Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudteeinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudteeinsener, tase 6
EN: Railway Engineer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Raudtee energiavarustuse allsüsteemi ehitamine ja käitamine
  • Raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine
  • Raudteeliikluse korraldamine
  • Raudteetranspordi planeerimine
  • Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
  • Rööbastee ehitamine ja käitamine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.04.2023
Kehtib kuni: 28.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Ajakohastati läbivalt kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi, eesmärgiga täpsustada tegevusi ja ühtlustada stiili;
• loodi juurde eriveeremi ehitamise ja käitamisega seotud kompetents;
• viidi ehitamise ja korrashoiuga seotud tegevused ühte kompetentsi (varem olid need kahes eraldi kompetentsis nimetustega ’ehitusjuhtimine’ ja ’tehnohoole’).
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Raudteetransport 238482 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 15.05.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeinseneride töö eesmärk on kavandada, korraldada ja tagada ohutu reisijate ja kauba vedu raudteel.

Raudteeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudteeveo ning raudteeveeremi (edaspidi veeremi) kasuta...
mise ja raudteerajatiste ehitamisega tegelevates ettevõtetes ja asutustes.

6. taseme raudteeinsener kavandab ja korraldab rajatiste, tehnoloogiate ja tehnika käigushoidmist ja ehitamist oma spetsialiseerumise valdkonnas (vt A.2). Tööga kaasneb töötajate tegevuse juhtimine ning juhendamine. Töö eeldab tegutsemist keerulistes ja ettearvamaatutes olukordades ning enda ja teiste töötajate töö tulemuste eest vastutamist.

Raudteeinsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses, rahvusvahelises meeskonnas koos ehitus-, teedeehitus-, elektri-, mehaanika-, liikuvusinseneride ja teiste valdkondade spetsialistidega.
Raudteeinsenerid töötavad sise- ja/või välitingimustes. Vajadusel tuleb töötada väljaspool tavalist tööaega. Töö võib olla pingeline. Töötades tuleb arvestada raudteeliiklusest tulenevate ohtudega ja järgida töötervishoiunõudeid, kuna võimalik on kokkupuude müra, vibratsiooni ja heitgaasidega.
Raudteeinseneridele on kehtestatud ka 7. ja 8. taseme kutsestandardid.

Selles kutsestandardis kasutatakse termineid lähtuvalt raudtee koostalitluse tehnilistest kirjeldustest, raudtee tehnokasutuseeskirjast ja raudteeseadusest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudteesüsteemi struktuuriliste ja talituslike allsüsteemide toimimise tagamine
A.2.2 Juhtimine
A.2.3 Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.4 Raudteetranspordi planeerimine
A.2.5 Raudteeliikluse korraldamine
A.2.6 Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
A.2.7 Rööbastee ehitamine ja käitamine
A.2.8 Raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine
A.2.9 Raudtee energiavarustuse allsüsteemi ehitamine ja käitami...
ne
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.10 Vagunite ehitamine ja käitamine
A.2.11 Vedurite ehitamine ja käitamine
A.2.12 Mootorrongide ehitamine ja käitamine
A.2.13 Eriveeremi ehitamine ja käitamine
A.2.14 Rööbastee ehituse ja korrashoiutööde juhtimine
A.2.15 Raudteesildade korrashoid
A.2.16 Järelevalve tegemine rööbastee ehitam...
isel ja korrashoiul
A.2.17 Raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehituse ja korrashoiutööde juhtimine
A.2.18 Järelevalve tegemine raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja korrashoiul
A.2.19 Raudtee energiavarustuse allsüsteemi ehituse ja korrashoiutööde juhtimine
A.2.20 Järelevalve tegemine raudtee energiavarustuse allsüsteemi ehitamisel ja korrashoiul

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme raudteeinseneri kutse saamine eeldab erialast kõrgharidust, erialast töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Spetsialist, insener, tehnoloog, projektijuht, objektijuht, piirkonnajuht, raudtee liikluskorraldaja, raudtee ekspedeerija, osakonnajuhataja, kontaktvõrgu käidujuht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsetunnistuse omamine võimaldab tegutseda vastutava spetsialistina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tunnustatud tegevusvaldkonnas vastavalt ehitusseadustikule ja
raudteeseadusele.
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikuvaates on oluline digioskuste järjepidev arendamine, samuti kursisolemine koostalituse tehniliste kirjeldustega ja nende innovaatiliste tehniliste lahenduste suundumustega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse moodustub üldoskustest ning kohustuslikest, spetsialiseerumisega seotud ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2, kohustuslike kompetentside B.3.1 -B.3.3 ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.3.4 – B.3.9.
Lisaks on nõ...
utav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine järgmistel spetsialiseerumistel:
Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.10 – B.3.13.
Rööbastee ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.14- B.3.16.
Raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.17-B.3.18.
Raudtee kontaktvõrgu süsteemi ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.19-B.3.20.

Loe edasi
Peida
B.2 Raudteeinsener, tase 6 üldoskused
1. juhindub oma tegevuses insenerieetika koodeksist (Lisa 1);
2. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
3. järgib kutsealaga seotud regulatsioone (rahvusvahelised kokkulepped, ELi direktiivid, seadused, määrused, standardid, juhendid jm) ja tun...
neb kutsealaga seotud institutsioone (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Euroopa Raudteeamet jm);
4. propageerib kutseala, teeb koostööd kutsealaga seotud institutsioonide ja koostöövõrgustikega, toetab valdkonna säästvat arengut;
5. kasutab oma töös projektijuhtimise põhimõtteid;
6. koostab ja uuendab dokumente vastavalt dokumentatsiooni eesmärgile ja sihtrühmale;
7. osaleb meeskonnatöös, saab aru oma rollist, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel, loob positiivse suhtluskeskkonna arvestades kultuuridevahelisi erinevusi;
8. valib sihtgrupile (kaastöötajad, kliendid, tarnijad ja alltöövõtjad, sidusvaldkondade spetsialistid) vastava suhtlemisviisi, esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
9. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, sh tööalast suhtlemisoskust, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;
10. kasutab oma töös vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (Lisa 2);
11. kasutab oma töös infotehnoloogilisi vahendeid vilunud kasutaja tasemel, v.a sisuloome osaoskus, mida kasutab iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 3).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Raudteesüsteemi struktuuriliste ja talituslike allsüsteemide toimimise tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1. lahendab raudteesüsteemi struktuuriliste ja talituslike allsüsteemide praktilisi ehituslikke, tehnilisi, töökorralduslikke jt inseneriülesandeid varem väljatöötatud asjakohaste meetodite ja tehnoloogiliste võtetega;
2. kontrollib raudteesüsteemi struktuuriliste ja talituslike allsüsteemide tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist kindlustades seadmete ja süsteemide ohutu paigaldamise, käitamise, kasutamise ning hooldusstandarditele vastavuse;
3. lahendab veeremi, infrastruktuuri, liikluskorralduse ja veoga seotud probleeme kasutades asjakohaseid meetodeid;
4. osaleb oma pädevuse piires raudteeinfrastruktuuri, veeremi ja teenindusrajatiste projekteerimisel, arendamisel, ehitamisel ja kasutusele võtmisel;
5. teavitab riketest ja juhtumitest, osaleb nende analüüsil ning võtab kasutusele ennetavad meetmed;
6. osaleb meeskonna liikmena ohutusjuhtimise süsteemi väljatöötamises, ajakohastamises ja kättesaadavaks tegemises lähtudes vajadusest, organisatsiooni struktuurist ning juhistest.
B.3.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
2. planeerib ja otsustab tegevuse mahud, ajaplaani ja eelarve tööülesandest lähtuvalt võttes arvesse kulusid, kvaliteeti, ohutust, turvalisust ning mõju keskkonnale.
B.3.3 Juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel;
3. aitab juhendataval analüüsida oma tegevust suunates teda leidma erinevaid lahendusvõimalusi; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid ning andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
4. jälgib juhendatava arengut, töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
5. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.3.4 – B.3.9.
Raudteetranspordi planeerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Raudteetranspordi planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. osaleb raudtee-ettevõtja põhitegevusprotsesside väljatöötamisel ja nende kirjelduste koostamisel;
2. osaleb raudteevõrgustiku teadaande, tegevuseeskirja, veoeeskirja, tariifijuhendi või veoplaani koostamises oma vastutusala piires;
3. osaleb kliendisuhtluses;
4. korraldab raudteeveo lähtudes kliendilepingutest ja arvestades veose ja veeremi omaduste ning ringlusega;
5. koostab ohutushinnanguid oluliste ohutusalaste muudatuste kavandamisel ja elluviimisel lähtudes ette antud põhimõtetest ja metoodikast;
6. arvutab veoraha ja infrastruktuuri kasutustasu vastavalt tasumääradele ja veose iseloomule.
 
Raudteeliikluse korraldamine
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Raudteeliikluse korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. osaleb läbilaskevõime jaotamises ja koordineerimismenetluses lähtudes raudtee võrgustiku teadaandest;
2. koostab rongide liiklusgraafikuid, jälgib rongide graafikujärgset liikumist;
3. korraldab raudteeliiklust ning manöövritööd jaamades ja jaamavahedes järgides juhendeid ja eeskirju.
 
Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab raudteeveeremi ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. korraldab raudteeveeremi tehnilist varustamist vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3. korraldab järelevalve ja kvaliteedikontrolli, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.
 
Rööbastee ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Rööbastee ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab rööbastee ehitamist ja käitamist lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. taotleb vajalikud kooskõlastused ja load;
3. korraldab tööde nõuetekohase dokumenteerimise ja tööde üleandmise ning vastuvõtmise;
4. osaleb ehitus-, korrashoiu- ja kasutusjuhendite koostamisel;
5. korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve.
 
Raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab turvangu ja kommunikatsioonitehnika (raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud telekommunikatsioonisüsteemid, raadiosüsteemid ja kaabelvõrgud) ning seiresüsteemide (hot-box, gabariitide kontrollsüsteemid jm) ehitamist ja käitamist lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. taotleb vajalikud kooskõlastused ja load;
3. korraldab tööde nõuetekohase dokumenteerimise ja tööde üleandmise ning vastuvõtmise;
4. osaleb ehitus-, korrashoiu- ja kasutusjuhendite koostamisel;
5. korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve.
 
Raudtee energiavarustuse allsüsteemi ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.3.9 Raudtee energiavarustuse allsüsteemi ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab energiavarustuse allsüsteemi (raudtee kontaktvõrk, veoalajaamad, nende tugi- ja juhtsüsteemid jm) ehitamist ja käitamist lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. taotleb vajalikud kooskõlastused ja load;
3. korraldab tööde nõuetekohase dokumenteerimise ja tööde üleandmise ning vastuvõtmise;
4. osaleb ehitus-, korrashoiu- ja kasutusjuhendite koostamisel;
5. korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve.

Valitavad kompetentsid
Lisaks on nõutav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine järgmistel spetsialiseerumistel: Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.10 – B.3.13. Rööbastee ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.14- ...B.3.16. Raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.17-B.3.18. Raudtee kontaktvõrgu süsteemi ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.3.19-B.3.20.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.3.10 Vagunite ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab vagunite ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. osaleb vagunite tehnohoolde ja remondi tehnoloogia täiustamisel;
3. korraldab reisivagunite varustamist vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
4. osaleb vagunite konstruktsiooni moderniseerimisel;
5. osaleb vagunite kasutusevõtul ja nende kasutusea pikendamise nõuetele vastavuse hindamisel;
6. osaleb vagunite ja vagunidetailide katsetamisel ja kontrollimisel.
B.3.11 Vedurite ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab vedurite ehitamist, tehnohoolet ja remonti, lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. planeerib ning korraldab vedurite ja vedurimeeskondade ringlust;
3. osaleb vedurite tehnohoolde ja remondi tehnoloogia täiustamisel;
4. osaleb vedurite konstruktsiooni moderniseerimisel;
5. osaleb vedurite tüübikatsetuste läbiviimisel;
6. osaleb vedurite kasutuselevõtul ja käitamisel nende nõuetele vastavuse hindamisel;
7. korraldab vedurite tehnilise varustamise vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
8. osaleb vedurite ja veduridetailide katsetamisel ja kontrollimisel.
B.3.12 Mootorrongide ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab mootorrongide ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. planeerib ning korraldab mootorrongide ja rongimeeskondade ringlust;
3. osaleb mootorrongide tehnohoolde ja remondi tehnoloogia täiustamisel;
4. osaleb mootorrongide konstruktsiooni moderniseerimisel;
5. osaleb mootorrongide tüübikatsetuste läbiviimisel;
6. osaleb mootorrongide kasutuselevõtul ja käitamisel nende nõuetele vastavuse hindamisel;
7. korraldab mootorrongide tehnilise varustamise vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
8. osaleb mootorrongide ja mootorrongidetailide katsetamisel ja kontrollimisel.
B.3.13 Eriveeremi ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab eriveeremi ehitamist, tehnohoolet ja remonti vastavalt juhenditele; korraldab eriveeremi tööorganite tehnohoolet ja remonti lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. planeerib ning korraldab eriveeremi tööd;
3. osaleb eriveeremi ja eriveeremi tööorganite tehnohoolde ja remondi tehnoloogia täiustamisel;
4. osaleb eriveeremi ja eriveeremi tööorganite konstruktsiooni moderniseerimisel;
5. osaleb eriveeremi tüübikatsetuste läbiviimisel;
6. osaleb eriveeremi kasutuselevõtul ja käitamisel selle nõuetele vastavuse hindamisel;
7. korraldab eriveeremi tehnilise varustamise vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
8. osaleb eriveeremi ja eriveeremi detailide katsetamisel ja kontrollimisel.
B.3.14 Rööbastee ehituse ja korrashoiutööde juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab rööbastee, raudteeületuskohtade, platvormide ning seadmete nõuetele vastavuse kontrollimist ja mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist;
2. planeerib ja korraldab rööbastee ning raudteeületuskohtade ja platvormide korrashoidu ja ehitust vastavalt juhenditele;
3. hindab tööde ja materjalide vajadust, kontrollib lähtedokumentatsiooni, arvutab töömahud ja ressursikulud, koostab ajakava ning tööde tehnoloogia kirjelduse;
4. osaleb tööde ja materjalide hangete optimaalsete lahenduste väljatöötamisel arvestades tehnilisi kriteeriume;
5. osaleb tööde eelarve koostamisel arvestades hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi; teeb ettepanekuid ajakava ja eelarve korrigeerimiseks vastavalt vajadusele;
6. osaleb tööde ja materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni koostamisel;
7. osaleb töövõtulepingute ja kvaliteedisüsteemi rakendamise ettevalmistamisel;
8. korraldab tööobjekti ettevalmistamise, materjalid, masinad ja seadmed, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja kuluarvestuse.
B.3.15 Raudteesildade korrashoid 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab raudteesildade ja -viaduktide, truupide, voolusängide ja rööbastee, sh veeviimarite nõuetele vastavuse kontrollimist ja mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist;
2. planeerib ja korraldab raudteesildade ja -viaduktide, truupide, voolusängide ja rööbastee, sh veeviimarite korrashoidu vastavalt juhenditele;
3. hindab tööde ja materjalide vajadust, kontrollib lähtedokumentatsiooni, arvutab töömahud ja ressursikulu, koostab ajakava ning tööde tehnoloogia kirjelduse;
4. osaleb tööde ja materjalide hangete optimaalsete lahenduste väljatöötamisel arvestades tehnilisi kriteeriume;
5. osaleb tööde eelarve koostamisel arvestades hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi; teeb ettepanekuid ajakava ja eelarve korrigeerimiseks vastavalt vajadusele;
6. osaleb tööde ja materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni koostamisel;
7. osaleb töövõtulepingute ja kvaliteedisüsteemi rakendamise ettevalmistamisel;
8. korraldab tööobjekti ettevalmistamise, materjalid, masinad ja seadmed, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja kuluarvestuse.
B.3.16 Järelevalve tegemine rööbastee ehitamisel ja korrashoiul 6

Tegevusnäitajad:
1. teeb järelevalvet rööbastee ehitamisel ja korrashoiul;
2. kontrollib ehitusprojekti või tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust järelevalveprogrammi alusel;
3. kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
4. kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
5. kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
6. kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust; kontrollib kasutusjuhendite jm vajalikku dokumentatsiooni vastavust õigusaktidele ja normidele.
B.3.17 Raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamise ja korrashoiutööde juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab turvangu ja kommunikatsioonitehnika nõuetele vastavuse kontrollimist ja mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist;
2. planeerib ja korraldab turvangu ja kommunikatsioonitehnika korrashoidu ja ehitust vastavalt juhenditele;
3. hindab tööde ja materjalide vajadust, kontrollib lähtedokumentatsiooni, arvutab töömahud ja ressursikulu, koostab ajakava ning tööde tehnoloogia kirjelduse;
4. osaleb tööde ja materjalide hangete optimaalsete lahenduste väljatöötamisel arvestades tehnilisi kriteeriume;
5. osaleb tööde eelarve koostamisel arvestades hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi; teeb ettepanekuid ajakava ja eelarve korrigeerimiseks vastavalt vajadusele;
6. osaleb tööde ja materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni koostamisel;
7. osaleb töövõtulepingute ja kvaliteedisüsteemi rakendamise ettevalmistamisel;
8. korraldab tööobjekti ettevalmistamise, materjalid, masinad ja seadmed, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja kuluarvestuse.
B.3.18 Järelevalve tegemine raudtee turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja korrashoiul 6

Tegevusnäitajad:
1. teeb järelevalvet turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja korrashoiul;
2. kontrollib ehitusprojekti või tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust järelevalveprogrammi alusel;
3. kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
4. kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
5. kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
6. kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
7. kontrollib kasutusjuhendite jm vajalikku dokumentatsiooni vastavust õigusaktidele ja normidele.
B.3.19 Raudtee energiavarustuse allsüsteemi ehitamise ja korrashoiutööde juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab energiavarustuse allsüsteemide nõuetele vastavuse kontrollimist ja mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist;
2. planeerib ja korraldab energiavarustuse allsüsteemide korrashoidu ja ehitust vastavalt juhenditele;
3. hindab tööde ja materjalide vajadust, kontrollib lähtedokumentatsiooni, arvutab töömahud ja ressursikulu, koostab ajakava ning tööde tehnoloogia kirjelduse;
4. osaleb tööde ja materjalide hangete optimaalsete lahenduste väljatöötamisel arvestades tehnilisi kriteeriume;
5. osaleb tööde eelarve koostamisel arvestades hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi; teeb ettepanekuid ajakava ja eelarve korrigeerimiseks vastavalt vajadusele;
6. osaleb tööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni koostamisel;
7. osaleb töövõtulepingute ja kvaliteedisüsteemi rakendamise ettevalmistamisel;
8. korraldab tööobjekti ettevalmistamise, materjalid, masinad ja seadmed, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja kuluarvestuse.
B.3.20 Järelevalve tegemine raudtee energiavarustuse allsüsteemi ehitamisel ja korrashoiul 6

Tegevusnäitajad:
1. teeb järelevalvet energiavarustuse allsüsteemi ehitamisel ja korrashoiul;
2. kontrollib ehitusprojekti või tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust järelevalveprogrammi alusel;
3. kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
4. kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
5. kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
6. kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
7. kontrollib kasutusjuhendite jm vajalikku dokumentatsiooni vastavust õigusaktidele ja normidele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-04112022-1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.11.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Raudteeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ott Koppel AS Eesti Raudtee, peaspetsialist
Margus Meius Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Rita Ojala Tallinna Tehnikakõrgkool
Mati Räli GRK Infra AS
Arvo Smiltinš AS Eesti Raudtee, tehnikadirektor
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee, ohutusjuht

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist