Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koostelukksepp, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Koostelukksepp, tase 3 kutsestandard on välja töötatud:
1) kutsehariduse vastava taseme õppekavade aluseks ja
2) isikute kutsealase kompetents...
use hindamiseks kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Koostelukksepp, tase 3
EN: Assembler, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.06.2015
Kehtib kuni: 06.12.2015
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Koostelukksepp töötab tavaliselt masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise või laevaehituse ettevõttes.
Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine.
Ko...
ostelukksepa töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.

Koostelukksepa kutsealal on kutsestandardid välja töötatud järgmistel tasemetel:
Koostelukksepp, tase 3
Koostelukksepp, tase 4
Koostelukksepp, tase 5

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 3. taseme koostelukksepa kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme koostelukksepp koostab lihtsamaid koostusid ning vastutab enda töö kvaliteedi eest. Keerulisemate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul vajab juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.2 Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
2.1.3 Töövahendite valimine ja seadistamine
2.1.4 Isikukaitsevahendite valimine

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine...

2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Toote koostamiseks ettevalmistamine

A.2.3 Toote koostamine ja jooksev kontroll
2.3.1 Toote koostamine
2.3.2 Operatsioonisisese kontrolli tegemine

A.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine
2.4.1 Koostu või alamkoostu kvaliteedi kontrollimine
2.4.2 Defektide parandamine

A.2.5 Troppimistööde tegemine
2.5.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2.5.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Koostelukksepad töötavad üldjuhul vahetustega, tööpäeva pikkuseks on kaheksa tundi.
Töö tempo on üldiselt stabiilne, tegevused vaheldusrikkad. Koostelukksepa tervis peab olema piisavalt hea, et täita sageli ka füüsiliselt raskeid tööülesandeid. Tööd tuleb teha nii seistes kui ka istudes, kuid tema ...
seljale ja jalgadele langev koormus võib ikkagi olla üsna suur.
Töös kasutatavad töövahendid ja -materjalid võivad vääral käsitsemisel olla inimese tervisele ohtlikud. Väga tähtis on järgida tööohutusnõudeid ning kanda töörõivaid ja kaitsevahendeid. Metallide töötlemisel tekib rohkesti saastet, seepärast kantakse spetsiaalseid tööriideid. Töö etapist olenevalt kantakse nii kaitseprille (nt keevitustöödel) kui ka kõrvaklappe, mis aitavad summutada töös tekkivat müra.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tööülesannete täitmisel kasutab koostelukksepp käsi- ja mehhaniseeritud tööriistu, lukksepatöö seadmeid ja pinke, mõõtevahendeid ning tõsteseadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kuna detailide ja koostude koostamine on väga täpne töö, peab koostelukksepp olema hea keskendumisvõimega, rutiinitaluvusega, kannatlik, täpne ja hoolas. Vajalikud on ka hea nägemine, kuulmine ja koordinatsioon. Kasuks tuleb ruumiline kujutlusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme koostelukksepal on üldjuhul erialane kutseharidus või ta on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse käigus.
3. taseme koostelukksepa esmane kutse saadakse vastava kutsehariduse õppe lõpetamisel.
Selle taseme kutsetunnistust võivad taotleda ka juba koostelukksepana tööt...
avad inimesed, kellel on eelnevalt olemas erialane haridus või ka need, kes on oma kutsealased kompetentsid omandanud praktilise töökogemuse käigus.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp, koostelukksepp.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Koostelukksepp, tase 3 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.5).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Veendub et töökoht on eelnevalt korrastatud ja komplekteeritud: olemas on tööks vajalik tehniline dokumentatsioon; töö- ja mõõtevahendid asuvad ettenähtud kohtades, olemas on kõik koostatavad detailid, ostutooted ja pooltooted.
2. Tutvub toote koostejoonisega, tööjuhendiga.
3. Valib lähtuvalt töö iseloomust otstarbekad seadmed (puurpingid, pressid, giljotiinid) ja töövahendid (mehhaanilised, elektrilised). Seadistamist vajavad töövahendid seadistab juhendamisel.
4. Kontrollib, et enne töö alustamist on olemas vajalikud ja töökorras isikukaitsevahendid.

Teadmised:
a) töökoha ettevalmistamise ja korrasoleku nõuded;
b) koostamise juures kasutatavad komponendid: detailid, ostutooted, allhanketooted;
c) materjalide markeeringud;
d) lukksepa töövahendid: seadmed, mõõte- ja käsitööriistad, abitöövahendid märkimiseks, kinnitamiseks, puurimiseks jne;
e) lukksepatöö põhimõisted;
f) koosterakised;
g) tehniline dokumentatsioon;
h) ohutusnõuded (tuleohutusnõuded, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
i) esmaabi andmise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette koostamiseks vastavalt tehnoloogilisele protsessile. Vajadusel teostab mõõtmised, veendumaks et detailid vastavad tehnilises dokumentatsioonis märgitud nõuetele. Puuduste ilmnemisel teavitab sellest oma vahetut juhti.
2. Kontrollib lähtuvalt tehnoloogilisest protsessist ja tehnilisest dokumentatsioonist vajalike vahendite ja komponentide olemasolu. Teavitab toote puudustest oma vahetut juhti.

Teadmised:
a) koostamisseadmed, nende kasutuspõhimõtted;
b) lukksepatööd;
c) rihtimine ja märkimine;
d) liitetüübid;
e) tehnilise joonestamise alused;
f) detailide baseerimise alused;
g) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
h) tolerantsid ja istud;
i) detailide defektid ja nende tuvastamise meetodid;
j) koostamisvahendid, nende tööpõhimõtted;
k) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne.)
l) üldteadmised detailide kohtkuumutusest ja -jahutusest

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö.
B.2.3 Toote koostamine ja jooksev kontroll 3

Tegevusnäitajad:
1. Koostab lihtsamaid tooteid lähtuvalt tehnilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja sobitamistehnikaid.
2. Jälgib koostamisel tehnilises dokumentatsioonis märgitud kvaliteedinõudeid, kontrollides töö käigus koostemõõtude täpsust ja nõuetele vastavust: veendub visuaalse kontrolli teel et ettenähtud koost vastab nõuetele ning kontrollib mõõteriistadega vajalike mõõtmete täpsust. Vigade ilmnemisel parandab need.

Teadmised:
a) koostamistehnoloogia põhimõtted;
b) pneumaatika ja hüdraulika elemendid;
c) tehnilise joonestamise alused;
d) masinaelemendid;
e) lukksepatööd;
f) standardtooted;
g) materjalid, nende omadused ja tähistused;
h) tolerantsid ja istud.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö.
B.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib nii visuaalse vaatluse teel kui ka vajalikke mõõtevahendeid kasutades koostu või alamkoostu kvaliteeti, veendumaks, et see vastab tehnilises dokumentatsioonis esitatud nõuetele.
2. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud defektid.

Teadmised:
a) koostamisdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kvaliteedi kontrolli meetodid;
c) kontrollmõõtevahendid (erinevad šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö.
B.2.5 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööde tegemise eripärad erinevate tõsteseadmetega;
c) troppimistöödel kehtivaid ohutusnõuded;
d) koorma peale- ja mahalaadimise põhimõtted;
e) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik;
f) sidevahendi abil kraanajuhi töö juhendamise põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 10-15062015-3.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.06.2015
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Koostelukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7222 Tööriistavalmistajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Riives IMECC
Allan Märk AS Norma
Juhan Anvelt Norcar-BSB Eesti AS
Grigori Geršman Ensto Ensek AS
Anu Tuuksam SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist