Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorem tarkvaraarendaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid
Nimetus: ET: Noorem tarkvaraarendaja, tase 4
EN: Junior Software Developer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.11.2016
Kehtib kuni: 12.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi pikendamine sisuliste muudatusteta.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 157298 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 15.12.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 157297 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 15.12.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 157299 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 15.12.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (suletud) Noorem tarkvaraarendaja 140877 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.09.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
5 Tallinna Polütehnikum Tarkvaraarendaja 131100 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 14.12.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine. Ta osaleb süsteemi võimaliku disaini väljatöötamisel ja pakub erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut. Noorem tarkvaraarendaja kirjutab tarkvara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud ja kokkulep...itud disainile. Tema põhilised tööülesanded on teenustaseme haldus, toote või projekti kavandamine, rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine, testimine, lahenduse kasutuselevõtt, dokumentatsiooni koostamine, riskide hindamine ja maandamine, protsessi täiustamine ja infoturbe haldamine.
Noorem tarkvaraarendaja on suuteline tööülesannet iseseisvalt lahendama. Täidab tööülesandeid muutuvates olukordades nõuetekohaselt. Mõistab ja rakendab meeskonnas kasutatavat tarkvaraarenduse metoodikat.
Noorem tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ning pidevat kutsealast enesetäiendamist. Peab mõistma süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskama sellega muudatuste ja arenduste tegemisel arvestada. Oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendi analüütikule ülesande täpsustamiseks. Oskab anda sisendi testijaile muudatuste ja arenduste testimiseks. Noorem tarkvaraarendaja töö eeldab head meeskonnatöö oskust.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel (vt Lisa 1)

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
NB! Tööosade loetelu ei määra nõutud kompetentside taset ja nende järjekord ei määra olulisust

1. Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.)
2. Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
3. Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.)
4. Arhitektuuri projekt...
eerimine (e-CF kompetents A.5.)
5. Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.)
6. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
7. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.)
8. Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)
9. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
10. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
11. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
12. Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.)
13. IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.)
14. Hanked (e-CF kompetents D.4.)
15. Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.)
16. Suhtekorraldus (e-CF kompetents E.4.)
17. Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.)
18. IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)
19. Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)
20. IT juhtimine (e-CF kompetents E.9.)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tarkvaraarendaja töötab siseruumis ja põhiliselt istudes. Tema töö on vaimselt pingeline ja ohtudeks on sundasend arvutiga töötamisel ning koormus silmadele.
A.4 Töövahendid
Tarkvaraarendaja põhilised töövahendid on arvutustehnika ja tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tarkvaraarendaja töö eeldab loogilist ja analüütilist mõtlemist, tehnilist loomingulisust ning meeskonnatöö oskust. Oluline on õppimistahe, koostöövõime, kohanemisvõime, suhtlemisvalmidus, orienteeritus tulemustele, vastutus, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tarkvara arendajana töötavad tavaliselt inimesed, kellel on erialane kutseharidus või rakenduskõrgharidus või kõrgharidus. Erandjuhul võivad kutseoskused olla omandatud täiendkoolitustel või töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Programmeerija, tarkvaraarendaja, noorem programmeerija, jne.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tarkvaraarendaja kutse taotlemisel on nõutav järgmiste e-CF kompetentside omamine: A.1.; A.2; A.4; A.5.; A.6; A.7.; B.1.; B.2.; B.3.; B.4.; B.5.; D.1.; D.2.; D.4.; D.10.; E.4.; E.5.; E.6.; E.8.;E.9. Lisaks läbivad kompetentsid. Kokku 21 nõutavat kompetentsi.

IKT-kutsete kirjeldamisel on alusek...
s Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 IKT-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel.
Iga e-CF põhikompetentsi kohta on kompetentside tabelis esmalt toodud kompetentsi üldine kirjeldus ja nõutavad teadmised ning oskused (kõrgeimal kutsetasemel). Seejärel on toodud vastava kompetentsi teadmiste ja oskuste nõuded tarkvaraarendajale.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata

Teadmised:
a) on teadlik ärieesmärkidest ja organisatsiooni taotlustest

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Näeb ette pikaajalisi äritegevuse nõudeid ning määratleb organisatsiooni strateegiast lähtuva infosüsteemi mudeli ja organisatsiooni strateegia omavahelise sobivuse. Teeb ettevõtte infosüsteemi poliitika strateegilisi otsuseid, mis hõlmavad ka teenuste sisseostmise strateegiaid.
B.2.2 Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.) 4

Tegevusnäitajad:
Ennetab ja leevendab võimalikke teenuse katkestusi.

Teadmised:
a) teab elemente, mis moodustavad teenusetasemelepingute parameetrite kogumi
b) teab kuidas toimivad teenuse osutamise infrastruktuurid
c) teab teenusetaseme mittevastavuse toimet organisatsiooni tegevuse tulemustele

Oskused:
a) oskab ennetada ja leevendada võimalikke teenuse katkestusi

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, kontrollib õigusi ja sõlmib asjakohaseid teenusetasemelepinguid ning nendega kaasnevaid lepinguid teenusepakkujatega. Peab läbirääkimisi teenuste osutamise tasemete üle, võttes arvesse klientide ja ettevõtte vajadusi ning võimalusi.
B.2.3 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Tegutseb süstemaatiliselt, et dokumenteerida toote või projekti standardseid ja lihtsaid elemente.

Teadmised:
a) teab projekti juhtimise kehtivaid raamistikke ja projektijuhtimise metoodikaid
b) on teadlik tüüpilistest tulemuslikkuse põhinäitajatest

Oskused:
a) oskab tagada ja hallata otsustajate jaoks piisavat informatsiooni

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Analüüsib ja määratleb praegust ja eesmärgiks seatud olukorda. Hindab kriitiliselt kuluefektiivsust, riskipunkte, võimalusi, tugevaid ja nõrku külgi. Koostab struktuuriplaane, määrab kindlaks ajakavad ja vahe-eesmärgid. Haldab muudatuste taotlusi. Määratleb tarnekoguse ja koostab ülevaate lisadokumentatsiooni nõuete kohta. Määratleb toodete nõuetekohase käsitsemise.
B.2.4 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata.

Teadmised:
a) teab arhitektuuri raamistikke ja süsteemide projekteerimise tööriistu
b) teab süsteemi arhitektuuri nõudeid: jõudlus, hooldatavus, laiendatavus, mastaabitavus, kättesaadavus, turvalisus ja juurdepääsetavus
c) teab organisatsioonisiseseid standardeid

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määrab kindlaks, täpsustab, ajakohastab ja teeb kättesaadavaks ametliku lähenemisviisi, et rakendada lahendusi, mis on vajalikud infosüsteemi arhitektuuri arendamiseks ja toimimiseks. Haldab suhteid äripartnerite/huvirühmadega, et tagada arhitektuuri vastavus äritegevuse nõuetele. Teeb kindlaks muutmise vajaduse ja muutmist vajavad komponendid: riistvara, tarkvara, rakendused, protsessid, informatsiooni ja tehnoloogilise platvormi. Tagab, et kõigi aspektide korral oleks arvesse võetud vastastikust ühilduvust, mastaabitavuse kasutamisvõimalust ja turvalisust.
B.2.5 Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.) 4

Tegevusnäitajad:
Korraldab rakenduse projekteerimise üldplaneerimist.

Teadmised:
a) teab tarkvara väljatöötamise meetodeid ja nende kasutamise põhjendusi (nt prototüüpimine, agiilmetoodikad, pöördkonstrueerimine jms)
b) teab rakenduse väljatöötamisega seotud parameetrite kogumit
c) teab kasutajaliidese projekteerimise põhimõtteid
d) teab talitluslike tingimuste formaliseerimise keeli
e) teab olemasolevaid rakendusi ja nendega seotud arhitektuuri
f) teab andmebaasihaldurit (DBMS)

Oskused:
a) oskab hinnata prototüüpide kasutamisel saadud tulemusi

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Määratleb kõige sobivamad IKT-lahendused vastavalt IKT-poliitikale ja kasutaja/kliendi vajadustele. Hindab täpselt rakenduse väljatöötamise, paigaldamise ja hoolduse kulusid. Valib sobivad tehnilised võimalused lahenduse projekteerimiseks, optimeerides kulude ja kvaliteedi suhte. Määratleb üldise standardraamistiku, et kehtestada tüüpiliste kasutajate kohased mudelid.
B.2.6 Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.) 3

Tegevusnäitajad:
Õpib tundma IKT uusimaid tehnoloogilisi saavutusi, et saada ülevaade arendatavatest tehnoloogiatest

Teadmised:
a) teab asjakohaseid informatsiooniallikaid (nt ajakirjad, konverentsid, üritused, infolehed, arvamusliidrite seisukohad jne)
b) teab veebikeskkonnas toimuvate arutelude reegleid

Oskused:
a) oskab jälgida infoallikaid ja pidevalt järgida kõige perspektiivikamaid

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Õpib tundma IKT uusimaid tehnoloogilisi saavutusi, et saada ülevaade arendatavatest tehnoloogiatest. Kavandab innovaatilisi lahendusi uue tehnoloogia integreerimiseks olemasolevatesse toodetesse, rakendustesse, teenustesse või uute lahenduste loomisse
B.2.7 Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.) 4

Tegevusnäitajad:
Tegutseb loominguliselt tarkvarakomponentide väljatöötamisel ja suuremasse tootesse integreerimisel.

Teadmised:
a) teab asjakohaseid tarkvaraprogramme/-mooduleid
b) on teadlik programmipõhise testimise meetoditest
c) valdab süvitsi mõnda programmeerimiskeelt, sh antud keele parimaid praktikaid (sh DBMS)
d) teab versioonihaldussüsteeme
e) valdab koodistandardeid
f) teab programmeerimisvahendeid (silurid jms)
g) on teadlik erinevatest tarkvaraarenduse mustritest ning nende peamistest kasutamisjuhtudest
h) on teadlik erinevatest süsteemiplatvormidest

Oskused:
a) oskab kasutada põhjalikult kasutajavaates versioonihaldussüsteeme
b) oskab kasutada programmeerimisvahendeid (silurid, integratsioonivahendid jms)
c) oskab töötada meeskonnas (vajadusel paarisprogrammeerimine)
d) oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni
e) oskab luua vastavalt vajadusele unit-teste, automatiseeritud UI-teste ja muid teste ning kasutada Mock’e
f) oskab järgida etteantud koodistandardit ja meeskonnas kasutatavat arendusmetoodikat
g) oskab juhendada kaastöötajaid oma põhivaldkonnas
h) oskab kasutada mõne põhivoolu programmeerimiskeelt tasemel, mis võimaldab iseseisvalt olemasolevat koodi lugeda ja uut koodi luua

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Projekteerib ja konstrueerib tarkvara ja/või riistavara komponente nõutavate tehniliste tingimuste, sh energiakasutuse tõhususe nõuete kohaselt. Järgib süsteemset metoodikat nõutavate komponentide ja liideste analüüsimisel ja väljatöötamisel. Katsetab üksusi ja süsteemi, et tagada vastavus nõuetele.
Dokumenteerib väljatöötatud tark- ja/või riistvaralised komponendid. Haldab ja uuendab dokumentatsiooni.
B.2.8 Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.) 4

Tegevusnäitajad:
Tegutseb süstemaatiliselt, et kindlaks määrata tarkvara ja riistvara tehniliste tingimuste ühilduvust. Dokumenteerib paigaldamise ajal kõik tegevused ning registreerib kõrvalekalded ja parandusmeetmed.

Teadmised:
a) teab integratsioonimeetodeid
b) teab integreerimise katsetamismeetodeid
c) valdab põhilisi riist- ja tarkvara komponente ja neid iseloomustavaid näitajaid

Oskused:
a) oskab dokumenteerida integratsiooni lahendust; registreerida tegevusi, kõrvalekaldeid, kitsaskohti ja nendega seotud parandustoiminguid
b) oskab kohandada ja seadistada olemasolevat toodet vastavalt klientide vajadustele
c) oskab testida realiseeritud lahendust veendumaks, et see täidab oma ülesande ega tekita integreeritud süsteemides probleeme; näha kitsaskohti realiseeritud integratsioonides
d) oskab integreerida süsteeme

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Paigaldab täiendava riistvara, tarkvara või alamsüsteemi komponendid olemasolevasse või loodavasse süsteemi. Järgib kehtestatud protsesse ja protseduure (nt konfiguratsioonihaldus), võttes arvesse olemasolevate ja uute moodulite tehnilisi parameetreid, jõudlust ja ühilduvust, et tagada terviklikkus ja koostalitlus. Kontrollib süsteemi jõudlust, tagab selle ametliku kinnitamise ja eduka integreerimise dokumenteerimise.
B.2.9 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 4

Tegevusnäitajad:
Kirjutab teste enda kirjutatud (kirjutatavale) koodile.

Teadmised:
a) on teadlik testjuhitud arendusest
b) on teadlik erinevatest testide liikidest (funktsionaalsus, integreerimine, jõudlus, kasutatavus, koormus jne)
c) on teadlik erinevate testimise meetodite efektiivsusest ja sellest, millal millist meetodit kasutada

Oskused:
a) oskab näha puudusi või katmata alasid testimises
b) oskab kirjutada teste enda kirjutatud (kirjutatavale) koodile
c) oskab anda sisendi testijale
d) oskab anda testijale tagasisidet tehtud testimise kohta

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab ja viib läbi süstemaatilisi testimisprotseduure IT- süsteemidele või kliendipoolsetele kasutatavuse nõuetele, et tagada vastavus projekteerimise tehnilistele tingimustele. Tagab, et uued või muudetud komponendid või süsteemid vastaksid ootustele. Tagab vastavuse ettevõttesisestele ja -välistele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas tööohutuse, kasutatavuse, jõudluse, töökindluse või ühilduvuse vallas. Koostab dokumente ja aruandeid, et tõendada vastavust sertifitseerimisnõuetele.
B.2.10 Lahenduste juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Valmistab ette paigalduspaketid, skriptid, paigaldusprotsessi kirjeldused jms.
Teeb kindlaks mittetoimivad komponendid ja selgitab välja tõrke algpõhjuse kogu lahenduse ulatuses. Abistab väiksema kogemusega kolleege.

Teadmised:
a) on teadlik juurutusprotsessist
b) on teadlik reliisiprotsessist
c) teab tarkvara paketeerimise jaotamise viise ning vahendeid

Oskused:
a) oskab valmistada omaloodud komponendid ette reliisimisprotsessiks
b) oskab leida lahendused lihtsamatele/levinumatele juurutamise probleemidele
c) oskab anda sisendit uute süsteemide/lahenduste/ komponentide juurutamiseks.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Järgides eelnevalt määratletud üldisi tegevusstandardeid, sekkub planeeritult lahenduse juurutamise protsessi, sh installimisse, ajakohastamisse või kasutusest kõrvaldamisse. Konfigureerib riistvara või tarkvara, et tagada süsteemi komponentide koostalitlusvõime, ja parandab ilmnenud vigu või ühildumatusi. Kasutab vajaduse korral täiendavaid erialaseid ressursse, näiteks kolmanda osapoole võrguteenuse pakkujaid. Annab kasutajale ametlikult üle täielikult töökorras lahenduse ja koostab dokumentatsiooni, registreerides selles kogu asjakohase informatsiooni, sealhulgas seadmestiku aadressid, konfiguratsiooni ja jõudluse andmed.
B.2.11 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 4

Tegevusnäitajad:
Määrab kindlaks dokumenteerimisnõuded, võttes arvesse eesmärki ja keskkonda, mille suhtes seda kohaldatakse

Teadmised:
a) valdab terviksüsteemi dokumenteerimise põhimõtteid metoodikate kaupa
b) valdab koodi kommenteerimise ning dokumenteerimise põhimõtteid
c) teab põhivoolu programmeerimiskeelte dokumenteerimis-standardeid ja vahendeid

Oskused:
a) oskab dokumenteerida kasutatava metoodika kohaselt
b) oskab tagada dokumentatsiooni vastavus lahendusele kogu elutsükli jooksul

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab tooteid, teenuseid, komponente või rakendusi kirjeldavaid dokumente, järgides asjakohaseid dokumentatsiooni nõudeid. Valib materjalide esitlemiseks sobiva stiili ja meediumi. Loob malle dokumendihalduse süsteemide jaoks. Tagab funktsioonide ja omaduste nõuetekohase dokumenteerimise. Tagab olemasolevate dokumentide kehtivuse ja ajakohastatuse.
B.2.12 Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.) 4

Tegevusnäitajad:
Järgib infoturbe põhimõtteid ja teadmisi.

Teadmised:
a) on teadlik IKT valdkonda puudutavatest õigusaktidest
b) on teadlik võimalikest turvaohtudest
c) on teadlik turvalise koodi kirjutamise nõuetest

Oskused:
a) oskab rakendada oma töös asjakohaseid infoturbe meetodeid ja märgata seoseid

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb ja kehtestab organisatsiooni ametliku strateegia, tegevuse ulatuse ja poliitika informatsiooni ohutuse ja turvalisuse säilitamiseks. Sätestab infoturbe halduse korraldamise alused, sealhulgas rollide määratluse ja vastutuse hierarhia (vt D.2). Kasutab kindlaid standardeid, et seada informatsiooni terviklikkuse, kättesaadavuse ja andmete salajasuse eesmärgid.
B.2.13 IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.) 4

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata.

Teadmised:
on teadlik üldpõhimõtetest
oskusi ei nõuta

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, täiustab ja täpsustab ametlikku strateegiat, et rahuldada kliendi ootusi ja parandada äritegevuse tulemusi (kulu ja riskide vaheline tasakaal). Määratluse jaoks IKT kvaliteedijuhtimise süsteemis teeb kindlaks teenuse osutamist ja toote jõudlust mõjutavad olulised protsessid (vt D.4 Hanked). Kasutab määratletud standardeid, et sõnastada teenuse halduse, toote ja protsessi kvaliteedi eesmärke. Määrab kindlaks IKT kvaliteedijuhtimise vastutuse hierarhia.
B.2.14 Hanked (e-CF kompetents D.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Kontrollib tellimuste nõuetekohast täitmist, sh tarnitu terviklikkust ja vastavust spetsifikatsioonile.

Teadmised:
Eraldi teadmisi ei nõuta

Oskused:
a) oskab tõlgendada toote/teenuse tehnilisi tingimusi
b) oskab analüüsida saadud ettepanekuid/pakkumusi

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab järjepidevat hankeprotseduuri, mis sisaldab järgmisi alamprotsesse: tehnilised nõuded, tarnija identifitseerimine, pakkumuse analüüs, toodete energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuetele vastavuse ning tarnijate ja nende protsesside hindamine, lepinguläbirääkimised, tarnija valimine ja lepingu sõlmimine. Tagab, et kogu hankeprotsess vastab eesmärgile ja lisab organisatsioonile väärtust.
B.2.15 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.) 4

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata.

Teadmised:
a) on teadlik informatsiooni- ja oskusteabe haldamise olulisusest ja vahenditest

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb struktureeritud ja struktureerimata informatsiooni, haldab seda ning järgib informatsiooni jagamise strateegiat. Loob informatsiooni struktuuri, et võimaldada selle kasutamist ja optimeerimist ettevõtte huvides. Teab asjakohaseid vahendeid, mida tuleb kasutada äriteabe loomiseks, arendamiseks, säilitamiseks, uuendamiseks ja levitamiseks, et saada informatsioonist kasu.
B.2.16 Kliendisuhete juhtimine (e-CF kompetents E.4.) 4

Tegevusnäitajad:
Suhtleb klientidega, tagades positiivse koostöö.

Teadmised:
Eraldi teadmisi ei nõuta

Oskused:
a) oskab suhtuda empaatiaga kliendi vajadustesse
b) oskab kindlaks teha võimalusi, millest võidab nii klient kui oma organisatsioon
c) oskab objektiivselt, üheselt mõistetavalt, korrektselt ning viisakalt informeerida osapooli töö käigust

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Seab sisse positiivsed ärisuhted kliendi ja teenusepakkuja (ettevõttesisene või -väline) vahel ning säilitab neid, järgides organisatsiooni protsesse. Säilitab regulaarse teabevahetuse kliendi/partneri/tarnijaga ja arvestab nende vajadusi, suhtudes
empaatiaga nende keskkonda, ning korraldab tarneketi teabevahetust. Tagab, et kliendi/partneri/tarnija vajadustest, muredest või kaebustest oleks aru saadud ning et nendega tegeletaks vastavalt organisatsiooni poliitikale.
B.2.17 Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.) 3

Tegevusnäitajad:
Teeb protsessi muutmise ettepanekuid.

Teadmised:
Eraldi teadmisi ei nõuta

Oskusi ei nõuta

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Mõõdab olemasolevate IKT protsesside tõhusust. Uurib IKT protsessi kavandamist ja teostab võrdlusanalüüse, kasutades erinevaid allikaid. Järgib süsteemset metoodikat, et hinnata, kavandada ja rakendada protsessi või tehnoloogia muudatusi mõõdetava ärilise kasu saamiseks. Hindab protsessi muutmise võimalikke kahjulikke tagajärgi.
B.2.18 IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.) 4

Tegevusnäitajad:
Jälgib organisatsiooni kvaliteedipoliitika rakendamist ning vahendab asjakohast teavet.

Teadmised:
a) on teadlik, milliseid meetodeid, vahendeid ja protseduure organisatsioonis rakendatakse ja kus neid tuleks rakendada

Oskusi ei nõuta

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab IKT-kvaliteedipoliitikat, et toetada ja laiendada teenuste ja toodete pakkumist. Planeerib ja määratleb kvaliteedinäitajaid, lähtudes IKT-strateegiast. Vaatab üle kvaliteedinäitajaid ja teeb ettepanekuid nende tõstmiseks, et tagada pidev kvaliteedi paranemine.
B.2.19 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 4

Tegevusnäitajad:
Järgib oma töös infoturbe reegleid.

Teadmised:
a) on teadlik organisatsiooni infoturbepoliitikast ja selle mõjust klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele

Oskused:
a) oskab turvaintsidendile reageerida vastavalt kehtestatud reeglitele

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core A ja B moodulile vastava eksami läbimise ning praktilise ülesande või tootja eksamiga.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab infoturbepoliitikat. Teeb sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid abinõusid. Analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske. Kontrollib turvalisusega seotud vahejuhtumeid ja teeb ettepanekuid turvalisuse pidevaks tõhustamiseks.
B.2.20 IT juhtimine (e-CF kompetents E.9.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata.

Teadmised:
a) on teadlik IT infrastruktuurist ja äriorganisatsioonist
b) mõistab organisatsiooni eesmärki

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, juurutab ja kontrollib infosüsteemide halduse kooskõlastatust äritegevuse nõuetega. Võtab arvesse kõiki ettevõttesiseseid ja -väliseid parameetreid (nt vastavus õigusaktide ja valdkonna standardnõuetele) mõjutamaks riskihaldust ja ressursijaotust, et saavutada tasakaalustatud ärikasu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.21 Noorem-tarkvararendaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Teab erinevate arendusmetoodikate põhimõtteid ning järgib meeskonnas kasutatava metoodika põhipraktikaid.
2. Osaleb teadmushalduse protsessides ja jagab parimaid praktikaid.
3. Hoiab end kursis IKT uusimate trendide ja lahendustega, kasutades asjakohaseid informatsiooniallikaid.
4. Järgib organisatsiooni kvaliteedipoliitikat ning vahendab asjakohast teavet.
5. Järgib tarkvara loomisel ja kasutamisel kehtivat seadusandlust ning litsentside tingimusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-22112016-03/5k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 2
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2016
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Tarkvaraarendus
Kutse grupp: Tarkvara arendaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid
251 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud
2519 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF)
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist