Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8
EN: Expert in Forensic Psychiatry, level 8
Kutsestandardi tähis: 26-19042017-5.2/2k
Kutsestandardi versiooni number: 2
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused
Kutse grupp: Kohtupsühhiaatriaekspert
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2017
Kehtib alates: 19.04.2017
Kehtib kuni: 18.04.2022
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
221 Arstid
2212 Eriarstid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 EPS kohtupsühhiaatriaeksperdi eetikajuhised
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Eino Eesti Psühhiaatrite Selts, Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik
Kairi Mägi Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus
Krista Reinek Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Hanna Sova Eesti Psühhiaatrite Selts kohtupsühhiaatria sektsioon
Marika Väli Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituut; Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 on psühhiaatria eriala arst, kes teeb menetleja määruse alusel kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise ning koordineerib komisjonilisi ja kompleksekspertiise. Ta tegeleb valdkonna arendamise, õigusloome, juhendamise ning koolitamisega.
8. taseme kohtupsühhiaatriaeksperdi e...
esmärk on anda igakülgne, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamus. Ta vastutab teadvalt vale eksperdiarvamuse andmise eest kriminaalkorras vastavalt karistusseadustiku §-le 321.

Lisaks 8. taseme kohtupsühhiaatriaeksperdile on ka kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7, kes teeb menetleja määruse alusel kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise, omades selles valdkonnas eriteadmisi.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine
1. Ekspertiisimäärusega tutvumine.
2. Menetlusasjade materjalide hindamine.
3. Isiku terviseseisundit ja toimetulekut kajastavate andmete kogumine ja hindamine.
4. Uuritava intervjueerimine.
5. Psüühilist ja/või somaatilist seisundit täpsustav...
ate uuringute tegemine ja/või korraldamine.
6. Statsionaarse jälgimise koordineerimine, abistava personali juhendamine.
7. Kogutud andmestiku analüüsimine, ekspertiisiakti põhiosa koostamine.
8. Teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamuse koostamine.
9. Ekspertiisimääruses esitatud küsimustele vastamine.
10. Kohtuistungil osalemine, küsimustele vastamine, eksperdiarvamuse põhjendamine.

A.2.2 Ekspertide tegevuse koordineerimine kompleks- ja komisjonilistes ekspertiisides
1. Ekspertide valimine, komisjoni moodustamine.
2. Ekspertiisiks vajalike materjalide piisavuse hindamine, lisamaterjali taotlemine.
3. Ekspertiisiprotsessi koordineerimine.
4. Andmete analüüsimine.
5. Eksperdiarvamuse koostamine.

A.2.3 Enesearendamine ja valdkonna arendamine
1. Enese täiendamine koolitustel ja erialase kirjandusega.
2. Osalemine valdkonna arendamises.
3. Ettepanekute tegemine ja arvamuste andmine õigusaktide väljatöötamisel ja muutmisel.
4. Ettekannete tegemine.
5. Teadusartiklite ja/või raamatute publitseerimine.

A.2.4 Koolitamine ja juhendamine
1. Kohtupsühhiaatria-ekspertiisi alane koolitamine.
2. Psühhiaatrite juhendamine kohtupsühhiaatriaeksperdi oskuste omandamisel.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad: A.2.5 Seksuaalse hälbega isikute kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine
1. Seisundi hindamine.
2. Diagnoosimine ja ravivajaduse hindamine.

A.2.6 Laste ja noorukite kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine
1. Alaealisele kohtuekspertiisi tegemine.
Töö keskkond ja eripära:
Kohtupsühhiaatriaeksperdi tööaeg on paindlik, sõltub materjalide mahukusest, ekspertiisialuse kättesaadavusest ja muudest ekspertiisiga seonduvatest asjaoludest.
Kohtupsühhiaatriaekspert töötab enamasti sisetingimustes, vajaduse korral uuritava asukohas kõrgenenud ohtlikkusega tingimustes (sh psühh...
iaatriahaigla, kinnipidamisasutus, uuritava elukoht, hoolekandeasutus jm).
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Kohtupsühhiaatriaeksperdi peamised töövahendid on arvuti ja kontoritarbed.
Tööks vajalikud isikuomadused: Kohtupsühhiaatriaeksperdi töös on vajalikud korrektsus, iseseisvus, vastutus- ja otsustusvõime, hea stressitaluvus, koostöö- ja analüüsivõime.
Kutsealane ettevalmistus: Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 on läbinud arstiteaduse õppekava ning omab vastavat diplomit, on tervishoiutöötajate registrisse kantud psühhiaatrina. Kohtupsühhiaatriaeksperdi kutseoskused on omandatud töö käigus, ta on teinud kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise viimased kümme aastat.
Enamlevinud ametinimetused: Kohtupsühhiaatriaekspert.
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Tööd kohtupsühhiaatriaeksperdina reguleerivad kohtuekspertiisiseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus, kriminaalmenetlusseadus, tsiviilmenetluse seadus, psühhiaatrilise abi seadus, karistusseadustik ja neist tulenevad valdkonda reguleerivad õigusaktid.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.4 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 ja B.2.6.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine 7
Ekspertide tegevuse koordineerimine kompleks- ja komisjonilistes ekspertiisides 8
Enesearendamine ja valdkonna arendamine 8
Koolitamine ja juhendamine 8
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 ja B.2.6.
  Nimetus EKR tase
Seksuaalse hälbega isikute kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine 7
Laste ja noorukite kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine 7
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 kutset läbiv kompetents 8

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist