Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8
EN: Expert in Forensic Psychiatry, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.04.2022
Kehtib kuni: 12.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 on psühhiaatria eriala arst, kes teeb menetleja määruse alusel kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise ning koordineerib komisjonilisi ja kompleksekspertiise. Ta tegeleb valdkonna arendamise, õigusloome, juhendamise ning koolitamisega.
8. taseme kohtupsühhiaatriaeksperdi e...
esmärk on anda igakülgne, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamus. Ta vastutab teadvalt vale eksperdiarvamuse andmise eest kriminaalkorras vastavalt karistusseadustiku §-le 321.

Lisaks 8. taseme kohtupsühhiaatriaeksperdile on ka kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7, kes teeb menetleja määruse alusel kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise, omades selles valdkonnas eriteadmisi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine
A.2.2 Ekspertide tegevuse koordineerimine kompleks- ja komisjonilistes ekspertiisides
A.2.3 Enesearendamine ja valdkonna arendamine
A.2.4 Koolitamine ja juhendamine
Valitavad tööosad
A.2.5 Seksuaalse hälbega isikute kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine
A.2.6 Laste ja noorukite kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 on läbinud arstiteaduse õppekava ning omab vastavat diplomit, on tervishoiutöötajate registrisse kantud psühhiaatrina. Kohtupsühhiaatriaeksperdi kutseoskused on omandatud töö käigus, ta on teinud kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise viimased kümme aastat.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Kohtupsühhiaatriaekspert.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kohustuslike kompetentside B.3.1 - B.3.4 tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.5 ja B.3.6.
B.2 Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1, vene keelt tasemel B1 ning veel ühte võõrkeelt, soovitavalt inglise keelt, tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele (v...
t lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala);
3. järgib oma töös Eesti Psühhiaatrite Seltsi kohtupsühhiaatriaeksperdi eetikajuhiseid (vt lisa 3 EPS kohtupsühhiaatriaeksperdi eetikajuhised);
4. järgib oma töös valdkonda reguleerivaid õigusakte.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. enne ekspertiisi alustamist tutvub ekspertiisimäärusega ning hindab ekspertiisi tegemise võimalikkust vastavalt seadusele ja koostatud määrusele, sh enese kui eksperdi taandamise vajadust; hindab ekspertiisi alustamiseks vajalike andmete olemasolu; seaduses sätestatud juhtudel ja/või määruses esinevate vasturääkivuste/puuduste korral keeldub ekspertiisi tegemisest ning saadab määruse vasturääkivuste/puuduste kõrvaldamiseks menetlejale tagasi;
2. töötab läbi menetlejalt saadud menetluseasjade materjalid; hindab materjali oma eriteadmistest lähtuvalt; hindab andmete piisavust, lähtudes püstitatud ekspertiisiülesandest ja vajadusel esitab menetlejale ja/või andmevaldajatele taotluse lisamaterjalide saamiseks; hoiab end kursis menetlusprotsessi jooksul lisanduvate andmetega;
3. töötab läbi isiku terviseseisundit (nt haiguslood, tervisekaardid) ja toimetulekut (nt rehabilitatsiooniasutuste andmed, iseloomustused) kajastavad andmed; hindab materjali ja selle piisavust oma eriteadmisetst ja püstitatud ekspertiisiülesandest lähtuvalt; vajadusel esitab menetlejale ja/või andmevaldajatele taotluse lisamaterjalide saamiseks; vajadusel osaleb menetlustoimingul ja menetleja loal esitab menetlusosalistele küsimusi ekspertiisi tegemiseks tähtsate asjaolude kohta;
4. viib läbi uuritava igakülgse psühhiaatrilise intervjuu: eluanamnees, varasemate psüühiliste ja somaatiliste haiguste anamnees, psüühiline seisund käesoleval ja inkrimineeritavale teole vastaval ajal (teadvusseisund, tajumine, mõtlemise sisuline ja vormiline külg, võimalike tunde- ja tahteeluhäirete olemasolu, mälu ja kognitiivsed võimed, intellektuaalne tase, haigusteadvuse ja haiguskriitika olemasolu); vajadusel kasutab tõlgi abi vastavalt kehtivale seadusandlusele; vajadusel intervjueerib uuritavat korduvalt, vajadusel uuritava asukohas;
5. vajadusel taotleb psüühilist ja/või somaatilist seisundit täpsustavate uuringute tegemist või uuritava paigutamist psüühilise seisundi jälgimiseks tervishoiuteenust osutavasse asutusse; vajadusel taotleb eriteadmistega spetsialisti(de) kaasamist;
6. kooskõlastab raviarstiga uuritava jälgimise ja uuringute kava, annab ekspertiisiülesandest lähtuvad juhised; hindab jooksvalt ekspertiisialuse seisundit ja tutvub jälgimisel kogutud andmetega uuritava tervisliku seisundi kohta; teavitab statsionaarse jälgimise vajaduse lõppemisest menetlejat ja tervishoiuteenust osutavat asutust;
7. fikseerib kogutud objektiivsed andmed (meditsiiniline dokumentatsioon, toimik, toimetulekut kajastavad dokumendid jm) kronoloogilises järjekorras; analüüsib andmeid, lähtudes ekspertiisiülesandest; koostab ekspertiisiakti põhiosa;
8. koostab oma eriteadmistest ja objektiivsetest andmetest tulenevalt erapooletu, kategoorilise/tõenäolise eksperdiarvamuse, vajadusel viitab tõenduspõhisele kirjandusele;
9. vastab menetleja poolt esitatud küsimustele üheselt mõistetavalt; põhjendab küsimustele mittevastamist, kui küsimused ei kuulu eksperdi eriteadmiste valdkonda (ei vaja erialaseid uuringuid ja/või ei ole teaduspõhiselt vastatavad);
10. vaatab läbi ekspertiisi-/uuringumaterjalid; valmistub kohtuistungiks vastavalt eelinformatsioonile; komisjoniliste ekspertiiside puhul esindab kokkuleppel komisjoni eksperdiarvamust; osaleb kohtu kutsel kohtuistungil; vastab menetlusosaliste ja kohtu poolt esitatud ekspertiisiakti sisu selgitavatele küsimustele; annab esitatud küsimustes teaduslikult põhjendatud arvamuse; väljendub selgelt ning oskab esile tuua olulise.
B.3.2 Ekspertide tegevuse koordineerimine kompleks- ja komisjonilistes ekspertiisides 8

Tegevusnäitajad:
1. tutvub ekspertiisiks esitatud andmetega ja teeb vajadusel (menetlejale) põhjendatud ettepaneku teiste spetsialistide kaasamiseks ja komisjoni moodustamiseks; teeb komisjoniliikmetele ettepaneku komisjoni töös osalemiseks; koordineerib ekspertiisikomisjoni tööd, sh koostööd menetlejaga;
2. tutvub ekspertiisimaterjalidega ja hindab koos komisjoniliikmetega täiendavate materjalide ja/või uuringute vajadust; koostab loetelu puuduvatest materjalidest ning esitab menetlejale põhjendatud taotluse lisamaterjalide saamiseks;
3. hoiab end kursis ekspertiisi käiguga; teeb komisjoniliikmetele ekspertiisimaterjalid kättesaadavaks; omab ülevaadet uuringute ajakavast ja tulemustest; planeerib ja koordineerib komisjoni tööd; vajadusel korraldab uuritava korduva/ühise läbivaatuse;
4. koondab ning süstematiseerib andmed ja uuringute tulemused; analüüsib koos komisjoniliikmetega ekspertiisimaterjale, juhib arutelusid ning koostab kokkuvõtte;
5. koostab komisjoni liikmete hinnangutest lähtudes teaduslikult põhjendatud, erapooletu ja kategoorilise/tõenäolise eksperdiarvamuse; vastab ekspertiisimääruses esitatud küsimustele üheselt mõistetavalt.
B.3.3 Enesearendamine ja valdkonna arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. täiendab ennast kohtupsühhiaatriaga seotud koolitustel; hoiab end kursis valdkonda puudutava kirjandusega; tutvustab ja jagab uuemat erialast teavet;
2. osaleb Eesti Psühhiaatrite Seltsi kohtupsühhiaatria sektsiooni ja/või teiste kutsealaga seotud organisatsioonide töös; tegeleb kutseala arendamisega; osaleb valdkondlike juhendite väljatöötamisel või parendamisel;
3. hoiab end kursis ekspertiisi valdkonda reguleerivate juhendite ja õigusaktidega, teeb ettepanekuid või annab arvamusi muudatuste tegemiseks;
4. teeb siseriiklikult ja/või rahvusvahelistelt erialaseid ettekandeid;
5. avaldab erialaseid teadusartikleid ja/või raamatu peatükke või monograafiaid.
B.3.4 Koolitamine ja juhendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. osaleb kohtupsühhiaatriaekspertiisi koolitusvajaduse hindamisel, koolitusplaani väljatöötamisel ja koolitusmaterjalide koostamisel; viib läbi koolitusi, tuginedes kohtupsühhiaatria kaasaegsele teadmusele;
2. juhendab psühhiaatreid kohtupsühhiaatriaeksperdi oskuste omandamisel, sh ekspertiisi tegemisel, tuginedes kohtupsühhiaatria kaasaegsele teadmusele.
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.5 ja B.3.6.
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Seksuaalse hälbega isikute kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. vastavalt oma eriteadmistele seksuoloogiast ja seksuaalhälvetest kogub andmeid uuritava seksuaalse arengu ja seksuaalkäitumise kohta tema elu vältel; viib läbi seksuoloogilis-psühhiaatrilise intervjuu, psüühilise ja kehalise seisundi hindamise; vajadusel taotleb täiendavate tunnistajate ülekuulamist, rakendab spetsiifilisi hindamismeetodeid ja/või eriuuringuid, kaasab teiste erialade spetsialiste;
2. paneb uuritavale diagnoosi vastavalt klassifikatsioonile; hindab ravivajadust ja -võimalusi tulenevalt andmestikust ja uuritava seisundist; soovitab ravijuhisega kooskõlas oleva ravimeetodi; on kursis seksuaalhälvete ravivõimalustega.
B.3.6 Laste ja noorukite kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb kohtuekspertiisi alaealisele isikule, tuginedes teadmistele laste ja noorukite kehalisest ja psühholoogilisest arengust, vaimsest tervisest, psüühikahäiretest ja nende ravist;.
2. järgib lapsi ja noorukeid puudutavaid õigusakte.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-13042022-3.1.2/3k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.04.2022
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused
Kutse grupp: Kohtupsühhiaatriaekspert
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
221 Arstid
2212 Eriarstid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 EPS kohtupsühhiaatriaeksperdi eetikajuhised
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Eino Eesti Psühhiaatrite Selts, Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik
Kairi Mägi Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus
Krista Reinek Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Hanna Sova Eesti Psühhiaatrite Selts kohtupsühhiaatria sektsioon
Marika Väli Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituut; Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist