Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õigusassistent, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Õigusassistent, tase 5
EN: Legal Aid Assistant, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.11.2019
Kehtib kuni: 25.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on uuendatud ja viidud ka uuendatud vormile. Varasema kolme kompetentsi asemel on nüüd kaks, senised "Õigusteenuse administreerimine" ja "Õigusdokumentide jõustamine" liideti üheks ning kompetents sai uue nimetuse "Õigusteenuse toetamine". Läbivad kompetentsid on asendatud üldoskustega.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Majanduskool Õigusassistent 144437 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.09.2021 Avatud
2 Tallinna Majanduskool Õigusassistent 255262 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 19.04.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õigusassistent on omandanud õigusalased baasteadmised ja nende rakendamise esmased oskused, et toetada oma tegevusega õigusvaldkonnas töötavaid spetsialiste. Õigusassistendi põhilisteks tööülesanneteks on õigusteenuste administreerimine ja klientide esmane õigusalane teenindamine, sh menetlusdokumen...tide, tähtaegade ning menetluskordade selgitamine. Ta teeb spetsialisti poolt etteantud probleemipüstituse pinnalt ja vajadusel tema juhendamisel esmase analüüsi erialases valdkonnas (nt analüüsib kohtupraktikat, õigusnormide rakenduspraktikat jne). Õigusassistendi töö sisaldab õigusteenuste osutamiseks vajalike õigusnormide, kohtulahendite ja muu õigusteabe väljaotsimist andmebaasidest, infoteenustest, tõendite ja asjakohaste andmete kogumist ning erinevate õigusdokumentide kavandite koostamist. Õigusassistendi tööülesanded sõltuvad konkreetse organisatsiooni vajadustest ja eeldavad suhtlemisvalmidust ning kiiret ja paindlikku tegutsemist, samuti teabe ja kliendisuhte konfidentsiaalsuse tagamist ning toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendisuhte ettevalmistamine
A.2.2 Õigusteenuse toetamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on õigusassistendil erialane kutseharidus või on ta kutseoskused omandatud töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Notari abi, juristi abi, kohtuistungi sekretär, referent, kohtutäituri assistent, pankrotihalduri assistent, advokaadibüroo assistent, õigusbüroo assistent.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on digitehnoloogiate kasutamise ja erialase võõrkeele oskusel ning virtuaalsel suhtlusel. Samuti on kasvava tähtsusega erinevate õigusaktide ning riigiasutustega seotud lühendite terminoloogia tundmine, loogiline mõtlemine ja probleemide tuvastamine, seoste leidmine ja olulise eristam...ine ning oskusel töötada mitmekultuurilises keskkonnas.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Õigusassistent, tase 5 üldoskused
1) Märkab ning arvestab kliendi vajadusi.
2) Käitub tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt erinevates teenindussituatsioonides, sh pingelistes olukordades.
3) Peab kinni organisatsiooni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest.
4) Töötab iseseisvalt ja meeskonnas ja klientidega.
5) Vastutab...
oma käitumise ja selle tagajärgede eest.
6) Teeb olemasoleva teabe ja analüüsi põhjal loogilisi ning põhjendatud järeldusi.
7) Hindab, analüüsib ja korrigeerib ennast ning oma tegevusi.
8) Järgib oma töös kutse-eetika põhimõtteid.
9) Kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
10) Kasutab oma töös digioskuste osaoskust Sisuloome ja Probleemilahendus iseseisval tasemel kasutaja tasemel ning Infotöötlus, Kommunikatsioon ja Ohutus vilunud tasemel (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendisuhete ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kliendi vajadused, mh huvide konflikti olemasolu, kujundades positiivse kliendisuhte, on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga, kasutades kommunikatsioonivahendeid.
2. Teavitab klienti õigusteenuse tingimustest ning seotud tegevustest, arvestades õigusteenust osutava organisatsiooni eripära, edastab vajaliku teabe kliendile arusaadavalt.
3. Konsulteerib kliente esmase analüüsi pinnalt õigusküsimustes (nt selgitab menetlustoiminguid, sellega seotud tähtaegu ja menetluskorda), kasutades asjakohaseid teenindusviise ja –tehnikaid, lähtudes kliendi vajadustest ja teeninduse korraldusest.
4. Kontrollib kliendihaldustarkvaras õigusteenuse eest tasumist või arvestab õigusteenuse eest tasu vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;
5. Järgib teabe konfidentsiaalsuse nõuete vastavust õigusraamistikule ja organisatsioonis kehtestatud korrale.
B.3.2 Õigusteenuse toetamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb etteantud probleemipüstituse pinnalt esmase õigusalase analüüsi erialases valdkonnas, näiteks analüüsides õigusnormide rakenduspraktikat, sh kohtupraktikat.
2. Koostab õigusdokumente, sh lepingute kavandeid vastavalt etteantud nõuetele ja juhistele, loob dokumendimalle (kirjamalle jne), lähtudes heast tavast ja organisatsioonis kehtestatud korrast.
3. Suunab dokumendid adressaadile vastavalt täitmisülesande vajadusele kliendist lähtuva suhtluskanali kaudu ning teeb dokumentidest ärakirju, väljavõtteid ja vormistab ametliku kinnitusmärke vastavalt oma volitustele ja järgib juurdepääsupiiranguid vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.
4. Koordineerib dokumentide elukäiku ja sellega seotud menetlustoimingute ettevalmistamist ja läbiviimist, sh avalduste vormide täitmine ning arhiveerib dokumendid vastavalt organisatsioonis ja õigusaktides kehtestatud korrale.
5. Kasutab veebikeskkondi ja infosüsteeme tööülesannete täitmiseks, mh tõestamistoimingute ettevalmistamiseks, erialaste seisukohtade koostamiseks ning õigusliku hinnangu andmiseks vajalike nõuete ja tingimuste väljaselgitamiseks, arvestades andmekaitsenõudeid.
6. Korraldab kohtumisi ja istungeid ning protokollib neid, arvestades õigusteenuse eripära;
7. Korraldab õigusdokumentide jõustumist, jõustunud õigusdokumendi avalikustamise või teatavaks tegemise ning koordineerib jõustunud õigusdokumendiga seotud avaliku teabe väljastamist, järgides avaliku teabe ja isikuandmete kaitse nõudeid vastavalt organisatsiooni eripärale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-26112019-2.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.11.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Õigusassistent
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
341 Õigus-, sotsiaal- ja religioonivaldkonna keskastme spetsialistid
3411 Õigusvaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kristi Hunt Kohtutäiturite ja Panktorihaldurite Koda
Janne Kerdo Eesti Juhi Abi Ühing
Krista Paal Eesti Juristide Liit
Silver Pramann Tallinna Majanduskool
Sander Põllumäe Estlex OÜ
Hille Raud SA Õigusteenuste Büroo
Elleriin Saar Advokaadibüroo Emerald Legal
Gunnar Vaikmaa Justiitsministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist