Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) Inimeste kompetentsuse hindamin...
e, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks;
5) Koolitusvajaduste välja selgitamine ning koolituse planeerimine;
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik, tase 3
EN: Vehicle maintenance technician, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.09.2014
Kehtib kuni: 05.02.2015
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik 134954 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.06.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on kolm kutsetaset:
sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik, tase 3
mootorsõidukitehnik, tase 4
mootorsõidukidiagnostik, tase 5

Mootorsõidukite hoolduse ja remonditööde eesmärk on tagada sõiduki ohutu kasutamine ning selle kere, sisustuse, mehhani...
smide, agregaatide ja sõlmede töökorras hoidmine.

Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik tegeleb mootorsõidukite, liikur- ja väikemasinate, haagiste
(edaspidi sõidukite) värvkatte, salongi sisustuse materjalide, kere osade ja mootoriruumi puhastamisega, hooldamisega ja rehvitöödega. Sõiduki puhastamine tähendab määrdumise eemaldamist sobiva tehnoloogiaga ning hooldamine puhastatud pindade töötlemist sobiva tehnoloogiaga.
Rehvitööde käigus vahetatakse rehve ja tehakse sellega kaasnevaid töid.
Töö eesmärk on osutada sõidukite pindade puhastamise ja hooldamise teenust professionaalsel tasemel.
Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik määrab sõiduki erinevatel pindadel määrdumise liiki, ulatust ja põhjusi ning pakub õigeid lahendusi puhastamiseks ja hooldamiseks. Oskab töötada professionaalsete puhastus- ja hooldusvahenditega käsitsi, kasutades asjakohaseid seadmeid ning kasutada rehvitöödel vajalikke materjale ja seadmeid.

Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik rakendab keskkonnasäästlikke töövõtteid ning järgib tööohutuse- ja töötervishoiu nõudeid.

Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik juhindub töö teostamisel talle antud töökorraldusest, tehnilistest juhenditest, ohutusnõuetest ja tööle seatud kvaliteedinäitajatest.

Kutsealal kasutatavad materjalid ja tehnoloogiad uuenevad kiiresti, samuti on pidevas muutumises sõidukite ehituses kasutatavad materjalid, seetõttu on vajalik pidev enesetäiendamine.

Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, võib vajada mõningal määral juhendamist uutes olukordades, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sõiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja hooldamine
A.2.2 Rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine
A.2.3 Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine
A.2.4 Sõiduki mootoriruumi puhastamine ja pindade hooldamine
A.2.5 Sõiduki põhjapesu
...
A.2.6 Rehvivahetustööd
A.2.7 Sõiduki rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra kontrollimine;
A.2.8 Rehviparandustööd

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehniku töö tähendab kliendi poolt antud tellimuse täitmist etteantud mahus määratud aja jooksul. Seetõttu on oluline tööetappide planeerimine ja töökoha kujundamine töö efektiivsuse ja ergonoomia põhimõtete kohaselt. Valmistöö tulemus mõjutab otseselt tellija ehk klie...ndi rahulolu ja tööandja ärihuvi.

Tööaeg on üldjuhul päevane, kuid töökorraldus võib ette näha ka töötamist töö ajakava alusel nädalavahetustel, riiklikel pühadel, õhtuti ja öösel. Tööülesanded on vahelduvad, sõltuvad mõningal määral aastaajast. Töö tegemise koht on enamasti siseruumis.

Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik töötab enamjaolt seistes ning liikudes, kuid ka sundasendites. Sundasend tähendab, et töötaja peab teatud tööprotsessi tegemisel viibima ühes asendis (seisvas) või tegema tööd füsioloogiliselt ebamugavas asendis ja lihaste pideva pinge all (näiteks töötatakse kummargil või kükakil asendis, põlvili asendis, istuvas asendis masinate juhtimisel või arvutiga töötamisel jne).

Töökeskkonnas esinevad ohutegurid on füüsikalised (tavaliselt müra, õhutemperatuur ja –niiskus, masinate ja seadmete liikuvad osad, raskuste käsitsi teisaldamine); keemilised (sõltuvalt töös kasutatavate kemikaalide omadustest); psühholoogilised (töökoormus, töötamine kindla ajaressurssiga, rutiinne töö).

Töökeskkonna ohutegurite mõju vältimiseks või minimeerimiseks peab töötaja kasutama vajalikke isikukaitsevahendeid ja rakendama meetmeid luu- ja lihaskonna ülepinge vältimiseks.
Töö ei sobi inimesele, kel on soodumus allergilistele reaktsioonidele ja vähene füüsiline vastupidavus.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik kasutab käsi-, elektrilisi-, hüdro- ja pneumotööriistu, mõõteriistu detailide ja avade, rõhkude, mahtude mõõtmiseks, jõumomendi mõõtevahendeid, töökoja-, remondi- ja hooldusseadmeid oma kompetentside rakendamiseks vajalikus ulatuses, sõiduki pesemiseks ja hoolda...miseks vajalikke seadmeid, kemikaale, pesemis- ja kuivatamistarbeid. Samuti on töövahendiks arvuti ja andmebaasid tööks vajalike algandmete, mõõteväärtuste, tööjuhendite, töökorralduste ja muude vajalike juhendmaterjalide või dokumentide kasutamiseks ja täitmiseks.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehniku edukaks tegevuseks vajalikud vaimsed eeldused on
loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime.
Kehalised eeldused on koormustaluvus, vastupidavus, füüsilise pingutuse võime, liigutuste
täpsus, kiirus, osavus, nägemine...
, kuulmine.
Eeldused iseloomujoontele: kohanemisvõime, stressitaluvus, keskkonnataluvus, koostöövõime, õppimisvõime, vastutusvõime, usaldatavus, emotsionaalne stabiilsus, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin, suhtlemisvalmidus, sõbralikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Enamasti on sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnikuna töötaval inimesel vastava eriala kutseharidus ja/või töökohal õppides omandatud kutseoskused. Tal peab olema vastava kategooria sõiduki juhiluba.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Autopesija, rehvitehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sõiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) Nõustab klienti sõiduki värvkatte hooldamise küsimustes;
2) Hindab sõiduki värvkatte seisukorda ja valib tööks sobiva tehnoloogia ( materjalid seadmed ja töövõtted).
3) Valmistab vajalike pesuainete töölahused vastavalt määrdumiste liikidele ja kemikaalide kasutusjuhenditele.
4) Leotab, peseb ja loputab sõiduki värvkatte.
5) Eemaldab pindadelt lahtise vee, kasutades peeglite, liistude ja õõnsuste kuivatamiseks suruõhku ja värvkatte kuivatamiseks kuivatuslappi.
6) Töötleb värvkatte puhastussaviga või –pastaga, eemaldab aine jäägid. Enne töö alustamist katab kinni liistud ja muud elemendid, milliseid võib kahjustada kokkupuude puhastusainega või puhastusseadme pöörleva osaga.
7) Töötleb pinna värvikaitsevahendiga.
8) Puhastab klaasid.
9) Kontrollib töö kvaliteeti ja kõrvaldab võimalikud puudused.

Hindamismeetod(id): kirjalik teoreetiliste teadmiste test, praktiline töö, vestlus teemal „tellimuse vastuvõtt kliendilt ja valmistöö üleandmine“.
B.2.2 Rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) Nõustab klienti sõiduki rattakoobaste ja velgede hooldamise küsimustes.
2) Selgitab välja velgede tüübi (kroomitud, lakitud, poleeritud, mitmeosaline, anodeeritud alumiiniumvelg jne) ja teiste puhastavate materjalide liigid.
3) Valib tööks sobiva tehnoloogia (materjalid, vahendid ja töövõtted).
4) Valmistab pesuainete töölahused lähtuvalt puhastatavatest pindadest, määrdumise liikidest ja kemikaalide kasutusjuhenditest.
5) Kontrollib enne töö alustamist, et rattad ja pidurid on jahtunud;
6) Peseb ja loputab rattakoobaste, rattad ja veljed
7) Eemaldab velgedelt lahtise vee.
8) Töötleb rattakoopad ja veljed kaitsevahendiga;
9) Kohaldab töövõtteid, millistega on tagatud pidurisüsteemi kahjustuste vältimine.
10) Peseb ja loputab ustevahed, tihendid, lävekarbid.
11) Töötleb lävekarpide pinnad ja uste tihendid kaitsevahendiga.
12) Teostab valmistööle kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud puudused.

Hindamismeetod(id): kirjalik teoreetiliste teadmiste test, praktiline töö, vestlus teemal „tellimuse vastuvõtt kliendilt ja valmistöö üleandmine“.
B.2.3 Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) Nõustab klienti sõiduki sisustuse ja pindade hooldamise küsimustes.
2) Hindab salongi ja pagasiruumi määrdumust, selgitab välja puhastatavate materjalide liigid. Fikseerib kirjalikult sisustusel ja pinnakatetel olevad vigastused.
3) Valib tööks sobiva tehnoloogia.
4) Eemaldab salongist/pagasiruumist kliendile kuuluvad esemed, paigutades need selleks ettenähtud hoiukasti ja –kohta, järgides sealjuures kliendi poolt antud juhiseid ja korraldusi salongis olevate esemete käitlemiseks.
5) Katab kinni salongis olevate monitoride ja ekraanide pinnad kahjustuste vältimiseks.
6) Eemaldab põhjamatid, puhastab ja paigutab need töö teostamise ajaks kuivatuskohta kuivama.
7) Eemaldab tolmuimejaga lahtise liiva, prahi ja tolmu.
8) Puhastab raskesti ligipääsetavad kohad esmalt suruõhuga, seejärel tolmuimejaga.
9) Puhastab armatuurlaua, peeglid, keskkonsooli ja uksepaneelid.
10) Puhastab pehmed polstrid ja laepolstri keemilise pesu seadmega või käsitsi.
11) Töötleb puhtad pinnad sobiva hooldus- või kaitsevahendiga.
12) Puhastab suured monitorid ja ekraanid.
13) Töötleb salongi lõhnaeemaldusvahendiga.
14) Teostab valmistööle kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud puudused.

Hindamismeetod(id): kirjalik teoreetiliste teadmiste test, praktiline töö, vestlus teemal „tellimuse vastuvõtt kliendilt ja valmistöö üleandmine“.
B.2.4 Sõiduki mootoriruumi puhastamine ja pindade hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) Nõustab klienti sõiduki mootoriruumi hooldamiseküsimustes.
2) Eemaldab mootoriruumi kaitsekatted.
3) Hindab mootoriruumi seisukorda ja määrdumise astet.
4) Valib tööks sobiva tehnoloogia ( materjalid, vahendid ja töövõtted).
5) Soojendab külma mootori puhastustööks sobiva tasemeni ning seiskab mootori enne töö alustamist.
6) Eristab kõik välisteguritele tundlikud osad ja katab need kinni.
7) Kannab puhastatavatele pindadele puhastusaine, vajadusel hõõrub pinnad pintsliga üle.
8) Loputab mustuse ja puhastusaine jäägid veega.
9) Kuivatab suruõhuga.
10) Läigestab pinnad.
11) Puhastab, loputab ja kuivatab mootoriruumist eemaldatud kaitsekatted.
12) Kontrollib töö kvaliteeti ja kõrvaldab võimalikud puudused.
13) Eemaldab kaitsekatted.
14) Paigaldab tagasi mootoriruumi katted.

Hindamismeetod(id): kirjalik teoreetiliste teadmiste test, praktiline töö, vestlus teemal „tellimuse vastuvõtt kliendilt ja valmistöö üleandmine“.
B.2.5 Sõiduki põhjapesu 3

Tegevusnäitajad:
1) Nõustab klienti sõiduki põhjapesu ja korrosioonitõrje küsimustes.
2) Hindab sõiduki põhja seisukorda, määrdumise astet ja korrosiooni levikut. Valib tööks sobiva tehnoloogia.
3) Teostab sõiduki põhja all olevate detailide ja sõlmede visuaalse kontrolli, veendumaks, et puuduvad nähtavad lekked, defektid, lahtised sõlmed või detailid. Fikseerib kirjalikult kontrolli tulemused.
4) Kontrollib, et väljalaskesüsteemi osad ja rattad on jahtunud.
5) Peseb ja loputab sõiduki põhja ning kuivatab sururõhuga.
6) Töötleb vajalikud pinnad kaitsevahendiga.
7) Teostab valmistööle kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud puudused.

Hindamismeetod(id): kirjalik teoreetiliste teadmiste test, praktiline töö, vestlus teemal „tellimuse vastuvõtt kliendilt ja valmistöö üleandmine“.
B.2.6 Rehvivahetustööd 3

Tegevusnäitajad:
1) Nõustab klienti rehvide ja velgede valikul ja muudes asjakohastes küsimustes.
2) Hindab rataste ja rehvide seisukorda.
3) Kontrollib sõidukile tootja poolt kehtestatud nõudeid rehvide ja velgede osas ning rehvirõhkude väärtusi.
4) Demonteerib rattad, eemaldab rehvid velgedelt nõuete kohaselt, järgides rehvimontaažiseadmete kasutusnõudeid;
5) Kontrollib demonteeritud/monteeritavate rehvide ja velgede seisukorra ja mõõdab võimalikud defektid, liigse kulumise ja kahjustused ning fikseerib need kirjalikult.
6) Monteerib rehvid velgedele nõuetekohaselt, korrigeerib rehvide rõhud, tasakaalustab rattad tasakaalustuspingil, järgides tasakaalustusseadme kasutusjuhiseid. Kontrollib ja vajadusel vahetab ventiili või selle tihendi, ventiili korgi.
7) Monteerib rattad sõidukile, järgides tootja poolt etteantud norme.
8) Teostab valmistööle kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud puudused.

Hindamismeetod(id): kirjalik teoreetiliste teadmiste test, praktiline töö, vestlus teemal „tellimuse vastuvõtt kliendilt ja valmistöö üleandmine“.
B.2.7 Rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra kontrollimine 3

Tegevusnäitajad:
1) Mõõdab enne rataste tagasimonteerimist piduriklotside, piduriketaste paksust ja võrdleb saadud tulemust tootja poolt antud normidega.
2) Hindab rattakoopas asuvate detailide üldist seisukorda nt võimalike korrosioonikahjustuste, liigse kulumise, vigastuste, defektide olemasolu ja ulatust.
3) Hindab visuaalse vaatluse teel piduriosade seisukorda nt voolikute, trosside, ühenduste, kinnituste seisukord, lekked, praod jms. Fikseerib kontrolli tulemused kirjalikult.

Hindamismeetod(id): kirjalik teoreetiliste teadmiste test, praktiline töö, vestlus teemal „tellimuse vastuvõtt kliendilt ja valmistöö üleandmine“.
B.2.8 Rehviparandustööd 3

Tegevusnäitajad:
1) Hindab rehvi defekti asukoha, põhjuse ja ulatuse ning valib rehvi remondiks sobiva tehnoloogia (materjalid, seadmed ja töövõtted).
2) Parandab rehvi, järgides rehvitootja juhiseid ja nõudeid ja kontrollib töö kvaliteeti.
3) Nõustab klienti parandatud rehvi edasise kasutamise osas.

Hindamismeetod(id): kirjalik teoreetiliste teadmiste test, praktiline töö, vestlus teemal „tellimuse vastuvõtt kliendilt ja valmistöö üleandmine“.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) Kasutab tööd tehes sobivat tehnoloogiat.
2) Järgib sõidukitele kehtivaid tehnoseisundi nõudeid.
3) Valmistab vastavalt töökorraldusele ette ja komplekteerib töökoha, töö lõpetamisel korrastab töökoha ja –vahendid, paigutab materjalid ja seadmed ettenähtud kohtadele.
4) Teostab valmistööle kvaliteedikontrolli, lähtudes kliendi tellimusest ja antud tööle kehtestatud kvaliteedinõuetest, vajadusel kõrvaldab puudused.
5) Kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid.
6) Suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt.
7) Leiab ja kasutab asjakohaseid tööjuhendeid, skeeme ja jooniseid.
8) Kasutab oma töös arvutit ECDL (AO) moodulite 1, 2 ja 3 tasemetel.
9) Kasutab oma töös eesti keelt järgmiselt: mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (vt. lisa 3).
10) Kasutab oma töös vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt: mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2.

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina veermiku ehitus;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) pneumaatika ja hüdraulika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) rehvide hoiustamise nõuded;
7) klienditeeninduse alused;
8) töö- ja keskkonnaohutuse nõuded;
9) töötervishoiunõuded;
10) kemikaalide käitlusnõuded;
11) tuleohutusnõuded;
12) jäätmekäitlusnõuded;
13) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-10092014-01/2k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.09.2014
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lauri Ert Toyota Baltic AS, MTÜ Autokutseõppe Liit
Rein Solnask Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Vladimir Krasnoštšjokov Toyota Baltic AS
Valter Kokkota MTÜ Autokutseõppe Liit
Peeter Johannson Tallinna Autobussikoondise AS
Tarmo Talismaa Volvo Estonia OÜ
Piret Jamnes SA Innove
Ülo Ramp MTÜ Autokutseõppe Liit
Janek Pukka Rakvere Ametikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist