Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veokorraldaja-logistik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Veokorraldaja-logistik, tase 4 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja kutseõppe õppekavade koostamise ning kompetents...
use hindamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Veokorraldaja-logistik, tase 4
EN: Transport organizer-Logistician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Kauba maanteevedude korraldamine, tase 4
  • Kaubavarude täiendamine, tase 4
Kehtib alates: 13.02.2017
Kehtib kuni: 10.02.2022
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Logistiku abi, tase 4 ja veokorraldaja, tase 4 kutsed on ühendatud üheks kutsestandardiks, mis kannab kutsenimetust Veokorraldaja-logistik, tase 4.
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- A.1 Töö kirjeldus: tegevused täpsemalt välja toodud: Veokorraldaja-logistik, tase 4 korraldab kauba maanteevedusid, teeb kaupade liikumist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte sise- ja väliskliente.
- A.2 Tööosad täpsemad ja ühtlasemalt struktureeritud, erisused nähtavamad.
- B.2 Kompetentsid...
: Teadmised on seostatud tegevusnäitajatega, eelmises versioonis loetleti teadmisi läbivates kompetentsides.
- Uuendatud kutsestandard sisaldab osakutseid, varasemas need puudusid.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Logistika valdkonna töötajad teevad tarneahela toimimiseks vajalikke töid klientide vajadusi ja ettevõtte huve arvestades.
Veokorraldaja-logistik, tase 4 korraldab kauba maanteevedusid, teeb kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte sise- ja väliskliente.
Veokorraldaj...
a-logistik, tase 4 on valmis töötama iseseisvalt ja meeskonnas.
Töö eeldab suhtlemis-, teenindus- ja koostöövalmidust ning pidevat enesetäiendamist.
Lähedased kutsed:
Logistik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kauba maanteevedude korraldamine
1. Maanteevedude korraldamine
2. Veovahendite igapäevase töö korraldamine
3. Euroopa Liidu sisese veodokumentatsiooni vormistamine

A.2.2 Kaubavarude täiendamine
1. Ostutoimingute ettevalmistamine
2. Ostutoimingute tegemine varude täiendamiseks
3. Laoto...
imingute tegemine

A.2.3 Klienditeenindus
1. Lao- ja veoteenuste ostmine ja müümine
2. Kauba- ja veodokumentide käsitlemine
3. Kliendi- ja tarnijasuhete hoidmine

Osakutse „Kauba maanteevedude korraldamine“ moodustub järgmistest tööosadest:
A.2.1. Kauba maanteevedude korraldamine
A.2.3. Klienditeenindus

Osakutse „Kaubavarude täiendamine“ moodustub järgmistest tööosadest:
A.2.2. Kaubavarude täiendamine
A.2.3. Klienditeenindus

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö arvutiga võib koormata silmi ja tekitada sundasendist tingitud vaevusi.
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla töötamiseks puhkepäevadel ja vahetustes. Töö on vahelduva tempoga, sisaldades nii rutiinseid tegevusi kui ka kiiret reageerimist nõudvaid situatsioone, ette...
võib tulla füüsilist pingutust. Töö võib toimuda madala temperatuuridega ladudes (nt külmutus- või külmladudes jm) või kõrgustes.
Kokku võib puutuda liikuvate mehhanismidega, spetsiifiliste töövahenditega ja ohtlike kaupadega.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Enamlevinud kontoritehnika ja sidevahendid, ettevõtte majandustarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab loogilist mõtlemist, visuaalset mälu, otsustusjulgust, kohanemisvõimet, emotsionaalset stabiilsust, pingetaluvust, korrektsust ning reageerimis- ja analüüsivõimet. Vajalik on koostöövõime ning teenindus- ja suhtlemisvalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme veokorraldaja-logistikuks saab õppida kutseõppeasutuses või omandada kutsealased oskused töökohal õppides ja erialaseid täiendkoolitusi läbides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Võimalikud ametinimetused on logistikasekretär, logistiku assistent, logistika klienditeenindaja, logistiku abi, logistik-teenindaja, nooremlogistik, veokorraldaja, dispetšer.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Osakutse „Kauba maanteevedude korraldamine“ taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid A.2.1 ja A.2.3.
Osakutse „Kaubavarude täiendamine“ taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid A.2.2. ja A.2.3.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kauba maanteevedude korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib konkreetsest saadetisest ja kliendi soovist lähtuvalt veomarsruudi ja -vahendid;
2. koostab koorma vastavalt laadimisplaanile, arvestades kauba omaduste, veeremiparameetrite, veokijuhi töö- ja puhkeaja regulatsioonide, teede kasutustingimuste jm piirangutega;
3. osaleb veopakendite tagastamise ning säästliku kasutamise korraldamises;
4. hoiab veovahendid kasutuses, lähtudes veolepingutest;
5. vahetab infot seotud osapooltega, kasutades asjakohaseid suhtluskanaleid;
6. annab vedajale juhiseid kinnitusvahendite kasutuse, pakendite sobivuse kohta ja kontrollib seda;
7. jälgib kauba ja veovahendi liikumist ning kindlaks määratud veorežiimi (eritemperatuur, niiskus jt), kasutades sobivat kommunikatsioonivahendit sh elektroonilist jälgimisseadet;
8. koostab veodokumendid ja veoarve vastavalt lepingutingimustele;
9. sisestab ja arhiveerib kauba- ja veodokumendid vastavalt ettevõtte töökorraldusele.

Teadmised:
1) alusteadmised tollindusest
B.2.2 Kaubavarude täiendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kogub müügiajaloo andmeid, jälgib ning registreerib nõudluse muutumist ajas (müügistatistika andmebaas, klientide tagasiside);
2. osaleb lihtsamate nõudluse analüüside tegemisel, toodete kategoriseerimisel, tarnijaturu kaardistamisel ning päringute ja ostuprognooside koostamisel;
3. jälgib etteantud reservvaru suurust ja muutumist, võtab arvesse ostukoguseid, hooaega ja ettevõtte vajadusi;
4. koostab, edastab ostutellimused vastavalt etteantud tingimustele;
5. jälgib tarne kulgemise vastavust etteantud tingimustele: tuvastab ja registreerib kõrvalekalded;
veendub, et lattu jõudnud tarne vastab tellimuses esitatud tingimustele ja kaubasaatedokumentidele;
6. kooskõlastab kõrvalekalde ilmnemisel edasise korrigeeriva tegevuse ettevõtte vastutava isikuga;
7. võtab saadetise vastu kooskõlas kliendilepingu tingimustega, eristab kaubad nõuetele vastavalt (nt ohtlik kaup - tavakaup, erikaup - tavakaup jne);
8. koostab laodokumente (nt vastuvõtukinnitus, komplekteerimisleht, pakkeleht, inventuuri lugemisleht) infosüsteemis, arvestades ettevõttes kehtestatud nõudeid;
9. jälgib kaupade nõuetekohast käitlemist ja hoiustamist laos, teavitab vastutavat isikut riknenud kaubast;
10. võtab vastu ja käsitleb väljastustellimusi vastavalt kokkulepitud korrale, jälgib reaalajas laoväljastuste info sisestamist infosüsteemi, kontrollib lao läbimisaegadest kinnipidamist.
11. osaleb inventuuride korraldamises, valmistab ette arvestuslikud (tõepärased) laosaldod.

Teadmised:
1) aktsiisimaks, tolliseadustik, ETT, INTRASTAT;
2) tarneklauslid (INCOTERMS);
3) tagastuslogistika;
4) Jäätmeseadus.
B.2.3 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. teenindab kliente ja suhtleb tarnijatega vastavalt kokkulepitud teenindustasemele;
2. nõustab ja teavitab kliente pakutavatest teenustest, lähtudes klienditeeninduse standardist ning ettevõtte praktikast;
3. vastab kliendipäringutele või edastab need vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

teenuse müüjana:
4. koostab ja esitab lihtsamaid lao- ja veoteenuste pakkumisi (standardsed, ühekordsed tehingud), lähtudes hinnakirjast ja kliendi vajadusest;
5. kontrollib kliendi maksevõimet avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
6. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, jälgib saadetiste, info- ja teenuste voo kulgemist, lähtudes ettevõtte klienditeeninduse protsessist;
7. registreerib ja edastab klientide esitatud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone;
8. likvideerib võimalusel hälbe, informeerib vajadusel kaasatud osapooli;

teenuse ostjana:
9. koostab ja esitab lihtsamaid teenuste ostmise päringuid teenuste pakkujatele;
10. valib pakkumiste seast sobivaima, lähtudes etteantud kriteeriumidest, koostab ja edastab tellimusi teenuste ostmiseks;
11. kontrollib tarnija usaldusväärsust avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
12. jälgib teenuste osutamist ja võrdleb selle sisu ja kvaliteeti kokkulepituga, registreerides kõrvalekalded ja edastades need vastavalt ettevõttes kehtivale korrale;
13. esitab veateateid ja pretensioone tarnijale ning jälgib vigade kõrvaldamist ja edaspidist vältimist;
14. koostab osutatud teenuste kohta arveid, kontrollides müügiarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
15. kontrollib ostuarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
16. koostab maanteetranspordi veokirju jm kauba saatedokumente etteantud vormide alusel.

Teadmised:
1) lepingu õiguse alused (nt veo-, ekspedeerimis- ja laoleping);
2) rahvusvahelised ja siseriiklikud regulatsioonid (nt CMR, veovahendite ja pakkeüksuste markeerimine sh eriveostel);
3) veo- ja laolepingute tingimused (nt ELEA autokaubaveo üldtingimused, ELEA ladustamise üldtingimused).
Osakutsega seotud kompetentsid
Kauba maanteevedude korraldamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Kauba maanteevedude korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib konkreetsest saadetisest ja kliendi soovist lähtuvalt veomarsruudi ja -vahendid;
2. koostab koorma vastavalt laadimisplaanile, arvestades kauba omaduste, veeremiparameetrite, veokijuhi töö- ja puhkeaja regulatsioonide, teede kasutustingimuste jm piirangutega;
3. osaleb veopakendite tagastamise ning säästliku kasutamise korraldamises;
4. hoiab veovahendid kasutuses, lähtudes veolepingutest;
5. vahetab infot seotud osapooltega, kasutades asjakohaseid suhtluskanaleid;
6. annab vedajale juhiseid kinnitusvahendite kasutuse, pakendite sobivuse kohta ja kontrollib seda;
7. jälgib kauba ja veovahendi liikumist ning kindlaks määratud veorežiimi (eritemperatuur, niiskus jt), kasutades sobivat kommunikatsioonivahendit sh elektroonilist jälgimisseadet;
8. koostab veodokumendid ja veoarve vastavalt lepingutingimustele;
9. sisestab ja arhiveerib kauba- ja veodokumendid vastavalt ettevõtte töökorraldusele.

Teadmised:
1) alusteadmised tollindusest
B.2.3 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. teenindab kliente ja suhtleb tarnijatega vastavalt kokkulepitud teenindustasemele;
2. nõustab ja teavitab kliente pakutavatest teenustest, lähtudes klienditeeninduse standardist ning ettevõtte praktikast;
3. vastab kliendipäringutele või edastab need vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

teenuse müüjana:
4. koostab ja esitab lihtsamaid lao- ja veoteenuste pakkumisi (standardsed, ühekordsed tehingud), lähtudes hinnakirjast ja kliendi vajadusest;
5. kontrollib kliendi maksevõimet avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
6. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, jälgib saadetiste, info- ja teenuste voo kulgemist, lähtudes ettevõtte klienditeeninduse protsessist;
7. registreerib ja edastab klientide esitatud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone;
8. likvideerib võimalusel hälbe, informeerib vajadusel kaasatud osapooli;

teenuse ostjana:
9. koostab ja esitab lihtsamaid teenuste ostmise päringuid teenuste pakkujatele;
10. valib pakkumiste seast sobivaima, lähtudes etteantud kriteeriumidest, koostab ja edastab tellimusi teenuste ostmiseks;
11. kontrollib tarnija usaldusväärsust avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
12. jälgib teenuste osutamist ja võrdleb selle sisu ja kvaliteeti kokkulepituga, registreerides kõrvalekalded ja edastades need vastavalt ettevõttes kehtivale korrale;
13. esitab veateateid ja pretensioone tarnijale ning jälgib vigade kõrvaldamist ja edaspidist vältimist;
14. koostab osutatud teenuste kohta arveid, kontrollides müügiarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
15. kontrollib ostuarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
16. koostab maanteetranspordi veokirju jm kauba saatedokumente etteantud vormide alusel.

Teadmised:
1) lepingu õiguse alused (nt veo-, ekspedeerimis- ja laoleping);
2) rahvusvahelised ja siseriiklikud regulatsioonid (nt CMR, veovahendite ja pakkeüksuste markeerimine sh eriveostel);
3) veo- ja laolepingute tingimused (nt ELEA autokaubaveo üldtingimused, ELEA ladustamise üldtingimused).
 
Kaubavarude täiendamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Kaubavarude täiendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kogub müügiajaloo andmeid, jälgib ning registreerib nõudluse muutumist ajas (müügistatistika andmebaas, klientide tagasiside);
2. osaleb lihtsamate nõudluse analüüside tegemisel, toodete kategoriseerimisel, tarnijaturu kaardistamisel ning päringute ja ostuprognooside koostamisel;
3. jälgib etteantud reservvaru suurust ja muutumist, võtab arvesse ostukoguseid, hooaega ja ettevõtte vajadusi;
4. koostab, edastab ostutellimused vastavalt etteantud tingimustele;
5. jälgib tarne kulgemise vastavust etteantud tingimustele: tuvastab ja registreerib kõrvalekalded;
veendub, et lattu jõudnud tarne vastab tellimuses esitatud tingimustele ja kaubasaatedokumentidele;
6. kooskõlastab kõrvalekalde ilmnemisel edasise korrigeeriva tegevuse ettevõtte vastutava isikuga;
7. võtab saadetise vastu kooskõlas kliendilepingu tingimustega, eristab kaubad nõuetele vastavalt (nt ohtlik kaup - tavakaup, erikaup - tavakaup jne);
8. koostab laodokumente (nt vastuvõtukinnitus, komplekteerimisleht, pakkeleht, inventuuri lugemisleht) infosüsteemis, arvestades ettevõttes kehtestatud nõudeid;
9. jälgib kaupade nõuetekohast käitlemist ja hoiustamist laos, teavitab vastutavat isikut riknenud kaubast;
10. võtab vastu ja käsitleb väljastustellimusi vastavalt kokkulepitud korrale, jälgib reaalajas laoväljastuste info sisestamist infosüsteemi, kontrollib lao läbimisaegadest kinnipidamist.
11. osaleb inventuuride korraldamises, valmistab ette arvestuslikud (tõepärased) laosaldod.

Teadmised:
1) aktsiisimaks, tolliseadustik, ETT, INTRASTAT;
2) tarneklauslid (INCOTERMS);
3) tagastuslogistika;
4) Jäätmeseadus.
B.2.3 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. teenindab kliente ja suhtleb tarnijatega vastavalt kokkulepitud teenindustasemele;
2. nõustab ja teavitab kliente pakutavatest teenustest, lähtudes klienditeeninduse standardist ning ettevõtte praktikast;
3. vastab kliendipäringutele või edastab need vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

teenuse müüjana:
4. koostab ja esitab lihtsamaid lao- ja veoteenuste pakkumisi (standardsed, ühekordsed tehingud), lähtudes hinnakirjast ja kliendi vajadusest;
5. kontrollib kliendi maksevõimet avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
6. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, jälgib saadetiste, info- ja teenuste voo kulgemist, lähtudes ettevõtte klienditeeninduse protsessist;
7. registreerib ja edastab klientide esitatud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone;
8. likvideerib võimalusel hälbe, informeerib vajadusel kaasatud osapooli;

teenuse ostjana:
9. koostab ja esitab lihtsamaid teenuste ostmise päringuid teenuste pakkujatele;
10. valib pakkumiste seast sobivaima, lähtudes etteantud kriteeriumidest, koostab ja edastab tellimusi teenuste ostmiseks;
11. kontrollib tarnija usaldusväärsust avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
12. jälgib teenuste osutamist ja võrdleb selle sisu ja kvaliteeti kokkulepituga, registreerides kõrvalekalded ja edastades need vastavalt ettevõttes kehtivale korrale;
13. esitab veateateid ja pretensioone tarnijale ning jälgib vigade kõrvaldamist ja edaspidist vältimist;
14. koostab osutatud teenuste kohta arveid, kontrollides müügiarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
15. kontrollib ostuarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
16. koostab maanteetranspordi veokirju jm kauba saatedokumente etteantud vormide alusel.

Teadmised:
1) lepingu õiguse alused (nt veo-, ekspedeerimis- ja laoleping);
2) rahvusvahelised ja siseriiklikud regulatsioonid (nt CMR, veovahendite ja pakkeüksuste markeerimine sh eriveostel);
3) veo- ja laolepingute tingimused (nt ELEA autokaubaveo üldtingimused, ELEA ladustamise üldtingimused).

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Veokorraldaja-logistik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab eesmärgipäraselt enamlevinud IKT-vahendeid, kontoritehnikat ja -seadmeid;
2. jälgib konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
3. kasutab erialast tarkvara arvestades ettevõttes andmekaitse osas kehtestatud nõudeid ja korda;
4. arvestab oma tegevuses veo- ja laoprotsesside riskiteguritega;
5. minimeerib ning võimalusel väldib oma tegevuses kahjude tekkimist.;
6. arhiveerib tegevusega seotud dokumente vastavalt arhiveerimissüsteemile;
7. loob head suhted klientide ja kolleegidega, käitub erinevates olukordades tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt, sh pingelistes olukordades;
8. suhtleb professionaalselt erineva positsiooni, kultuuritausta, maailmavaate ning erivajadusega inimestega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi, vajadusel korrigeerib suhtlemisstiili;
9. aktsepteerib enese ja teiste vajadusi, esitab veenvalt oma seisukohti;
10. kohandub meeskonnaga, aitab luua meeskonnavaimu;
11. kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“, „Andmebaasid“, „Tekstitöötlus“, „Tabeltöötlus“ ja standardmoodulitele „IT-turvalisus“ ja „Esitlus“, vt Lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“;
12. kasutab vähemalt üht võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
13. arvestab oma töös pakendiseaduse nõuetega, sh pakendi aruandlusega;
14. orienteerub finants- ja maksuarvestuse põhimõtetes;
15. järgib ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja (nt inventeerimine, ettevõtte dokumentatsiooni kasutamine).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-13022017-01/8k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 4
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.02.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Veokorraldaja-logistik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Tulvi PAC Training OÜ, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Tõnis Hintsov Cargo Order.COM OÜ, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Eveli Laurson Järvamaa Kutsehariduskeskus, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Katre Kasepõld Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Ott Koppel Tallinna Tehnikaülikool
Raivo Roolaid Magnum Logistics OÜ
Tarmo Künnapuu DHL Estonia
Tiina Matsulevitš SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist