Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorem tarkvaraarendaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Noorem tarkvaraarendaja, tase 4
EN: Junior Software Developer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2018
Kehtib kuni: 02.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. augustini 2027 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/65 03.11.2023.
---------------------------------
13.11.2018 Uuendatud versioonis on kompetentsid kirjeldatud tegevusnäitajatena, mistõttu kadus vajadus tuua eraldi välja kirjeldus, teadmised ja oskused. Uues versioonis on välja toodud tarkvaraarendaja põhilised tööülesa...
nded (välja on jäänud tööosad, mis ei ole otseselt tarkvaraarendaja tavapärase tööga seotud), mistõttu on uus kutsestandard varasemast oluliselt kompaktsem ja fokusseeritum.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 157373 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 07.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 157372 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 128197 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.05.2021 Avatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 138537 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 07.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
5 Kehtna Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 131818 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 21.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
6 Kehtna Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 131817 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
7 Kehtna Kutsehariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 215215 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.04.2020 Avatud
8 Tallinna Polütehnikum Noorem tarkvaraarendaja 141479 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 05.02.2019 Avatud
9 Tallinna Tööstushariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 215884 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 07.06.2020 Avatud
10 Tallinna Tööstushariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 215902 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 15.06.2020 Avatud
11 Tallinna Tööstushariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 153136 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 29.12.2020 Avatud
12 Tallinna Tööstushariduskeskus Noorem tarkvaraarendaja 153135 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 11.06.2020 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Noorem tarkvaraarendaja 209938 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 25.06.2019 Avatud
14 Tartu Rakenduslik Kolledž Noorem tarkvaraarendaja 221823 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.04.2021 Avatud
15 Viljandi Kutseõppekeskus Noorem tarkvaraarendaja 133278 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 25.08.2020 Avatud
16 Viljandi Kutseõppekeskus Noorem tarkvaraarendaja 131799 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.09.2020 Avatud
17 Tartu Rakenduslik Kolledž Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist) 138978 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 17.09.2020 Avatud
18 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tarkvaraarendaja 210138 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 4/0 24.05.2021 Avatud
19 Tallinna Polütehnikum Tarkvaraarendaja 131797 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.02.2019 Avatud
20 Tallinna Polütehnikum Tarkvaraarendaja 210137 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 4/0 05.08.2019 Avatud
21 Tartu Rakenduslik Kolledž Tarkvaraarendaja 212157 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 4/0 05.08.2019 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud arhitektuurile ning disainile. Ta osaleb süsteemi disaini väljatöötamisel ja pakub välja erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut. Tema põhilised tööüles...anded on toote või projekti kavandamine, rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine, testimine, lahenduse kasutuselevõtt ja dokumenteerimine. Ta oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendit analüütikule ülesande täpsustamiseks, anda sisendit testijale muudatuste ja arenduste testimiseks.
Tarkvaraarendaja töötab meeskonnas ja lahendab tööülesandeid iseseisvalt, mõistes ja rakendades meeskonnas kasutatavat tarkvaraarenduse metoodikat.
Tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ning pidevat kutsealast enesetäiendamist. Ta peab mõistma süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskama muudatuste ja arenduste tegemisel sellega arvestada. Tarkvaraarendaja töö eeldab head meeskonnatöö oskust.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 40 e-CF-põhikompetentsi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
1. Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.)
2. Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.)
3. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
4. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1. ja B.2.)
5. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
6. Lahenduse juurutamine/paigal...
damine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
7. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tarkvaraarendaja töötab siseruumis ja põhiliselt istudes. Töökeskkonna ohuteguriks on sundasend ja töö kuvariga.
A.4 Töövahendid
Tarkvaraarendaja põhilised töövahendid on arvutustehnika ja tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tarkvaraarendaja töö eeldab loogilist ja analüütilist mõtlemist ja tehnilist loomingulisust. Oluline on õppimistahe, koostöö- ja kohanemisvõime, suhtlemisvalmidus, orienteeritus tulemustele, vastutus, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme tarkvaraarendajana töötavad tavaliselt inimesed, kellel on erialane kutseharidus, rakenduskõrgharidus või kõrgharidus. Erandjuhul võivad kutseoskused olla omandatud täiendkoolitustel, töökohal või iseseisvalt õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Noorem tarkvaraarendaja, noorem programmeerija.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tarkvaraarendaja, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kutsestandardis kirjeldatud kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Lihtsa toote või projekti kavandamine ja projektihaldus (e-CF kompetents A.4. ja E.2) 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb koostööd kliendiga projekti kavandamiseks vajaliku sisendi, aja ja muude ressursside vajaduse kaardistamise protsessis.
2. Osaleb tehnoloogiate ja töövahendite valiku protsessis.
3. Optimeerib projekti kulud ja väldib ressursside raiskamist keskendudes projekti vaates olulisele.
B.2.2 Lihtsa rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.) 4

Tegevusnäitajad
1. Osaleb rakenduse planeerimisel, lähtudes projekti funktsionaalsetest ja mittefunktsionaalsetest nõuetest (sh jõudlus, hooldatavus, laiendatavus, mastaabitavus, kättesaadavus, turvalisus ja juurdepääsetavus).
2. Kasutab oma töös prototüüpimisest ja testimisel saadud sisendit.
3. Osaleb kasutajaliidese kavandamisel.
B.2.3 Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.) 4

Tegevusnäitajad:
1. hoiab end kursis IKT uusimate tehnoloogiliste saavutustega, kasutades asjakohaseid informatsiooniallikaid.
B.2.4 Tarkvarasüsteemi realiseerimine (e-CF kompetents B.1. ja B.2) 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab olemasolevate piirangutega kooskõlas oleva ning vastuvõtutingimustele vastava lahenduse realiseeritavust.
2. Loob töötavat tarkvara, järgides parimaid praktikaid ja lähtudes vastuvõtu tingimustest.
3. Teostab lihtsamaid liidestusi.
4. Kasutab ja parendab olemasolevat lähtekoodi.
5. Kasutab arendusvahendeid ja versioonihaldussüsteeme eesmärgipäraselt ja efektiivselt.
B.2.5 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 4

Tegevusnäitajad
1. Kirjutab (automaat) teste enda poolt loodavale ja muudetavale koodile.
2. Testib enda loodud ja muudetud tarkvarakomponentide funktsionaalsust ning nõuetele vastavust, kasutades sobivat ja efektiivset testimise metoodikat.
B.2.6 Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.) 4

Tegevusnäitajad
1. Tagab, et loodud tarkvarakomponendid on integreeritavad ja paigaldatavad järgides pideva integratsiooni ja -tarne printsiipe;
2. Paigaldab loodud tarkvarakomponendid nõutavasse keskkonda vastavalt ettevõttes kasutatavale reliisiprotsessile;
3. Osaleb juurutusprotsessis.
B.2.7 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 4

Tegevusnäitajad
1. Tagab dokumentatsiooni olemasolu ja ajakohasuse kogu projektis osalemise jooksul.
2. Dokumenteerimisel lähtub üldlevinud parimatest praktikatest (sh programmeerimiskeelte dokumenteerimisstandardid ja vahendid) ja ettevõttes kehtestatud nõuetest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tarkvararendaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. mõistab oma rolli ja mõju ettevõtte tegevusnäitajatele;
2. osaleb meeskonnatöös, toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
3. suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt, valides olukorrale vastava käitumis- ja väljendusviisi;
4. osaleb teadmushalduse protsessides, jagab parimaid praktikaid; oskab objektiivselt ja üheselt mõistetavalt informeerida osapooli töö käigust;
5. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, hoiab lahus isiklikud ja organisatsiooni huvid;
6. järgib infoturbe põhimõtteid ja teavitab võimalikest turvaintsidentidest; on teadlik organisatsiooni infoturbepoliitikast ja selle mõjust klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele;
7. kasutab vähemalt ühte põhivoolu programmeerimiskeelt tasemel, mis võimaldab iseseisvalt olemasolevat koodi lugeda ja uut koodi luua;
8. tunneb tarkvara juriidilist raamistikku, sh erinevaid tarkvaralitsentse;
9. jälgib organisatsiooni kvaliteedipoliitika rakendamist ning vahendab asjakohast teavet;
10. esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt;
11. valdab eesti keelt tasemel B2 ja inglise keelt tasemel B1 (vt Lisa 1).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-13112018-1.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Tarkvaraarendus
Kutse grupp: Tarkvara arendaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid
251 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud
2519 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Ojalill Tallinna Polütehnikum
Raul Pärnsalu Playtech Estonia OÜ
Villu Teearu Elisa Eesti AS
Heiki Tähis AS Atea
Merje Vaide BCS Koolitus AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist