Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsiooni...
de võrdlemise alus.

Selle kutsestandardi alusel antakse järgmisi kutseid:
a) Diplomeeritud mehaanikainseneri esmane kutse antakse kõrgharidusõppe lõpetamisel isikule akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi õppekava on riiklikult tunnustatud ja vastab mehaanikainseneri kutsestandardi osadele B 2.1–2.4 ja osale B 2.5 või B 2.6. Õppekava peab sisaldama erialast praktikat vähemalt 5 EAP ulatuses.
Esmakutse omanik võib tegutseda mehaanikainseneri, diplomeeritud mehaanikainseneri või volitatud mehaanikainseneri kutsega spetsialisti juhendamisel.
Esmakutse andmisel ei ole töökogemus nõutav, mistõttu spetsialiseerumist ei määratleta. Esmakutse on tähtajatu.
b) Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse antakse isikule kutsetunnistusega juhul, kui kutset andev organ on tunnistanud tema kompetentside vastavust kutsestandardile. Ühe taotluse raames võidakse anda diplomeeritud mehaanikainseneri kutse ühel spetsialiseerumisel.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse
EN: Diploma Mechanical Engineer, level 7 high education qualification
Spetsialiseerumised:
  • Diplomeeritud mehaanikainsener tootearenduse alal, tase 7
  • Diplomeeritud mehaanikainsener tootmistehnika alal, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2013
Kehtib kuni: 28.03.2016
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainsenerid on spetsialistid, kellel on teadmised ja oskused mehaanika valdkonnas erinevate insener-tehniliste ülesannete määratlemiseks ja lahendamiseks majanduslikult vastuvõetaval ning keskkonnasäästlikudsõbralikul moel, mis on ohutud ja ühiskondlikult aktsepteeritavad. Mehaanikainsenerid ...peavad tegutsema vastavalt kõrgele moraalile ja eetikanormidele ning järgima jätkusuutliku arengu põhimõtet. Mehaanikainsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transporditehnika- ja mehhatroonikainseneridega.

Diplomeeritud mehaanikainsener suudab analüüsida probleeme ja neid lahendada. Ta kasutab oma teadmisi toodete ja tehnoloogiate arendamisel. Ta on spetsialist, kes projekteerib ja arendab keerulisi seadmeid, aparatuuri, tehnoloogiaid ja tootmissüsteeme.
Diplomeeritud mehaanikainseneril on laialdased teadmised valdkonna tootearendusest, tootmistehnoloogiatest, seadmete remondist ja hooldusest, keskkonnakaitsest, seadusandlusest, masinaehituse tootmissüsteemide toimimisest ja käitamisest. Ta täiendab pidevalt oma teadmisi.

Teised mehaanikainseneride kutsed:
Mehaanikainsener, tase 6 esmane kutse
Mehaanikainsener, tase 6
Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Kõigi mehaanikainseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A 2.1 Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine.
A 2.2 Juhtimine.
A 2.3 Kutsealale pühendumine.
A 2.4 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A 2.5 Tootearendus.
A 2.6 Tootmistehnika.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehaanikainsenerid töötavad büroodes, tootmisettevõtetes ning sise- ja välisobjektidel.
Tootmisettevõtetes ja objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse nõuetest. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
Mehaanikainsenerid kasutavad oma töös lisaks tavapärasele bürootehnikale (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms.) ja tarkvarale (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms) spetsiaalseid arvutus- ja joonestusprogramme ning muid töövahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mehaanikainseneri töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutus- ja kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse taotlemise eelduseks on integreeritud bakalaureuse ja magistriõpe mahus 300 EAP või mehaanikainseneri 6. tase + täiendusõpe min 45 EAP ulatuses ja vahetult taotlemisele eelnev 2- aastane eri- ja ametialane töö.
Insenerikutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Inse...
nerikutsete taotlemise eeldused“.
Inseneri täiendusõppe arvestuse nõuded on toodud lisas 3.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projekteerija, tootearendusinsener, tootmisinsener, projektijuht, tootmisjuht jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning seadmete projekteerimine, ehitamine ja käitamine nõuab vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Diplomeeritud mehaanikainsener spetsialiseerub kas tootearendusele või tootmistehnikale.

Tootearendusele spetsialiseerunud diplomeeritud mehaanikainseneri
kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Tootmistehnikale spetsialiseerunud diplomeeritud m...
ehaanikainseneri
kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja kompetentsi B.2.6 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) tutvub meetoditega ja valib ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest sobiva;
2) lahendab valdkonna probleeme ja praktilisi ülesandeid, kasutades asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid;
3) laiendab teoreetilist lähenemist tehnomaterjalide ja tehnoloogiate rakendamisel;
4) tuvastab probleeme ja rakendab diagnostilisi meetodeid, et määratleda probleemide põhjused ning saavutada rahuldavaid lahendusi;
5) tuvastab, vaatab läbi ja valib tehnikaid, protseduure ja meetodeid vastavalt inseneritöö ülesannetele;
6) panustab tehnoloogiliste lahenduste kavandamisse ja arendamisse;
7) rakendab kavandatud lahendusi ja aitab kaasa nende hindamisele.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, võõrkeel, filosoofia);
2) üldinsenerlikud ( insenerigraafika, insenerimehaanika, materjalitehnika, tugevusõpetus, metroloogia, masinaõpetus, soojustehnika, elektrotehnika);
3) valdkondlikud (toodete ja protsesside modelleerimine ning simuleerimine, arendustöö ja innovatsioon, automatiseerimistehnika, kvaliteeditehnika, analüüsi- ja sünteesitehnikad, hüdro- ja aeromehaanika).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) magistridiplom või 6. taseme mehaanikainseneri kutse ja täiendusõpet tõendavad dokumendid;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (va esmakutsel).
B.2.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab juhtimisteadmisi ja sobivaid juhtimisvõtteid;
2) hangib vajalikke ressursse, hoiab projekti ressursse tasakaalus ja tagab tegevuse vastavuse õigusaktidega;
3) kogub infot, analüüsib tegevust ja annab tagasisidet;
4) arendab juhtimisalaseid teadmisi.

Teadmised:
1) juhtimisalased (juhtimise põhitõed, võtted ja meetodid, õigusõpetus);
2) majandusalased (ettevõtte majandusõpetus, arendustöö ja innovatsioon);
3) kvaliteedialased (kvaliteeditehnika).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) magistridiplom või 6. taseme mehaanikainseneri kutse ja täiendusõpet tõendavad dokumendid;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (va esmakutsel).
B.2.3 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1) võtab enda peale kutsealaga seotud vastutuse ja kohustusi;
2) juhindub inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
3) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve.

Teadmised:
1) inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks;
2) kutseala reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) magistridiplom või 6. taseme mehaanikainseneri kutse ja täiendusõpet tõendavad dokumendid;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (v.a esmakutsel).
B.2.4 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab tehnilist teksti ja dokumentatsiooni;
2) jagab ja vahendab tehnilist informatsiooni;
3) osaleb meeskonnatöös, suhtleb kaastöötajate ja klientidega;
4) arendab ja analüüsib tööalast suhtlemisoskust;
5) osaleb koosolekutel ja diskussioonidel;
6) koostab dokumente ja esitlusi;
7) valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 5).

Teadmised:
1) andragoogika alused,
2) kommunikatsioonitehnoloogiad;
3) ühiskonnateadused (filosoofia ja psühholoogia alused).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) magistridiplom või 6. taseme mehaanikainseneri kutse ja täiendusõpet tõendavad dokumendid;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (v.a esmakutsel).
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Tootearendusele spetsialiseerunud diplomeeritud mehaanikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja kompetentsi B.2.5 tõendamine. Tootmistehnikale spetsialiseerunud diplomeeritud mehaanikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja kompetentsi B....2.6 tõendamine.
Loe edasi
Peida
Diplomeeritud mehaanikainsener tootearenduse alal, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Tootearendus 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab tootedisaini ja keskkonnasõbraliku projekteerimise põhimõtteid
2) valib ja kasutab projekteerimismetoodikaid
3) projekteerib arvutipõhiselt, modelleerib tooteid ja kasutab LEMi
4) analüüsib toodete tehnilisi näitajaid ja võrdleb neid sarnaste toodetega
5) kasutab toodete/seadmete tehnilise diagnostika meetodeid
6) korraldab seadmete diagnostikat ja korrashoidu
7) valib, arvutab ja kasutab hüdraulika ja pneumaatika komponente
8) laiendab teoreetilisi teadmisi olemasolevate projekteerimismeetodite kasutamiseks toodete arendamisel;
9) arendab ja täiustab olemasolevaid tooteid ja aitab projekteerida uusi tooteid.

Teadmised:
1) tootearendus (projekteerimine, tootmisseadmed, raalkonstrueerimissüsteemid, tootmissüsteemid, tootedisaini ja keskkonnasõbralike toodete projekteerimise põhimõtteid);
2) tehniline diagnostika.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) erialast tööd tõendavad dokumendid;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang.
 
Diplomeeritud mehaanikainsener tootmistehnika alal, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Tootmistehnika 7

Tegevusnäitajad:
1) kavandab toote valmistamise eritehnoloogiaid (toote eritöötlemis/vormimismeetodite kasutamine, tehnoloogilise rakistuse projekteerimine, toote maksumuse hindamine);
2) koostab automaatjuhtimis- ja robotitehnilisi süsteeme, modelleerib, simuleerib ja analüüsib neid;
3) projekteerib töötlemis- ja koostamisprotsesse;
4) hindab tootmis- ja töötlemismaksumust;
5) kasutab CAD/CAM tarkvara;
6) säilitab ja laiendab teoreetilisi teadmisi olemasolevate tehnoloogiate rakendamiseks;
7) arendab ja täiustab olemasolevaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi protsesse- ning süsteeme.

Teadmised:
1) tootmisprotsessid ja süsteemid;
2) tootmistehnoloogia, tootmise modelleerimine, tootmise plaanimine ja juhtimine, tööriistade projekteerimine, raalkonstrueerimine.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) magistridiplom või 6. taseme mehaanikainseneri kutse ja täiendusõpet tõendavad dokumendid;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (v.a esmakutsel).

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-05062013-5.7/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2013
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mehaanikainseneride kutsetasemed
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Kulu (töörühma juht) Tallinna Tehnikaülikool
Aigar Hermaste Tallinna Tehnikaülikool, EMIL
Jüri Riives IMECC OÜ
Martins Sarkans Norcar AS
Heinart Puhkim KXM OÜ
Andres Laansoo Eesti Keevitusühing
Marek Heero Monier OÜ
Martin Mehilane E-Profiil AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist