Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tantsuspetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tantsuspetsialist, tase 5
EN: Dance specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Eesti rahvatants
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.07.2018
Kehtib kuni: 18.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi uuendamise käigus tehtud uus töö funktsionaalne analüüs ning sellest tulenevalt on muutunud kutse struktuur, kutse on kirjeldatud teiste kutseala kutsetega võrreldavana. Varasema mitme spetsialiseerumise asemel on spetsialiseerumise võimalus vaid eesti rahvatantsule, teiste tantsustiilide kontekstis on kutsestandard koostatud stiilide üleselt.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.
Tantsuspetsialist, tas...
e 5 on vähema kogemusega ja võib vajada juhendamist.

Kutsealal tegutsevad ka
tantsuspetsialist, tase 6, kes tegutseb iseseisvalt, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus;
tantsuspetsialist, tase 7, kes on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte;
tantsuspetsialist, tase 8, kes on valdkonna eesvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine
1. Füüsilise keskkonna tegevusteks ettevalmistamine.
2. Tantsulist tegevust toetava vaimse keskkonna loomine.

A.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine
1. Eesmärkide püstitamine.
2. Loome- ja õppeprotsessi kavandamine.
3. Osalejate füüsiliste ja vaimse...
te võimete ning tantsuoskuste arendamine.
4. Loome- ja õppeprotsessi läbiviimine.
5. Loome- ja õppeprotsessi tulemuse esitlemine.
6. Kokkuvõtete tegemine ja edasise tegevuse planeerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Eesti rahvatants
A.2.3 Eesti rahvatants
1. Rahvatantsu põhisammude ja -liikumiste kasutamine.
2. Olulise repertuaariga kursisolek.
3. Erialase terminoloogia kasutamine.
4. Liikumise sidumine muusikaga.
5. Rahvatantsukollektiivi juhi assisteerimine.
6. Osalemine väljakutöös.
7. Rahvarõivaste...
kandmise väärtustamine.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on füüsilist ja vaimset pingutust nõudev, riskiteguriks on vigastuste oht.
A.4 Töövahendid
Töövahenditeks on tantsustiilist lähtuvalt sobivad jalanõud, riietus, rekvisiidid ja vahendid, muusikat mängiv seade või instrument ning infotehnoloogilised vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Olulised on võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut ja loovust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tantsuspetsialist, tase 5 on keskharidusega, kutsealane kompetentsus on omandatud töö käigus ning ta on läbinud erialase täienduskoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tantsuõpetaja, tantsukunstnik, tantsutreener, tantsuspetsialist, ballettmeister, koreograaf, tantsuringi juhendaja, tantsurühma juhendaja, liikumisjuht, repetiitor.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Põhikutse tantsuspetsialist, tase 5 taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.4 (läbiv kompetents).

Spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab füüsilise keskkonna olukorda ja sobivust erialaseks tegevuseks; loob ohutu keskkonna, arvestades tegevuse eesmärki;
2. loob usaldusliku, loomingulist tegevust ja koostööd soodustava õhkkonna.
B.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. määratleb tegevuse lühiajalised eesmärgid, arvestades osalejate eripäraga;
2. kavandab loome- ja õppeprotsessi (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid), lähtudes püstitatud eesmärkidest, ressurssidest ja ajakavast;
3. hindab osalejate füüsilisi ja vaimseid võimeid ning tantsuoskust, valib sellest lähtuvalt tunni sisu;
4. viib loome- ja õppeprotsessi läbi, lähtudes püstitatud eesmärkidest ja ressurssidest; viib tegevused ellu, püsides kavandatud ajagraafikus;
5. tutvustab osalejatele käitumis- ja esinemiskultuuri; mõtestab esinemise olulisust protsessis; valib esinemisväljundid, lähtudes kogu õppe- ja loomeprotsessi eesmärgist;
6. hindab eesmärkide saavutamist; annab osalejatele ja võtab neilt vastu tagasisidet; analüüsib ennast ja oma tööd antud õppe- ja loomeprotsessis.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Eesti rahvatants
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Eesti rahvatants 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab enamlevinud põhisamme ja -liikumisi; loeb sammustikku ja liikumisi taktiosade kaupa;
2. on kursis olulisemate pärimustantsude ja erinevate ajastute autoriloominguga;
3. kasutab eesti rahvatantsu oskussõnavara;
4. orienteerub eesti muusikaloos (sh pärimus- ja rahvamuusika); kohandab liikumise kooskõlas muusikaga;
5. juhib järjepidevalt tegutsevat rahvatantsukollektiivi või assisteerib juhti;
6. loeb väljakujooniseid; juhendab ühte rühma väljakul;
7. arvestab rahvarõiva kandmise põhimõtteid ja leiab vajadusel lisainfot; väärtustab rahvarõiva kandmise kultuuri.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Tantsuspetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. valdab ühte või mitut tantsustiili, sh kasutab korrektset erialast terminoloogiat; hoiab end kursis valdkondlike traditsioonide ja uuendustega; kasutab muusika põhimõisteid (tempo, takt, löök, rütm, paus jne); tunneb ära meloodia osad;
2. hoiab ja arendab oma kutseoskusi; täiendab ennast erialaselt pidevalt;
3. kasutab teadlikult verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemisviisi, arvestades partnerit ja olukorda; kasutab adekvaatseid enesekehtestamise meetodeid; teeb koostööd ja kuulab teisi;
4. järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte; järgib üldisi eetilisi norme; austab teiste loomingut, viitab korrektselt allikatele, arvestades autoriõigusi;
5. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
6. kogub ja analüüsib tagasisidet ning teeb vajadusel korrektuure oma tegevuses;
7. kasutab korrektset õpetamise keelt kõnes ja kirjas;
8. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.16/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Tantsuspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2653 Tantsijad ja koreograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sille Kapper Tallinna Ülikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Krõõt Kiviste Shate Tantsukool, Tartu Tantsuakadeemia Villiko Kruuse, Waf Managment OÜ
Agne Kurrikoff-Herman Eesti Rahvatantsuansamblite Liit
Raido Mägi Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Silvia Purje Eesti Tantsuspordi Liit
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Anu Sööt Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Anne Tamm-Kivimets Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, MTÜ Just Tants
Margus Toomla Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist