Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudteeinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

6. taseme raudteeinseneri kutsestandard on õppe- ja koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise, esmase kutse andmise ning kutsete ja kvalif...
ikatsioonide võrdlemise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raudteeinsener, tase 6
EN: Railway Engineer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.05.2014
Kehtib kuni: 25.05.2015
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeinseneride töö eesmärk on kavandada, korraldada ja tagada ohutu reisijate ja kaubavedu raudteel.
Raudteeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudteeveoteenuste osutamise ning raudteeveeremi (edaspidi ...
veeremi) kasutamise ja raudteerajatiste ehitamisega tegelevates ettevõtetes ja asutustes.
Raudteeinsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos raudteeehitus-, mehaanika- ja transpordiinseneride ning logistikutega.
Raudteeinsener, tase 6
6. taseme raudteeinsener kavandab ja korraldab olemasolevate tehnoloogiate ja tehnika käigushoidmist (tagab raudteeinfrastruktuuri ja veeremi kasutuse ning koostoime).
Ta töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades.
Tööga kaasneb ressursside jagamine, töötajate tegevuse juhtimine ning juhendamine.
Vastutada tuleb enda ja teiste töötajate töö tulemuste eest.

Raudteeinsener tegutseb vastavalt insenerieetika koodeksile.
Seotud kutsed:
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7;
Volitatud raudteeinsener, tase 8.
Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi kasutuse ning koostoime tagamine.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealane pühendumine.
A.2.4 Koostöö ja suhtlemine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudteeinsenerid töötavad sise ja/või välistingimustes. Vajadusel tuleb töötada väljaspool tavalist tööaega. Töötades tuleb arvestada liiklusest tulenevate ohtudega, võimalik on kokkupuude müra, vibratsiooni ja heitgaasidega. Juhinduda tuleb liiklusohutus-, töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest.
A.4 Töövahendid
Raudteeinsenerid kasutavad oma töös põhiliselt kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms), tarkvara (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms), spetsiaalseid arvutus- ja joonestusprogramme ning kontroll- ja mõõteriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutusvõime, kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme raudteeinseneri kutse saamine eeldab raudtee- , raudteeehituse, IKT, mehhaanika, mehhatroonika või elektroonika alast kõrgharidust ning erialast töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
Kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insenerikutse taotlemise eeldused“.
Inseneride täiendusõppe arvestu...
se nõudeid vt lisast 3.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tootmisjuht, piirkonnajuht, tehnoloog, spetsialist, peamehaanik, osakonna- või tsehhijuhataja, raudtee liikluskorraldaja, raudteevedude korraldaja, raudteeohutuse juht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee infrastruktuuri-, veo-, hooldus- ja remondiüksuste juhtimine, projekteerimine, ehitamine ja käitamine nõuab vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudteeinsener, tase 6 kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi kasutuse ning koostoime tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1) lahendab praktilisi insenertehnilisi ülesandeid varem välja töötatud meetodite ja menetlustega, rakendab asjakohaseid teaduslikke ja tehnoloogilisi põhimõtteid;
2) kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist ning tagab seadmete ja süsteemide ohutu paigaldamise, käitamise, kasutamise ja vastavuse hooldusstandarditele;
3) osaleb oma volituste piires raudteeinfrastruktuuri ja veeremi hooldus- ning remondirajatiste projekteerimisel, arendamisel, ehitamisel, kasutuselevõtmisel;
4) tuvastab probleeme ja kasutab diagnostilisi meetodeid probleemide põhjuste väljaselgitamiseks, et saavutada rahuldavaid lahendusi;
5) määratleb, organiseerib ja kasutab ressursse, võtab arvesse kulusid, kvaliteeti, ohutust ning mõju keskkonnale;
6) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, laiendab üldinsenerlikke ja valdkondlikke teadmisi;
7) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi;
8) orienteerub rahvusvahelistes ja riiklikes raudteega seotud õigusaktides, riigisisestes ja rahvusvahelistes kokkulepetes, rakendab neid ellu, järgides ohutusnõudeid raudteeinfrastruktuuri ja veeremi koostoime ning toimepidevuse tagamisel;
9) lahendab raudteetranspordi tehnoloogilisi probleeme: koostab liiklusgraafikuid, organiseerib raudteevedusid ning jaamade jm allüksuste tööd.

Teadmised;
1) üldteaduslikud: majandus, matemaatika, füüsika;
2) insenertehnilised: insenerigraafika, elektrotehnika, automatiseerimise alused, ja mõõtetehnika, tehniline mehaanika;
3) valdkondlikud: raudteel kasutatavad tootmisviisid ja -vahendid, materjalide töötlemistehnoloogiad, seadmed ja rakised, mõõtetehnika;
4) raudteetranspordi tehnoloogia alased: rongide liiklusgraafikute ning jaamade ja töökodade tehnoloogiate koostamise põhimõtted;
5) raudteerajatiste ja -veeremi käidu, tehnilise diagnostika ja korrashoiu põhimõtted;
6) logistika ja multimodaalse transpordi üldised seaduspärasused;
7) raudtee infrastruktuuri rajatised ja ehitised, raudtee elemendid;
8) raudtee side- ja turvanguseadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
9) raudteeliikluse ohutu korraldamise põhimõtted;
10) telemaatikarakenduste, koostalitlusvõime ja intelligentsete veosüsteemide põhimõtted raudtee valdkonnas;
11) riskid raudteel ja nende hindamismeetodid;
12) raudteeliikluse, raudteevedude, raudteehoiu, raudteeliiklusohutuse ja selle järelevalve korraldamise üldnõuded (tehnokasutuse eeskiri);
13) raudteel liiklevale raudteeveeremile, raudteeehitistele ja seadmetele ning raudtee signalisatsioonile esitatavad siseriiklikud tehnilised nõuded.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) osaleb meeskonnatöös, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
2) töötab iseseisvalt vastavalt tegevusjuhistele ja normdokumentidele;
3) planeerib püstitatud ülesande raames oma tööd ja analüüsib tulemusi;
4) hangib vajalikke ressursse, hoiab ressursikasutust tasakaalus ja tagab tegevuse vastavuse õigusaktidega;
5) juhendab tehniliste ülesannete täitmist;
6) otsustab tegevuse mahu ja ajaplaani ja võtab vastutuse oma töö või töölõigu juhtimise eest;
7) kogub jooksvat infot, analüüsib tegevusi, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
8) töötab projektdokumentatsiooniga: koostab aruandeid, juhiseid, täpsustab töökorralduse üksikasju, tööprogramme, kirjeldusi, jooniseid, hinnangud jm;
9) jälgib tööohutusnõuete täitmist.

Teadmised:
1) juhtimise ja juhendamise põhimõtted;
2) raudteeettevõtete majandamise iseärasused;
3) majandusalased põhitõed (ettevõtlus, turundus, mikro- ja makroökonoomika);
4) kvaliteedijuhtimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab enda peale kutsealaga seotud kohustusi, propageerib kutseala;
2) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, juhindub igapäevatöös inseneri eetikakoodeksist (vt lisa 4);
3) vastutab meeskonna ja enda kutsealaga seotud tegevuse eest;
4) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
5) annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid: Tehnilise Järelevalve Amet, OTIF, ERA (Euroopa Liidu Raudteeagentuur), UIC (Raudteede Liit), OSShD (Raudteede Koostööorganisatsioon) jm;
2) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid;
3) orienteerub valmistajatehase kasutusjuhenditest, ELi direktiividest, standarditest ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.4 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) osaleb meeskonnatöös, suhtleb kaastöötajate, sidusvaldkondade spetsialistidega ja klientidega;
2) väljendab ennast arusaadavalt kõnes ja kirjas: koostab õigekirjanormidele ja standarditele vastavat tehnilist teksti ja dokumentatsiooni, osaleb koosolekutel ja diskussioonidel;
3) kasutab erialaterminoloogiat;
4) käitub vastavalt headele suhtlemistavadele, arendab tööalast suhtlemisoskust,
valdab töös vajalikku suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust ning kommunikatsioonitehnoloogiaid;
5) kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 5) ja ühte võõrkeelt tasemel, mis võimaldab töist suhtlemist raudteevaldkonna ettevõtetes.

Teadmised:
1) esinemistehnika;
2) suhtlemispsühholoogia.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-20052014-1.7/4k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.05.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Raudteeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Raudteeinseneride täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Urmas Lükki Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Anto Looken SA Raudtee Kutsed
Anton Jartsev AS EVR Cargo
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Margus Meius Tehnilise Järelevalve Amet
Kalju Peterson Transpordi ja Teede Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist