Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veokorraldaja-logistik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Veokorraldaja-logistik, tase 4
EN: Transport organizer-Logistician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Kauba maanteevedude korraldamine, tase 4
  • Kaubavarude täiendamine, tase 4
Kehtib alates: 29.04.2022
Kehtib kuni: 28.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Suuri sisulisi muudatusi kutsestandardis ei tehtud, kuid kõik tegevusnäitajad on siiski põhjalikult üle vaadatud ja kompetentsusnõuded kaasajastatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Veokorraldaja 130218 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 30.12.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Veokorraldaja - logistik 205357 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 07.06.2022 Avatud
3 Tallinna Tööstushariduskeskus Veokorraldaja- logistik 222028 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 09.10.2023 Avatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Veokorraldaja-logistik 211457 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 28.07.2022 Avatud
5 Järvamaa Kutsehariduskeskus Veokorraldaja-logistik 222762 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.09.2022 Avatud
6 Rakvere Ametikool Veokorraldaja-logistik 217740 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.05.2023 Avatud
7 Tallinna Tööstushariduskeskus Veokorraldaja-logistik 192657 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 30.12.2022 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Veokorraldaja-logistik 218283 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.09.2022 Avatud
9 Tartu Rakenduslik Kolledž Veokorraldaja-logistik 222802 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 30.01.2023 Avatud
10 Valgamaa Kutseõppekeskus Veokorraldaja-logistik 201240 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.09.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
11 Valgamaa Kutseõppekeskus Veokorraldaja-logistik 198097 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.09.2022 Avatud
12 Valgamaa Kutseõppekeskus Veokorraldaja-logistik 215903 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Logistika valdkonna töötajad teevad tarneahela toimimiseks vajalikke töid klientide vajadusi ja ettevõtte huve arvestades.
Veokorraldaja-logistik tellib või korraldab Euroopa Liidu siseseid kauba maanteevedusid, teeb kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte sise- ja vä...
liskliente.
Veokorraldaja-logistik on valmis töötama iseseisvalt ja meeskonnas.
Töö eeldab suhtlemis-, teenindus- ja koostöövalmidust ning pidevat enesetäiendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kauba maanteevedude korraldamine
A.2.2 Kaubavarude täiendamine
A.2.3 Klienditeenindus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Veokorraldaja-logistikuna töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või omandanud kutsealased oskused töökohal õppides ja erialaseid täiendkoolitusi läbides.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Logistika assistent, logistik-klienditeenindaja, logistik, veokorraldaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Osakutse Kauba maanteevedude korraldamine taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kompetentsid B.3.1 ja B.3.3.
Osakutse Kaubavarude täiendamine taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kompetentsid B.3.2. ja B.3.3.
B.2 Veokorraldaja-logistik, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib oma tegevuses tervise-, turvalisus-, keskkonna- ja ohutusnõudeid;
2. järgib konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja logistika valdkonna head tava;
3. minimeerib ning võimalusel väldib oma tegevuses kahjude tekkimist;
4. arhive...
erib tegevusega seotud dokumente vastavalt arhiveerimissüsteemile;
5. loob ja hoiab häid suhteid koostööpartnerite ja kolleegidega, käitub erinevates olukordades tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt, sh pingelistes olukordades;
6. valib sihtgrupile kohase suhtlemisviisi, kasutab viisakat ning korrektset kõne- ja kirjakeelt, tagab informatsiooni ajakohasuse ning õigeaegse edastamise;
7. aktsepteerib enese ja teiste vajadusi, esitab veenvalt oma seisukohti;
8. kohandub meeskonnaga, aitab luua meeskonnavaimu;
9. arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis uute tehnoloogiatega;
10. kasutab digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaalale: sisuloome ja ohutuse osaoskust algtasemel ning teisi osaoskuseid iseseiseva kasutaja tasemel; kasutab erialast tarkvara, arvestades ettevõttes andmekaitse osas kehtestatud nõudeid ja korda;
11. kasutab vähemalt üht võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
12. järgib ettevõttesiseseid regulatsioone (nt inventeerimine, ettevõtte dokumentatsiooni kasutamine) ning finants- ja maksuarvestuse põhimõtteid.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kauba maanteevedude korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib erialast tarkvara kasutades konkreetsest saadetisest ja kliendi soovist lähtuvalt veomarsruudi ja -vahendid;
2. koostab koorma vastavalt laadimisplaanile, arvestades kauba omaduste, markeerimisnõuete, veeremiparameetrite, veokijuhi töö- ja puhkeaja regulatsioonide, teede kasutustingimuste jm piirangutega ning tollinõuetega;
3. osaleb pakendite, sh veopakendite tagastamise ning säästliku kasutamise korraldamises;
4. hoiab veovahendid kasutuses, lähtudes veolepingutest ja kasutades planeerimiseks erialast tarkvara;
5. vahetab infot seotud osapooltega, kasutades asjakohaseid suhtluskanaleid;
6. annab vedajale juhiseid kinnitusvahendite kasutuse, pakendite sobivuse kohta ja kontrollib seda;
7. jälgib (sh teenusepakkujate veebiplatvormidel) kauba ja veovahendi liikumist ning kindlaks määratud veorežiimi (nt eritemperatuur, niiskus), kasutades sobivad kommunikatsioonivahendeid, sh elektroonilisi jälgimisseadmeid;
8. koostab veodokumendid ja veoarve vastavalt lepingutingimustele;
9. sisestab ja arhiveerib kauba- ja veodokumendid vastavalt ettevõtte töökorraldusele.
B.3.2 Kaubavarude täiendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kogub müügiajaloo andmeid, jälgib ning registreerib nõudluse muutumist ajas (müügistatistika andmebaas, klientide tagasiside);
2. osaleb ostuprognooside koostamisel;
3. osaleb lihtsamate nõudluse analüüside (nt ABC-XYZ) tegemisel, toodete kategoriseerimisel;
4. jälgib etteantud reservvaru suurust ja muutumist, võtab arvesse ostukoguseid, hooaega ja ettevõtte vajadusi;
5. osaleb tarnijaturu kaardistamisel;
6. osaleb päringute koostamisel;
7. koostab, edastab ostutellimused vastavalt etteantud tingimustele;
8. jälgib tarne kulgemise vastavust etteantud tingimustele (nt INCOTERMS), tuvastab ja registreerib kõrvalekalded;
9. veendub lattu jõudnud tarne vastavuses tellimuses esitatud tingimustele ja kaubasaatedokumentidele;
10. võtab saadetise vastu vastavalt kliendilepingu tingimustele, eristab kaubad nõuetele vastavalt (nt ohtlik kaup - tavakaup, erikaup - tavakaup, aktsiisikaup, tolli kontrolli all olev kaup);
11. koostab laodokumente (nt vastuvõtukinnitus, komplekteerimisleht, pakkeleht, inventuuri lugemisleht) infosüsteemis, arvestades ettevõttes kehtestatud nõudeid;
12. jälgib kaupade nõuetekohast käitlemist ja hoiustamist laos, teavitab vastutavat isikut riknenud kaubast; käitleb pakendeid ja jäätmeid vastavalt nõuetele;
13. võtab vastu ja käsitleb väljastustellimusi vastavalt kokkulepitud korrale, jälgib reaalajas laoväljastuste info sisestamist infosüsteemi, kontrollib lao läbimisaegadest kinnipidamist;
14. osaleb inventuuride korraldamises, valmistab ette arvestuslikud (tõepärased) laosaldod.
B.3.3 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. teenindab kliente ja suhtleb tarnijatega vastavalt kokkulepitud teenindustasemele;
2. nõustab ja teavitab kliente pakutavatest teenustest, lähtudes üldtingimustest (nt ELEA autokaubaveo üldtingimused), klienditeeninduse standardist ning ettevõtte praktikast;
3. vastab kliendipäringutele või edastab need vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
Teenuse müüjana:
4. osaleb lihtsamate nõudluse analüüside (nt ABC-XYZ) tegemisel, klientide kategoriseerimisel;
5. koostab ja esitab lihtsamaid lao- ja veoteenuste pakkumisi (standardsed, ühekordsed tehingud), lähtudes hinnakirjast ja kliendi vajadusest;
6. kontrollib kliendi maksevõimet avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
7. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, jälgib saadetiste, info- ja teenuste voo kulgemist, lähtudes ettevõtte klienditeeninduse protsessist;
8. registreerib ja edastab klientide esitatud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone;
9. likvideerib võimalusel kõrvalekalded, informeerib vajadusel kaasatud osapooli;
10. koostab osutatud teenuste kohta arveid, kontrollides müügiarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
Teenuse ostjana:
11. koostab ja esitab lihtsamaid teenuste ostmise päringuid teenuste pakkujatelt;
12. valib pakkumiste seast sobivaima, lähtudes etteantud kriteeriumidest, koostab ja edastab tellimusi teenuste ostmiseks;
13. kontrollib tarnija usaldusväärsust avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
14. jälgib teenuste osutamist ja võrdleb selle sisu ja kvaliteeti kokkulepituga, registreerides kõrvalekalded ja edastades need vastavalt ettevõttes kehtivale korrale;
15. kontrollib ostuarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
16. koostab maanteetranspordi veokirju jm kauba saatedokumente (nt CMR) etteantud vormide alusel.
Osakutsega seotud kompetentsid
Kauba maanteevedude korraldamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Kauba maanteevedude korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib erialast tarkvara kasutades konkreetsest saadetisest ja kliendi soovist lähtuvalt veomarsruudi ja -vahendid;
2. koostab koorma vastavalt laadimisplaanile, arvestades kauba omaduste, markeerimisnõuete, veeremiparameetrite, veokijuhi töö- ja puhkeaja regulatsioonide, teede kasutustingimuste jm piirangutega ning tollinõuetega;
3. osaleb pakendite, sh veopakendite tagastamise ning säästliku kasutamise korraldamises;
4. hoiab veovahendid kasutuses, lähtudes veolepingutest ja kasutades planeerimiseks erialast tarkvara;
5. vahetab infot seotud osapooltega, kasutades asjakohaseid suhtluskanaleid;
6. annab vedajale juhiseid kinnitusvahendite kasutuse, pakendite sobivuse kohta ja kontrollib seda;
7. jälgib (sh teenusepakkujate veebiplatvormidel) kauba ja veovahendi liikumist ning kindlaks määratud veorežiimi (nt eritemperatuur, niiskus), kasutades sobivad kommunikatsioonivahendeid, sh elektroonilisi jälgimisseadmeid;
8. koostab veodokumendid ja veoarve vastavalt lepingutingimustele;
9. sisestab ja arhiveerib kauba- ja veodokumendid vastavalt ettevõtte töökorraldusele.
B.3.3 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. teenindab kliente ja suhtleb tarnijatega vastavalt kokkulepitud teenindustasemele;
2. nõustab ja teavitab kliente pakutavatest teenustest, lähtudes üldtingimustest (nt ELEA autokaubaveo üldtingimused), klienditeeninduse standardist ning ettevõtte praktikast;
3. vastab kliendipäringutele või edastab need vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
Teenuse müüjana:
4. osaleb lihtsamate nõudluse analüüside (nt ABC-XYZ) tegemisel, klientide kategoriseerimisel;
5. koostab ja esitab lihtsamaid lao- ja veoteenuste pakkumisi (standardsed, ühekordsed tehingud), lähtudes hinnakirjast ja kliendi vajadusest;
6. kontrollib kliendi maksevõimet avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
7. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, jälgib saadetiste, info- ja teenuste voo kulgemist, lähtudes ettevõtte klienditeeninduse protsessist;
8. registreerib ja edastab klientide esitatud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone;
9. likvideerib võimalusel kõrvalekalded, informeerib vajadusel kaasatud osapooli;
10. koostab osutatud teenuste kohta arveid, kontrollides müügiarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
Teenuse ostjana:
11. koostab ja esitab lihtsamaid teenuste ostmise päringuid teenuste pakkujatelt;
12. valib pakkumiste seast sobivaima, lähtudes etteantud kriteeriumidest, koostab ja edastab tellimusi teenuste ostmiseks;
13. kontrollib tarnija usaldusväärsust avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
14. jälgib teenuste osutamist ja võrdleb selle sisu ja kvaliteeti kokkulepituga, registreerides kõrvalekalded ja edastades need vastavalt ettevõttes kehtivale korrale;
15. kontrollib ostuarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
16. koostab maanteetranspordi veokirju jm kauba saatedokumente (nt CMR) etteantud vormide alusel.
 
Kaubavarude täiendamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.2 Kaubavarude täiendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kogub müügiajaloo andmeid, jälgib ning registreerib nõudluse muutumist ajas (müügistatistika andmebaas, klientide tagasiside);
2. osaleb ostuprognooside koostamisel;
3. osaleb lihtsamate nõudluse analüüside (nt ABC-XYZ) tegemisel, toodete kategoriseerimisel;
4. jälgib etteantud reservvaru suurust ja muutumist, võtab arvesse ostukoguseid, hooaega ja ettevõtte vajadusi;
5. osaleb tarnijaturu kaardistamisel;
6. osaleb päringute koostamisel;
7. koostab, edastab ostutellimused vastavalt etteantud tingimustele;
8. jälgib tarne kulgemise vastavust etteantud tingimustele (nt INCOTERMS), tuvastab ja registreerib kõrvalekalded;
9. veendub lattu jõudnud tarne vastavuses tellimuses esitatud tingimustele ja kaubasaatedokumentidele;
10. võtab saadetise vastu vastavalt kliendilepingu tingimustele, eristab kaubad nõuetele vastavalt (nt ohtlik kaup - tavakaup, erikaup - tavakaup, aktsiisikaup, tolli kontrolli all olev kaup);
11. koostab laodokumente (nt vastuvõtukinnitus, komplekteerimisleht, pakkeleht, inventuuri lugemisleht) infosüsteemis, arvestades ettevõttes kehtestatud nõudeid;
12. jälgib kaupade nõuetekohast käitlemist ja hoiustamist laos, teavitab vastutavat isikut riknenud kaubast; käitleb pakendeid ja jäätmeid vastavalt nõuetele;
13. võtab vastu ja käsitleb väljastustellimusi vastavalt kokkulepitud korrale, jälgib reaalajas laoväljastuste info sisestamist infosüsteemi, kontrollib lao läbimisaegadest kinnipidamist;
14. osaleb inventuuride korraldamises, valmistab ette arvestuslikud (tõepärased) laosaldod.
B.3.3 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. teenindab kliente ja suhtleb tarnijatega vastavalt kokkulepitud teenindustasemele;
2. nõustab ja teavitab kliente pakutavatest teenustest, lähtudes üldtingimustest (nt ELEA autokaubaveo üldtingimused), klienditeeninduse standardist ning ettevõtte praktikast;
3. vastab kliendipäringutele või edastab need vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
Teenuse müüjana:
4. osaleb lihtsamate nõudluse analüüside (nt ABC-XYZ) tegemisel, klientide kategoriseerimisel;
5. koostab ja esitab lihtsamaid lao- ja veoteenuste pakkumisi (standardsed, ühekordsed tehingud), lähtudes hinnakirjast ja kliendi vajadusest;
6. kontrollib kliendi maksevõimet avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
7. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, jälgib saadetiste, info- ja teenuste voo kulgemist, lähtudes ettevõtte klienditeeninduse protsessist;
8. registreerib ja edastab klientide esitatud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone;
9. likvideerib võimalusel kõrvalekalded, informeerib vajadusel kaasatud osapooli;
10. koostab osutatud teenuste kohta arveid, kontrollides müügiarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
Teenuse ostjana:
11. koostab ja esitab lihtsamaid teenuste ostmise päringuid teenuste pakkujatelt;
12. valib pakkumiste seast sobivaima, lähtudes etteantud kriteeriumidest, koostab ja edastab tellimusi teenuste ostmiseks;
13. kontrollib tarnija usaldusväärsust avalikest ja ettevõttesisestest infoallikatest;
14. jälgib teenuste osutamist ja võrdleb selle sisu ja kvaliteeti kokkulepituga, registreerides kõrvalekalded ja edastades need vastavalt ettevõttes kehtivale korrale;
15. kontrollib ostuarvete vastavust tegelikele mahtudele ja kokkulepitud hindadele;
16. koostab maanteetranspordi veokirju jm kauba saatedokumente (nt CMR) etteantud vormide alusel.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29042022-1.1/10k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Veokorraldaja-logistik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnis Hintsov ProLog, Tallinna Tehnikakõrgkool
Ott Koppel Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Raudtee
Tarmo Künnapuu Hansabuss AS
Eveli Laurson Järvamaa Kutsehariduskeskus
Timo Pärl Operail AS
Raivo Roolaid Magnetic MRO
Madis Rõžov Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist