Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudteeinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

6. taseme raudteeinseneri kutsestandard on õppe- ja koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemis...
e alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raudteeinsener, tase 6
EN: Railway Engineer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine
  • Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine
  • Raudteeliikluse korraldamine
  • Raudteetranspordi planeerimine
  • Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
  • Rööbastee ehitamine ja käitamine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.06.2017
Kehtib kuni: 28.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Lisati spetsialiseerumised ja valitavad tööosad 2017. a. juulist kehtima hakkavate Ehitusseadustiku muudatuste järgimiseks.
Tööosad/Kompetentsid „Kutsealane pühendumine“ ja „Suhtlemine“, üle viidud p B.2.22 „ Läbiv kompetents“. See on läbiv uuendus inseneride standardite puhul.
B.1 (Kutse struktuur) - eelpool toodud muudatuse tõttu muudetud
A.8 (Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks) täiendatud
Lisatud "Arvuti kasutamise oskused" (Lisa 3), mis kaasaegsetes inseneride standardites on va...
jalik välja tuua.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeinseneride töö eesmärk on kavandada, korraldada ja tagada ohutu reisijate ja kaubavedu raudteel.
Raudteeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudteeveoteenuste osutamise ning raudteeveeremi (edaspidi ...
veeremi) kasutamise ja raudteerajatiste ehitamisega tegelevates ettevõtetes ja asutustes.
Raudteeinsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos raudteeehitus-, mehaanika- ja transpordiinseneride ning logistikutega.
Raudteeinsener, tase 6
6. taseme raudteeinsener kavandab ja korraldab olemasolevate tehnoloogiate ja tehnika käigushoidmist oma spetsialiseerumise valdkonnas (ehitamine sh järelevalve, raudteeliikluse korraldamine jm). Tööga kaasneb ressursside jagamine, töötajate tegevuse juhtimine ning juhendamine.
Töö eeldab tegutsemist keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning enda ja teiste töötajate töö tulemuste eest vastutamist. 6. taseme raudteeinsener spetsialiseerub kitsamale töövaldkonnale (erialale) ning ametialale (allerialale) vt p A.2
Seotud kutsed:
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7;
Volitatud raudteeinsener, tase 8.
Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi kasutuse ning koostoime tagamine.
A.2.2 Juhtimine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
A.2.4 Raudteeliikluse korraldamine
A.2.5 Rööbastee ehitamine ja käitamine
A.2.6 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine
A.2.7 Raudteetranspordi planeerimine
A.2.8 Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine
Valitavad tööosad
Raudteeveeremi ehitamisel ja käitamisel:
A.2.9 Vagunite ehitamine ja käitamine
A.2.10 Vedurite ehitamine ja käitamine
A.2.11 Mootorrongide ehitamine ja käitamine

Rööbastee ehitamisel ja käitamisel:
A.2.12 Rööbastee tehnohoole
A.2.13 Ehitusjuhtimine rööbastee ehitamisel
A.2.14 Järelevalve t...
egemine rööbastee ehitamisel ja käitamisel
A.2.15 Raudteesildade tehnohoole

Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja käitamisel:
A.2.16 Ehitusjuhtimine automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel
A.2.17 Side- ja turvanguseadme tehnohoole
A.2.18 Järelevalve tegemine automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja käitamisel

Raudtee kontaktvõrgu ehitamisel ja käitamisel:
A.2.19 Ehitusjuhtimine kontaktvõrgu ehitamisel
A.2.20 Kontaktvõrgu tehnohoole
A.2.21 Järelevalve tegemine kontaktvõrgu ehitamisel ja käitamisel

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudteeinsenerid töötavad sise- ja/või välistingimustes. Vajadusel tuleb töötada väljaspool tavalist tööaega. Töö võib olla pingeline. Töötades tuleb arvestada liiklusest tulenevate ohtudega, võimalik on kokkupuude müra, vibratsiooni ja heitgaasidega. Kohustus on järgida tööohutuse, töötervishoiu ja... liiklusohutuse nõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Raudteeinsenerid kasutavad oma töös põhiliselt infokommunikatsiooni seadmeid (arvutid, telefonid raadiojaamad) ja intelligentseid transpordisüsteeme (info-, broneerimis- ja maksesüsteemid jms), kontoritehnikat, tarkvara (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms), spetsiaalseid arvutus- ja j...oonestusprogramme ning kontroll- ja mõõteriistu.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, insenerlikku loogilist mõtlemist, enesekehtestamist, ruumitaju, analüüsi-, otsustus-, vastutus- ja kohanemisvõimet ning koostöö- ja suhtlemisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme raudteeinseneri kutse saamine eeldab tehnikaalast kõrgharidust, erialast töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tootmisjuht, piirkonnajuht, tehnoloog, spetsialist, peamehaanik, osakonna- või tsehhijuhataja, raudtee liikluskorraldaja, raudteevedude korraldaja, raudteeohutuse juht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsetunnistuse omamine võimaldab tegutseda raudteerajatiste ehitamise ja korrashoiu alal vastutava spetsialistina Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi poolt tunnustatud tegevusvaldkonnas vastavalt ehitusseadustikule ja raudteeseadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Raudteeinsener, tase 6 kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.2 ja B.2.22 (läbiv kompetents) tõendamine ning vähemalt ühe kompetentsi tõendamine spetsialiseerumiste valikust B.2.3 - B.2.8. Lisaks on nõutav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine järgmistel spetsialiseerumistel:...
Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11.
Rööbastee ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.12 - B.2.15
Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.16 - B.2.18.
Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.19-B.2.21.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi kasutuse ning koostoime tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1. lahendab praktilisi insenertehnilisi ülesandeid varem välja töötatud meetodite ja menetlustega, kasutades asjakohaseid teaduslikke ja tehnoloogilisi põhimõtteid;
2. kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist, kindlustades seadmete ja süsteemide ohutu paigaldamise, käitamise, kasutamise ning hooldusstandarditele vastavuse;
3. osaleb oma volituste piires raudteeinfrastruktuuri ja veeremi hooldus- ning remondirajatiste projekteerimisel, arendamisel, ehitamisel ja kasutusele võtmisel;
4. kasutab diagnostilisi meetodeid probleemide põhjuste väljaselgitamiseks ja lahenduste leidmiseks;
5. määratleb, organiseerib ja kasutab ressursse, võtab arvesse kulusid, kvaliteeti, ohutust ning mõju keskkonnale;
6. kasutab eesmärgipäraselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi;
7. järgib rahvusvahelisi ja riiklikke raudteega seotud õigusakte, riigisiseseid ja rahvusvahelisi kokkuleppeid ja ohutusnõudeid;
8. lahendab raudteetranspordi tehnoloogilisi probleeme: koostab liiklusgraafikuid, organiseerib raudteevedusid ning jaamade jm allüksuste tööd.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (majandus, matemaatika, füüsika);
2) insenertehnilised (insenerigraafika, elektrotehnika, automatiseerimise alused, mõõtetehnika, tehniline mehaanika);
3) raudteel kasutatavad tootmisviisid ja -vahendid, materjalide töötlemistehnoloogiad, seadmed, rakised ning mõõtetehnika;
4) raudteetranspordi tehnoloogia alased teadmised: rongide liiklus- ja veograafikute, ettevõtete koostööregulatsioonide ning jaamade ja töökodade tehnoloogiate koostamise põhimõtted;
5) raudteerajatiste ja -veeremi käidu, tehnilise diagnostika ja korrashoiu põhimõtted;
6) logistika ja co-modaalse transpordi üldised seaduspärasused;
7) raudtee infrastruktuuri rajatised ja ehitised, raudtee elemendid;
8) raudtee side- ja turvanguseadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
9) raudteeliikluse ohutu korraldamise põhimõtted;
10) telemaatikarakenduste, koostalitlusvõime ja intelligentsete veosüsteemide põhimõtted raudtee valdkonnas;
11) riskid raudteel ja nende hindamismeetodid;
12) raudteeveo ja raudteeliikluse, raudteevedude, raudteehoiu, raudteeliiklusohutuse ja selle järelevalve korraldamise üldnõuded
13) raudteel liiklevale raudteeveeremile, raudteeehitistele ja seadmetele ning raudtee signalisatsioonile esitatavad siseriiklikud tehnilised nõuded.
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. juhib oma vastutusala meeskonna tegevust, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid;
2. planeerib ja otsustab tegevuse mahud, ajaplaani ja eelarve tööülesandest lähtuvalt;
3. kogub jooksvat infot, analüüsib tegevusi, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
4. koostab normidele vastava projektdokumentatsiooni (aruanded, juhised jm töökorralduslikud dokumendid);
5. jälgib tööohutusnõuete täitmist;
6. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd.

Teadmised:
1) raudteeettevõtete majandamise põhimõtted;
2) kvaliteedi-, ohutus- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine spetsialiseerumiste valikust B.2.3 - B.2.8.
Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab raudteeveeremi ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtudes juhenditest;
2. korraldab raudteeveeremi tehnilist varustamist vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3. korraldab järelevalve ja kvaliteedikontrolli, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.
 
Rööbastee ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Rööbastee ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab rööbastee ehitamist ja tehnohoolet lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve, et mõõtmiste ja katsetustega hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.
 
Raudteeliikluse korraldamine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Raudteeliikluse korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab rongiliiklust ja manöövritööd liinil ja jaamades, kasutades rongiliikluse automaatika- ja kommunikatsioonitehnika seadmeid ning järgides juhendeid ja eeskirju;
2. koostab rongide liiklusgraafikuid, jälgib rongide graafikujärgset liikumist;
3. hindab raudteeohutuse vastavust ja liiklusohutuse kavade täitmist.
 
Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamist ja tehnohoolet lähtudes projektülesandest ja juhenditest;
2. korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve, et mõõtmiste ja katsetustega hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.
 
Raudteetranspordi planeerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Raudteetranspordi planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab rongide liiklus- ja veograafikuid, reisirongide sõiduplaane ning kaubavedude formeerimisplaane, eeskirju ja tariife lähtudes kliendilepingutest, teede kasutustingimustest ja piirangutest;
2. planeerib raudteetranspordi logistikat lähtudes lepingutest;
3. hindab erinevate parameetrite vastastikust mõju ja koosmõju liikluskorraldusele, liiklusohutusele ning keskkonnale (nt turvanguseadmete ehitusprojekti mõju liiklusohutusele).
 
Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab raudtee kontaktvõrgu ehitamist ja tehnohoolet lähtudes projektist ja juhenditest;
2. korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve, et mõõtmiste ja katsetustega hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.

Valitavad kompetentsid
Lisaks on nõutav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine järgmistel spetsialiseerumistel: Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11. Rööbastee ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.12 - ...B.2.15 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.16 - B.2.18. Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.19-B.2.21.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Vagunite ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab vagunite ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtudes juhenditest;
2. korraldab reisivagunite tehnilist varustamist vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3. korraldab järelevalve ja kvaliteedikontrolli, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.

Teadmised:
1) eriliigiliste vagunite ehitus;
2) vagunite ehituse põhimõtted;
3) vagunite tehnohoolde- ja remondisüsteemi põhimõtted;
4) remondimeetodid, -vahendid ja -materjalid;
5) vagunite konstruktsioonide katsetamise ja mittepurustava kontrolli meetodid.
B.2.10 Vedurite ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab vedurite ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtuvalt juhenditest;
2. planeerib ning korraldab vedurite ja vedurijuhtide ringlust;
3. korraldab vedurite tehnilise varustamise õli, kütuse, liiva, jahutusvedelike, määrdeainete jm vahendite ja materjalidega vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
4. korraldab järelevalve ja kvaliteedikontrolli, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.

Teadmised:
1) vedurite ehituse põhimõtted;
2) vedurite tehnohoolde- ja remondisüsteemi põhimõtted;
3) remondimeetodid, -vahendid ja -materjalid;
4) vedurite kasutusele võtmise ja mittepurustava kontrolli meetodid.
B.2.11 Mootorrongide ehitamine ja käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab mootorrongide ehitamist, tehnohoolet ja remonti vastavalt juhenditele;
2. planeerib ning korraldab mootorrongide ja rongijuhtide ringlust;
3. korraldab mootorrongide tehnilist varustamist õli, kütuse, liiva, jahutusvedelike, määrdeainete jm vahendite ja materjalidega vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
4. korraldab järelevalve ja kvaliteedikontrolli, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.

Teadmised:
1) mootorrongide ehituse põhimõtted;
2) mootorrongide tehnohoolde- ja remondisüsteemi põhimõtted;
3) remondimeetodid, -vahendid ja -materjalid;
4) mootorrongide kasutusele võtmise ja mittepurustava kontrolli meetodid.
B.2.12 Rööbastee tehnohoole 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab rööbastee, rajatiste ning seadmete nõuetele vastavuse kontrollimist ja mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist;
2. planeerib ja korraldab rööbastee ning rajatiste tehnohoolet ja remonti vastavalt juhenditele;
3. jälgib liiklus- ja tööohutuse nõuete täitmist, taotleb töödeks vajalikud kooskõlastused ja load;
4. korraldab tehnohoolde- ja remonditööde nõuetekohast dokumenteerimist ja tööde üleandmist ning vastuvõtmist;
5. koostab tehnohoolde- ja remonditööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni.

Teadmised:
1) rööbastee pealisehituse ja muldkeha tüübid, nende kasutamise, remondi ja tehnohoolde põhimõtted;
2) rööbastee tehnohoolde ja remondi tehnoloogiad, kasutatavad materjalid ja seadmed;
3) rööbastee, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) lumetõrjetööde korraldus ja tehnoloogia;
5) asjakohased seadused, normid ja juhendid;,
6) majandusarvestuse põhimõtted.
B.2.13 Ehitusjuhtimine rööbastee ehitamisel 6

1. hindab tööde vajadust, kontrollib lähtedokumentatsiooni, arvutab töömahud ja koostab tööde ajakava ning tehnoloogilise projekti, taotleb vajalikud kooskõlastused ja load;
2. koostab tööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni;
3. korraldab ehitusobjekti ja -tööde ettevalmistamise, materjalide ja mehhanismide logistika, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja majandusarvestuse;
4. jälgib ehitusobjekti korrashoiu ning raudteeohutuse, keskkonnaohutuse ning tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmist, juhendab töölisi objektil töötamisel;
5. korraldab ehitusnõupidamisi, ülevaatusi, mõõtmisi ja katsetusi ning tööde nõuetekohast dokumenteerimist ning üleandmist.

Teadmised:
1) rööbastee pealisehituse ja muldkeha tüübid, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
2) rööbastee tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
3) rööbastee, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid
5) ehituskorraldusliku projekti koostamise põhimõtted;
6) projektijuhtimise tarkvara;
7) majandusarvestuse põhimõtted.
B.2.14 Järelevalve tegemine rööbastee ehitamise ja käitamisel 6

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib ehitusprojekti või tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust järelevalveprogrammi alusel;
2. kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
3. kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
4. kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
5. kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
6. osaleb töökoosolekutel, tööde või nende osade vastuvõtukomisjoni töös ning kasutusloa väljastamisel;
7. kontrollib kasutusjuhendite jm vajalikku dokumentatsiooni vastavust õigusaktidele ja normidele.

Teadmised:
1) omanikujärelevalve tegija õigused ja kohustused;
2) ehitustööde kvaliteedinõuded;
3) ehitusprojektile esitatavad nõuded;
4) rööbastee pealisehituse ja muldkeha tüübid, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
5) rööbastee tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
6) rööbastee, seadmete ja rajatiste parameetrite mõõtmise ning analüüsi põhimõtted, dokumentidele esitatavad nõuded;
7) rööbastee, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
8) asjakohased õigusaktid, normid ja juhendid.
B.2.15 Raudteesildade tehnohoole 6

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab raudteesildade nõuetele vastavuse kontrollimist ning mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist, järgides raudteesildade korrashoiukava;
2. planeerib, juhib ja korraldab raudteesildade tehnohoolet ja remonti vastavalt töömahule, tehnoloogiale, ajakavale ja eelarvele;
3. koostab või tellib tööprojekti, hangib töödeks vajalikud kooskõlastused ja load;
4. jälgib ohutuse ja töötervishoiu nõuete tagamist, analüüsib juhtumeid ja juhendab töötajaid;
5. korraldab tööde ja materjalide ülevaatust, nõuetekohast dokumenteerimist ja tööde üleandmist;
6. koostab raudteesildade tehnohoolde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni.

Teadmised:
1) raudteesildade liigid, nende kasutamise, remondi ja tehnohoolde põhimõtted, kasutatavad tehnoloogiad, materjalid ja seadmed;
2) rööbastee tehnohoolde ja remondi tehnoloogiad, kasutatavad materjalid ja seadmed;
3) raudteesildade, rööbastee, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutusnõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
5) ehitusprojektidele ja tööde dokumenteerimisele esitatavad nõuded;
6) majandusarvestuse põhimõtted.
B.2.16 Ehitusjuhtimine automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab tööde vajadust, kontrollib lähtedokumentatsiooni, arvutab töömahu ja koostab tööde ajakava ning tehnoloogilise projekti, taotleb vajalikud kooskõlastused ja load;
2. koostab automaatika ja kommunikatsioonitehnika tehnohoolde- ja remonditööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni;
3. korraldab automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitusobjekti ja –tööde ettevalmistamise, materjalide ja mehhanismide logistika, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja majandusarvestuse;
4. jälgib ehitusobjekti korrashoiu ning raudteeohutuse, keskkonnaohutuse ning tööohutuse ja -tervishoiunõuete täitmist, juhendab töölisi objektil töötamisel;
5. korraldab ehitusnõupidamisi, ülevaatusi, mõõtmisi ja katsetusi, nõuetekohase dokumenteerimise ning tööde üleandmise.

Teadmised:
1) automaatika ja kommunikatsioonitehnika tüübid, nende kasutamise, ehituse ja tehnohoolde põhimõtted;
2) automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehituse tehnoloogia, objektil kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
3) automaatika ja kommunikatsioonitehnika, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- a ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
5) ehituskorraldusliku projekti koostamise põhimõtted;
6) projektijuhtimise tarkvara;
7) majandusarvestuse põhimõtted.
B.2.17 Side- ja turvanguseadmete tehnohoole 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab automaatika ja kommunikatsioonitehnika rajatiste ning seadmete nõuetele vastavuse kontrollimist ja mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist;
2. planeerib ja korraldab automaatika ja kommunikatsioonitehnika ning rajatiste tehnohoolet ja remonti määratud töömahu, ajakava ja eelarve alusel;
3. jälgib elektri-, liiklus- ja tööohutuse nõuete täitmist, juhendab töötajaid;
4. taotleb töödeks vajalikud kooskõlastused ja load, järgides asjakohaseid õigusakte;
5. korraldab tehnohoolde- ja remonditööde nõuetekohast dokumenteerimist ja tööde üleandmist ning vastuvõtmist järgides norme ja juhendeid;
6. koostab tehnohoolde- ja remonditööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni.

Teadmised:
1) automaatika ja kommunikatsioonitehnika tüübid, nende kasutamise, remondi ja tehnohoolde põhimõtted;
2) automaatika ja kommunikatsioonitehnika tehnohoolde ja remondi tehnoloogiad, kasutatavad materjalid ja seadmed;
3) automaatika ja kommunikatsioonitehnika, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased õigusakte, normid ja juhendid;
5) majandusarvestuse põhimõtted.
B.2.18 Järelevalve tegemine automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja käitamisel 6

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib ehitusprojekti või kontaktvõrgu tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust;
2. koostab järelevalveprogrammi, kontrollib elektriohutuse nõuete täitmist;
3. kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
4. kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
5. kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
6. kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
7. osaleb töökoosolekutel, tööde või nende osade vastuvõtukomisjonis;
8. kontrollib kasutusjuhendeid ja muud vajalikku dokumentatsiooni.

Teadmised:
1) omanikujärelevalve tegija õigused ja kohustused;
2) ehitustööde kvaliteedinõuded;
3) ehitusprojektile esitatud nõuded;
4) side- ja turvanguseadmete tüübid, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
5) side- ja turvanguseadmete kontaktvõrgu tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
6) side- ja turvanguseadmete ja rajatiste parameetrite mõõtmise ning analüüsi põhimõtted, dokumentidele esitatavad nõuded;
7) side- ja turvanguseadmete rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, elektri-, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
8) asjakohased seadused, normid ja juhendid.
B.2.19 Ehitusjuhtimine kontaktvõrgu ehitamisel 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab tööde vajadust, kontrollib lähtedokumentatsiooni, arvutab töömahu ja koostab tööde ajakava ning tehnoloogilise projekti, taotleb vajalikud kooskõlastused ja load;
2. koostab kontaktvõrgu tehnohoolde- ja remonditööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni;
3. korraldab kontaktvõrgu ehitusobjekti ja –tööde ettevalmistamise, materjalide ja mehhanismide logistika, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja majandusarvestuse;
4. jälgib ehitusobjekti korrashoiu ning raudteeohutuse, keskkonnaohutuse ning tööohutuse ja -tervishoiunõuete täitmist, juhendab töölisi objektil töötamisel;
5. korraldab ehitusnõupidamisi, ülevaatusi, mõõtmisi ja katsetusi, nõuetekohase dokumenteerimise ning tööde üleandmise.

Teadmised:
1) kontaktvõrgu tüübid, nende kasutamise, ehituse ja tehnohoolde põhimõtted;
2) kontaktvõrgu ehituse tehnoloogia, objektil kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
3) kontaktvõrgu, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutusnõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
5) ehituskorraldusliku projekti koostamise põhimõtted;
6) projektijuhtimise tarkvara;
7) majandusarvestuse põhimõtted.
B.2.20 Kontaktvõrgu tehnohoole 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab kontaktvõrgu elektripaigaldiste käitu lähtudes juhenditest;
2. korraldab kontaktvõrgu rajatiste ning seadmete nõuetele vastavuse kontrollimist ja mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist;
3. planeerib ja korraldab kontaktvõrgu ning rajatiste tehnohoolet ja remonti, sh määrab töömahud, ajakava ja eelarve;
4. järgib liiklus- ja tööohutuse nõudeid, juhendab töötajaid nõuete täitmisel;
5. taotleb töödeks vajalikud kooskõlastused ja load;
6. korraldab tehnohoolde- ja remonditööde nõuetekohast dokumenteerimist ja tööde üleandmist ning vastuvõtmist;
7. koostab tehnohoolde- ja remonditööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni.

Teadmised:
1) kontaktvõrgu tüübid, nende kasutamise, remondi ja tehnohoolde põhimõtted;
2) kontaktvõrgu tehnohoolde ja remondi tehnoloogiad, kasutatavad materjalid ja seadmed;
3) kontaktvõrgu, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnohutusnõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid.
B.2.21 Järelevalve tegemine kontaktvõrgu ehitamisel ja käitamisel 6

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib ehitusprojekti või kontaktvõrgu tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust;
2. kontrollib elektriohutuse nõuete täitmist eelnevalt koostatud järelevalveprogrammi alusel;
3. kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
4. kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
5. kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
6. kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
7. osaleb töökoosolekutel, tööde või nende osade vastuvõtukomisjonis;
8. kontrollib kasutusjuhendite jm dokumentide nõuetele vastavust.

Teadmised:
1) omanikujärelevalve tegija õigused ja kohustused;
2) ehitustööde kvaliteedinõuded;
3) ehitusprojektile esitatud nõuded;
4) kontaktvõrgu tüübid, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
5) kontaktvõrgu tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
6) kontaktvõrgu, seadmete ja rajatiste parameetrite mõõtmise ning analüüsi põhimõtted, dokumentidele esitatavad nõuded;
7) kontaktvõrgu, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, elektri-, liiklus- ja keskkonnaohutusnõuded ning kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
8) asjakohased seadused, normid ja juhendid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.22 Raudteeinsener, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. juhindub oma tegevuses inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist (vt lisa 2);
2. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja liiklusohutuse nõudeid;
3. orienteerub kutsealaga seotud regulatsioonides (ELi direktiivid, standardid, juhendid jm) ja institutsioonides (nt Tehnilise Järelevalve Amet, Euroopa Liidu Raudteeamet);
4. osaleb meeskonnatöös, saab aru oma rollist, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel, loob positiivse suhtluskeskkonna;
5. valib sihtgrupile (kaastöötajad, kliendid, sidusvaldkonna spetsialistid) vastava suhtlemisviisi, esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
6. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;.
7. kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele ja standardmoodulile "Esitlus" nõutud tasemel, vt. Lisa 3 "Arvuti kasutamise oskused“.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-30062017-1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.06.2017
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Raudteeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Arvo Smiltinš Leonhard Weiss Baltic Holding OÜ
Urmas Lükki Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kutsekomisjon
Kristina Fuks-Kuus Tehnilise Järelevalve Amet
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Anto Looken SA Raudteekutsed
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist