Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorem-tarkvaraarendaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Noorem-tarkvaraarendaja, tase 4
EN: Junior Software Developer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.11.2023
Kehtib kuni: 01.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis sõnastati A.6. „Tulevikuoskused“ ja B.2 „ Üldoskused“. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Muudeti tööosade ja kohustuslike kompetentside pealkirju ja sisu: senise „Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.)“ asemele lisati „A.2.1 Lihtsa toote või projekti kavandamine ja projektihaldus (e-CF kompetents A.4. ja E.2)“; senise „Rakenduse projekteerimin...e (e-CF kompetents A.6.)“ asemele lisati „Lihtsa rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.); senise „Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1. ja B.2.)“ asemele lisati „Arendusprotsessis osalemine (e-CF kompetents B.1.)“ ja „Tarkvarasüsteemi realiseerimine (e-CF kompetents B.1. ja B.2)“. Lisati tööosa ja kohustuslik kompetents „Tarkvarasüsteemi toetamine (e-CF kompetents C.1.)“ Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Noorem tarkvaraarendaja 127797 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.03.2024 Avatud
2 Kuressaare Ametikool Noorem tarkvaraarendaja 132337 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 06.03.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Noorem-tarkvaraarendaja, tase 4 põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud arhitektuurile ning disainile. Ta osaleb süsteemi disaini väljatöötamisel ja pakub välja erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut. Tema põhilised tööüles...anded on toote või projekti kavandamine, rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine, testimine, lahenduse kasutuselevõtt ja dokumenteerimine. Ta oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendit analüütikule ülesande täpsustamiseks, anda sisendit testijale muudatuste ja arenduste testimiseks.

Tarkvaraarendaja teeb koostööd erineva rahvusliku ning kultuuritaustaga klientide ja kolleegidega. Ta lahendab tööülesandeid iseseisvalt, mõistes ja rakendades meeskonnas kasutatavat tarkvaraarenduse metoodikat.

Tarkvaraarendaja töö eeldab loogilist, analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ning pidevat kutsealast enesetäiendamist. Ta peab mõistma süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskama muudatuste ja arenduste tegemisel sellega arvestada. Tarkvaraarendaja töö eeldab head meeskonnatöö oskust, kusjuures meeskonna liikmed võivad asuda üksteisest geograafiliselt kaugel. Oluline on õppimistahe, koostöö- ja kohanemisvõime, suhtlemisvalmidus, orienteeritus tulemustele, vastutus, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin ja stressitaluvus.

Tarkavaraarendaja töötab siseruumis ja põhiliselt istudes, riskiteguriteks on sundasend arvutiga töötamisel ning koormus silmadele. Tarkvaraarendaja põhilised töövahendid on arvutustehnika ja tarkvara.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT kompetentside raamistik (e-CF).

Tarkvaraarendaja kutseala koosneb kolmest kutsest:

Noorem-tarkvaraarendaja, tase 4
Tarkvaraarendaja, tase 6
Tarkvaraarenduse insener, tase 7

Kõrgemad tasemed sisaldavad madalamate tasemete kompetentse.

Käesolevas standardis kirjeldatakse 4. taseme noorem-tarkvaraarendaja töökompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Lihtsa toote või projekti kavandamine ja projektihaldus (e-CF kompetents A.4. ja E.2)
A.2.2. Lihtsa rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.)
A.2.3. Arendusprotsessis osalemine (e-CF kompetents B.1.)
A.2.4. Tarkvarasüsteemi realiseerimine (e-CF kompetents B.2.)
A.2.5. Testimine (...
e-CF kompetents B.3.)
A.2.6. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
A.2.7. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
A.2.8. Tarkvarasüsteemi toetamine (e-CF kompetents C.1.)

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Noorem-tarkvaraarendajana töötavad tavaliselt inimesed, kellel on erialane kutseharidus või kõrgharidus. Erandjuhul võivad kutseoskused olla omandatud täiendkoolitustel, töökohal või iseseisvalt õppides.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Noorem-tarkvaraarendaja, nooremprogrammeerija, juunior tarkvaraarendaja
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.

Noorem-tarkvaraarendaja hoiab ennast pidevalt kursis tarkvara arengusuundadega, sealhulgas tehisintellekti, suurandmete, pilvetehnoloogia ja küberturvalisuse valdkondades. Omandab jooksvalt valdkonnas kasutatavad mõisted.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Noorem-tarkvaraarendaja, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kutsestandardis kirjeldatud kohustuslikud kompetentsid B.3.1.-B.3.8., kutset läbiv kompetents B.3.9. ja üldoskused B.2.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel:

1. Kutseõppe lõpetajale:
1.1. erialase kutseõppe õppekava täies mahus (sh vähemalt 6 kuu pikkune praktika) läbimine.

2. Töömaailma taotlejale:
2.1. vähemalt keskharidus;
2.2. vähemalt 1000 tundi erialast töökogemust tarkvaraarenduse valdkonnas.

Kutse on tähtajatu, mist...
õttu taastõendamise kvalifikatsiooninõudeid ei määrata.

Kutse andmise korraldus on reguleeritud tarkvaraarenduse kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Noorem-tarkvaraarendaja, tase 4 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Kasutab mõtlemisel loogikat ja süsteemset arutlust, et näha nähtuste vahelisi suhteid, teha järeldusi, tuvastada alternatiivsete lahenduste tugevad ja nõrgad küljed ning leida probleemide võimalikud lahendamise viisid.
2. Tuvastab ja sõnastab tekkida võivad ning juba tekkinud pr...
obleemid. Hindab võimalusi ja strateegiaid lahenduse leidmiseks.
3. Käsitleb teemat või olukorda eri vaatenurkadest ja kombineerib tähelepanekuid tavapärasest erinevateks uudseteks lahendusteks.

Enesejuhtimisoskused
4. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest, heast tavast ja töökultuurist ning hoiab lahus isiklikud ja organisatsiooni huvid.
5. Kaalub enne tegutsemist oma tegevuse ja otsuste tagajärgede mõju ettevõttele, ümbritsevale keskkonnale ja teistele inimestele ning võtab seda oma käitumises arvesse.
6. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid, konventsioone jmt. Hindab adekvaatselt küberriske ning käitub digiseadmetega ja internetis vastutustundlikult, võttes kasutusele meetmeid küberohtude minimeerimiseks.
7. Järgib infoturbe põhimõtteid ja teavitab võimalikest turvaintsidentidest. Ta on teadlik organisatsiooni infoturbepoliitikast ja selle mõjust klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele.

Lävimisoskused
8. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
9. Väljendab end (ka keerukates) suhtlusolukordades viisakalt, arusaadavalt ja olukorrale vastavalt, mõistab teise mõtteid ja seisukohti.
10. Suudab mõtteid, ideid ja kontseptsioone esitades väljendada end selgelt, ladusalt, lühidalt, konkreetselt ja vastuvõtjaile arusaadavalt. Esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt.
11. Oskab erinevaid osapooli töö käigust objektiivselt ja üheselt mõistetavalt informeerida.
12. Kasutab arvutit tasemel "Iseseisev kasutaja" (vt, Lisa 1 „Digipädevuste enesehindamise skaala“)
13. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja inglise keelt tasemel B1 (vt, Lisa 2 “Keelte oskustasemete kirjeldused”)

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Lihtsa toote või projekti kavandamine ja projektihaldus (e-CF kompetents A.4. ja E.2) 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb koostööd kliendiga projekti kavandamiseks vajaliku sisendi, aja ja muude ressursside vajaduse kaardistamise protsessis.
2. Osaleb tehnoloogiate ja töövahendite valiku protsessis.
3. Optimeerib projekti kulud ja väldib ressursside raiskamist keskendudes projekti vaates olulisele.
B.3.2 Lihtsa rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.) 4

Tegevusnäitajad
1. Osaleb rakenduse planeerimisel, lähtudes projekti funktsionaalsetest ja mittefunktsionaalsetest nõuetest (sh jõudlus, hooldatavus, laiendatavus, mastaabitavus, kättesaadavus, turvalisus ja juurdepääsetavus).
2. Kasutab oma töös prototüüpimisest ja testimisel saadud sisendit.
3. Osaleb kasutajaliidese kavandamisel.
B.3.3 Arendusprotsessis osalemine (e-CF kompetents B.1.) 4

Tegevusnäitajad
1. Osaleb meeskonnatöös järgides kokkulepitud praktikaid ja töökorraldust.
2. Tegutseb kliendi prioriteetidest lähtudes.
B.3.4 Tarkvarasüsteemi realiseerimine (e-CF kompetents B.1. ja B.2) 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab olemasolevate piirangutega kooskõlas oleva ning vastuvõtutingimustele vastava lahenduse realiseeritavust.
2. Loob töötavat tarkvara, järgides parimaid praktikaid ja lähtudes vastuvõtu tingimustest.
3. Teostab lihtsamaid liidestusi.
4. Kasutab ja parendab olemasolevat lähtekoodi.
5. Kasutab arendusvahendeid ja versioonihaldussüsteeme eesmärgipäraselt ja efektiivselt.
B.3.5 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 4

Tegevusnäitajad
1. Kirjutab (automaat) teste enda poolt loodavale ja muudetavale koodile.
2. Testib enda loodud ja muudetud tarkvarakomponentide funktsionaalsust ning nõuetele vastavust, kasutades sobivat ja efektiivset testimise metoodikat.
B.3.6 Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.) 4

Tegevusnäitajad
1. Tagab, et loodud tarkvarakomponendid on integreeritavad ja paigaldatavad järgides pideva integratsiooni ja -tarne printsiipe;
2. Paigaldab loodud tarkvarakomponendid nõutavasse keskkonda vastavalt ettevõttes kasutatavale reliisiprotsessile;
3. Osaleb juurutusprotsessis.
B.3.7 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 4

Tegevusnäitajad
1. Tagab dokumentatsiooni olemasolu ja ajakohasuse kogu projektis osalemise jooksul.
2. Dokumenteerimisel lähtub üldlevinud parimatest praktikatest (sh programmeerimiskeelte dokumenteerimisstandardid ja vahendid) ja ettevõttes kehtestatud nõuetest.
B.3.8 Tarkvarasüsteemi toetamine (e-CF kompetents C.1.) 4

Tegevusnäitajad
1. Monitoorib tarkvarasüsteemi, kasutades monitooringusüsteeme ja analüüsivahendeid.
2. Tuvastab, analüüsib ja lahendab veasituatsioone.
3. Juhendab kasutajat.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.9 Noorem-tarkvararendaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Teab erinevate arendusmetoodikate põhimõtteid ning järgib meeskonnas kasutatava metoodika põhipraktikaid.
2. Osaleb teadmushalduse protsessides ja jagab parimaid praktikaid.
3. Hoiab end kursis IKT uusimate trendide ja lahendustega, kasutades asjakohaseid informatsiooniallikaid.
4. Järgib organisatsiooni kvaliteedipoliitikat ning vahendab asjakohast teavet.
5. Järgib tarkvara loomisel ja kasutamisel kehtivat seadusandlust ning litsentside tingimusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-02112023-2.6/7k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Tarkvaraarendus
Kutse grupp: Tarkvara arendaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid
251 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud
2519 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jens-Kristjan Liivand HEISI IT OÜ
Jaagup Kippar Tallinna Ülikool
Raul Pärnsalu Playtech / ITL
Villu Teearu Elisa Eesti AS
Merje Vaide BCS Koolitus
Marek Kusmin Codeborne OÜ
Signe Vedler Tartu Rakenduslik Kolledž

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist