lähtuvalt mõõdistusvahendid, kontrollides nende korrasolekut;
3. mõõdistab kaevise ja katendi mahtu massiivis järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid;
4. mõõdistab väljatud ja siiratud kivimite ning setete mahtu, rakendades sobivat mõõtmistehnikat;
5. korraldab ja juhendab alltöövõtjate poolt tehtavaid markšeiderimõõdistusi, tööülesandele vastavalt;
6. kontrollib ja analüüsib mõõtmistulemuste vastavust standarditele;
7. teeb vajalikke arvutusi ja koostab jooniseid, kasutades vastavat tarkvara;
8. dokumenteerib mõõtmisandmed ja arvutustulemused, täidab, koostab ja vormistab markšeiderimõõdistuse aruande.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-20042022-3.6/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.04.2022
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2146 Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vesta Kaljuste Eesti Mäeselts
Heini Viilup Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
Helena Gailan Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
Lauri Kütt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Jaan Kallandi Eesti Geodeetide Ühing
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Erik Väli Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
Ole Sein OÜ Eesti Killustik
Jürgen Aluoja OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Allan Viil Enefit Power AS
Allan Koger OÜ Inseneribüroo STEIGER
Margus Kukk OÜ Mäebüroo Nord
Indrek Malm AS TREV-2 Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist