Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metalltoodete koostaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metalltoodete koostaja, tase 3
EN: Assembler of metal products, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.03.2024
Kehtib kuni: 26.03.2029
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Koostelukksepa kutsenimetus muudeti Metalltoodete koostajaks, mis on ajakohasem, kuna kasutatavad tehnoloogiad on mitmekesisemad.
2. Lisatud on tulevikuoskused A.6 ja kutse taotlemise eeltingimused B.1
3. Endised Läbivad oskused on jaotatud nüüd üldoskusteks B.2 ja kutset läbivateks kompetentsideks B.3.5
4. Troppimist eraldi enam välja ei tooda, kuna see on kaetud tõsteseadmete kasutusega
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metalltoodete koostaja töötab enamasti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise, laevaehituse vm ettevõttes. 3. taseme metalltoodete koostaja põhitööks on valmistada ja koostada nõuete kohaselt mitmesuguseid lihtsamaid kooste, seadmeid, komponente ja tooteid v.a elektroonika..., pneumaatika ja hüdraulika komponente sisaldavaid tooteid.
Töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist ning tööriistade ja seadmete (sh tõsteseadmete) kasutamise oskust.
Metalltoodete koostaja töötab vastavalt töökorraldusele iseseisvalt või töörühmas, täites vähesel määral muutuvaid tööülesandeid. Keerulisemate tööülesannete puhul võib ta vajada juhendamist.

Töö eeldab tehnilist taipu ja käelist osavust.
Tööülesannete täitmine võib nõuda füüsilist pingutust. Töö võib toimuda graafiku alusel vahetustega. Tööga kaasnevad tervise- ja keskkonnariskid on töötavad seadmed, vibratsioon, müra ja abrasiivtolm. Kohustuslik on kasutada isikukaitsevahendeid.
Metalltoodete koostamisel kasutatakse käsi- ja mehhaniseeritud tööriistu, lukksepatöö seadmeid ja tööpinke, tõsteseadmeid, mõõtevahendeid ning info ja kommunikatsiooni vahendeid (tootmistarkvara süsteemid jms).

Kutsealal on kehtestatud keerukamat tööd ja suuremat iseseisvust nõudev Metalltoodete koostaja, tase 4 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö korraldamine
A.2.2 Detailide valmistamine
A.2.3 Toote koostamine ja reguleerimine
A.2.4 Töötulemuse vastavuse kontroll
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Metalltoodete koostajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp-koostaja, lukksepp, koostelukksepp, koostaja, metallitoodete koostaja, metalltoodete koostaja, metallväikelaeva ehitaja
A.6 Tulevikuoskused
Kasvava tähtsusega on:
1. masinjooniste lugemine, automatiseeritud tootmisseadmete ja robotsüsteemide kasutamine;
2. teadlikkus digitaliseeritud tootmisprotsesside küberturbest ja keskkonnasõbralikest tootmisprotsessidest;
3. oskus suunata kasutatud pakendid, materjalid, jmt ümbertöötamisele, et ...
neist uut väärtust luua ja seeläbi jäätmeteket vähendada.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metalltoodete koostaja, tase 3 kutse koosneb üldoskustest (B.2), kohustuslikest kompetentsidest (B.3.1–B.3.4) ja läbivatest oskustest (B.5). Kutse taotlemisel on nõutav kõigi kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1.Töömaailma taotlejale: erialane töökogemus.
2. Kutseõppe tasemeõppe lõpetajale: täies mahus läbitud vastava eriala tasemeõppe õppekava.
Nõuded kutse taastõendamisel
Metalltoodete koostaja, tase 3 kutse on tähtajatu, mistõttu kutse taastõendamist ei toimu.
Kutse andmis...
e korraldamist reguleerib „Mehaanika ja metallitöö kutsete kutse andmise kord“.
Loe edasi
Peida
B.2 Metalltoodete koostaja, tase 3 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Omandab uusi teadmisi ja oskusi. Mõtestab ja väärtustab õpitu sisulist tähendust.
2. Tajub adekvaatselt esemete ja ruumi kolmemõõtmelisust ning nende osade vahelisi suhteid ja mõõte.
3. Tuvastab juba tekkinud probleemid. Hindab võimalusi lahenduse leidmiseks.
Enesejuhtimisosk...
used
4. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlike nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid, konventsioone jmt.
5. Järgib töötervishoiu ja ohutusnõudeid, kasutades töö tegemist soodustavaid ning enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, asendeid, vahendeid ja võtteid.
6. Seostab oma otsuseid ja tegevust võimalike tagajärgedega ning on valmis ja võimeline tulemustest aru andma.
Lävimisoskused
7. Teeb koostööd nii ühiste eesmärkide saavutamise nimel kui ka erinevate eesmärkide korral, arvestades kõigi poolte vajaduste ja seisukohtadega.
8. Kasutab arvutit tasemel „Algtasemel kasutaja“, v.a. sisuloome (Lisa 1 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö korraldamine 3

Tegevusnäitajad
1. Leiab projekti juhenditest jm tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande täitmiseks vajaliku teabe.
2. Visualiseerib detailide mõõdud, suuruse, kuju ja valmistustäpsuse.
3. Määrab teabe alusel kindlaks tööetappide järjestuse.
4. Valib kasutatavale tehnoloogiale vastavad töövahendid ja seadmed (puurpingid, pressid, giljotiinid), arvestades ühilduvust ja sobivust valib ja komplekteerib tehnilisele dokumentatsioonile vastavad materjalid ja tarvikud.
5. Seadistab juhendamisel tööks vajalikud tööpingid, seadmed ning rakised, lähtudes tehnoloogiast.

Teadmised
1. Tehniline joonestamine (algtase).
2. Tööpinkide ja seadmete ehitus, lõikerežiimid ja häälestamine.
B.3.2 Detailide valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib käsimõõteriistadega (nt nihik, kaliiber) tooriku mõõtudele vastavust.
2. Märgib puurimiseks, lõikamiseks ja painutamiseks vm töötlemiseks vajaliku koha toorikul vastavalt tööülesandele tööjoonisele.
3. Valmistab tööülesandele vastava tehnoloogia (lõikamine, painutamine, puurimine, keermestamine) lihtsamad detailid, andes neile vajaliku kuju, mõõtmed ja pinna kareduse.
4. Faasib detaili servad, kasutades asjakohaseid seadmeid või tööriistu.
5. Kvaliteedi mittevastavuse korral teavitab vastutavat töötajat.
6. Kontrollib juhendaja abiga käsimõõteriistadega (nt nihik, kaliiber jms) detailide vastavust tööjoonisele.

Teadmised
1. Üldteadmised lukksepatöödest.
2. Tehnilise joonestamine (algtase).
3. Tolerantside mõiste ja kasutusal.
4. Mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid.
5. Mustad ja värvilised metallid, nende põhiomadused ja tähistused.
6. Mittemetalsete materjalide põhiomadused ja tähistused.
B.3.3 Toote koostamine 3

Tegevusnäitajad
1. Valmistab detailid ette toote koostamiseks, kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja sobitamistehnikaid.
2. Koostab toote (v.a. elektroonika, pneumaatika ja hüdraulika komponente sisaldava toote) lähtuvalt tehnilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, kasutades koostamisseadmeid, koosterakiseid ja -abivahendeid.
3. Seob detailid ajutise keevisõmblusega koostuks, kasutades keevitusseadmeid.
4. Kontrollib töö käigus mõõteriistadega koostemõõtude täpsust ja tööjoonistele vastavust.
5. Kontrollib istude ja lõtkude vastavust ning tihendite, vedrustuse jms. elementide toimimist mittevastavuse korral teavitab vastutavat töötajat.
6. Seadistab juhendaja abiga juhenditele ja joonistele vastavad toote parameetrid, et tagada toote kasutuskõlblikkus.

Teadmised
1. Algteadmised keevitusest.
2. Tehnilise joonestamine (algtase).
3. Mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid.
4. Algteadmised masinaelementidest: liitetüübid ja standardtooted.
5. Tolerantside ja istude mõiste ja kasutusala.
B.3.4 Töötulemuste vastavuse kontroll 3

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib visuaalse vaatluse ja sobivate mõõtevahenditega koostu kvaliteedi vastavust tehnilises dokumentatsioonis esitatud nõuetele ning kogu koostu komplektsust, kasutades juhendaja abi.
2. Dokumenteerib töö tulemused ja tehtud muudatused ning salvestab need digitaalselt vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised
1. Kontrollmõõtevahendid (erinevad šabloonid, joonlaud, nihik, lasermõõteriistad), nende kasutamise põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Metalltoodete koostaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töö tegemiseks ette tööala ning pärast töö lõpetamist korrastab selle.
2. Käitub ohuolukordades adekvaatselt, annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi ja kutsub vajadusel professionaalse abi. Teavitab vastutavaid isikuid.
3. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt.
4. Kogub ja sorteerib mitmesuguseid jäätmeid eesmärgiga vähendada keskkonnamõjusid.
5. Kasutab tõsteseadmeid materjalide laadimisel, ladustamisel ja paigaldamisel.

Teadmised
1. Põhiteadmised keskkonnasäästlikkusest, toote eluringist, tootmistöö üldpõhimõtetest, tootmise tervikpildist ja toote elutsükli olemusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27032024-1.1/9k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.03.2024
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Koostelukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7222 Tööriistavalmistajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Nikolai Jukin Tartu Rakenduslik Kolledž
Marko Kokla Virtuaalettevõte OÜ
Raul Kütt Eesti Masinatööstuse Liit
Tauno Supper AS Rakiste Tehas

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist