Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmase kutse kutsestandard on kõr...
ghariduse õppekavade, kutse andmise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus. Erialase magistriõppe lõpetanud isikule antakse kutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse
EN: Diploma Mechanical Engineer, level 7, Initial Higher Education level
Spetsialiseerumised:
  • Tootearendus
  • Tootmistehnika
  • Tööstustehnika
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.03.2021
Kehtib kuni: 14.03.2026
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis on täpsustatud ja täiendatud kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi. Varem kompetentside juures loetletud teadmised on nüüd integreeritud tegevusnäitajatesse. Lisatud on tööstustehnika spetsialiseerumine ja tulevikuoskused (A.5)
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikaülikool Tööstustehnika ja juhtimine 80413 614 magistriõpe (3+2) 2/0 16.08.2021 Avatud
2 Tallinna Tehnikaülikool Tootearendus ja tootmistehnika 2060 614 magistriõpe (3+2) 2/0 31.03.2021 Avatud
3 Eesti Maaülikool Tootmistehnika 437 614 magistriõpe (3+2) 2/0 09.02.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainsenerid on spetsialistid, kellel on teadmised ja oskused mehaanika valdkonnas erinevate insener-tehniliste ülesannete määratlemiseks ja lahendamiseks majanduslikult vastuvõetaval ning keskkonnasäästlikul moel, mis on ohutud ja ühiskondlikult aktsepteeritavad. Mehaanikainsenerid tegutsevad... vastavalt moraali- ja eetikanormidele ning järgivad jätkusuutliku arengu põhimõtteid.
Mehaanikainsenerid töötavad büroodes, tootmisettevõtetes ning sise- ja välisobjektidel.
Tootmisettevõtetes ja objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse nõuetest. Mehaanikainsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transporditehnika-, mehhatroonikainseneride jt spetsialistidega.

Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse on omistatud isikule, kes on läbinud erialase magistriõppe ja omandanud kompetentsuse, mis võimaldab asuda tööle tootearendusinseneri, tootmisinseneri, projektijuhi ja tootmisjuhina toodete ja tehnoloogiate arendamise alal. Keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades võib ta vajada kogenud inseneri juhendamist.
Kuna puudub töökogemus, siis võib ta keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades vajada kogenud inseneri juhendamist.

Teised mehaanikainseneride kutsed:
Mehaanikainsener, tase 6
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Volitatud mehaanikainsener, tase 8.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A 2.1 Üldinsenerlike ülesannete lahendamine.
A.2.2 Mehhanotehnikaalane inseneritöö.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Tootearendus
A.2.3 Toodete projekteerimine
A.2.4 Toodete prototüüpimine

Tootmistehnika
A.2.5 Toodete valmistustehnoloogia kavandamine
A.2.6 Tootmissüsteemide kavandamine

Tööstustehnika
A.2.7 Tootmise planeerimine
A.2.8 Äriprotsesside juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud mehaanikainseneri esmase kutse omandamise eelduseks on magistrikraad. Kutse andjaks on õppeasutus, kus vastav õpe läbiti.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Mehaanikainsener, tootearendusinsener, tootmisinsener, projektijuht, tootmisjuht, robootikainsener, protsessiinsener.
A.6 Tulevikuoskused
Seoses suurema IT lahendustega integreerumisega muutuvad olemasolevad tööstusseadmed järk-järgult kõrgtehnoloogilisemaks.
Automatiseerimist mõjutavad innovaatiliste digitehnoloogiliste lahenduste rakendamine nagu Tööstus 4.0 tehnoloogiad ning Tööstuslik Internet ja IoT.
Oluline on tööstus- ja toot...
misprotsesside elukaare (sh müügi ja tarbimise) tundmine, töö- ja keskkonnaohutus, küberturvalisus, ruumiline mõtlemine, masinnägemine ja liitreaalsus ning kaasaegne andmeanalüüs (tehisintellekt, suurandmed).
Tööstuse põhikutsealad ja kompetentsid sulanduvad üha enam ja enam pole võimalik ameteid täpselt nagu varem.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmase kutse taotlemisel tuleb läbida õppekava ja tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.1 - B.3.2.
Spetsialiseerumisel tootearendusele tuleb tõendada lisaks kompetentsid B.3.3 ja B.3.4.
Spetsialiseerumisel tootmistehnikale tuleb tõendada lisaks kompete...
ntsid B.3.5 ja B.3.6.
Spetsialiseerumisel tööstustehnikale tuleb tõendada lisaks kompetentsid B.3.6 ja B.3.7.

Loe edasi
Peida
B.2 Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma tegevuses kutseala õigusakte.
2. Tugineb majandusalastele teadmistele (ettevõtlus ja äri planeerimine, kvaliteedijuhtimine).
3. Koostab ja vahendab tehnilist teksti, esitlusi ja dokumentatsiooni.
4. Osaleb meeskonnatöös, tegutsedes parima ühise tulemuse saavutamis...
e nimel, kasutab vajadusel juhtimisalaseid teadmisi.
5. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
6. Valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 1).
7. Juhindub inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist (vt lisa 2).
8. Kasutab oma töös digioskuste osaoskust: ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel (vt lisa 3 – Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Üldinsenerlike ülesannete lahendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Järgib kutsealaseid õigusakte.
2. Tutvub tehnikatega ja valib ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest ja tehnikatest sobiva.
3. Lahendab valdkonna probleeme ja praktilisi ülesandeid, kasutades asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid.
4. Laiendab teoreetilist lähenemist tehnomaterjalide ja tootmistehnoloogiate rakendamisel.
5. Tuvastab probleeme ja rakendab diagnostilisi meetodeid, et määratleda probleemide põhjused ning saavutada rahuldavaid lahendusi.
6. Panustab tehnoloogiliste lahenduste kavandamisse ja arendamisse ning nende rakendamisse.
7. Tugineb üldteaduslikele ja üldinsenerlikele teadmistele:
matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, võõrkeel, filosoofia, insenerigraafika, insenerimehaanika, materjalitehnika, tugevusõpetus, metroloogia, masinaõpetus, soojustehnika, elektrotehnika.
B.3.2 Mehhanotehnikaalane inseneritöö 7

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab kavandatud lahendusi ja aitab kaasa nende hindamisele.
2. Tugineb oma tegevuses valdkondlikele teadmistele: toodete ja protsesside modelleerimine ning simuleerimine, arendustöö ja innovatsioon, automatiseerimistehnika, kvaliteeditehnika, analüüsi- ja sünteesitehnikad, hüdro- ja aeromehaanika.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel tootearendusele tuleb tõendada lisaks kompetentsid B.3.3 ja B.3.4. Spetsialiseerumisel tootmistehnikale tuleb tõendada lisaks kompetentsid B.3.5 ja B.3.6. Spetsialiseerumisel tööstustehnikale tuleb tõendada lisaks kompetentsid B.3.6 ja B.3.7.
Tootearendus
    Kompetents EKR tase
B.3.3 Toodete projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valib ja kasutab projekteerimismetoodikaid, sh keskkonnasõbraliku projekteerimise põhimõtteid.
2. Projekteerib arvutipõhiselt, modelleerib tooteid ja kasutab LEMi.
3. Analüüsib toodete tehnilisi näitajaid ja võrdleb neid sarnaste toodetega.
4. Valib, arvutab ja kasutab tootearenduses vajalikke komponente.
5. Laiendab teoreetilisi teadmisi olemasolevate projekteerimismeetodite kasutamiseks toodete arendamisel.
6. Tugineb projekteerimise, tootmisseadmete modelleerimise, raalkonstrueerimissüsteemide ja tootedisaini alastele teadmistele.
B.3.4 Toodete prototüüpimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Arendab ja täiustab olemasolevaid tooteid ja osaleb uute toodete projekteerimisel.
2. Modelleerib, valmistab ja katsetab toodete prototüüpe.
3. Kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid prototüüpide valmistamiseks.
4. Koostab toote lõppdokumentatsiooni.
5. Tugineb projekteerimise, modelleerimise, raalkonstrueerimissüsteemide ning kihtlisandustehnoloogiate ja -seadmete alastele teadmistele.
 
Tootmistehnika
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Toodete valmistustehnoloogia kavandamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab toote tootmistehnoloogiaid tuginedes toote eritöötlemis- ja vormimismeetoditele.
2. Projekteerib töötlemis- ja koostamisprotsesse, kasutades CAD/CAM tarkvara.
3. Hindab tootmis- ja töötlemismaksumust.
4. Tugineb tootmisprotsesside ja -süsteemide, tootmistehnoloogia, materjalitehnika, tööriistade projekteerimise ning raalkonstrueerimise alastele teadmistele.
B.3.6 Tootmissüsteemide kavandamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib ja täiustab tootmis- ja robotisüsteeme.
2. Kombineerib ja integreerib tootmisseadmeid tootmis- ja robotsüsteemi.
3. Simuleerib masin- ja robotsüsteeme virtuaalkeskkonnas.
4. Analüüsib ja optimeerib tootmissüsteeme.
5. Tugineb tootmissüsteemide- ja seadmete, simulatsioonisüsteemide, raalkonstrueerimissüsteemide, optimeerimismeetodite ning töösturobootika alastele teadmistele.
 
Tööstustehnika
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Tootmise planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab sobivaid tootmismõõdikuid tootmise monitoorimiseks, hindab tootmist ja tootmisprotsesse tehnilis-majanduslikust aspektist.
2. Arvutab tootmiskulusid ja hindab tootmis- ja tarnejärjekordi.
3. Loob tööstustsoonide digitaalseid ja simulatsioonikeskkondi.
4. Tugineb tootmise digitaliseerimise, simulatsioonisüsteemide, raalintegreeritud tootmise, tootmise planeerimise ja juhtimise alastele teadmistele.
B.3.8 Äriprotsesside juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib organisatsiooni välis- ja sisekeskkondi, et leida valdkonna kriitilisi edutegureid ja hinnata kavandatud tegevuste majanduslikku otstarbekust.
2. Parendab tooteid ja tootmisprotsesse ettevõtte reaalses tootmises, kasutades sobivaid kvaliteedijuhtimismeetodeid.
3. Tugineb kvaliteedijuhtimise, tarneahela juhtimise, kulusäästliku tootmise, strateegilise- ja finantsjuhtimise ning projektijuhtimise alastele teadmistele.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-15032021-01/3k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.03.2021
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Kulu Eesti Mehaanikainseneride Liit
Aigar Hermaste Tallinna Tehnikaülikool
Oliver Mets Insero OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist