Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veokorraldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Veokorraldaja, tase 4
EN: Transport organizer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.06.2012
Kehtib kuni: 03.03.2014
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Veokorraldaja organiseerib siseriiklikke ja rahvusvahelisi maanteevedusid. Tema ülesanne on veotellimuste vastuvõtmine, veodokumentide vormistamine, veolepingute sõlmimine, veokulude arvestamine ja optimaalse marsruudi ja veovahendi leidmine. Veokorraldaja töö eesmärk on saadetiste, dokumentide ja ...teabe sujuv ning tõhus edastamine veoprotsessi osapoolte vahel.
Veokorraldaja suhtleb klientide ja kaastöötajatega. Veokorraldaja töö eeldab nii iseseisvust kui ka koostöövõimet meeskonnas. Ta peab suutma lahendada operatiivselt ja iseseisvalt töös ettetulevaid probleeme ning leidma alternatiivseid lahendusi. Suhtlemisel vedajaga annab vahetuid korraldusi.
Olulisel kohal on enesetäiendamine.

Kutsestandardis kirjeldatud veokorraldaja ei ole veokorraldaja Autoveoseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 mõistes.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Transpordilogistika juhtimine.
A.2.2 Veo- ja ekspedeerimisteenuste ostmine ja müümine.
A.2.3 Riskijuhtimine.
A.2.4 Klienditeenindus.
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme veokorraldaja tööaeg sõltub ettevõtte töökorraldusest ning võib nõuda töötamist vahetustega, puhkepäevadel ja pühade ajal, päeval või öösel.
Töö on vahelduva tempoga, sisaldades nii rutiinseid tegevusi kui ka kiiret reageerimist nõudvaid situatsioone.
Üldjuhul töötab veokorraldaja sise...
ruumides.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Veokorraldaja kasutab igapäevatöös enamlevinud kontoritehnikat ja sidevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Veokorraldaja töö eeldab suhtlemisvalmidust, organiseerimisvõimet, korrektsust ja täpsust, loogilist mõtlemist, iseseisvat ja kiiret otsustamisvõimet, analüüsivõimet, head pingetaluvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on veokorraldajal erialane kutsekeskharidus või keskharidus ja erialane täiendkoolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Veokorraldaja, vedude organiseerija, veoagent, dispetšer, transpordikorraldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Veokorraldaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja läbivad kompetentsid B.2.5 ning B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Transpordilogistika juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1) tellib vajalikud veod, järgides kaubasaadetistele ja veovahenditele kehtestatud nõudeid;
2) tellib vajalikud veovahendid, järgides reisijateveole kehtestatud nõudeid;
3) koostab veodokumendid, lähtudes veolepingust ja korraldab veoprotsessis osalejate koostööd ning haldab tagasisidet;
4) valib veovahendi, planeerib koorma, koostab sõiduteekonna ja ajagraafiku, lähtudes veolepingust, mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaegadest, ilmastikust, tollitehnilistest detailidest, veovõimsusest, klientide soovidest, laadimistingimustest, teeoludest ja piirangutest;
5) jälgib veoste ja veovahendite liikumist ning kontrollib vedaja tööülesannete täitmist, ennetab võimalikke probleeme ja probleemide ilmnemisel osaleb nende lahendamisel; kontrollib kulusid ja koostab arve, lähtudes veolepingust, edastab teabe osapooltele operatiivselt ja kvaliteetselt;
6) tuvastab eritingimustele vastavad veosed;
7) tuvastab tollikontrolli all olevad ja aktsiisikaubad;
8) korraldab veopakendite tagastamise ning säästliku kasutamise.

Hindamismeetod (id):
Test ja praktiline ülesanne.
B.2.2 Veo- ja ekspedeerimisteenuste ostmine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) pakub välja sobiva veoteenuse ning tariifi lähtuvalt klientide soovidest ning ettevõtte võimalustest;
2) sõlmib ühekordseid veolepinguid;
3) haldab kliendi- ja partnersuhteid.

Hindamismeetod (id):
Test ja intervjuu.
B.2.3 Riskijuhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab veoprotsessist tulenevaid erinevaid riske;
2) ennetab võimalikke riske;
3) kahju avastamisel võtab tarvitusele esmased abinõud kahju minimeerimiseks;
4) registreerib ja edastab pretensioonid.

Hindamismeetod (id):
Test ja praktiline ülesanne.
B.2.4 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1) nõustab klienti veoteenuste valiku ja sisu osas;
2) registreerib kõrvalekaldeid teeninduses ja edastab teabe (näit reklamatsioonid, kauba, teabe jt hilinemine jm).

Hindamismeetod (id):
Test ja praktiline ülesanne.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) lähtub professionaalse suhtlemise põhimõtetest ning lahendab konfliktsituatsioone, kasutades erinevaid suhtluskanaleid;
2) suhtleb ja loob tõhusalt uusi suhetevõrgustikke; reageerib kiiresti klientide vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele;
3) annab juhiseid operatiivsel suhtlemisel vedajale.

Hindamismeetod (id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.6 Veokorraldaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) täiendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu;
2) reageerib ja kohaneb hästi muutustega, talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega;
3) planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult, jälgib juhiseid ja protseduure;
4) orienteeritud kliendi rahulolule, osutab kvaliteetset teenust või toodet, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest;
5) järgib oma töös kõiki asjakohaseid õigusakte (nii Eesti-siseseid, rahvusvahelisi kui ka teiste, veoga seotud olevate riikide õigusaktid);
6) lähtub ettevõttes kehtestatud reeglitest;
7) oma töös kasutab eesti keelt ja ühte võõrkeelt tasemel B2.

Teadmised:
1) informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia;
2) dokumentatsioon, sh veodokumentatsioon ja arhiveerimise alused;
3) tollikorraldus;
4) kaupade laadimine ja kinnitamine, koorma koostamine, pakendamine;
5) kaupade säilivus;
6) töö-, tule- ja liiklusohutus;
7) turvalisus;
8) keskkonnateadlikkus;
9) kutsealaga seonduvad õigusaktid, sh käibemaksuseadus, võlaõigusseadus, rahvusvahelised konventsioonid;
10) teenusstandardid;
11) kvaliteedi tagamise põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-06062012-6.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.06.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Veokorraldaja-logistik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Alar Lõhmus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, KLG Eesti AS
Katre Kasepõld Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Kersti Raudsepp SA Innove
Ott Koppel Tallinna Tehnikaülikool
Raivo Plado KLG Eesti AS
Sven Andresen Tallinna Tehnikakõrgkool
Tiina Kalda Tallinna Tehnikakõrgkool
Tõnis Hintsov Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist