Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tantsuspetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Tantsuspetsialist, tase 5 kutsestandard on aluseks täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Tantsuspetsialist, tase 5
EN: Dance expert, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Kaasaegse tantsu spetsialist, tase 5
  • Ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 5
  • Rahvatantsuspetsialist, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.04.2015
Kehtib kuni: 30.06.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Spetsialiseerumise "Koreograaf-lavastaja" eemaldamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tantsuspetsialistide töö on loominguline. Tantsuspetsialistid oskavad ise tantsida ning suudavad oma oskusi ka teistele edasi anda.
Tantsuspetsialisti kutsealal on neli kutset: tantsuspetsialist, tase 5; tantsuspetsialist, tase 6; tantsuspetsialist, tase 7 ja tantsuspetsialist, tase 8.

Tantsuval...
dkond hõlmab järgnevaid spetsialiseerumisi:
1) rahvatantsuspetsialist;
2) kaasaegse tantsu spetsialist;
3) ladina ja standardtantsu spetsialist.

5. taseme tantsuspetsialist on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja või juhendaja assistent. On erialase praktilise ettevalmistusega ja vähese töökogemusega (võib vajada juhendamist). Valmistab ette ja viib läbi treeningtunde. Töö tulem on tantsukollektiivi esinemine. Lähtub oma töös heast tavast. Tantsuspetsialist töötab nii iseseisvalt kui meeskonnas. Töö eeldab aktiivset suhtlust tantsijatega ja tööandjaga. Vastutab oma konkreetsete tööülesannete tulemusliku täitmise eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari ettevalmistamine:
1) repertuaari valimine ja/või loomine;
2) repertuaari kohandamine.

A.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine:
1) ettevalmistamine;
2) treeningtunni/proovi juhtimine;
3) liikumismaterjali ja/või koreograafia õpetamine;
4) repeteerimine;
5) analüüsimine;...

6) tagasiside andmine.

A.2.3 Juhtimine:
1) trupi/ringi loominguline juhtimine;
2) trupi/ringi organisatoorne juhtimine;
3) koostöö osapooltega.

A.2.4 Esinemine:
1) sündmuse/teema kaardistamine;
2) repertuaari valimine ja/või kohandamine;
3) tagasiside ja analüüs.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub vastavalt tantsustiilile ning kõik tööosad on spetsialiseerumisega otseselt seotud.
– rahvatantsuspetsialist,
- kaasaegse tantsu spetsialist,
- ladina ja standardtantsu spetsialist.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on vahelduvate tööülesannetega, füüsilist ja vaimset pingutust nõudev. Üldjuhul töötatakse sisetingimustes, riskiteguriteks tervisele võib olla tolm ja müra.
A.4 Töövahendid
Üldjuhul on töövahenditeks sobiv rõivastus ja jalanõud, muusikainstrument, muusikat mängiv seade või muud tehnilised vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) loovus, loomingulisus;
2) valmisolek meeskonnatööks;
3) pinge- ja koormustaluvus;
4) enesedistsipliin ja orienteeritus tulemusele;
5) vastutustunne;
6) empaatiavõime;
7) analüüsivõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme tantsuspetsialistil on üldjuhul keskharidus ja erialane töökogemus ning läbitud erialane koolitus.
Kutse taotlemise eeldused on kirjas kutse andmise korras.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ringijuht, tantsuõpetaja, ballettmeister, kunstiline juht, loominguline juht, koreograaf, tantsuringi juhendaja, huviringi juht, liikumisjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tantsuspetsialisti kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumise valimine ning kohustuslike kompetentside B.2.1–B.2.4 ja läbiva kompetentsi B.2.11 tõendamine.
Kutsesiseselt spetsialiseerutakse vastavalt tantsustiilile:
-rahvatantsuspetsialist,
-kaasaegse tantsu spetsialist,
-lad...
ina ja standardtantsu spetsialist.
Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele tantsustiili põhiselt.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt või juhendamisel ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali;
2) juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
3) treeningtunnis õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
4) treeningtunni juhtimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
5) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
6) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
7) juhendab tantsijaid koregraafilise materjali omandamisel, puhastamisel ja kinnistamisel selle esitamiseks;
8) pärast treeningtundi analüüsib oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
9) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) Kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonnaterminoloogia;
5) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Tantsutreeningu/proovi vaatlus või digitaalne salvestus nõutud ajaperioodil toimunud treeningtunni kohta.
B.2.3 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab trupi/ringi repertuaariplaani või assistendina osaleb selle koostamisel, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koostab hooaja tegevusplaani või osaleb selle koostamisel assistendina, ning kooskõlastab selle tööandjaga, arvestades olemasolevat repertuaariplaani;
3) teeb vajadusel koostööd partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.4 Esinemine 5

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab (või osaleb kaardistamisel) sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib (või osaleb valikuprotsessis) sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib (või osaleb valikuprotsessis) vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus ning digitaalne salvestus + intervjuu).
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutsesiseselt spetsialiseerutakse vastavalt tantsustiilile: -rahvatantsuspetsialist, -kaasaegse tantsu spetsialist, -ladina ja standardtantsu spetsialist. Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele tantsustiili põhiselt.
Rahvatantsuspetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt või juhendamisel ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali;
2) juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
3) treeningtunnis õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
4) treeningtunni juhtimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
5) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
6) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
7) juhendab tantsijaid koregraafilise materjali omandamisel, puhastamisel ja kinnistamisel selle esitamiseks;
8) pärast treeningtundi analüüsib oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
9) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) Kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonnaterminoloogia;
5) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Tantsutreeningu/proovi vaatlus või digitaalne salvestus nõutud ajaperioodil toimunud treeningtunni kohta.
B.2.3 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab trupi/ringi repertuaariplaani või assistendina osaleb selle koostamisel, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koostab hooaja tegevusplaani või osaleb selle koostamisel assistendina, ning kooskõlastab selle tööandjaga, arvestades olemasolevat repertuaariplaani;
3) teeb vajadusel koostööd partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.4 Esinemine 5

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab (või osaleb kaardistamisel) sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib (või osaleb valikuprotsessis) sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib (või osaleb valikuprotsessis) vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus ning digitaalne salvestus + intervjuu).
 
Kaasaegse tantsu spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt või juhendamisel ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali;
2) juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
3) treeningtunnis õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
4) treeningtunni juhtimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
5) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
6) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
7) juhendab tantsijaid koregraafilise materjali omandamisel, puhastamisel ja kinnistamisel selle esitamiseks;
8) pärast treeningtundi analüüsib oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
9) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) Kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonnaterminoloogia;
5) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Tantsutreeningu/proovi vaatlus või digitaalne salvestus nõutud ajaperioodil toimunud treeningtunni kohta.
B.2.3 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab trupi/ringi repertuaariplaani või assistendina osaleb selle koostamisel, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koostab hooaja tegevusplaani või osaleb selle koostamisel assistendina, ning kooskõlastab selle tööandjaga, arvestades olemasolevat repertuaariplaani;
3) teeb vajadusel koostööd partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.4 Esinemine 5

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab (või osaleb kaardistamisel) sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib (või osaleb valikuprotsessis) sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib (või osaleb valikuprotsessis) vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus ning digitaalne salvestus + intervjuu).
 
Ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt või juhendamisel ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali;
2) juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
3) treeningtunnis õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
4) treeningtunni juhtimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
5) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
6) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
7) juhendab tantsijaid koregraafilise materjali omandamisel, puhastamisel ja kinnistamisel selle esitamiseks;
8) pärast treeningtundi analüüsib oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
9) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) Kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonnaterminoloogia;
5) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Tantsutreeningu/proovi vaatlus või digitaalne salvestus nõutud ajaperioodil toimunud treeningtunni kohta.
B.2.3 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab trupi/ringi repertuaariplaani või assistendina osaleb selle koostamisel, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koostab hooaja tegevusplaani või osaleb selle koostamisel assistendina, ning kooskõlastab selle tööandjaga, arvestades olemasolevat repertuaariplaani;
3) teeb vajadusel koostööd partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.4 Esinemine 5

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab (või osaleb kaardistamisel) sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib (või osaleb valikuprotsessis) sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib (või osaleb valikuprotsessis) vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus ning digitaalne salvestus + intervjuu).

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Tantsuspetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 3 Keeleoskus);
2) kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele: arvuti põhitõed; tekstitöötlus; interneti põhitõed ja standardmoodulile IT turvalisus. (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“);
3) on oma käitumisega eeskujuks meeskonnale, analüüsib igapäevast tööinformatsiooni ja jagab seda meeskonnaga;
4) külastab regulaarselt valdkonnas toimuvaid sündmusi/etendusi jms;
5) järgib valdkonnaga seonduvaid õigusakte ja kutse-eetikat;
6) kasutab korrektset erialast terminoloogiat, valib ja kasutab erinevaid suhtlemistehnikaid vastavalt olukorrale.
7) järgib tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
8) hindab abivajaja olukorda, annab vajadusel esmaabi ja/või kutsub abi.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud seadusandlus (sh autorikaitse);
2) meeskonnatöö;
3) suhtlemine;
4) organisatsioonikultuur.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-06042015-03/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.04.2015
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Tantsuspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2653 Tantsijad ja koreograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mõisted
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lii Ainsalu Tantsuhariduse Liit
Angela Arraste Tallinna Ülikool
Ülle Feršel Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Urve Gromov Rahvakultuuri keskus
Laura Kvelstein Tallinna Ülikool
Heili Lindepuu ETHL, Tallinna Tantsuteater
Martin Medar Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Mall Noormets TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Silvia Purje Eesti Tantsuspordi Liit
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Taimi Saarma Eesti Maaomavalitsuste Liit
Kadri Tiis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist