Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õigusassistent, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Õigusassistent, tase 5 kutsestandard on aluseks vastava taseme õppekavade koostamiseks ning isikute kompetentsuse hindamiseks kutse andmisel.
Nimetus: ET: Õigusassistent, tase 5
EN: Legal aid assistant, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.03.2015
Kehtib kuni: 25.11.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õigusassistent, tase 5 on spetsialist, kes abistab õigusteaduses akadeemilise kõrghariduse omandanud tippspetsialiste, näiteks notar, kohtunik, advokaat jt, või teisi tippspetsialiste, näiteks kohtutäitureid, pankrotihaldureid, kohaliku omavalitsuse ametnikke jt. Õigusassistendil on õigusalased baas...teadmised ja nende rakendamise esmased oskused.
Tema põhilisteks tööülesanneteks on õigusteenuste administreerimine ja klientide esmane tehniline õigusalane teenindamine, sh menetlusdokumentide selgitamine, tähtaegade ning menetluskordade selgitamine jne. Ta teeb tippspetsialisti poolt etteantud probleemipüstituse pinnalt esmase analüüsi erialases valdkonnas (nt analüüsib kohtupraktikat, õigusnormide rakenduspraktikat jne). Õigusassistendi töö sisaldab andmete kogumist ja uurimist erinevatest erialastest infosüsteemidest, sh juriidilise kaasuse jaoks faktide kontrollimist ning erinevate õigusalaste dokumentide projektide koostamist.
Õigusassistendi tööülesanded sõltuvad konkreetsest organisatsioonist ja eeldavad, suhtlemisvalmidust, kiiret ning paindlikku tegutsemist, teabe konfidentsiaalsuse tagamist ning toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Õigusassistent, tase 5 kutse koosneb kolmest osast.

A.2.1 Sise- ja välisklientide nõustamine
1) Kliendi vajaduste väljaselgitamine
2) Õigusteenuse tutvustamine
3) Kliendi esmane konsulteerimine
4) Kohtumiste ja istungite aegade planeerimine
5) Õigusteenuse eest tasumise jälgimine

A.2.2 Õi...
gusteenuse administreerimine
1) Õigusalaste dokumentide koostamine ja vormistamine
2) Dokumentide menetlemine
3) Infosüsteemide kasutamine
4) Õigusalase probleemi esmane analüüsimine
5) Dokumentide elukäigu koordineerimine
6) Dokumentide juurdepääsupiirangute järgimine
7) Istungite või kohtumiste protokollimine

A.2.3 Õigusdokumentide jõustamine
1) Õigusdokumentide jõustamise kontrollimine
2) Jõustunud õigusdokumentide kohta teabe sisestamine andmebaasidesse
3) Jõustunud õigusdokumentide avalikustamise koordineerimine
4) Dokumentide vormistamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Õigusassistendi tööaeg on kindlaksmääratud. Töörütm võib olla nii vahelduv kui rutiinne ning mitmesuguste tööülesannetega, sh väljaspool töökohta. Töö on intensiivne ja sellega võib kaasneda psüühiline pinge.
A.4 Töövahendid
Bürootarkvara ja tavapärased bürootöövahendid. Olulisemaks töövahendiks on laua- või sülearvuti, valdkonnale iseloomulikud infosüsteemid ning erinevad esitlusvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Õigusassistendi töö eeldab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, kohanemis-, algatus- ja otsustusvõimet, usaldusväärsust, kohuse- ja vastutustundlikkust, lojaalsust, ausust, süsteemsust, korrektsust, tasakaalukust, tolerantsust, iseseisvust ja analüütilist mõtlemist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Õigusassistendil on enamasti erialane kutseharidus või kutseoskused on saadud töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Notari abi, juristi abi, kohtuistungi sekretär, referent, kohtutäituri assistent, pankrotihalduri abi
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Õigusassistent, tase 5 kutse tõendamisel on vajalik kompetentside B.2.1–B.2.8 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sise- ja välisklientide nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja kliendi vajadused, kujundades positiivse kliendisuhte, on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga, kasutades kommunikatsioonivahendeid;
2) teavitab klienti õigusteenuse osutamisega seotud tegevustest, edastades vajaliku teabe kliendile arusaadavalt, arvestades õigusteenust osutava organisatsiooni eripära;
3) konsulteerib sise- ja väliskliente esmastes ning üldisemates erialastes tehnilistes küsimustes (nt menetlusdokumentide selgitamine, tähtaegade ja menetluskordade selgitamine, õigusalase materjali tutvustamine jne), kasutades asjakohaseid teenindusviise ja –tehnikaid, lähtudes kliendi vajadustest ja teeninduse korraldusest;
4) planeerib kohtumisteks või istungiteks ajad, kooskõlastades need klientide ja kaastöötajatega, kasutades erinevaid infosüsteeme;
5) kontrollib infosüsteemis õigusteenuse eest tasumist või arvestab õigusteenuse eest tasu vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) kliendikeskse teenindamise põhimõtted;
2) valdkonda reguleerivate õigusaktide nõuded.
B.2.2 Õigusteenuse administreerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab ja vormistab keeleliselt ja tehniliselt (sh ka teiste koostatud) õigusalaste dokumentide, sh lepingute eelnõusid (projekte) vastavalt etteantud nõuetele, lähtudes kehtivast õigusest ja asjaajamise heast tavast; loob dokumendimalle (kirjamalle jne), lähtudes organisatsioonis kehtestatud korrast;
2) suunab dokumendid adressaadile vastavalt täitmisülesande vajadusele eri kanalite kaudu (faks, post, e-post jne) ning teeb dokumentidest ärakirju, väljavõtteid ja vormistab ametliku kinnitusmärke vastavalt oma volitustele;
3) kasutab infosüsteeme tööülesannete täitmiseks, näiteks õigusteenuse osutamiseks, tõestamistoimingute ettevalmistamiseks, erialaste seisukohtade koostamiseks ning õigusliku hinnangu andmiseks vajalike nõuete ja tingimuste väljaselgitamiseks, arvestades isikuandmekaitse seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid piiranguid;
4) teeb etteantud probleemipüstituse pinnalt esmase õigusalase analüüsi erialases valdkonnas, näiteks analüüsides õigusnormide rakenduspraktikat, kohtupraktikat ja organisatsioonide halduspraktikat jne;
5) koordineerib dokumentide elukäiku ja sellega seotud menetlustoimingute ettevalmistamist ja läbiviimist, sh avalduste vormide täitmine infosüsteemis, dokumendi menetluse jälgimine jm, vastavalt organisatsioonis ja õigusnormides kehtestatud korrale;
6) järgib dokumentidele kehtestatud juurdepääsupiiranguid vastavalt õigusaktides sätestatud ja organisatsioonis kehtestatud nõuetele;
7) protokollib istungeid või kohtumisi, arvestades organisatsiooni eripära.

Teadmised:
1) Eesti õiguskeel;
2) dokumendihalduse põhimõtted;
3) riigi- ja õiguskorra põhialused;
4) avaliku ja eraõiguse peamiste harude põhimõtted ja normid ning nende rakenduspraktika (sh kohtu- ja halduspraktika);
5) ülevaade Euroopa Liidu õiguse alustest.
B.2.3 Õigusdokumentide jõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab õigusdokumentide jõustamist, kontrollides selleks vajalike eelduste olemasolu (näiteks allkirjade olemasolu, riigilõivu tasumist, väljastusteadete alusel dokumendi kättetoimetamist) ning hangib tagastamata väljastusinfo ja vajadusel valib muu kättetoimetamise viisi;
2) sisestab jõustunud õigusdokumendi avalikustamise või teatavaks tegemise kohta teabe vajalikesse andmebaasidesse arvestades nende eripära;
3) koordineerib jõustunud õigusdokumendiga seotud avaliku teabe väljastamist, järgides avaliku teabe ja isikuandmete kaitse nõudeid vastavalt organisatsiooni eripärale;
4) vormistab dokumendid lõplikult ja arhiveerib dokumendid, sh köidab notari juures säilitavate originaalide ja lisade ning klientidele paberkandjal väljastavad ärakirjad ning arhiveerib dokumendid (digi- ja paberarhiiv) või valmistab ette arhiveerimiseks.

Teadmised:
1) õigusaktide liigituse üldised põhimõtted;
2) menetlusõiguse põhimõtted (sh kohtu- ja halduspraktika);
3) õigusdokumentide jõustamist ja kättetoimetamist reguleerivad nõuded ja õigusaktide nõuded;
4) arhiveerimise põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) märkab ning arvestab kliendi vajadusi;
2) suhtleb erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; kohandab oma suhtlemisstiili eri olukordade ja inimestega;
3) käitub tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt erinevates teenindussituatsioonides, sh pingelistes olukordades.

Hindamine:
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.5 Koostöö 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi; peab kinni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest;
2) hoolib ja arvestab teistega, kuulab teisi ning töötab iseseisvalt ja meeskonnas, klientide ja kolleegidega;
3) vastutab oma käitumise ja selle tagajärgede eest.

Hindamine:
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.6 Analüüsimine ja tõlgendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) teeb olemasoleva teabe ja analüüsi põhjal loogilisi ning põhjendatud järeldusi;
2) saab aru põhjuse ja tagajärje seostest;
3) õpib kogemusest ja tehtud vigadest, hindab, analüüsib ja korrigeerib ennast ning tegevusi.

Hindamine:
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.7 Arvuti kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös arvutit vastavalt lisas 1 „Arvuti kasutamise oskused“ kirjeldatud baasmoodulitele „Arvuti põhitõed“; „Interneti põhitõed“; „Tekstitöötlus“; “Tabelitöötlus“ ja standardmoodulitele „Esitlus“; „Koostöö internetis“; „IT turvalisus“; „Andmebaasid“.
2) kasutab enamlevinud kontoritarkvara tekstitöötluseks, andmetöötluseks, andmete ja info esitluseks ning suhtlemiseks, arvestades nende programmide töö põhimõtteid;
3) kasutab enamlevinud veebibrausereid ning otsingumootoreid, et tulemuslikult koostada sihipäraseid infootsinguid õigusalastest infosüsteemidest (näiteks kohtute, notarite jt infosüsteemid, äriregister, rahvastikuregister jm), arvestades nende kasutamise põhimõtted;
4) järgib info turvamise, andmete füüsilise turvalisuse, privaatsuse ja identiteedi varguse vältimise põhimõtted.

Hindamine:
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.8 Keelte kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1;
2) kasutab oma töös vähemalt kahte võõrkeelt (soovitavalt vene ja inglise keel) tasemel B1 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Hindamine:
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-23032015-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.03.2015
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Õigusassistent
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
334 Sekretärid-asjaajajad jms sekretärid
3342 Juristid-asjaajajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Janne Kerdo Tallinna Majanduskool
Leevi Laever Harju Maavalitsus
Anu Moosel SA Innove
Aase Sammelselg Eesti Juristide Liit
Imbi Sidok-Toomsalu Eesti Kohtunike Ühing
Eve Strang Notarite Koda

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist