Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konsulent, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Konsulent, tase 6 kutsestandard on aluseks tööturu vajadustest lähtuva täiendusõppe õppe- ja koolituskavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele, sh enesehindamisele ja vastavushindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Konsulent, tase 6
EN: Rural Advisor, level 6
Spetsialiseerumised:
 • Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemise konsulent, tase 6
 • Aianduse konsulent, tase 6
 • Aianduslike põllumajandustehnoloogiate konsulent, tase 6
 • Hobusekasvatuse konsulent, tase 6
 • Jookide väiketöötlemise konsulent, tase 6
 • Juhtimise konsulent, tase 6
 • Kalanduse konsulent, tase 6
 • Kalatoodete väiketöötlemise konsulent, tase 6
 • Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent, tase 6
 • Kitsekasvatuse konsulent, tase 6
 • Kogukonna arengu konsulent, tase 6
 • Lambakasvatuse konsulent, tase 6
 • Lihatoodete väiketöötlemise konsulent, tase 6
 • Linnukasvatuse konsulent, tase 6
 • Loomakasvatuslike põllumajandustehnoloogiate konsulent, tase 6
 • Maamajanduse konsulent, tase 6
 • Maaparanduse konsulent, tase 6
 • Mesinduse konsulent, tase 6
 • Metsanduse konsulent, tase 6
 • Mittetraditsioonilise loomakasvatuse konsulent, tase 6
 • Pagaritoodete väiketöötlemise konsulent, tase 6
 • Piimatoodete väiketöötlemise konsulent, tase 6
 • Põllumajanduslike ehitiste konsulent, tase 6
 • Seakasvatuse konsulent, tase 6
 • Taimekasvatuse konsulent, tase 6
 • Taimekasvatuslike põllumajandustehnoloogiate konsulent, tase 6
 • Veisekasvatuse konsulent, tase 6
 • Vesiviljeluse konsulent, tase 6
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2014
Kehtib kuni: 16.12.2017
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Konsulendi kutsealal on kolm kutsetaset: konsulent, tase 5; konsulent, tase 6 ja konsulent, tase 7.
Konsulendi töö peaeesmärgiks on anda kliendile põllu-, metsa- ja muud maamajanduse alast nõu. Lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast edastab konsulent kliendile korrastatud teabe ja juhendab kl...
ienti arvestades kliendi vajadusi, soove, võimalusi ning piiranguid. Konsulent järgib konsulentide kutse-eetikat (vt lisa 1). Konsulent on kursis nõuandesüsteemiga, majanduskeskkonna suundumustega ning nende mõjuga Eesti maamajandusele.
Konsulent, tase 6 on kogemusega konsulent, kes nõustab kliente ja klientide gruppe, kasutades sobivaid nõuandemeetodeid. Ta planeerib ja korraldab nõuandealast- ja koolitustegevust ning koolitab kliente.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Konsulent, tase 6 töö koosneb seitsmest osast. Konsulent täidab kõiki tööosi lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast. Spetsialiseerumisega seotud teadmised ja oskused on kirjeldatud lisas 2.

A.2.1 Kliendisuhete kujundamine ja kliendi olukorra analüüsimine
1) Kliendisuhete loomine
2) Kliend...
isuhete hoidmine
3) Kliendi soovide, vajaduste, võimaluste ja piirangute selgitamine
4) Kliendi arengutakistuste ja arenguvõimaluste hindamine
5) Nõuandeteenuste turustamine

A.2.2 Andmete kogumine ning analüüsimine
1) Andmete kogumise ja töötlemise kavandamine
2) Andmete kogumine ning korrastamine
3) Andmete analüüsimine
4) Lahendusvariantide kirjeldamine, kalkulatsioonide koostamine, analüüsimine ja põhjendamine

A.2.3 Kliendi nõustamine ja juhendamine
1) Nõuandetöö vahe- ja lõpptulemuste esitamine
2) Lahendusvariantide tutvustamine ja põhjendamine
3) Tegevuste kavandamine koostöös kliendiga
4) Kliendi juhendamine valitud lahenduse elluviimisel
5) Kliendile võimalike edasiste tegevuste soovitamine

A.2.4 Kollektiivsete mõtlemisprotsesside juhtimine ja ühistegevus
1) Ühistegevuse toetamine
2) Arutelu ettevalmistamine
3) Arutelu juhtimine
4) Arutelujärgne kokkuvõtte tegemine
5) Koolituse korraldamine
6) Koolitamine
7) Koolituse analüüsimine

A.2.5 Nõuandetegevuse professionaalsete võrgustike töös osalemine ja nende kujundamine
1) Võrgustike töös osalemine
2) Võrgustike osapoolte soovitamine
3) Töögruppide algatamine
4) Võrgustiku kujundamine ja töö koordineerimine
5) Konsulentide omavahelise koostöö arendamine

A.2.6 Konsulendi enda tegevuse kavandamine, kvaliteedi hindamine ja kutsealase võimekuse arendamine
1) Tagasiside kogumine
2) Konsulendi pakutava teenuse ja nõuandetöö kvaliteedi hindamine
3) Konsulendi isikliku arenguplaani kavandamine
4) Konsulendi arenguplaani teostamine
5) Konsulendi arenguplaani tulemuslikkuse hindamine

A.2.7 Arendus-, loome- ja teadustegevus
1) Nõuandetoote väljatöötamine
2) Erialase teabematerjali koostamine
3) Erialaste info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste (IKT) vahendite kasutamine
4) Nõuande programmiline korraldamine
5) Teadustöö tulemuste kasutamine ja levitamine
6) Koostöö arendamine teadus- ja arendusasutustega

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Konsulendi töö on enamasti hooajaline, mitmekesine ja rohkele suhtlemisele ning inimsuhetele tuginev.
A.4 Töövahendid
Konsulendi enamlevinud töövahenditeks on erialane kirjandus ja andmekogud, bürootarbed, transpordi- ja sidevahendid, infotehnoloogiline riist- ja tarkvara ning spetsialiseerumise valdkonnaga seotud seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Konsulendina töötamine eeldab eetilisust, usaldusväärsust, suhtlemisvalmidust, analüüsi-, otsustus-, kriitika- ja üldistusvõimet, pingetaluvust, iseseisvust, majandusliku mõtlemise võimet, empaatilisust, kuulamisvõimet ja inimesi väärtustavat hoiakut. Vajalikud on avatus uutele ideedele, organiseer...imisvõime, vastutus-, kohanemis- ja koostöövõime ning täpsus ja kohusetunne.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme konsulentidel on tavapäraselt erialane kõrgharidus. Oluline osa ettevalmistusest on spetsialiseerumise valdkonnas töötades omandatud kogemused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Konsulent, nõustaja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
Töötamine loomadega nõuab tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele.
Töötamine taimekaitsevahenditega ja nende kasutamise nõustamine nõuab taimekaitsetunnistust vastavalt taimekaitseseadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Konsulent, tase 6 kutse saamiseks peab tõendama kompetentsid B.2.1-B.2.24 lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast. Spetsialiseerumisega seotud teadmised ja oskused on kirjeldatud lisas 2.
Kutsealaga seotud mõisted on lisas 3.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendisuhete kujundamine ja kliendi olukorra analüüsimine 6

Tegevusnäitajad:
1) saavutab kliendikontakti, arvestades kliendi vajadusi ja eripära ning jõudes kokkulepeteni;
2) koostab tegevuskava sihtrühma ja klientidega suhtlemiseks ning viib selle ellu; informeerib kliente regulaarselt, küsib tagasisidet ja selgitab välja kliendi edasised vajadused, eesmärgiga hoida kliendisuhteid; haldab kliendibaasi, arvestades klientide eripära; analüüsib tegevuskava teostust ja korrigeerib seda;
3) selgitab välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja piirangud, arvestades kliendi ressursse, asukohta ja tegevuste seisu;
4) hindab kliendi valmisolekut muudatusteks, arvestades kliendi võimalusi ja piiranguid; eristab kliendi eesmärgi saavutamist takistavad probleemid ja mõjutavad tegurid; probleemide järjestamisel arvestab kliendi eesmärke ja soove ning võimalusi;
5) tutvustab erinevaid nõuandeteenuseid, nõuandetooteid ja nõuandeteenistust ning prognoose ja riske, lähtudes kliendist ja põhjendades valikuid; koostab nõuandeteenuse või nõuandetoote reklaamtutvustused, tuues välja teenuse või toote tugevad küljed ja sobivuse kliendi vajadustega; turustab nõuandeteenuseid.

Teadmised:
1) individuaalnõustamise meetodid;
2) grupinõustamise meetodid;
3) strateegilise analüüsi meetodid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
B.2.2 Andmete kogumine ning analüüsimine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib kogutavad andmed ja kogumiseks sobivad meetodid, lähtudes andmekogumise eesmärgist, kliendi tegevusalast ja eripärast ning arvestades olemasolevaid andmebaase;
2) kogub andmed, arvestades valitud meetodeid (intervjuu, vaatlus, küsitlus, dokumentide analüüs jne) ja infoallikaid; korrastab andmete struktuuri ning esitusviisi;
3) valib andmete analüüsimiseks sobivad meetodid, lähtudes kogutud andmetest, õigusaktidest ja kliendi eesmärgist; analüüsib andmeid, arvestades seonduvate valdkondade nõudeid, seoseid, piiranguid ja riske (sh seadusandlus, keskkonnahoid);
4) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante kliendi eesmärgi saavutamiseks; koostab lahendusvariantidest lähtuvad kalkulatsioonid ja analüüsi kokkuvõtte; analüüsib teostatavust ja ressursivajadust ning hindab riske.

Teadmised:
1) analüüsimeetodid ja mudelid (sh SWOT analüüs);
2) andmete kogumise ja säilitamise meetodid ning nõuded.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
B.2.3 Kliendi nõustamine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) esitab nõuandetöö tulemused kliendile arusaadavalt, vajadusel kasutades esitlustehnikat ning teadmisi avalikust esinemisest; nõuandetöö esitamise meetodi valikul arvestab kliendi erisusi, eelistusi ja tehnilisi võimalusi; kooskõlastab vahendite valiku kliendiga; valmistab ette esitlusmaterjalid; esitab materjalid kliendile arusaadavalt, vajadusel kasutades enamlevinud esitlustehnikat ning teadmisi avalikust esinemisest. Kohaneb paindlikult erinevate oludega ja kohandab vajadusel materjalid; kavandab tagasiside kogumise ja kasutamise;
2) tutvustab ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, arvestades kliendi võimalusi, vajadusi ja piiranguid ning tegevuspraktikat eesmärgiga toetada klienti otsuse tegemisel; koostab kirjaliku nõuande; esitab materjalid kliendile arusaadavalt arvestades kliendi valikuid; kohandab nõuannet või materjale arvestades paindlikult muutuvate oludega; kavandab tagasiside kogumise ja kasutamise;
3) kavandab koostöös kliendiga valitud lahendusvariandi tegevused, arvestades kliendi vajadusi ja võimalusi, lähtudes kliendi otsusest ja soovitud tulemusest;
4) nõustab ja juhendab otsusest tulenevate tegevuste või muudatuste elluviimist arvestades klienti;
5) soovitab kliendile võimalikke tegevusi (sh ühistegevuse võimalusi) või teisi konsulente või nõustajaid, lähtudes oma pädevusest ja valdkonna praktilisest kogemusest.

Teadmised:
1) individuaalse ja grupiga suhtlemise meetodid;
2) esitlemise meetodid;
3) ühistegevuse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
B.2.4 Kollektiivsete mõtlemisprotsesside juhtimine ja ühistegevus 6

Tegevusnäitajad:
1) nõustab kliente ühistegevuse praktilisel käivitamisel ja korraldamisel, tutvustades ühistegevuse võimalusi, põhimõtteid ja praktilisi kogemusi; koostab ühistegevuse korraldamise kava;
2) püstitab arutelu eesmärgi, määratleb sihtgrupi, kavandab arutelu teemad, oodatavad tulemused ning arutelu tegevus- ja ajakava, lähtudes sihtgrupist või õpiringist, probleemiasetusest ja selle keerukusest, pikaajalisest tegevuskavast ning valitud meetoditest; räägib läbi ja kaasab arutelusse vajalikud spetsialistid; korraldab töögrupi aruteluks vajalike ruumide, abivahendite ja teabematerjali ettevalmistamise;
3) juhatab arutelu ja juhendab arutelus osalejate tegevust, korraldades töögrupi või meeskonna tööd, jälgides arutelu eesmärgipärasust, selgitades kasutatavaid meetodeid ning korrigeerides tegevusi ja suhteid; võtab teema kokku ja lõpetab arutelu;
4) analüüsib käsitletud teemasid, arutelu eesmärgi ja oodatud tulemuste saavutamist, arutelu protsessi ja kasutatud meetodite sobivust; teeb arutelust kokkuvõtte nii suuliselt kui kirjalikult;
esitab seotud osapooltele ülevaate arutelu protsessist ja saavutatud tulemustest, annab täiendavaid selgitusi ning põhjendab oma seisukohti; analüüsib enda tegevust arutelu kavandajana ja arutelu juhina, teeb analüüsist järeldusi ja korrigeerib enda tegevust;
5) püstitab koolituse eesmärgi, kavandab teemad ning koolituse tegevus- ja ajakava, lähtudes sihtgrupist ja selle vajadusest ning valitud koolitusmeetoditest; räägib läbi ja sõlmib kokkulepped lektorite ja spetsialistidega, lähtudes sihtgrupist, kavandatud teemast ning koolituse ajakavast; korraldab koolituseks vajalike ruumide, abivahendite ja teabematerjali ettevalmistamise;
6) koolitab arvestades sihtgruppi, kavandatud teemasid, ajakava ja meetodeid; märkab ja arvestab sihtgrupi motivatsiooni ning õppimise tulemuslikkust paindlikult;
7) analüüsib käsitletud teemasid, koolituse eesmärgi ja oodatud tulemuste saavutamist ja kasutatud meetodite sobivust; teeb koolitusest kokkuvõtte nii suuliselt kui kirjalikult; analüüsib enda tegevust koolitajana, arvestades koolitusel osalejatelt kogutud tagasisidet.

Teadmised:
1) grupi juhtimise põhimõtted ja tehnikad;
2) läbirääkimistehnikad;
3) analüüsimeetodid;
4) konflikti lahendamise võtted;
5) ühistegevuse põhimõtted;
6) kompleksnõustamise põhimõtted;
7) juhtimise põhimõtted;
8) õpiringi toimimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
B.2.5 Nõuandetegevuse professionaalsete võrgustike töös osalemine ja nende kujundamine 6

Tegevusnäitajad:
1) valmistub aruteludeks, tehes osalemiseks vajaliku ettevalmistustöö; osaleb aktiivse liikmena aruteludes või meeskonnatöös (sh kompleksnõustamise töögrupis), nõuandetegevuse professionaalsetes, erinevaid valdkondi või osapooli siduvates võrgustikes, arvestades püstitatud eesmärke ning järgides arutelu töökorraldust;
2) esitab soovitused arutelusse, töögruppi või võrgustikku uute osalejate kaasamiseks;
3) algatab (kutsub osalejad, seab eesmärgid jm) uusi töögruppe (sh kompleksnõustamise töögruppe), arvestades klientide, valdkonna nõuandetegevuse või Eesti nõuandesüsteemi vajadusi;
4) korraldab töögrupi või meeskonna tööd, jälgides töö eesmärgipärasust; koostab ja jaotab tööülesandeid, arvestades tegevuses osalejate võimalusi või koostöökokkulepet kliendiga; analüüsib tegevuste tulemuslikkust ja tulemuste saavutatavust, arvestades tegevuses osalejate koosseisu ja taustateabe olemasolu; tõstatab maastikul/võrgustikus/valdkonnas võrgustiku liikmetele huvipakkuvad teemad ning edastab need lahendamiseks/arutamiseks; koondab valdkonnaga seotud sobivad liikmed, arvestades nende teadmisi, praktilisi kogemusi ja koostöövalmidust;
5) osaleb aktiivselt konsulentide töögruppides, lähtudes oma tegevuspiirkonnast ning -valdkonnast, esitab aruteluteemasid ja ettepanekuid; otsib kliendile vajaliku konsulendi või spetsialisti, lähtudes kliendi soovidest ja vajadustest.

Teadmised:
1) grupi juhtimise põhimõtted ning tehnikad;
2) erinevad võrgustikud ja nende toimimise põhimõtted;
3) ühistegevuse põhimõtted;
4) kompleksnõustamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
B.2.6 Konsulendi enda tegevuse kavandamine, kvaliteedi hindamine ja kutsealase võimekuse arendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kavandab tagasiside kogumise; kogub tagasisidet enda osutatud nõuande, tööalase tegevuse ning nende tulemuslikkuse kohta, küsitledes ja jälgides kliente ning kolleege ja kasutades teisi allikaid ning viise; arvestab saadud tagasisidet edasises töös;
2) analüüsib ja hindab enda kavandatud tegevusi ning nende tulemuslikkust, eesmärkide saavutamist, nõuandetöö kvaliteeti, kasutades kogutud tagasisidet;
3) kavandab enda konsulendina tegutsemise arenguplaani ning koolituskava, arvestades enda pädevust, kogutud tagasisidet ja majanduse võimalusi; kavandab uusima teabe ja teadustöö tulemuste edastamise klientidele ja kolleegidele ning enese, nõuandetöö turundamise, arvestades erinevaid sihtgruppe ja olemasolevaid andmeallikaid; arvestab tegevuste kavandamisel konsulendi kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõudeid;
4) teostab arenguplaani, arvestades eesmärke, ressursse ja koostöövõrgustikku ning kohandab plaani vastavalt muutuvatele oludele ja klientide vajadustele;
5) jälgib ja hindab enda arengut, arvestades seatud eesmärke.

Teadmised:
1) küsitlusmeetodid;
2) arengukava koostamise põhimõtted;
3) kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
4) dokumentide koostamist, töötlemist ja säilitamist reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
B.2.7 Arendus-, loome- ja teadustegevus 6

Tegevusnäitajad:
1) töötab välja töövahendeid ja nõuandetooteid oma nõuandetöö korraldamiseks, konsulentide grupi töö korraldamiseks ning kasutamiseks suhtlemisel kliendiga, lähtudes klientide vajadustest ja tüüpolukordadest;
2) koostab teabelehti ja erialaseid juhiseid kasutamiseks oma ning konsulentide grupi või võrgustiku töös ja suhtlemisel klientidega, lähtudes klientide vajadustest ja tüüpolukordadest; koostab analüüsivaid artikleid, sidudes selleks erinevate valdkondade teavet;
3) kasutab erialast tarkvara, valides olemasolevatest IKT vahenditest sobivaimad, arvestades kliendi võimalusi ja ülesannet;
4) osaleb valdkonnas aktuaalsete probleemide kaardistamisel, lähtudes muutustest majanduses; valmistab ette vajalikud materjalid, lähtudes sihtrühmade eripärast; korraldab nõuande edastamise sobivas meediakanalis (sh internet ja trükimeedia) ning kogub ja analüüsib tagasisidet; kasutab saadud tulemusi oma edasises tööprotsessis;
5) kasutab erinevaid, sh rahvusvahelisi andmebaase ja teabeallikaid teadustöö tulemuste leidmiseks, jälgides nende asja- ja ajakohasust ning analüüsib saadud teavet komplekselt, arvestades uuringutes kasutatud metoodikaid; kasutab kogutud teavet oma edasises tööprotsessis, sõnastab teadustulemused kliendile arusaadavalt ja edastab sihtrühmale, arvestades sobivaid kanaleid (individuaalne kontakt, meedia vm), kliendi võimalusi ja piiranguid;
6) esitab arvamusi ja ettepanekuid teadus- ja arendusasutustele teadusuuringute kavandamiseks, arvestades nõuandetöö käigus kogutud tagasisidet ja klientide vajadusi; teeb koostööd teadusasutustega teadusuuringute teostamisel ja tulemuste tutvustamisel.

Teadmised:
1) organisatsiooni arengutsüklid;
2) ressursside juhtimise põhimõtted;
3) teadustöö korraldamise põhimõtted;
4) kompleksnõustamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemise konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Toiduainete (aia-, põllu- ja metsasaaduste ning jookide, kala-, liha-, pagari- või piimatoodete) väiketöötlemise konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes toidu tootmise põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab tehnoloogilised arvutused ja skeemid;
3) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, sh toiduainete tööstusliku tootmise planeerimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised toidu tootmisest põhimõtetest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) toiduainete töötlemise tehnoloogilised protsessid;
2) tehnoloogiliste seadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
3) toodete valmistamiseks kasutatava tooraine ja materjalide koostis ning omadused, sh mahetöötlemises lubatud toidu lisa- ja abiained ning muud tooted;
4) kvaliteedinõuded toorainele, tehnoloogilistele protsessidele ja valmistoodetele, sh mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuded;
5) toiduainete töötlemise tooraine, tehnoloogilise protsessi ja valmistoote mikrobioloogia;
6) tehnoloogilised mõõtmised ja laboratoorsed analüüsid; sensoorne analüüs;
7) tehnoloogilise protsessi juhtimine ja kontrollimine;
8) toidutoodete valmistamise käigus toimuvad biokeemilised ja füüsikalis-keemilised protsessid;
9) tehnoloogiliste arvutuste teostamise ja skeemide, jooniste ning aruannete koostamise põhimõtted;
10) toodete pakendamis-, säilitamis- ja transpordinõuded;
11) toiduainetööstuses kasutatavad pakkematerjalid ja pakendid;
12) tootearenduse põhimõtted;
13) enesekontrollisüsteemi loomine ja haldamine (HACCP);
14) hügieeninõuded ja toiduohutus käitlemisel, tootmishügieeni nõuded, pesemis- ja desinfitseerimisvahendite liigid ning pesemis- ja desinfitseerimismeetodid;
15) töökeskkonna ohutuse nõuded (tööohutus, töötervishoid, esmaabi, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
16) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest;
17) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, omahinna kalkulatsioon, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
18) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Aianduse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Aianduse, sh lille-, köögivilja-, puuvilja- või marjakasvatuse avamaal või katmikalal, puukoolimajanduse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes aianduse, sh mahepõllumajandusliku aianduse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus ja maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimalusi ja piiranguid.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised aiandusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega;
1) külvikordade ja maakasutuse planeerimine, põlluraamatu täitmine;
2) mullateadus ja agrokeemia alused; mullaproovide võtmise metoodika; aianduslikud substraadid ja nende kvaliteedi hindamine;
3) aiakultuuride kahjustajad (haigused, kahjurid, umbrohud) ja nende tõrje;
4) väetised ja taimekaitsevahendid, nende hoidmine ja kasutamine ning kasutamise planeerimine (avamaal, katmikalal ja puukoolis);
5) aiandusliku tootmise planeerimine (avamaal, katmikalal ja puukoolis);
6) aiakultuuride kasvunõuded ja õige kasvatustehnoloogia valik vastavalt kultuurile, kasvutingimustele ning majanduslikule otstarbele;
7) aiakultuuride kasvatamisel vajalikud üldlevinud ehitised, masinad, seadmed ja tehnoloogiad, sh taimekaitseseadmed; katmikalatootmises vajalikud seadmed ja tehnoloogiad;
8) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus);
9) aiasaaduste ja aiakultuuride kvaliteedi hindamine (sh puu- ja köögivilja turustusstandardid), esmane töötlemine ja säilitamine;
10) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
11) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku aianduse eeskirjad;
12) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed sh mahepõllumajandusliku ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest, ökotoote märgistamise nõuded; nõuetele vastavus põllumajandustootmises (sh kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
13) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon) ettevõtlusvormid ja toetusmeetmed;
14) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Aianduslike põllumajandustehnoloogiate konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Aianduslike, loomakasvatuslike või taimekasvatuslike põllumajandustehnoloogiate (autod, traktorid, põllutööriistad ja liikurmasinad, paiksed masinad ja seadmed, tõste- ja edastusmasinad) konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes põllumajanduslike tehnoloogiate põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised põllumajanduslikest tehnoloogiatest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt spetsialiseerumisele aianduse, loomakasvatuse või taimekasvatuse valdkonnas:
1) loomade ja/või lindude (sh mesilaste) pidamise alused;
2) toodangu esmatöötlemise ja säilitamise alused;
3) valdkondlikud tehnoloogiad ning masinate ja seadmete tüübid; üksiku seadme sisendid ja väljundid ning nende seostamine tehnoloogia kui tervikuga;
4) masinate ja seadmete kasutamise võtted; seadmete ettevalmistus tööks, nende toimimise kontrolli põhimõtted (sh reguleerimine); seadme tehniline kontroll, hooldus ja konserveerimine;
5) põllumajandusehituse alused (hooned ja rajatised, sh katlamajad, ventilatsioonisüsteemid, bioenergia koostootmisjaamad jm);
6) infotehnoloogia rakendused põllumajandustehnoloogiate valdkonnas;
7) maaparanduse põhimõtted ja maaparandussüsteemide tööpõhimõtted; toimivad tegutsemise viisid ja head praktikad, kriitilised tegurid ja riskid, mis mõjutavad lahenduse toimimist või ebaõnnestumist;
8) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed;
9) saaduste esmatöötlemiseks kasutatavate seadmete tüübid ja tehnoloogiad (sh puhastamine, kuivatamine, pakendamine);
10) toodangu töötlemiseks kasutatavate seadmete tüübid ja tehnoloogiad;
11) soojusenergiatehnika (sh ahjud, katlad, kuivatid) tehnoloogilised lahendused;
12) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus); ohutusnõuded seadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoiustamisel;
13) masinate ja seadmete käsitlemisest tulenev töötervishoid ja ergonoomika;
14) keskkonnakaitsenõuded aiandus-, taime- ja loomakasvatusseadmetele, puhastusseadmetele jne, looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad;
15) majandusarvestus, seadmete tasuvusarvestus ja võrdlus, amortisatsiooni arvestamise põhimõtted;
16) turu tundmine (tarnijad).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Hobusekasvatuse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditsiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes jätkusuutliku loomakasvatuse, sh mahepõllumajandusliku loomakasvatuse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised loomakasvatusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt looma- ja/või linnuliigile:
1) loomade ja lindude sigimise ja tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine);
2) loomade ja/või lindude pidamise nõuded, sh loomakasvatusehitistele esitatavad nõuded, loomade transpordi nõuded;
3) loomade ja/või lindude söötmine; söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ning kasutamine;
4) loomakasvatusalase arvestuse pidamine ja loomade märgistamine;
5) loomakasvatuses vajalikud ehitised, seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
6) loomakasvatusliku tootmise planeerimise ja maakasutuse planeerimise, sh karjatamise, põhimõtted nii tava- kui mahetootmises;
7) loomakasvatussaaduste kvaliteedinõuded ning esmatöötlemise alused;
8) söödatootmise põhimõtted, sh mahetootmises;
9) söödaproovide võtmine ja keemilised analüüsimeetodid, söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine;
10) loomatervishoid ja loomakaitse;
11) veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm);
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskirjad;
14) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamises, ökotoote märgistamise nõuded; nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
15) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
16) turud, turundamine ja turustamine;
17) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Jookide väiketöötlemise konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Toiduainete (aia-, põllu- ja metsasaaduste ning jookide, kala-, liha-, pagari- või piimatoodete) väiketöötlemise konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes toidu tootmise põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab tehnoloogilised arvutused ja skeemid;
3) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, sh toiduainete tööstusliku tootmise planeerimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised toidu tootmisest põhimõtetest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) toiduainete töötlemise tehnoloogilised protsessid;
2) tehnoloogiliste seadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
3) toodete valmistamiseks kasutatava tooraine ja materjalide koostis ning omadused, sh mahetöötlemises lubatud toidu lisa- ja abiained ning muud tooted;
4) kvaliteedinõuded toorainele, tehnoloogilistele protsessidele ja valmistoodetele, sh mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuded;
5) toiduainete töötlemise tooraine, tehnoloogilise protsessi ja valmistoote mikrobioloogia;
6) tehnoloogilised mõõtmised ja laboratoorsed analüüsid; sensoorne analüüs;
7) tehnoloogilise protsessi juhtimine ja kontrollimine;
8) toidutoodete valmistamise käigus toimuvad biokeemilised ja füüsikalis-keemilised protsessid;
9) tehnoloogiliste arvutuste teostamise ja skeemide, jooniste ning aruannete koostamise põhimõtted;
10) toodete pakendamis-, säilitamis- ja transpordinõuded;
11) toiduainetööstuses kasutatavad pakkematerjalid ja pakendid;
12) tootearenduse põhimõtted;
13) enesekontrollisüsteemi loomine ja haldamine (HACCP);
14) hügieeninõuded ja toiduohutus käitlemisel, tootmishügieeni nõuded, pesemis- ja desinfitseerimisvahendite liigid ning pesemis- ja desinfitseerimismeetodid;
15) töökeskkonna ohutuse nõuded (tööohutus, töötervishoid, esmaabi, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
16) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest;
17) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, omahinna kalkulatsioon, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
18) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Juhtimise konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.13 Juhtimise konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes organisatsiooni juhtimise põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus ja maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kitsamas juhtimisalases nõustamise valdkonnas ettevõtte töö planeerimiseks ja organiseerimiseks, arvestades erinevate lahendusvariantide võimalusi ning piiranguid ja suunates kliendi tähelepanu erinevate tegevussuundadega kaasnevatele võimalustele ning riskidele.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised organisatsiooni juhtimisest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega;
1) organisatsiooniteooria, organisatsiooni osad ja arengutsüklid, organisatsioonikultuur, selle kujundamine; erineva suurusega organisatsioonide juhtimine;
2) juhtimise teooria ja selle rakendamise põhimõtted ettevõttes või organisatsioonis, juhi roll;
3) muutuste juhtimise ning probleemide lahendamise võimalused ja meetodid;
4) personalijuhtimise põhimõtted; õppimine organisatsioonis ja õppiv organisatsioon, mentorluse põhimõtted;
5) strateegilise juhtimise alused: lühi- ja pikaajaline planeerimine, projektijuhtimine; turundus, tarneahel, tootmisahel, tootmise juhtimine ja kontroll, kvaliteedijuhtimine ning nende põhimõtted;
6) gruppidega töötamise põhimõtted, motiveerimine ja eestvedamine, läbirääkimiste pidamise põhimõtted;
7) sisekommunikatsioon, kliendisuhted ja avalik suhtlemine;
8) ettevõtluskeskkond ja seda mõjutavad tegurid, erinevate tegevusvaldkondade majanduskeskkond;
9) maamajanduse üldised arengusuunad ja võimalused, maamajanduse mitmekesistamise võimalused;
10) strateegilised dokumendid (näiteks Eesti maaelu arengukava), ettevõtte arengukava koostamise ja valdkondliku planeerimise põhimõtted;
11) ettevõtluse vormid, sh sotsiaalse ettevõtluse ja ühistegevuse põhimõtted, majandustegevuse korraldamine ning koostöö;
12) finantsanalüüsi põhimõtted, bilanss ja kasumiaruanne, põhilised suhtarvud, majandusaasta aruanne, ettevõtte restruktureerimine;
13) ressursivajaduse hindamise alused, riskianalüüs, ettevõtte väärtus;
14) töösuhteid reguleerivad õigusaktidega sätestatud nõuded nõuded.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Kalanduse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.14 Kalanduse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes kalanduse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) annab nõu äriplaani koostamisel (lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs, turu nõudlus), teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimalusi ja piiranguid.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised kalamajandusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega;
1) veeökosüsteemid ja nende funktsioneerimise alused;
2) kalavarude jätkusuutlik majandamine, kohuseteadliku kalapüügi korraldamine ja reguleerimine;
3) kalapüügi mõju keskkonnale ja probleemide ennetamise või lahendamise võimalused;
4) meresõidu korralduse ja navigatsiooni alused;
5) ihtüoloogia ja ihtüopatoloogia alused;
6) püünised ja nende kasutamise (sh arvestades püügikohta ja kalaliiki) ning hooldamise põhimõtted;
7) kalapüügiks vajaminevate tehniliste vahendite kasutamise ja nende hooldamise põhimõtted;
8) kala esmakäitlemise korraldamise põhimõtted ning nõuded kalalaevadel ja -sadamates, kalade müügiks ja ladustamiseks ettevalmistamise põhimõtted;
9) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ning olukorrapõhised seosed, sh kalapüüki ja toidu käitlemist reguleerivad nõuded;
10) kalandusettevõtte töö eripärad ja ettevõtte töö planeerimine (sh eelarve, ressursivajadus),
11) kalapüügitehnikad: kalapüügilaevad ja -mehhanismid;
12) kalapüüniste ehitamine, hoidmine ja remont;
13) kalapüügi teoreetilised alused ja meetodid ning nende kasutamine kalapüügi praktilisel korraldamisel;
14) kalaturu trendid maailmas ja Läänemere regioonis ning nende mõju ettevõtetele (turud, turundamine, turustamine);
15) majandusarvestuse põhimõtted (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs); ettevõtlusvormid, toetusmeetmed, sh riiklikud ja piirkondlikud kalanduse strateegiad ja rakenduskavad ning kalandustoetused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Kalatoodete väiketöötlemise konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Toiduainete (aia-, põllu- ja metsasaaduste ning jookide, kala-, liha-, pagari- või piimatoodete) väiketöötlemise konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes toidu tootmise põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab tehnoloogilised arvutused ja skeemid;
3) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, sh toiduainete tööstusliku tootmise planeerimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised toidu tootmisest põhimõtetest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) toiduainete töötlemise tehnoloogilised protsessid;
2) tehnoloogiliste seadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
3) toodete valmistamiseks kasutatava tooraine ja materjalide koostis ning omadused, sh mahetöötlemises lubatud toidu lisa- ja abiained ning muud tooted;
4) kvaliteedinõuded toorainele, tehnoloogilistele protsessidele ja valmistoodetele, sh mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuded;
5) toiduainete töötlemise tooraine, tehnoloogilise protsessi ja valmistoote mikrobioloogia;
6) tehnoloogilised mõõtmised ja laboratoorsed analüüsid; sensoorne analüüs;
7) tehnoloogilise protsessi juhtimine ja kontrollimine;
8) toidutoodete valmistamise käigus toimuvad biokeemilised ja füüsikalis-keemilised protsessid;
9) tehnoloogiliste arvutuste teostamise ja skeemide, jooniste ning aruannete koostamise põhimõtted;
10) toodete pakendamis-, säilitamis- ja transpordinõuded;
11) toiduainetööstuses kasutatavad pakkematerjalid ja pakendid;
12) tootearenduse põhimõtted;
13) enesekontrollisüsteemi loomine ja haldamine (HACCP);
14) hügieeninõuded ja toiduohutus käitlemisel, tootmishügieeni nõuded, pesemis- ja desinfitseerimisvahendite liigid ning pesemis- ja desinfitseerimismeetodid;
15) töökeskkonna ohutuse nõuded (tööohutus, töötervishoid, esmaabi, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
16) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest;
17) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, omahinna kalkulatsioon, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
18) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.16 Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes keskkonnakaitse ja loodushoiu põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab keskkonnariske,
2) hindab keskkonnakaitse piirangute majanduslikku mõju ja maksumust ning saamata jäänud tulu; arvutab CO2 emissiooni;
3) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised keskkonnakaitsest ja loodushoiust seotuna teiste asjakohaste valdkondadega;
1) loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtted, sh haruldaste liikide, koosluste ja tähelepanuväärsete (miljööväärtuslike) alade ning üksikobjektide kaitse; looduskaitsebioloogia ja -ökoloogia põhialused;
2) keskkonna- ja looduskaitse korralduse nõuded, sh kaitsealade võrgustik;
3) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed: keskkonnaõigus, sh loodus- ja linnudirektiiv, keskkonnamõjude hindamine, saastemaksud jne;
4) taime- ja loomakasvatuse üldised alused, sh mahepõllumajandusliku tootmise nõuded;
5) bioloogiline mitmekesisus ja seda soodustavad võtted;
6) liigikaitse põhimõtted ja korraldus, elupaigad, kaitsealused liigid, võõrliigid, seos põllumajandustootmisega;
7) poollooduslikud kooslused, nende väärtused, nende hooldamise ja taastamise põhimõtted, meetodid ja nõuded;
8) veekaitse nõuded: sõnniku, silo, väetiste, taimekaitsevahendite ja naftasaaduste käitlemine nõuded; nitraaditundlik ala: piirid, kaitse ja kaitsevajadus, nõuded tootmisprotsessile;
9) jäätmekäitluse nõuded: põllumajandusplasti, reovee setete, loomsete jäätmete käitlemise nõuded;
10) välisõhukaitse: saastatuse piirnormid, ebameeldiva või ärritava toimega lõhna normid, CO2 heitme arvutamise põhimõtted;
11) kliimamuutuste mõju Eesti keskkonnatingimustele ja põllumajandustootmisele, negatiivse mõju kahandamise võimalused; agrometeoroloogiliste vaatluste korraldus;
12) keskkonnasäästlik majandamine, ökoloogilised tehnoloogiad;
13) erinevate tootmisviiside (intensiivne, integreeritud, mahe) mõju keskkonnale, sh mõju kliimamuutustele;
14) nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
15) majandusarvestuse põhimõtted (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Kitsekasvatuse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditsiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes jätkusuutliku loomakasvatuse, sh mahepõllumajandusliku loomakasvatuse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised loomakasvatusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt looma- ja/või linnuliigile:
1) loomade ja lindude sigimise ja tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine);
2) loomade ja/või lindude pidamise nõuded, sh loomakasvatusehitistele esitatavad nõuded, loomade transpordi nõuded;
3) loomade ja/või lindude söötmine; söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ning kasutamine;
4) loomakasvatusalase arvestuse pidamine ja loomade märgistamine;
5) loomakasvatuses vajalikud ehitised, seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
6) loomakasvatusliku tootmise planeerimise ja maakasutuse planeerimise, sh karjatamise, põhimõtted nii tava- kui mahetootmises;
7) loomakasvatussaaduste kvaliteedinõuded ning esmatöötlemise alused;
8) söödatootmise põhimõtted, sh mahetootmises;
9) söödaproovide võtmine ja keemilised analüüsimeetodid, söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine;
10) loomatervishoid ja loomakaitse;
11) veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm);
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskirjad;
14) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamises, ökotoote märgistamise nõuded; nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
15) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
16) turud, turundamine ja turustamine;
17) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Kogukonna arengu konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.18 Kogukonna arengu konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes kogukonna arengu põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) toetab kohaliku kogukonna arenguprotsessi juhendades kohalikke eestvedajaid;
3) koostab lahendusvariantide teostatavuse analüüsi, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel; juhendab piirkonna arengukava koostamisel;
5) nõustab kogukonda aidates inimestel üksteist mõista ja kaasata neid meeskonnatööle piirkonna arendamiseks.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised kogukonna arengust seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) kodanikuühiskonna toimimise põhimõtted, kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus, kodanikuühiskonda käsitlevate õigusaktide nõuded;
2) ühiskonnasektorite (avalik sektor, erasektor, kodanikuühiskond) erisused ja toimimise põhimõtted;
3) erinevate sektorite koostöö vormid, partnerlus, Leader-põhimõtted, Leader tegevusgrupid;
4) ruumilise planeerimise üldalused, planeeringute liigid (üleriigiline planeering, teemaplaneering, üldplaneering, detailplaneering);
5) maamajanduse üldised arengusuunad, võimalused ja arengustsenaariumid;
6) strateegilise planeerimise üldalused; piirkonna arengukava koostamise ja elluviimise protsess; Leader tegevuspiirkonna strateegia koostamise põhimõtted; arengukava teostuse seire ja hindamise põhimõtted;
7) kaasamise protsess, sh kaasamise tegevused ja meetodid, kaasamise tegevuste kavandamine;
8) kodanikuühenduste majandustegevuse korraldamise põhimõtted ja majandusarvestuse alused;
9) kogukonnateenused ja -tooted, avalikud teenused, toodete ja teenuste arendamine;
10) projektiviisiline tegutsemine, sh kavandamine, eelarvestamine, finantseerimine, teostus, teostuse jälgimine, tulemuste hindamine, projektijuhtimine;
11) organisatsiooni juhtimine, juhatuse töö korraldamine, juhi rollid;
12) töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine organisatsiooni tegevusse;
13) huvikaitse planeerimine ja korraldamine;
14) koostöö vormid, koostöö kavandamine ja korraldamine, töö liikmeskonnaga, võrgustikutöö; ühistegevuse põhimõtted;
15) grupiprotsessid ja nende juhtimine, koolituse korraldamise põhimõtted;
16) psühholoogia üldpõhimõtted; sotsiaalpsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Lambakasvatuse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditsiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes jätkusuutliku loomakasvatuse, sh mahepõllumajandusliku loomakasvatuse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised loomakasvatusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt looma- ja/või linnuliigile:
1) loomade ja lindude sigimise ja tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine);
2) loomade ja/või lindude pidamise nõuded, sh loomakasvatusehitistele esitatavad nõuded, loomade transpordi nõuded;
3) loomade ja/või lindude söötmine; söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ning kasutamine;
4) loomakasvatusalase arvestuse pidamine ja loomade märgistamine;
5) loomakasvatuses vajalikud ehitised, seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
6) loomakasvatusliku tootmise planeerimise ja maakasutuse planeerimise, sh karjatamise, põhimõtted nii tava- kui mahetootmises;
7) loomakasvatussaaduste kvaliteedinõuded ning esmatöötlemise alused;
8) söödatootmise põhimõtted, sh mahetootmises;
9) söödaproovide võtmine ja keemilised analüüsimeetodid, söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine;
10) loomatervishoid ja loomakaitse;
11) veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm);
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskirjad;
14) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamises, ökotoote märgistamise nõuded; nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
15) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
16) turud, turundamine ja turustamine;
17) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Lihatoodete väiketöötlemise konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Toiduainete (aia-, põllu- ja metsasaaduste ning jookide, kala-, liha-, pagari- või piimatoodete) väiketöötlemise konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes toidu tootmise põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab tehnoloogilised arvutused ja skeemid;
3) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, sh toiduainete tööstusliku tootmise planeerimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised toidu tootmisest põhimõtetest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) toiduainete töötlemise tehnoloogilised protsessid;
2) tehnoloogiliste seadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
3) toodete valmistamiseks kasutatava tooraine ja materjalide koostis ning omadused, sh mahetöötlemises lubatud toidu lisa- ja abiained ning muud tooted;
4) kvaliteedinõuded toorainele, tehnoloogilistele protsessidele ja valmistoodetele, sh mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuded;
5) toiduainete töötlemise tooraine, tehnoloogilise protsessi ja valmistoote mikrobioloogia;
6) tehnoloogilised mõõtmised ja laboratoorsed analüüsid; sensoorne analüüs;
7) tehnoloogilise protsessi juhtimine ja kontrollimine;
8) toidutoodete valmistamise käigus toimuvad biokeemilised ja füüsikalis-keemilised protsessid;
9) tehnoloogiliste arvutuste teostamise ja skeemide, jooniste ning aruannete koostamise põhimõtted;
10) toodete pakendamis-, säilitamis- ja transpordinõuded;
11) toiduainetööstuses kasutatavad pakkematerjalid ja pakendid;
12) tootearenduse põhimõtted;
13) enesekontrollisüsteemi loomine ja haldamine (HACCP);
14) hügieeninõuded ja toiduohutus käitlemisel, tootmishügieeni nõuded, pesemis- ja desinfitseerimisvahendite liigid ning pesemis- ja desinfitseerimismeetodid;
15) töökeskkonna ohutuse nõuded (tööohutus, töötervishoid, esmaabi, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
16) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest;
17) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, omahinna kalkulatsioon, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
18) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Linnukasvatuse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditsiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes jätkusuutliku loomakasvatuse, sh mahepõllumajandusliku loomakasvatuse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised loomakasvatusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt looma- ja/või linnuliigile:
1) loomade ja lindude sigimise ja tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine);
2) loomade ja/või lindude pidamise nõuded, sh loomakasvatusehitistele esitatavad nõuded, loomade transpordi nõuded;
3) loomade ja/või lindude söötmine; söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ning kasutamine;
4) loomakasvatusalase arvestuse pidamine ja loomade märgistamine;
5) loomakasvatuses vajalikud ehitised, seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
6) loomakasvatusliku tootmise planeerimise ja maakasutuse planeerimise, sh karjatamise, põhimõtted nii tava- kui mahetootmises;
7) loomakasvatussaaduste kvaliteedinõuded ning esmatöötlemise alused;
8) söödatootmise põhimõtted, sh mahetootmises;
9) söödaproovide võtmine ja keemilised analüüsimeetodid, söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine;
10) loomatervishoid ja loomakaitse;
11) veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm);
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskirjad;
14) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamises, ökotoote märgistamise nõuded; nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
15) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
16) turud, turundamine ja turustamine;
17) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Loomakasvatuslike põllumajandustehnoloogiate konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Aianduslike, loomakasvatuslike või taimekasvatuslike põllumajandustehnoloogiate (autod, traktorid, põllutööriistad ja liikurmasinad, paiksed masinad ja seadmed, tõste- ja edastusmasinad) konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes põllumajanduslike tehnoloogiate põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised põllumajanduslikest tehnoloogiatest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt spetsialiseerumisele aianduse, loomakasvatuse või taimekasvatuse valdkonnas:
1) loomade ja/või lindude (sh mesilaste) pidamise alused;
2) toodangu esmatöötlemise ja säilitamise alused;
3) valdkondlikud tehnoloogiad ning masinate ja seadmete tüübid; üksiku seadme sisendid ja väljundid ning nende seostamine tehnoloogia kui tervikuga;
4) masinate ja seadmete kasutamise võtted; seadmete ettevalmistus tööks, nende toimimise kontrolli põhimõtted (sh reguleerimine); seadme tehniline kontroll, hooldus ja konserveerimine;
5) põllumajandusehituse alused (hooned ja rajatised, sh katlamajad, ventilatsioonisüsteemid, bioenergia koostootmisjaamad jm);
6) infotehnoloogia rakendused põllumajandustehnoloogiate valdkonnas;
7) maaparanduse põhimõtted ja maaparandussüsteemide tööpõhimõtted; toimivad tegutsemise viisid ja head praktikad, kriitilised tegurid ja riskid, mis mõjutavad lahenduse toimimist või ebaõnnestumist;
8) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed;
9) saaduste esmatöötlemiseks kasutatavate seadmete tüübid ja tehnoloogiad (sh puhastamine, kuivatamine, pakendamine);
10) toodangu töötlemiseks kasutatavate seadmete tüübid ja tehnoloogiad;
11) soojusenergiatehnika (sh ahjud, katlad, kuivatid) tehnoloogilised lahendused;
12) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus); ohutusnõuded seadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoiustamisel;
13) masinate ja seadmete käsitlemisest tulenev töötervishoid ja ergonoomika;
14) keskkonnakaitsenõuded aiandus-, taime- ja loomakasvatusseadmetele, puhastusseadmetele jne, looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad;
15) majandusarvestus, seadmete tasuvusarvestus ja võrdlus, amortisatsiooni arvestamise põhimõtted;
16) turu tundmine (tarnijad).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Maamajanduse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.23 Maamajanduse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes maamajanduse alustest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante ja võimalusi, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; aitab sõnastada realistlikke eesmärke, lähtudes strateegilistest dokumentidest; pakub võimalusi kliendi majandustegevuse mitmekesistamiseks;
2) koostab tulevikuprognoose, analüüsib ettevõttes tootmissuundi, plaanide teostatavust, ressursivajadust, riske ja nende maandamise võimalusi; analüüsib finantsnäitajaid ja annab selle põhjal hinnanguid, soovitusi, selgitusi;
3) koostab lahendusvariantide teostatavuse analüüsi, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused ja koostab äriplaani sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalistest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised maamajandusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
1) esmatootmine ja -töötlemine primaar- ja sekundaarsektoris, biomajanduse valdkonnas ning põllu-, metsa- ja kalamajanduses;
2) ettevõtluskeskkond ja seda mõjutavad tegurid, erinevate tegevusvaldkondade majanduskeskkond, sh sotsiaalne ettevõtlus, majandusvaldkonna keskmised näitajad, põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmestik, regulatsioonid ja tegevusload, sh nõuetele vastavuse nõuded põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
3) maamajanduse (sh põllumajanduse) üldised arengusuunad ja võimalused, maamajanduse mitmekesistamise võimalused;
4) strateegilised dokumendid (näiteks Eesti maaelu arengukava); ettevõtte arengukava koostamise ja valdkondliku planeerimise põhimõtted;
5) ettevõtluse vormid ja majandustegevuse korraldamine, ettevõtlusega alustamine, ettevõtte üleandmine ja lõpetamine;
6) raamatupidamise korralduse üldpõhimõtted;
7) finantsanalüüsi põhimõtted, bilanss ja kasumiaruanne, põhilised suhtarvud, finantsaruanded, majandusaasta aruanne; rahavoogude projektsioon, tulude ja kulude arvestus, kattetulu, finantsjuhtimise põhimõtted, sh eelarvestamine;
8) strateegilise juhtimise alused: lühi- ja pikaajaline planeerimine;
9) ressursside analüüsi ja ressursivajaduse hindamise põhimõtted, investeeringute tasuvus, riskianalüüs ja riskide hindamine, rahastamise võimalused; ettevõtte vara liigid, sh bioloogilise vara arvestuspõhimõtted;
10) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
11) turunduse põhimõtted: toode, hind, turg ja reklaam; turundusstrateegiate vormid;
12) ettevõtte väärtus, selle kujunemise alused;
13) finantsraskused ja ettevõtte restruktureerimine, saneerimine, ettevõtte tegevuse lõpetamine, pankrot.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Maaparanduse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.24 Maaparanduse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes maaparanduse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, konsulteerides drenaažikuivenduse ja maaparandussüsteemi teenindava tee rajamist, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised maaparandusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) maaparandussüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikud menetlemisprotsessid;
2) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed: maaparandustegevusi mõjutavad keskkonnaalased ja teised seadusandlikud piirangud;
3) maaparandussüsteemide rajamiseks koostatud dokumentatsioon (uuringutoimik, projekt, maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised dokumendid) ja nende koostamise nõuded;
4) maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste tingimused; tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus);
5) omanikujärelvalve roll ja tegutsemisprotsessid;
6) maaparanduse hoiutööde (uuendamine ja hooldus) nõuded;
7) maaparandussüsteemi keskkonnarajatiste vajadused;
8) muldade lupjamise vajadus ja tehnoloogiad;
9) maaparandusühistute asutamise ja tegevuse põhimõtted;
10) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise põhimõtted;
11) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), sh toetusmeetmed.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Mesinduse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.25 Mesinduse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes mesinduse, sh mahemesinduse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised mesindusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) meemesilase ja mesilaspere bioloogia;
2) mesilaspere hooldamise alused, mahemesinduses lubatud lisasöödad;
3) mesilasemade kasvatuse ja mesilaste tõuaretuse alused;
4) mesilasperede paljundamine;
5) mesindusinventar, seadmed ja tehnoloogiad, ehitistele esitatavad nõuded, sh lubatud tarumaterjalid ja desinfektsioonivahendid;
6) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus);
7) mesila organiseerimine ja tootmise planeerimine;
8) mesindussaadused, nende tootmine ja tehnoloogiad;
9) mesindussaaduste kvaliteet, käitlemine, hoiustamine ja säilitamine;
10) põllumajanduskultuuride tolmeldamine mesilaste abil, korjemaa, korjetaimed ja korjekonveieri koostamine ning lisasöödad, meetaimed, kasvukohad ja nende kasvunõuded;
11) mesilaste haigused ja kahjurid, proovide võtmine, ennetamine ja ravi, sh mahemesinduses;
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded mahetootmises; mahepõllumajandusliku mesinduse eeskirjad sh korjemaa vastavus mahemesinduse nõuetele;
14) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh toidu käitlemist reguleerivad õigusaktid ning mahetootmist reguleerivad õigusaktid, tavamesila ümberorganiseerimine mahemesilaks: ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest, ökotoote märgistamise nõuded; ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
15) mesindusliku tootmise majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid ja toetusmeetmed;
16) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Metsanduse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.26 Metsanduse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes metsanduse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised metsandusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) metsakasvatuse alused, metsabioloogia;
2) metsataimede kasvatamise alused;
3) metsa uuendamise ja uuenemise põhimõtted, sh uuendamise tehnoloogiad, maapinna mineraliseerimise vajaduse hindamine, taimede valik, kultuuride hooldamine;
4) raieliigid, nende kavandamise põhimõtted ja raietehnoloogiad, sh puude valik, kasutatavad seadmed ja masinad;
5) topograafia põhimõtted, GPS seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
6) kaitstavate metsade majandamine: kaitstavatel aladel olevate metsade majandamise võimalused, raied, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, vääriselupaigad, Natura alad;
7) kasvava metsa mahu ja väärtuse hindamise põhimõtted;
8) metsamaterjali mahu määramise ja väärtuse hindamise põhimõtted: virn- ja ümarametsamaterjali ning hakkpuidu (võsa, raidmed) mõõtmine, koefitsiendid; põhilised kvaliteedinõuded, sh puidurikked (põhineb teadmisel ja kogemusel);
9) metsakaitse põhimõtted, sh tuntumad kahjurid ja kahjustused, kahjurite tõrje, kahjustuste ennetamine ja likvideerimine;
10) pärandkultuur, selle olemus ja metsade majandamise võimalused pärandkultuuri aladel;
11) metsaga seotud tehingute maksustamise põhimõtted: maksud, nende arvestamine ja deklareerimine, maksuteatiste esitamine;
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise põhimõtted;
13) metsakõrvalkasutuse alused, sh jahindus ja puhkemajandus;
14) metsatöödest ja tehnoloogiatest tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus), töötervishoiu- ja tööohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel;
15) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed;
16) ettevõtlusvormid, toetusmeetmed, arvestuse pidamise põhimõtted toodetud ja/või töödeldud toodete ning saaduste kohta;
17) turustamine, sh turu olukord;
18) metsamajanduslike tööde korraldamise ja organiseerimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Mittetraditsioonilise loomakasvatuse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditsiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes jätkusuutliku loomakasvatuse, sh mahepõllumajandusliku loomakasvatuse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised loomakasvatusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt looma- ja/või linnuliigile:
1) loomade ja lindude sigimise ja tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine);
2) loomade ja/või lindude pidamise nõuded, sh loomakasvatusehitistele esitatavad nõuded, loomade transpordi nõuded;
3) loomade ja/või lindude söötmine; söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ning kasutamine;
4) loomakasvatusalase arvestuse pidamine ja loomade märgistamine;
5) loomakasvatuses vajalikud ehitised, seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
6) loomakasvatusliku tootmise planeerimise ja maakasutuse planeerimise, sh karjatamise, põhimõtted nii tava- kui mahetootmises;
7) loomakasvatussaaduste kvaliteedinõuded ning esmatöötlemise alused;
8) söödatootmise põhimõtted, sh mahetootmises;
9) söödaproovide võtmine ja keemilised analüüsimeetodid, söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine;
10) loomatervishoid ja loomakaitse;
11) veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm);
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskirjad;
14) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamises, ökotoote märgistamise nõuded; nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
15) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
16) turud, turundamine ja turustamine;
17) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Pagaritoodete väiketöötlemise konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Toiduainete (aia-, põllu- ja metsasaaduste ning jookide, kala-, liha-, pagari- või piimatoodete) väiketöötlemise konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes toidu tootmise põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab tehnoloogilised arvutused ja skeemid;
3) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, sh toiduainete tööstusliku tootmise planeerimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised toidu tootmisest põhimõtetest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) toiduainete töötlemise tehnoloogilised protsessid;
2) tehnoloogiliste seadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
3) toodete valmistamiseks kasutatava tooraine ja materjalide koostis ning omadused, sh mahetöötlemises lubatud toidu lisa- ja abiained ning muud tooted;
4) kvaliteedinõuded toorainele, tehnoloogilistele protsessidele ja valmistoodetele, sh mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuded;
5) toiduainete töötlemise tooraine, tehnoloogilise protsessi ja valmistoote mikrobioloogia;
6) tehnoloogilised mõõtmised ja laboratoorsed analüüsid; sensoorne analüüs;
7) tehnoloogilise protsessi juhtimine ja kontrollimine;
8) toidutoodete valmistamise käigus toimuvad biokeemilised ja füüsikalis-keemilised protsessid;
9) tehnoloogiliste arvutuste teostamise ja skeemide, jooniste ning aruannete koostamise põhimõtted;
10) toodete pakendamis-, säilitamis- ja transpordinõuded;
11) toiduainetööstuses kasutatavad pakkematerjalid ja pakendid;
12) tootearenduse põhimõtted;
13) enesekontrollisüsteemi loomine ja haldamine (HACCP);
14) hügieeninõuded ja toiduohutus käitlemisel, tootmishügieeni nõuded, pesemis- ja desinfitseerimisvahendite liigid ning pesemis- ja desinfitseerimismeetodid;
15) töökeskkonna ohutuse nõuded (tööohutus, töötervishoid, esmaabi, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
16) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest;
17) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, omahinna kalkulatsioon, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
18) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Piimatoodete väiketöötlemise konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Toiduainete (aia-, põllu- ja metsasaaduste ning jookide, kala-, liha-, pagari- või piimatoodete) väiketöötlemise konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes toidu tootmise põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab tehnoloogilised arvutused ja skeemid;
3) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, sh toiduainete tööstusliku tootmise planeerimisel.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised toidu tootmisest põhimõtetest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) toiduainete töötlemise tehnoloogilised protsessid;
2) tehnoloogiliste seadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
3) toodete valmistamiseks kasutatava tooraine ja materjalide koostis ning omadused, sh mahetöötlemises lubatud toidu lisa- ja abiained ning muud tooted;
4) kvaliteedinõuded toorainele, tehnoloogilistele protsessidele ja valmistoodetele, sh mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuded;
5) toiduainete töötlemise tooraine, tehnoloogilise protsessi ja valmistoote mikrobioloogia;
6) tehnoloogilised mõõtmised ja laboratoorsed analüüsid; sensoorne analüüs;
7) tehnoloogilise protsessi juhtimine ja kontrollimine;
8) toidutoodete valmistamise käigus toimuvad biokeemilised ja füüsikalis-keemilised protsessid;
9) tehnoloogiliste arvutuste teostamise ja skeemide, jooniste ning aruannete koostamise põhimõtted;
10) toodete pakendamis-, säilitamis- ja transpordinõuded;
11) toiduainetööstuses kasutatavad pakkematerjalid ja pakendid;
12) tootearenduse põhimõtted;
13) enesekontrollisüsteemi loomine ja haldamine (HACCP);
14) hügieeninõuded ja toiduohutus käitlemisel, tootmishügieeni nõuded, pesemis- ja desinfitseerimisvahendite liigid ning pesemis- ja desinfitseerimismeetodid;
15) töökeskkonna ohutuse nõuded (tööohutus, töötervishoid, esmaabi, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
16) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest;
17) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, omahinna kalkulatsioon, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
18) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Põllumajanduslike ehitiste konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.30 Põllumajanduslike (taimekasvatuslike, loomakasvatuslike ja aianduslike) ehitiste konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes põllumajandusliku ehituse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised põllumajanduslikest ehitistest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega;
1) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh põllumajandusehitistele (hooned ja rajatised) esitatavad nõuded ja ehituste kavandamine (sh katlamajad, ventilatsioonisüsteemid, bioenergia koostootmisjaamad – meskipada, seenekasvatusrajatised jm);
2) loomade ja/või lindude pidamise alused, sh nende mahepõllumajanduslikult pidamise nõuded, ning üldlevinud tehnoloogiad;
3) taimekasvatustoodangu esmatöötlemise ja säilitamise nõuded ning üldlevinud tehnoloogiad;
4) taime- ja loomakasvatuses kasutatavate seadmete tüübid ja tehnoloogiad;
5) taime- ja loomakasvatussaaduste töötlemise tehnoloogiast tulenevad nõuded ehitistele (sh meierei, jõusööda tootmine, väiketapamaja);
6) keskkonnakaitsenõuded taime- ja loomakasvatusehitistele, puhastusseadmetele jne;
7) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus);
8) ehitusmaterjalid ja -konstruktsioonide (teras-, puit-, raudbetoon jne);
9) ehituskonstruktsioonide planeerimine (staatika, tugevus- ja püsivusarvutused);
10) olulisemad nõuded ehitusgeodeesia ja -geoloogia valdkonnast;
11) ehitiste tehnilise seisukorra hindamine;
12) ehitusprotsessi etapid, skeem, kavandamise, juhtimise ja järelevalve põhimõtted;
13) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
14) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
15) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Seakasvatuse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditsiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes jätkusuutliku loomakasvatuse, sh mahepõllumajandusliku loomakasvatuse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised loomakasvatusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt looma- ja/või linnuliigile:
1) loomade ja lindude sigimise ja tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine);
2) loomade ja/või lindude pidamise nõuded, sh loomakasvatusehitistele esitatavad nõuded, loomade transpordi nõuded;
3) loomade ja/või lindude söötmine; söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ning kasutamine;
4) loomakasvatusalase arvestuse pidamine ja loomade märgistamine;
5) loomakasvatuses vajalikud ehitised, seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
6) loomakasvatusliku tootmise planeerimise ja maakasutuse planeerimise, sh karjatamise, põhimõtted nii tava- kui mahetootmises;
7) loomakasvatussaaduste kvaliteedinõuded ning esmatöötlemise alused;
8) söödatootmise põhimõtted, sh mahetootmises;
9) söödaproovide võtmine ja keemilised analüüsimeetodid, söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine;
10) loomatervishoid ja loomakaitse;
11) veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm);
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskirjad;
14) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamises, ökotoote märgistamise nõuded; nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
15) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
16) turud, turundamine ja turustamine;
17) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Taimekasvatuse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.32 Taimekasvatuse (teravilja-, kaunvilja-, kartuli-, sööda- või õlikultuuride kasvatus, rohumaaviljelus) konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes säästva taimekasvatuse, sh mahepõllumajandusliku taimekasvatuse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised taimekasvatusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega;
1) külvikorrad ja maakasutus;
2) loomade ja lindude söötmise alused;
3) mulla- ja söödaproovide võtmise metoodikad, analüüsitulemuste hindamine;
4) mullateadus ja agrokeemia alused, sh mullaviljakuse tagamise mahetootmises;
5) põllu- ja rohumaakultuurid, nende kasvatamine, kasvunõuded ja agrotehnika;
6) põllu- ja rohumaakultuuride seemnekasvatuse põhimõtted (sh tehnoloogiad ja nõuded), seemnete sorteerimise, pakendamise ja hoiustamise põhimõtted ning nõuded;
7) taimekaitse, sh nõuded; taimekahjustajad (umbrohud, haigused ja kahjurid), ennetus ja tõrje, taimekaitsevahendid, integreeritud taimekaitse põhimõtted;
8) taimekasvatussaaduste (sh loomasöötade) kvaliteedi hindamine;
9) taimekasvatustoodangu hoiustamise ja esmatöötlemine;
10) väetised ja taimekaitsevahendid, nende hoidmine ja kasutamine, sh keskkonnaohutuse nõuded;
11) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
12) taimekasvatuses vajalikud üldlevinud ehitised, masinad, seadmed ja tehnoloogiad, sh taimekaitseseadmed;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku taimekasvatuse eeskirjad;
14) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus);
15) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed: taimekasvatusliku tootmisega kaasnevad nõuded, sh mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku taimekasvatuse eeskirjad;
16) nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
17) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
18) turud, turundamine ja turustamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Taimekasvatuslike põllumajandustehnoloogiate konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Aianduslike, loomakasvatuslike või taimekasvatuslike põllumajandustehnoloogiate (autod, traktorid, põllutööriistad ja liikurmasinad, paiksed masinad ja seadmed, tõste- ja edastusmasinad) konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes põllumajanduslike tehnoloogiate põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised põllumajanduslikest tehnoloogiatest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt spetsialiseerumisele aianduse, loomakasvatuse või taimekasvatuse valdkonnas:
1) loomade ja/või lindude (sh mesilaste) pidamise alused;
2) toodangu esmatöötlemise ja säilitamise alused;
3) valdkondlikud tehnoloogiad ning masinate ja seadmete tüübid; üksiku seadme sisendid ja väljundid ning nende seostamine tehnoloogia kui tervikuga;
4) masinate ja seadmete kasutamise võtted; seadmete ettevalmistus tööks, nende toimimise kontrolli põhimõtted (sh reguleerimine); seadme tehniline kontroll, hooldus ja konserveerimine;
5) põllumajandusehituse alused (hooned ja rajatised, sh katlamajad, ventilatsioonisüsteemid, bioenergia koostootmisjaamad jm);
6) infotehnoloogia rakendused põllumajandustehnoloogiate valdkonnas;
7) maaparanduse põhimõtted ja maaparandussüsteemide tööpõhimõtted; toimivad tegutsemise viisid ja head praktikad, kriitilised tegurid ja riskid, mis mõjutavad lahenduse toimimist või ebaõnnestumist;
8) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed;
9) saaduste esmatöötlemiseks kasutatavate seadmete tüübid ja tehnoloogiad (sh puhastamine, kuivatamine, pakendamine);
10) toodangu töötlemiseks kasutatavate seadmete tüübid ja tehnoloogiad;
11) soojusenergiatehnika (sh ahjud, katlad, kuivatid) tehnoloogilised lahendused;
12) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus); ohutusnõuded seadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoiustamisel;
13) masinate ja seadmete käsitlemisest tulenev töötervishoid ja ergonoomika;
14) keskkonnakaitsenõuded aiandus-, taime- ja loomakasvatusseadmetele, puhastusseadmetele jne, looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad;
15) majandusarvestus, seadmete tasuvusarvestus ja võrdlus, amortisatsiooni arvestamise põhimõtted;
16) turu tundmine (tarnijad).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Veisekasvatuse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditsiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes jätkusuutliku loomakasvatuse, sh mahepõllumajandusliku loomakasvatuse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) koostab lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised loomakasvatusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega,
vastavalt looma- ja/või linnuliigile:
1) loomade ja lindude sigimise ja tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine);
2) loomade ja/või lindude pidamise nõuded, sh loomakasvatusehitistele esitatavad nõuded, loomade transpordi nõuded;
3) loomade ja/või lindude söötmine; söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ning kasutamine;
4) loomakasvatusalase arvestuse pidamine ja loomade märgistamine;
5) loomakasvatuses vajalikud ehitised, seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
6) loomakasvatusliku tootmise planeerimise ja maakasutuse planeerimise, sh karjatamise, põhimõtted nii tava- kui mahetootmises;
7) loomakasvatussaaduste kvaliteedinõuded ning esmatöötlemise alused;
8) söödatootmise põhimõtted, sh mahetootmises;
9) söödaproovide võtmine ja keemilised analüüsimeetodid, söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine;
10) loomatervishoid ja loomakaitse;
11) veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm);
12) looduskeskkonda säästvad võtted ja praktikad, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
13) mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja nõuded, mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskirjad;
14) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ja olukorrapõhised seosed, sh mahepõllumajandust reguleerivad õigusaktid, ettevõtte tunnustamine ja mahepõllumajanduse registrisse kandmine, teavitamine mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamises, ökotoote märgistamise nõuded; nõuetele vastavus põllumajandustootmises (kohustuslikud majandamisnõuded ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded);
15) majandusarvestus (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon), ettevõtlusvormid, toetusmeetmed;
16) turud, turundamine ja turustamine;
17) tootmisest ja tehnoloogiast tulenevad ohutusnõuded (sh tuleohutus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)
 
Vesiviljeluse konsulent, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.35 Vesiviljeluse konsulendi teadmised ja oskused 6

Tegevusnäitajad:
lähtudes vesiviljeluse põhimõtetest
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; analüüsib lahendusvariantide teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) annab nõu äriplaani koostamisel (lahendusvariantide kalkulatsioonid, sh eelarve, ressursivajadus, maksumuse analüüs, turu nõudlus);
3) nõustab ja juhendab klienti kliendi valitud tegevuse või lahenduse elluviimisel, arvestades erinevate lahendusvariantide võimaluste ja piirangutega.

Süsteemsed teoreetilised ja /või praktilisel kogemusel põhinevad teadmised vesiviljelusest seotuna teiste asjakohaste valdkondadega:
1) veeorganismide bioloogia, süstemaatika, anatoomia ja füsioloogia alused;
2) kalade ja vähkide kasvukeskkonna parameetrid ja selle hoidmise põhimõtted (sh kaladele olulised vee kvaliteedi näitajad ja veeproovide laboratoorse analüüsi tulemused kala- ja vähikasvatuse seisukohalt);
3) vesiviljeluse tehnoloogia võimalused ja toimimise põhimõtted (ekstensiivne vesiviljeluse tehnoloogia, nt vähk, karpkala või intensiivne kalakasvatuse tehnoloogia läbivooluga tiikides ja basseinides või suletud veekorduvkasutuse süsteemiga kasvandustes ning sumpades);
4) kalade söötmise alused;
5) erinevate kalaliikide paljundamismeetodeid;
6) eluskala ja -vähi käitlemise (sh kogumine, sorteerimine, transport) ning kala esmatöötlemise (sh uimastamine, surmamine, rookimine) viisid ja põhimõtted;
7) tehnoloogilised seadmed vesiviljeluses ning nende kasutamine ja hooldamine sh energiatarve, selle vähendamise võimalused (vabavoolne kasvandus, sumbad jne);
8) kalade ja vähkide geneetika, tõud ja tõuaretuse meetodid;
9) loomse materjali keemilise analüüsi meetodid;
10) kalade ja kalatoodete mikrobioloogia;
11) vesiviljelusettevõtetes sagedamini esinevad kala- ja vähihaigused, nende ennetamise ja ravivõimalused ning bioturvalisuse nõuded;
12) merevetikate kasvatamise põhimõtted (sh mahepõllumajanduslik tootmine);
13) kutseala ja spetsialiseerumisega seotud õigusaktidega sätestatud nõuded ning olukorrapõhised seosed, sh veeseadus, keskkonnatasude seadus, kalaturukorralduse seadus, loomatauditõrjeseadus, toetused, toidu valdkonda reguleeriv õigusraamistik jne;
14) mahepõllumajandusliku vesiviljeluse korraldamine, sh päritolu (sugukari), kasvatamine; tõuaretus; söötmine ja söödad; haiguste ennetamise ja veterinaarravi ning tootmishoonete ja -rajatiste hooldus;
15) tootmise planeerimise alused, sh äriplaani koostamine, majandusarvestus, (sh eelarvete koostamine, erinevate alternatiivsete lahenduste maksumuse analüüs, arvestuse pidamine toodetud ja/või esmatöödeldud toodete ning saaduste kohta, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon) ja toodete turustamine;
16) ettevõtte kvaliteedijuhtimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö, vestlus, eneseanalüüs ning õpi- ja töökogemuse mapp (portfoolio)

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.36 Väärtustest lähtumine ja põhimõtete järgimine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib konsulendi kutse-eetikat (lisa 1), üldisi väärtusi ja häid kombeid nii sõnas kui teos ning juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele;
2) tegutseb eelarvamusteta ja objektiivselt, kaaludes asjaolusid igakülgselt, rakendades seadust, parimat praktikat ja oma kompetentsust.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.37 Nõustamismetoodika 5

Tegevusnäitajad:
1) on kursis nõustamismeetoditega ja kasutab neid oma töös;
2) valib kliendi nõustamiseks sobiva nõustamismeetodi, arvestades kliendi probleemide iseärasusi ja võimalusi jõuda soovitud tulemuseni.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.38 Arvuti ja keelte kasutamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab arvutit igapäevatöös enesetäiendamiseks ja nõuandetöö koostamiseks, suutes leida vajalikku infot elektroonilistest andmebaasidest, kasutades enamlevinud otsingumootoreid; koostab ja kasutab veebipõhiseid küsitlusi; kasutab arvutit moodulites 3, 4, 5 p-d 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 12 (vt lisa 4 „Arvuti kasutamise oskuse tasemed“);
2) kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 5 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.39 Suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) loob head suhted klientide ja kolleegidega;
2) kuulab vestluspartnerit ja esitab asjakohaseid küsimusi;
3) analüüsib oma mõtteid ja jagab neid teistega;
4) suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
5) hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni;
6) valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
7) väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi;
8) reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
9) kirjutab selgelt, sisutihedalt ja korrektselt;
10) kirjutab loogiliselt ja hästi struktureeritult;
11) väldib ebavajalikku slängi ja keeruliste keelendite kasutamist;
12) esitab teavet mitmekülgselt, nt kasutab jooniseid, valemeid, mudeleid, graafikuid, loendeid, lugusid, näiteid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.40 Teabe esitamine 6

Tegevusnäitajad:
1) räägib selgelt, kliendile arusaadavalt/mõistetavalt, loogiliselt ning seoseid loovalt;
2) esitab teavet arusaadavalt ja enesekindlalt ning oskab välja tuua olulise;
3) avaldab selgelt oma arvamust;
4) sõnastab esitatava teabe vastavalt sihtrühma vajadustele ja mõistmisvõimele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.41 Koostöö 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb konstruktiivselt erinevates olukordades, arvestab maailmavaadete ja arvamuste erinevusi ning suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt;
2) kuulab koostööpartnereid ja peab nendega nõu;
3) toetab teisi koostööpartnereid, märkab ja tunnustab nende panust;
4) kehtestab ennast, toetudes faktidele ja tõendustele;
5) kohandub meeskonnaga, toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist, loob meeskonnavaimu;
6) aitab kaasa erinevate osapoolte konsensuse saavutamisele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.42 Otsustamine ja tegevuste algatamine 5

Tegevusnäitajad:
1) algatab ja käivitab tegevusi;
2) kogub mitmekesist informatsiooni otsuste tegemiseks;
3) on algatusvõimeline, tegutseb enesekindlalt ja iseseisvalt;
4) langetab asjakohaseid otsuseid, sh keerulisi ja riske sisaldavaid ning mittetäieliku info alusel tehtavaid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.43 Protsesside juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib ja seab prioriteete, lähtudes strateegiast (tervikust ja tulevikust);
2) kavandab tegevused ja korraldab ressursside leidmise;
3) jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda, sekkub ning kavandab muudatused õigeaegselt;
4) märkab probleemi ja korraldab selle lahendamise;
5) on orienteeritud tulemusele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.44 Inimeste juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) seab kliendi juhendamisele selged eesmärgid, planeerib ja kavandab juhendamisprotsessi;
2) valib juhendamisstiili, arvestades juhendatava vajadusi ja eeldusi;
3) kuulab juhendatavat ja esitab edasiviivaid küsimusi;
4) annab nõu, näitab ette ning julgustab, innustab ja toetab;
5) hindab ja annab tagasisidet;
6) jälgib juhendatavat, sekkub kriitilistes olukordades õigeaegselt;
7) kaasab, delegeerib töö õiglaselt ja otstarbekalt ning annab teistele õigusi ja volitusi;
8) võtab juhina vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.45 Analüüsimine ja tõlgendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) saab aru põhjuse ja tagajärje seosest;
2) jagab teabe osadeks, märkab seoseid ja suhteid;
3) selgitab osade seoseid terviku ja kontekstiga;
4) analüüsib numbrilist ja sõnalist teavet;
5) toetub faktidele, eristab arvamused ja oletused tõenduspõhisest teabest;
6) teeb olemasoleva teabe ja analüüsi põhjal ratsionaalsed järeldused;
7) töötab välja põhjendatud lahendusvariandid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.46 Teadmiste ja tehnoloogiate kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi;
2) kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide saavutamiseks;
3) omandab uued tehnoloogiad ja meetodid;
4) oskab valida ja kasutada sobivaid tehnoloogiaid ja meetodeid;
5) jagab oma teadmisi ja valdkonnaalast oskusteavet kolleegidega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.47 Õppimine ja enesearendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) on avatud enesearendamiseks, otsib ja kasutab õppimisvõimalusi;
2) seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt; saab uuest teabest ja ülesannetest aru, seostab need eelneva kogemusega ning omandab uued töövõtted ja meetodid;
3) kogub, süstematiseerib ja kasutab enesearendamiseks vajalikku teavet;
4) õpib kogemustest ja tehtud vigadest, hindab, analüüsib ja korrigeerib oma tegevusi, arvestades oma võimeid, võimalusi ja tagasisidet;
5) rakendab omandatud teadmisi ja oskusi asjakohaselt.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.48 Loovus ja uuenduslikkus 6

Tegevusnäitajad:
1) suhtub uuendustesse avatult ja osaleb arendustegevustes;
2) algatab, katsetab ja viib ellu erinevaid ja uudseid lahendusi;
3) töötab välja uusi kavandeid, tooteid ja teenuseid;
4) otsib organisatsiooni ja/või meeskonna arendamise ja täiustamise võimalusi.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.49 Kontseptuaalne ja strateegiline mõtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) näeb tervikut mitme huvigrupi vaatenurgast, saab aru kuidas osa muudab/mõjutab tervikut;
2) otsib organisatsiooni ja/või meeskonna arendamise/täiustamise võimalusi;
3) loob ja arendab süsteeme;
4) analüüsib eelnevaid tulemusi ja protsesse sihiga leida probleemid ja kavandada asjakohased ja sobivad lahendused;
5) loob ja arendab tegevuskavasid, kavandab ja rakendab jõukohased vahendid soovitud olukorra saavutamiseks;
6) otsib loogikale tuginevaid põhjendusi ning oskab hinnata nende paikapidavust.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.50 Avatus ja paindlikkus 5

Tegevusnäitajad:
1) kohaneb muutuvate oludega, sh tunnustab uusi ideid ja arengusuundi;
2) kohandab oma suhtlemisstiili eri olukordade ja inimestega;
3) näitab üles lugupidamist kultuuriliste ja religioossete erinevuste suhtes;
4) talub ebamääraseid olukordi ning oskab kasutada neist tulenevaid positiivseid võimalusi.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.51 Toimetulek pinge ja tagasilöökidega 5

Tegevusnäitajad:
1) töötab tulemuslikult ka pingelises keskkonnas;
2) kontrollib oma emotsioone ja väljendusviisi ka keerulistes olukordades;
3) hoolitseb oma tervise ja töövõimekuse hoidmise eest;
4) analüüsib ebaõnnestumisi ja oskab leida eksimustest õppetunnid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.52 Ettevõtlikkus 5

Tegevusnäitajad:
1) usub endasse ja oma võimetesse, julgeb võtta riske;
2) hoiab end kursis majanduses toimuvate muutustega ja konkurentide tegevusega;
3) kavandab ja prioritiseerib ressursid ja tegevused püstitatud eesmärkide elluviimiseks;
4) tegutseb vastutustundlikult, arvestab protsesside ja tegevuste majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset mõju ning tagajärgi.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-05062014-02/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Põllu- ja maamajanduslik nõustamine
Kutse grupp: Konsulent
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
213 Bioteaduste tippspetsialistid
2132 Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse nõuandjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Konsulendi kutse-eetika
Lisa 2 Spetsialiseerumistega seotud teadmised ja oskused
Lisa 3 Kutsealaga seotud mõisted
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Asso Einberg Eesti Põllumeeste Keskliit
Hanna Kreen Põllumajandusministeerium
Ülar Loolaid Eesti Konsulentide Ühing
Ülle Läll SA Erametsakeskus
Helle Persitski Maamajanduse Infokeskus
Leho Verk Eesti Talupidajate Keskliit
Andres Vinni Maaelu Edendamise Sihtasutus
Eksperdid:
Marju Aamisepp Maamajanduse infokeskus
Eve Ader Põllumajandusministeerium
Martin Goldberg konsulent
Kaidi Jakobson Põllumajandusministeerium
Kristo Kiiker konsulent, OÜ Consultare
Olav Kreen Rabaveere farm OÜ
Olev Krist Põllumajandusministeerium
Eve Külmallik Põllumajandusministeerium
Alar Lugu konsulent
Matis Luik Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut
Vello Luts OÜ Agorek
Erkki Miller Põllumajandusministeerium
Ulvi Moor Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Mati Mõtte Eesti Maaülikool, Majandus- ja Sotsiaalinstituut
Marika Oeselg Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool, konsulent
Priit Põldma Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, konsulent
Aili ja Tõnis Taal Taali Mesila OÜ
Elle Roosaluste Tartu Ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut
Airi Vetemaa Mahepõllumajanduse Sihtasutus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist