Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kompetentsusnõuded ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

See esmase kutse kutsestandard on aluseks kutsehariduse õppekavale.
Nimetus: ET: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
EN: Junior IT systems specialist, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.12.2014
Kehtib kuni: 16.10.2019
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus IT-süsteemide nooremspetsialist 157284 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 29.08.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus IT-süsteemide nooremspetsialist 157285 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 29.08.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Narva Kutseõppekeskus (suletud) IT-süsteemide nooremspetsialist 153006 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.06.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Narva Kutseõppekeskus (suletud) IT-süsteemide nooremspetsialist 153007 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 21.06.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
5 Väike-Maarja Õppekeskus (suletud) IT-süsteemide nooremspetsialist 134840 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 25.05.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
6 Informaatika ja Arvutustehnika Kool (suletud) IT-süsteemide nooremspetsialist äriteenuste alal 134037 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.01.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
7 Tallinna Polütehnikum IT-süsteemide spetsialist 131099 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 29.11.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž IT-süsteemide spetsialist 129739 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.09.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
9 Tartu Rakenduslik Kolledž IT-süsteemide spetsialist 130097 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.09.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
10 Tallinna Transpordikool (suletud) Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist 134803 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
11 Tallinna Transpordikool (suletud) Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist 140958 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 14.08.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
12 Tallinna Transpordikool (suletud) Tarkvara ja andmebaaside haldus 85140 411 kutsekeskharidusõpe (vv alates 01.01.2006) 3/0 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
13 Tallinna Transpordikool (suletud) Tarkvara ja andmebaaside haldus 85138 412 kutseõpe keskhariduse baasil (vv alates 01.01.2006) 2/0 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
IT-süsteemide nooremspetsialist: töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid. Võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite pii...res. Tema ülesandeks on standardsete IT- probleemide lahendamine, edastades nendehulgast keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine .
IT-süsteemide nooremspetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid seisukohti. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel, vt Lisa 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
1. Toote või projekti kavandamine
2. Rakenduse projekteerimine
3. Kavandamine ja väljatöötamine
4. Süsteemide integreerimine
5. Testimine
6. Lahenduse juurutamine
7. Dokumentatsiooni koostamine
8. Kasutajatugi
9. Muutmise tugi
10. Teenuse osutamine
11. Probleemihaldus
12. Hariduse ja kool...
ituse pakkumine
13. Hanked
14. Müügipakkumuse koostamine
15. Lepingute haldamine
16. Personaliarendus
17. Projektiportfelli haldamine
18. Riskijuhtimine
19. Suhtekorraldus
20. IKT kvaliteedijuhtimine
21. Infoturbe haldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
IT-süsteemide nooremspetsialisti töös on oluline täita mitmeid tööülesandeid samaaegselt. Valdkond on kiiresti arenev, mistõttu on vajalik pidev enesetäiendamine. Töö nõuab vaimset pingutust.
A.4 Töövahendid
Töötab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
IT-süsteemide nooremspetsialisti töös on vajalik säilitada emotsionaalne tasakaal kiiret reageerimist eeldavates olukordades ja klientidega suheldes. Süsteemi erisuste ja riskide märkamine ning infosüsteemi kui terviku toimimisega arvestamine eeldab head analüüsi- ja keskendumisvõimet. Kliendi vaja...duste mõistmiseks ja lahenduste selgitamiseks on vajalik hea suhtlemisoskus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
IT-süsteemide nooremspetsialisti tavapärane kutsealane ettevalmistus on kutsekeskharidus või keskharidus koos erialase töökogemusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
IT-süsteemide nooremspetsialist, Kasutajatoe spetsialist, IT-administraator, Testija, Arvutitehnik, IT-tehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Tegutseb süstemaatiliselt, et dokumenteerida toote või projekti standardseid ja lihtsaid elemente. Projektirühma liige.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) projektijuhtimise metoodikaid
b) tüüpilisi tulemuslikkuse põhinäitajaid
c) põhilisi otsustamismeetodeid

Oskab:
a) kindlaks määrata toote või projekti põhilisi eesmärke
b) koostada teabevahetusplaani;
kindlaks teha võtmekasutajaid ja koostada sellega seotud dokumentatsiooni
c) tagada ja hallata otsustajate jaoks piisavat informatsiooni

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Analüüsib ja määratleb praegust ja eesmärgiks seatud olukorda. Hindab kriitiliselt kuluefektiivsust, riskipunkte, võimalusi, tugevaid ja nõrku külgi. Koostab struktuuriplaane, määrab kindlaks ajakavad ja vahe-eesmärgid. Haldab muudatuste taotlusi. Määratleb tarnekoguse ja koostab ülevaate lisadokumentatsiooni nõuete kohta. Määratleb toodete nõuetekohase käsitsemise.
B.2.2 Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.) 4

Tegevusnäitajad:
Teeb kaastööd projekteerimisel ning talitluslike tingimuste ja liideste väljatöötamisel.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
Teeb kaastööd projekteerimisel ning talitluslike tingimuste ja liideste väljatöötamisel.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Määratleb kõige sobivamad IKT-lahendused vastavalt IKT-poliitikale ja kasutaja/kliendi vajadustele. Hindab täpselt rakenduse väljatöötamise, paigaldamise ja hoolduse kulusid. Valib sobivad tehnilised võimalused lahenduse projekteerimiseks, optimeerides kulude ja kvaliteedi suhte. Määratleb üldise standardraamistiku, et kehtestada tüüpiliste kasutajate kohased mudelid.
B.2.3 Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.) 4

Tegevusnäitajad:
Arendab süsteemselt lihtsamaid komponente.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) asjakohaseid tarkvaraprogramme/-mooduleid, andmebaasihaldurit (DBMS) ja programmeerimiskeeli
b) riistvara komponente, tööriistu ja riistvara arhitektuure
c) programmeerimiskeeli
d) tarkvara ja/või riistvara energiatarbe mudeleid

Oskab:
a) selgitada ja kirjeldada kliendile projekteerimist/ väljatöötamist
b) katsetada ja hinnata katse tulemusi võrreldes toote tehniliste tingimustega
c) rakendada asjakohaseid tarkvara ja/või riistvara arhitektuure
d) kasutada tark- ja/või riistvara testimiseks vajalikke programme

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Projekteerib ja konstrueerib tarkvara ja/või riistavara komponente nõutavate tehniliste tingimuste, sh energiakasutuse tõhususe nõuete kohaselt. Järgib süsteemset metoodikat nõutavate komponentide ja liideste analüüsimisel ja väljatöötamisel. Katsetab üksusi ja süsteemi, et tagada vastavus nõuetele.
Dokumenteerib väljatöötatud tark- ja/või riistvaralised komponendid. Haldab ja uuendab dokumentatsiooni.
B.2.4 Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.) 4

Tegevusnäitajad:
Tegutseb süstemaatiliselt, et kindlaks määrata tarkvara ja riistvara tehniliste tingimuste ühilduvus. Dokumenteerib paigaldamise ajal kõik tegevused ning registreerib kõrvalekalded ja parandusmeetmed.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) vanu, kasutusesolevaid ja uusi riistvara komponente/tarkvaraprogramme/mooduleid
b) süsteemi integreerimise toimet olemasolevale süsteemile/organisatsioonile
c) moodulite, süsteemide ja komponentide vahelisi liidestamise meetodeid
d) andmete varundamise põhialuseid

Oskab:
a) mõõta süsteemi jõudlust enne integreerimist, selle ajal ja selle järgselt
b) dokumenteerida ja registreerida tegevusi, probleeme ja nendega seotud parandustoiminguid
c) kontrollida, et integreeritud süsteemide tööomadused ja tõhusus vastaksid tehnilistele tingimustele
d) kaitsta/varundada andmeid, et tagada terviklikkus süsteemi integreerimise ajal

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Paigaldab täiendava riistvara, tarkvara või alamsüsteemi komponendid olemasolevasse või loodavasse süsteemi. Järgib kehtestatud protsesse ja protseduure (nt konfiguratsioonihaldus), võttes arvesse olemasolevate ja uute moodulite tehnilisi parameetreid, jõudlust ja ühilduvust, et tagada terviklikkus ja koostalitlus. Kontrollib süsteemi jõudlust, tagab selle ametliku kinnitamise ja eduka integreerimise dokumenteerimise.
B.2.5 Testimine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab testiplaani süsteemi toimimise, võimekuse, tõrketaluvuse ja rünnatavuse hindamiseks, lähtudes kehtestatud nõuetest ja parimatest praktikatest; võimalusel tagab testimise korratavuse koostatud testiplaani alusel;
2. koostab testi vastavalt testiplaanile, kasutades võimalusel automatiseerimist (sh skriptid, monitooringuelemendid, ajastatud tegevused);
3. kasutab loodud testi või testimisvahendeid ja dokumenteerib tulemused;
4. esitleb testi tulemusi ja annab testi tulemustele tuginedes sisendi parendusteks.
B.2.6 Lahenduse juurutamine (e-CF kompetents B.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Tegutseb süstemaatiliselt, et kokku seada või lahti võtta süsteemi komponente. Teeb kindlaks mittetoimivad komponendid ja selgitab välja tõrke algpõhjuse kogu lahenduse ulatuses. Abistab väiksema kogemusega kolleege.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) jõudluse analüüsimeetodeid
b) probleemihaldusega seotud mõisted (talitlus, jõudlus, ühilduvus)
c) tarkvara paketeerimise ja jaotamise meetodeid ning protseduure
d) juurutamise mõju olemasolevale arhitektuurile
e) juurutamise ajal kasutatavaid tehnoloogiaid ja standardeid
f) arvutite riistvarakomponentide põhiparameetreid ja arvutite ehitust
g) operatsioonisüsteemide ehitust ja levinumaid operatsioonisüsteeme
h) arvutivõrkude ehitust ja seal kasutatavat riistvara ja tarkvara
i) mobiilseadmetes kasutatavaid tehnoloogiad
j) jõudlushaldusega seotud mõisteid

Oskab:
a) organiseerida juurutamise töövoogu ja toote levitamisega seotud tegevusi
b) organiseerida ja kavandada beetakatsetamist, katsetades lahendust lõppkasutaja töökeskkonnas
c) osaleda koosvõime tagamises
d) organiseerida ja juhtida esialgse tugiteenuse pakkumist (sh kasutaja koolitamist süsteemi käivitamise ajal)

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Järgides eelnevalt määratletud üldisi tegevusstandardeid, sekkub planeeritult lahenduse juurutamise protsessi, sh installimisse, ajakohastamisse või kasutusest kõrvaldamisse. Konfigureerib riistvara või tarkvara, et tagada süsteemi komponentide koostalitlusvõime, ja parandab ilmnenud vigu või ühildumatusi. Kasutab vajaduse korral täiendavaid erialaseid ressursse, näiteks kolmanda osapoole võrguteenuse pakkujaid. Annab kasutajale ametlikult üle täielikult töökorras lahenduse ja koostab dokumentatsiooni, registreerides selles kogu asjakohase informatsiooni, sealhulgas seadmestiku aadressid, konfiguratsiooni ja jõudluse andmed.
B.2.7 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 4

Tegevusnäitajad:
Määrab kindlaks dokumenteerimisnõuded, võttes arvesse eesmärki ja keskkonda, mille suhtes seda kohaldatakse.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) põhilisi dokumentide koostamise, redigeerimise ja jaotamise tööriistu
b) multimeediaesitluse loomise tööriistu
c) erinevaid tehnilisi dokumente, mis on vajalikud toodete, rakenduste ja teenuste projekteerimiseks, väljatöötamiseks ja juurutamiseks

Oskab:
a) järgida ja juurutada dokumentatsiooni ühtsete standardite tõhusat kasutamist
b) koostada ühiselt kasutatavate dokumentide malle
c) osaleda sisehalduse töövoo organiseerimises ja kontrollimises
d) tagada dokumentatsiooni vastavust lahendusele kogu elutsükli jooksul

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab tooteid, teenuseid, komponente või rakendusi kirjeldavaid dokumente, järgides asjakohaseid dokumentatsiooni nõudeid. Valib materjalide esitlemiseks sobiva stiili ja meediumi. Loob malle dokumendihalduse süsteemide jaoks. Tagab funktsioonide ja omaduste nõuetekohase dokumenteerimise. Tagab olemasolevate dokumentide kehtivuse ja ajakohastatuse.
B.2.8 Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.) 4

Tegevusnäitajad:
Tõlgendab süstemaatiliselt kasutaja probleeme, kindlaks määrades lahendusi ja võimalikke kõrvaltoimeid. Kasutab kogemust kasutaja probleemide kindlaksmääramiseks ja analüüsib andmebaasi võimalikke lahendusi otsides. Eritleb keerukad või lahendamata vahejuhtumid vanemspetsialistidele. Registreerib kasutaja tugiprotseduurid ja jälgib neid algusest kuni lõpplahenduseni.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) asjakohaseid IKT- kasutajarakendusi
b) andmebaasistruktuure ja sisu
c) intsidentide halduse protsessi
d) tarkvara jaotamise meetodeid ja rakenduse veaparandusprotseduure ning faili edastamise meetodeid, mida rakendatakse tarkvara veaparanduste korral
e) võimalike lahenduste teabeallikaid
f) kasutajatoes kasutatavat tarkvara ja selle võimalusi

Oskab:
a) tõhusalt küsitleda kasutajaid, et selgitada välja sümptomeid
b) analüüsida sümptomeid, et kindlaks määrata kasutaja vea või tehnilise tõrke valdkond
c) juurutada tugivahendeid, et süstemaatiliselt jälgida vea või tehnilise tõrke allikat
d) suhelda arusaadavalt lõppkasutajatega ja anda juhiseid, kuidas probleemide korral toimida

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Vastab kasutaja päringutele ja küsimustele, registreerib asjakohase teabe. Käsitleb vahejuhtumeid eritletuna või üldistatuna ja optimeerib süsteemi jõudlust. Jälgib lahenduse lõpptulemust ja sellest tulenevat kliendi rahulolu.
B.2.9 Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.) 4

Tegevusnäitajad:
Muutmise ajal tegutseb vastavalt igapäevastele töövajadustele ja reageerib neile, vältides teenuse katkestusi ja säilitades sidususe teenusetasemelepinguga. Teeb ettepanekuid süsteemide parendamiseks ja konfiguratsiooni muutmiseks.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) infosüsteemi talitluslikke tingimusi
b) olemasoleva IKT-rakenduse tehnilist arhitektuuri
c) äriprotsesside sõltuvust IKT-rakendustest
d) muudatuste halduse tööriistu ja meetodeid

Oskab:
a) kasutada ühiselt funktsionaalseid ja tehnilisi lahendusi IKT-meeskondadega, kes vastutavad IKT-lahenduste korrashoiu ja arendamise eest
b) hallata teabevahetust IKT-meeskondadega, kes vastutavad infosüsteemide lahenduste korrashoiu ja arendamise eest

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab ja annab suuniseid konkreetse IT-lahenduse arendamiseks. Kontrollib tõhusalt ja koostab ajakavad tarkvara või riistvara modifitseerimiseks, et vältida mitmekordseid uuendusi, mis põhjustavad ettenägematuid tagajärgi. Minimeerib muutustest tulenevaid teenuse katkestusi ja järgib määratletud teenusetasemelepingut.
B.2.10 Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.) 4

Tegevusnäitajad:
Jälgib süstemaatiliselt jõudluse ja töökindluse andmeid. Üldistab võimalikke teenusetaseme vigu ja teeb ettepanekuid teenuse töökindluse parandamiseks. Jälgib andmeid, võrreldes neid teenusetasemelepinguga.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) IT-teenuse osutamise nõudeid
b) parimaid tavasid ja standardeid IT-teenuse osutamisel
c) kuidas teha teenuse osutamise seiret
d) kuidas registreerida tegevusi teenuse osutamisel ja kuidas kindlaks teha tõrkeid
e) tõrgete avastamise metoodikaid
f) peamisi koht- ja laivõrkudes kasutatavaid tehnoloogiaid
g) käideldavushaldusega seotud mõisteid
h) multimeediumite mõju arvutivõrkudele ning nende ressursivajadusi
i) teeninduslepingu põhielemente ja eri lepingutüüpide erinevusi

Oskab:
a) kasutada IT-teenuse osutamise protsesse või vahendeid
b) täita ja täiendada IT-teenuse osutamisel kasutatavat dokumentatsiooni
c) analüüsida teenuse osutamise protsessi ja anda tulemustest aru kõrgemal ametiastmel olevatele kolleegidele
d) kasutada tehnilisi vahendeid tõrgete avastamiseks

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab ennetusmeetmeid, et tagada stabiilne ja turvaline rakendus ning IKT-infrastruktuur. Hoiab ajakohasena töödokumentatsiooni ja
registreerib kõik töösündmused. Hooldab seire- ja haldustööriistu (st skriptid, protseduurid jne).
B.2.11 Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Teeb kindlaks ja liigitab vahejuhtumite tüübid ning teenuse katkestused. Registreerib vahejuhtumid, kataloogides need sümptomite ja lahenduste kaupa.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) organisatsiooni üldist IKT- infrastruktuuri ja võtmekomponente
b) organisatsiooni aruandlusprotseduure
c) diagnostikatööriistade rakendamist ja kättesaadavust

Oskab:
a) teha seiret probleemide lahendamise edenemise kohta kogu elutsükli jooksul ja edastada tõhusalt teavet
b) kindlaks määrata potentsiaalseid olulisi komponentide tõrkeid ja tegutseda tõrke mõjude leevendamise nimel
c) teavitada kõiki tasandeid, tagamaks sobivate ressursside kasutamist ettevõttes või väljaspool, et minimeerida seisakud

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Tuvastab ja lahendab korduvate ja keerukamate intsidentide algpõhjused. Kasutab
IKT-probleemide algpõhjuse käsitlemisel ennetavat lähenemisviisi. Täiendab teadmiste andmebaasi (knowledge base), mis põhineb levinud vigade kordumisel.
B.2.12 Hariduse ja koolituse pakkumine (e-CF kompetents D.3.) 4

Tegevusnäitajad:
Korraldab koolitusvajaduste kindlakstegemist ja nõustab lõppkasutajat riist- ja/või tarkvara küsimuses.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) asjakohaseid õppemeetodeid
b) koolitusvajaduse analüüsimeetodeid

Oskab:
a) määratleda koolituse eesmärke ja kujundada õppimist soodustav õpikeskkond
b) analüüsida tagasiside andmeid ja kasutada neid koolituse ja väljaõppe pidevaks täiustamiseks
c) kavandada kursusi ja koolitusprogramme vastavalt kliendi IKT-koolitusvajadustele

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Määratleb IKT-koolituspoliitika ja rakendab seda vastavalt kutseoskuste vajadustele organisatsioonis. Koostab, organiseerib ja planeerib koolitusprogramme, hindab koolituste kvaliteeti tagasisideprotsessi kaudu ja täiustab seda pidevalt. Kohandab koolitusplaane muudatustest tulenevate vajaduse alusel.
B.2.13 Hanked (e-CF kompetents D.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja teostab lihtsamaid oste vastavalt juhistele.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) tüüpilise hankelepingu tingimusi
b) oma organisatsiooni hankepoliitikat
c) asjakohaste toodete ja teenuste turgu
d) teenuste sisseostmisega seotud probleeme

Oskab:
a) pidada läbirääkimisi tähtaegade, tingimuste ja hindade üle
b) analüüsida saadud ettepanekuid/pakkumusi
c) analüüsida ettepaneku/pakkumuse energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuetele vastavusega seotud aspekte

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab järjepidevat hankeprotseduuri, mis sisaldab järgmisi alamprotsesse: tehnilised nõuded, tarnija identifitseerimine, pakkumuse analüüs, toodete energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuetele vastavuse ning tarnijate ja nende protsesside hindamine, lepinguläbirääkimised, tarnija valimine ja lepingu sõlmimine. Tagab, et kogu hankeprotsess vastab eesmärgile ja lisab organisatsioonile väärtust.
B.2.14 Müügipakkumuse koostamine (e-CF kompetents D.5.) 4

Tegevusnäitajad:
Hõlbustab kliendi nõudmiste ja olemasolevate valmislahenduste võrdlemist. Osaleb müügipakkumiste koostamisel.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) kliendi vajadusi
b) ettevõttesiseseid müügi- ja turustamismeetodeid
c) õigusaktide nõudeid
d) ettevõtte äritavasid
e) toote või teenuse ainulaadseid müügiargumente

Oskab:
a) koostada pakkumuse dokumentatsiooni raamistikku
b) tõlgendada pakkumiskutse dokumentatsiooni tingimusi
c) selgitada pakkumuse energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuete täitmisega seotud aspekte

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab tehnilisi müügipakkumusi, mis vastavad kliendi lahenduse nõuetele ja esitab müügipersonalile konkurentsivõimelise hinnapakkumuse.
Rõhutab pakkumuses energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuete täitmisega seotud aspekte. Teeb koostööd kolleegidega, et tagada teenuse või toote lahenduse vastavus organisatsiooni tarnevõimsusele.
B.2.15 Lepingute haldamine (e-CF kompetents D.8.) 4

Tegevusnäitajad:
Jälgib lepingute täitmist vastavalt juhistele.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) kohaldatavaid teenusetasemelepinguid
b) IKT-lepingute suhtes kohaldatavaid õigusakte
c) IKT-lepingute haldamise metoodikaid

Oskab:
a) edendada positiivseid suhteid tarnijate ja klientidega

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Peab lepinguläbirääkimisi vastavalt organisatsiooni protsessidele. Tagab kaupade ja teenuste õigeaegse tarnimise, vastavuse kvaliteedinõuetele ja kokkulepitud teenusetasemetele. Tegeleb mittevastavustega, üldistab olulisi probleeme, algatab taastamisplaane ja vajaduse korral korrigeerib lepinguid. Säilitab eelarve terviklikkuse. Hindab tarnija vastavust õigusaktide, töökaitse- ja turvanõuetele. Vahetab tarnijaga aktiivselt teavet.
B.2.16 Personaliarendus (e-CF kompetents D.9.) 4

Tegevusnäitajad:
Juhendab üksikisikuid ja väiksemaid rühmi.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) kompetentsi täiendamise meetodeid
b) õppimise ja arenemise tugimeetodeid (nt juhendamine, õpetamine)

Oskab:
a) kindlaks teha lünki kompetentsis ja oskustes
b) kindlaks teha ja soovitada tööpõhiseid arenguvõimalusi
c) ühendada igapäevastesse tööprotsessidesse oskuste arendamise võimalusi

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Analüüsib üksikisiku ja rühma kompetentsi, määratledes oskuste vajadused ja oskuste puudused. Vaatab üle koolituste ja arendamise võimalused ning valib sobiva metoodika, võttes arvesse üksikisiku ja ettevõtte vajadusi. Juhendab üksikisikuid ja meeskondi ja/või nõustab neid, arvestades õppimise vajadusi.
B.2.17 Projektiportfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.) 4

Tegevusnäitajad:
Mõistab ja rakendab projektijuhtimise põhimõtteid ning juhib lihtsaid projekte, kasutades asjakohaseid meetodeid, tööriistu ja protsesse.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) projekti koostamise metoodikat, sh projekti etappide määratlemise meetodeid ja tegevusplaanide koostamise tööriistu
b) projektis kasutatavaid tehnoloogiaid
c) vastavust eelarvele

Oskab:
a) kindlaks teha projekti riske ja koostada tegevusplaane riskide leevendamiseks
b) määratleda projekti plaani, jaotades selle üksikuteks projektülesanneteks
c) teavitada projekti käigust kõiki asjakohaseid osalisi, edastades teavet kava täitmise kohta
d) delegeerida ülesandeid ja korraldada meeskonnaliikme abistamist vastavalt vajadusele

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab muutmisprogrammi plaane. Kavandab ja suunab üksikut IKT-projekti või IKT-projektiportfelli, et tagada vastastikuste seoste koordineerimine ja korraldus. Juhib projekte, et töötada välja või rakendada uusi ettevõttesiseseid või väliselt määratletud protsesse, et täita kindlaks määratud ärivajadusi. Määratleb tegevusi, kohustusi, olulisi vahe-eesmärke, ressursse, oskuste vajadusi, seoseid ja eelarvet. Töötab välja varuplaane võimalike rakendusega seotud probleemide lahendamiseks. Esitab projekti tähtajal, eeldatavate kulude raames ja kooskõlas esialgsete nõuetega. Koostab dokumendid projekti edenemise jälgimiseks ja haldab neid.
B.2.18 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.) 4

Tegevusnäitajad:
Mõistab ja rakendab riskijuhtimise põhimõtteid, et maandada kindlaks tehtud riske.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) ettevõtte väärtusi ja huve, millest lähtudes teostab riskianalüüsi
b) riskianalüüsi häid tavasid (meetodeid) ja standardeid

Oskab:
a) töötada välja riskiohjeplaani nõutavate ennetustegevuste määratlemiseks
b) edastada teavet organisatsiooni riskianalüüsi tulemuste ja riskiohje protsesside kohta
c) osaleda riskianalüüsi ja-ohje protsesside kavandamises ja dokumenteerimises
d) rakendada leevendavaid ja varutegevusi ettenägematute olukordade jaoks

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Teostab kõigi infosüsteemide riskihaldust ettevõtte riskijuhtimispoliitika ja -protseduuri rakendamise kaudu. Hindab riski organisatsiooni tegevusele ning dokumenteerib võimaliku riski ja koostab riskiohjeplaani.
B.2.19 Kliendisuhete juhtimine (e-CF kompetents E.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Suhtleb klientidega, tagades positiivse koostöö.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) kliendi või organisatsioonisiseseid protsesse, sealhulgas otsustamist, eelarveid ja juhtimisstruktuuri
b) kliendi ärieesmärke
c) oma organisatsiooni ärieesmärke
d) kuidas mõõta ressursse

Oskab:
a) suhtuda empaatiaga kliendi vajadustesse
b) kindlaks teha võimalusi, millest võidab nii klient kui oma organisatsioon
c) luua realistlikke ootusi, et toetada vastastikuse usalduse süvenemist
d) jälgida pooleliolevate tellimuste täitmist

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Seab sisse positiivsed ärisuhted kliendi ja teenusepakkuja (ettevõttesisene või -väline) vahel ning säilitab neid, järgides organisatsiooni protsesse. Säilitab regulaarse teabevahetuse kliendi/partneri/tarnijaga ja arvestab nende vajadusi, suhtudes
empaatiaga nende keskkonda, ning korraldab tarneketi teabevahetust. Tagab, et kliendi/partneri/tarnija vajadustest, muredest või kaebustest oleks aru saadud ning et nendega tegeletaks vastavalt organisatsiooni poliitikale.
B.2.20 IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.) 4

Tegevusnäitajad:
Jälgib organisatsiooni kvaliteedipoliitika rakendamist ning vahendab asjakohast teavet.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) milliseid meetodeid, vahendeid ja protseduure rakendatakse organisatsioonis ja kus neid tuleks rakendada
b) infosüsteemi kvaliteedi siseauditi meetodit
c) energiakasutuse tõhusust ja IKT- jäätmeid käsitlevaid määrusi ja standardeid

Oskab:
a) näidete abil selgitada, kuidas meetodeid, vahendeid ja protseduure saab kasutada organisatsiooni kvaliteedipoliitika rakendamiseks
b) hinnata ja analüüsida protsessi etappe, et teha kindlaks tugevaid ja nõrku külgi

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab IKT-kvaliteedipoliitikat, et toetada ja laiendada teenuste ja toodete pakkumist. Planeerib ja määratleb kvaliteedinäitajaid, lähtudes IKT-strateegiast. Vaatab üle kvaliteedinäitajaid ja teeb ettepanekuid nende tõstmiseks, et tagada pidev kvaliteedi paranemine.
B.2.21 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 4

Tegevusnäitajad:
Jälgib keskkonda ja kontrollib turvalisusega seotud vahejuhtumeid.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) organisatsiooni infoturbepoliitikat ja selle mõju klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele
b) infoturbe halduse parimaid tavasid ja standardeid
c) infoturbe halduse olulisi riske
d) infosüsteemi siseauditi meetodit
e) teab krüptoloogiaga seotud mõisteid

Oskab:
a) dokumenteerida mittevastavused
b) analüüsida ettevõtte olulist vara ja kindlaks teha nõrku kohti, mis on haavatavad sissetungimise ja rünnaku suhtes
c) töötada välja riskiohjeplaani ning koostada ennetusmeetmete plaane

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core kolme eksami läbimisega või EUCIP* Core A ja C moodulile vastava eksami ja mõne tootespetsiifilise sertifitseerimiseksami läbimisega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab infoturbepoliitikat. Teeb sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid abinõusid. Analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske. Kontrollib turvalisusega seotud vahejuhtumeid ja teeb ettepanekuid turvalisuse pidevaks tõhustamiseks.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.22 IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Suhtlemisoskus
Loob kohtumistel kontakti suhtlemispartneritega silmside, naeratuse, noogutuse kaudu. Täpsustab vestluspartneri seisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel. Keskendub teistele osapooltele ega pühendu paralleelselt muudele tegevustele. Avaldab selgelt oma arvamust kasutades seisukohtade avaldamisel kindlat kõneviisi ja mina-vormi.
2. Kirjalik eneseväljendusoskus
Esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt.
3. Kutse-eetika
Eristab isiklikud ja organisatsiooni huvid (sh organisatsiooni ressursside kasutamisel). Teavitab kasutajaid võimalikest tehnoloogilistest riskidest oma kompetentsuse piires. Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest, eristades seaduslikud korraldused ebaseaduslikest. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, juhib ebaeetilisele tegevusele tähelepanu.
4. Koostööoskus
Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, tunnetab iseenda ja teiste rolli, näitlikustab ja kasutab lugusid isiklike seisukohtade väljendamisel, kaasab kolleege.
5. Probleemide lahendamine
Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi. Eristab faktid tunnetest, oskab leida mustreid ja teha üldistusi.

Teadmised:
1. Asjaajamise alused, sh dokumentide struktuur
2. Eesti keel tasemel B2 ja üks võõrkeel - inglise keel tasemel B1 või saksa keel tasemel B1 või vene keel tasemel A2 (vt lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivate kompetentside hindamiseks esitatakse väljatöötatud vormis iseloomustus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-10122014-03/5k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: IT süsteemid ja teenused
Kutse grupp: IT spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
351 IKT protsesside, teenuste ja kasutajatoe tehnikud
3511 IKT operaatorid
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0611 Arvutikasutus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Euroopa IKT kompetentside raamistik
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist