Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õpetaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Õpetaja, tase 7
EN: Teacher, level 7
Kutsestandardi tähis: 21-25042017-5.2/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Õpetamine
Kutse grupp: Õpetaja
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2017
Kehtib alates: 25.04.2017
Kehtib kuni: 06.11.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
234 Põhikooli (1.–9. klass) ja koolieelse lasteasutuse õpetajad
2341 Põhikooli (1.–9. klass) õpetajad
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0113 Klassiõpetaja koolitus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Muudatused:
Lisatud valitav kompetents Hariduslike erivajadustega õppija toetamine.
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toomas Kruusimägi Eesti Koolijuhtide Ühendus
Maris Laanela Eesti Lasteaednike Liit
Katrin Meinart Eesti Õpetajate Liit
Margus Pedaste Tartu Ülikool
Kaja Plado Eesti Eripedagoogide Liit
Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikool
Urve Rannaääre Eesti Koolijuhtide Ühendus
Vilja Saluveer Haridus- ja Teadusministeerium
Margit Timakov Eesti Õpetajate Liit
Evi Veesaar Eesti Haridustöötajate Liit
Valitava kompetentsi töörühm:
Pille Häidkind Tartu Ülikool
Hille Ilves Eesti Linnade Liit
Agnes Pihlak SA Innove
Kaja Plado Eesti Eripedagoogide Liit
Jürgen Rakaselg Haridus- ja Teadusministeerium
Astrid Sildnik Eesti Õpetajate Liit
Tiiu Tammemäe Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Õpetaja töö on toetada õppijate arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi.

Õpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava...
õpikeskkonna. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust. Vajadusel toetub oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise õppijaid ja lapsevanemaid. Õpetaja osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendus- ja loometegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega.

Õpetaja kutsealal on lisaks 7. taseme õpetaja kutsele järgmised kutsed:
- õpetaja, tase 6 kutse, mis omandatakse lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses;
- vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis;
- meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele osaleb arendus- ja loometegevuses nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning teeb tihedat koostööd kõrgkooliga.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
1. Õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine.
2. Õpetaja töö kavade koostamine.
3. Osapoolte kaasamine.
4. Õppevara valimine.

A.2.2. Õpikeskkonna kujundamine
1. Füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
2. Vaimse õpikeskkonna kujundamine.
3. O...
rganisatsiooni kultuuri kujundamine.

A.2.3. Õppimise ja arengu toetamine
1. Õpetamine.
2. Õpiprotsessi ja klassi/rühma juhtimine.
3. Õppija arengu toetamine.
4. Õppimist ja arengut toetav tagasiside ja hindamine.
5. Osapoolte kaasamine.

A.2.4. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
1. Õpetaja oma töö analüüsimine ja enesearendamine.
2. Õpetamise ja õppimise uurimine ning pedagoogilise teadmuse levitamine.
3. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine.

A.2.5. Nõustamine ja mentorlus
1. Õppija nõustamine.
2. Lapsevanema nõustamine.

A.2.6. Arendus-, loome- ja teadustegevus
1. Haridusvaldkonna poliitika kujundamine ja arengu kavandamine.
2. Õppijatele suunatud õpivara koostamine või kohandamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad: A.2.7. Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
1. Õppija hariduslike erivajaduste väljaselgitamine.
2. Õpikeskkonna kohandamine vastavalt HEV õppija vajadusele.
3. Õppija arengu toetamine.
4. Koostöö kolleegide, erialaspetsialistide ja lapsevanematega.
Töö keskkond ja eripära:
Õpetaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepinguseadusega. Töötingimused võivad täiendavalt olla reguleeritud töökorraldusreeglite või muude organisatsioonis kehtestatud õigusaktidega.
Õpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, oluline on va...
imse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Õpetaja peamised töövahendid on õpivara, kooli- ja kontoritarbed ning –tehnika, tahvel, IKT-vahendid ja -programmid ning erivahendid ja -materjalid vastavalt õpetatavale valdkonnale.
Tööks vajalikud isikuomadused: Õpetajatöös on olulised ennastjuhtivus, ettevõtlikkus, vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja positiivsus.
Kutsealane ettevalmistus: Õpetaja hariduslik ettevalmistus on reguleeritud VV määrusega „Õpetajate koolituse raamnõuded“.
Enamlevinud ametinimetused: Õpetaja, pedagoog.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Õpetaja, tase 7 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.6 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.7.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 7
Õpikeskkonna kujundamine 7
Õppimise ja arengu toetamine 7
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 7
Nõustamine ja mentorlus 7
Arendus-, loome- ja teadustegevus 7
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.7.
  Nimetus EKR tase
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis 7
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Õpetaja, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist