Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, esmase kutse andmise ning kutsete ja kvalifikats...
ioonide võrdlemise alus. Erialase magistriõppe lõpetanud isikule antakse kutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega, kutsetunnistust ei väljastata.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse
EN: Diploma Mechanical Engineer, level 7, Initial Higher Education level
Spetsialiseerumised:
  • Tootearendus
  • Tootmistehnika
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.03.2016
Kehtib kuni: 14.03.2021
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainsenerid on spetsialistid, kellel on teadmised ja oskused mehaanika valdkonnas erinevate insener-tehniliste ülesannete määratlemiseks ja lahendamiseks majanduslikult vastuvõetaval ning keskkonnasäästlikud sõbralikul moel, mis on ohutud ja ühiskondlikult aktsepteeritavad. Mehaanikainsenerid... peavad tegutsema vastavalt kõrgele moraalile ja eetikanormidele ning järgima jätkusuutliku arengu põhimõtet. Mehaanikainsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transporditehnika- ja mehhatroonikainseneridega.
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse on omistatud isikule, kes on läbinud erialase kõrghariduse õppe, mis võimaldab asuda tööle projekteerija, tootearendusinseneri, tootmisinseneri ja projektijuhina toodete ja tehnoloogiate arendamise alal, vajadusel kogenud inseneri juhendamisel.
Kooli lõpetamisel antud esmase kutse erinevus kutselise Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 kutsest on erialase töökogemuse nõude puudumine.
Esmane kutse on tähtajatu.

Teised mehaanikainseneride kutsed:
Mehaanikainsener, tase 6 esmane kutse
Mehaanikainsener, tase 6
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Kõigi mehaanikainseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A 2.1 Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine.
A 2.2 Juhtimine.
A 2.3 Kutsealale pühendumine.
A 2.4 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A 2.5 Tootearendus.
A 2.6 Tootmistehnika.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehaanikainsenerid töötavad büroodes, tootmisettevõtetes ning sise- ja välisobjektidel.
Tootmisettevõtetes ja objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse nõuetest. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
Mehaanikainsenerid kasutavad oma töös lisaks tavapärasele bürootehnikale (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms.) ja tarkvarale (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms) spetsiaalseid arvutus- ja joonestusprogramme ning muid töövahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mehaanikainseneri töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutus- ja kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud mehaanikainseneri esmase kutse omandanul on läbitud erialane kõrgharidusõpe vastaval spetsialiseerumisel. (sh vähemalt 5 EAP praktika). Kutse andjaks on õppeasutus, kus vastav õpe läbiti.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projekteerija, tootearendusinsener, tootmisinsener, projektijuht, tootmisjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmase kutse saamiseks peab õppekava läbimisel omandama kompetentsid B.2.1–B.2.4.

Tootearendusele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Tootmistehnikale spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B.2.6 tõendam...
ine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. tutvub meetoditega ja valib ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest sobiva;
2. lahendab valdkonna probleeme ja praktilisi ülesandeid, kasutades asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid;
3. laiendab teoreetilist lähenemist tehnomaterjalide ja tehnoloogiate rakendamisel;
4. tuvastab probleeme ja rakendab diagnostilisi meetodeid, et määratleda probleemide põhjused ning saavutada rahuldavaid lahendusi;
5. tuvastab, vaatab läbi ja valib tehnikaid, protseduure ja meetodeid vastavalt inseneritöö ülesannetele;
6. panustab tehnoloogiliste lahenduste kavandamisse ja arendamisse;
7. rakendab kavandatud lahendusi ja aitab kaasa nende hindamisele.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, võõrkeel, filosoofia);
2) üldinsenerlikud ( insenerigraafika, insenerimehaanika, materjalitehnika, tugevusõpetus, metroloogia, masinaõpetus, soojustehnika, elektrotehnika);
3) valdkondlikud (toodete ja protsesside modelleerimine ning simuleerimine, arendustöö ja innovatsioon, automatiseerimistehnika, kvaliteeditehnika, analüüsi- ja sünteesitehnikad, hüdro- ja aeromehaanika).
B.2.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. kasutab juhtimisteadmisi ja sobivaid juhtimisvõtteid;
2. hangib vajalikke ressursse, hoiab projekti ressursse tasakaalus ja tagab tegevuse vastavuse õigusaktidega;
3. kogub infot, analüüsib tegevust ja annab tagasisidet;
4. arendab juhtimisalaseid teadmisi.

Teadmised:
1) juhtimisalased (juhtimise põhitõed, võtted ja meetodid, õigusõpetus);
2) majandusalased (ettevõtte majandusõpetus, arendustöö ja innovatsioon);
3) kvaliteedialased (kvaliteeditehnika).
B.2.3 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1. võtab enda peale kutsealaga seotud vastutuse ja kohustusi;
2. juhindub inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist (vt lisa 2);
3. propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve.

Teadmised:
1) inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks;
2) kutseala reguleerivad õigusaktid.
B.2.4 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab tehnilist teksti ja dokumentatsiooni;
2. jagab ja vahendab tehnilist informatsiooni;
3. osaleb meeskonnatöös, suhtleb kaastöötajate ja klientidega;
4. arendab ja analüüsib tööalast suhtlemisoskust;
5. osaleb koosolekutel ja diskussioonidel;
6. koostab dokumente ja esitlusi;
7. valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 3).

Teadmised:
1) andragoogika alused,
2) kommunikatsioonitehnoloogiad;
3) ühiskonnateadused (filosoofia ja psühholoogia alused).
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Tootearendusele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi kompetentsi B.2.5 tõendamine. Tootmistehnikale spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B.2.6 tõendamine.
Tootearendus
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Tootearendus 7

Tegevusnäitajad:
1. kasutab tootedisaini ja keskkonnasõbraliku projekteerimise põhimõtteid
2. valib ja kasutab projekteerimismetoodikaid
3. projekteerib arvutipõhiselt, modelleerib tooteid ja kasutab LEMi
4. analüüsib toodete tehnilisi näitajaid ja võrdleb neid sarnaste toodetega
5. kasutab toodete/seadmete tehnilise diagnostika meetodeid
6. korraldab seadmete diagnostikat ja korrashoidu
7. valib, arvutab ja kasutab hüdraulika ja pneumaatika komponente
8. laiendab teoreetilisi teadmisi olemasolevate projekteerimismeetodite kasutamiseks toodete arendamisel;
9. arendab ja täiustab olemasolevaid tooteid ja aitab projekteerida uusi tooteid.

Teadmised:
1) tootearendus (projekteerimine, tootmisseadmed, raalkonstrueerimissüsteemid, tootmissüsteemid, tootedisaini ja keskkonnasõbralike toodete projekteerimise põhimõtteid);
2) tehniline diagnostika.
 
Tootmistehnika
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Tootmistehnika 7

Tegevusnäitajad:
1. kavandab toote valmistamise eritehnoloogiaid (toote eritöötlemis/vormimismeetodite kasutamine, tehnoloogilise rakistuse projekteerimine, toote maksumuse hindamine);
2. koostab automaatjuhtimis- ja robotitehnilisi süsteeme, modelleerib, simuleerib ja analüüsib neid;
3. projekteerib töötlemis- ja koostamisprotsesse;
4. hindab tootmis- ja töötlemismaksumust;
5. kasutab CAD/CAM tarkvara;
6. säilitab ja laiendab teoreetilisi teadmisi olemasolevate tehnoloogiate rakendamiseks;
7. arendab ja täiustab olemasolevaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi protsesse- ning süsteeme.

Teadmised:
1) tootmisprotsessid ja süsteemid;
2) tootmistehnoloogia, tootmise modelleerimine, tootmise plaanimine ja juhtimine, tööriistade projekteerimine, raalkonstrueerimine.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-29032016-3.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.03.2016
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mehaanikainseneride kutsetasemed
Lisa 2 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Kulu Tallinna Tehnikaülikool
Aigar Hermaste Tallinna Tehnikaülikool, EMIL
Jüri Riives IMECC OÜ
Martins Sarkans Norcar AS
Heinart Puhkim KXM OÜ
Andres Laansoo Eesti Keevitusühing
Marek Heero Monier OÜ
Martin Mehilane E-Profiil AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist