Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Laotöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Laotöötaja, tase 4 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja kutseõppe
õppekavade koostamise ning kompetentsuse hindami...
se alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Laotöötaja, tase 4
EN: Warehouse worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Kaubakäitleja, tase 4
Kehtib alates: 03.05.2017
Kehtib kuni: 29.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/32 17.05.2022.
-----------------------------
Kutsestandard uuendati kehtivusaja lõppemise tõttu (kehtib kuni 05.06.2017). Korrigeeriti tööosade struktuuri p A.2, kuhu lisati „Kaubakäsitleja, tase 4“ osakutse ning muudeti kompetentside sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Laotöötaja 131077 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 20.07.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine
4. taseme laotöötaja ülesandeks on kaupade (toorainete, komponentide ja pooltoodete) vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine, markeerimine jm l...
isaväärtustoimingute tegemine ning klientide teenindamine laos kasutades laoinfotehnoloogiaseadmeid ja-süsteeme. Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kauba käitleja" osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.
Lähedane kutse:
Laojuht, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kauba vastuvõtmine
1. Veodokumentide ja kauba vastavuse tuvastamine
2. Kaupade mahalaadimine, sorteerimine ja kauba vigastuste tuvastamine
3. Toodete ja kaubadokumentide vastavuse tuvastamine
4. Lisaväärtustoimingute tegemine

A.2.2 Kaupade hoiustamine ja inventeerimine
1. Kaupade pai...
gutamine hoiukohtadele
2. Hoiukohtade korrashoidmine
3. Inventuurides osalemine

A.2.3 Kauba väljastamine
1. Väljastustellimuste komplekteerimine
2. Pakendamine
3. Saadetise väljastamine

A.2.4 Lao klienditeenindus
1. Klienditellimuste väljastamine saajale
2. Pretensioonide ja reklamatsioonide lahendamine.

Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kaubakäitleja, tase 4" osakutset, mis moodustub tööosadest:
A.2.1 Kauba vastuvõtmine, A.2.3 Kauba väljastamine ja A.2.4 ja Lao klienditeenindus

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, töö võib toimuda vahetustes, vajadusel riiklikel pühadel ja ööajal. Töös esineb rutiinseid tööülesandeid kui ka kiiret reageerimist nõudvate olukordade lahendamist. Töötatakse enamasti siseruumis, võib esineda töötamist välitingimustes ning külmades ruumides (kü...lm- ja külmutuslaod). Töökeskkonnas esinevad ohutegurid on peamiselt seotud töötamisega liikuvate masinatega ja tõsteseadmetega ning raskuste käsitsi teisaldamisega ja kõrgustes töötamisega. Ladustatavad kaubad võivad olla kõrge ohuriskiga, mistõttu on äärmiselt oluline ohutusnõuete täitmine.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Erinevat liiki tõsteseadmed ja laomehhanismid ning kommunikatsiooni- ja bürootehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vajalik on iseseisvus kui ka koostöövõime meeskonnas. Töö eeldab korrektsust, püsivust, ausust, reageerimisvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme laotöötajaks saab õppida kutseõppeasutuses või omandada kutseoskused töökohal õppides ja erialaseid täiendkoolitusi läbides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Laotöötaja, laotööline, kaubakäitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija, laooperaator, töstukijuht, terminalitöötaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tõstuki ja laadimisseadmega töötamiseks on vajalik läbida pädev koolitus ja omandada vastav tunnistus (VV määrus Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid B.2.1 – B.2.5.
Osakutse Kaubakäitleja, tase 4 saamiseks on vajalik tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.3 ja B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kauba vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tuvastab veodokumentidelt saadetise adressaadi vastavuse;
2. Jälgib veorežiimi tingimuste täitmist vastavalt kauba omadustele;
3. Tuvastab ja registreerib pakkeüksuste vigastused ning nende võimaliku mittevastavuse veodokumendil märgituga;
4. Laadib kaubad maha, kasutades sobivaid laoseadmeid ja töövahendeid;
5. Hindab iga pakkeüksuse seisundit ja fikseerib visuaalsed vigastused veodokumentides;
6. Sorteerib pakkeüksused, konsolideerib ja ristlaadib (cross-docking) lao- ja otsesaadetised;
7. Tuvastab tooted ja võrdleb nende koguste vastavust pakkedokumentidele ja ostutellimustele visuaalselt või elektroonselt;
8. Kontrollib toodete komplektsust vastavalt ette antud spetsifikatsioonile (loetelule);
9. Koostab hoiuühikud lähtuvalt kauba eripärast ja hoiukohtade suurusest;
10. Registreerib lao infosüsteemis (laoarvestustarkvaras) vastuvõetud tooteartiklid ja nende kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid jms;
11. Sildistab vajadusel tooted, lisab kasutusjuhendid või teeb muud lisaväärtustoimingud;
12. Registreerib teostatud lisaväärtustoimingud lao infosüsteemis.
B.2.2 Kaupade hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigutab kaubad hoiukohtadele või edasise käitlemise alale järgides füüsikalisi hoiustamisnõudeid (niiskus, temperatuur), nõutavaid hoiustamisviise ja -juhiseid;
2. Registreerib hoiule paigutatud tooted tooteartiklite ja -koguste lõikes laoaadressidel manuaalselt või elektroonselt lao infosüsteemis;
3. Korrastab perioodiliselt hoiukohti eemaldades pakkematerjali jääke ja puhastades vajadusel kaupu vastavalt laos kehtivale korrale;
4. Kontrollib toodete koguste, laoaadresside ja realiseerimistähtaegade, partiinumbrite ja markeeringu vastavust laoarvestussüsteemis ja tegelikkuses. Teeb vajadusel korrektuuri lao infosüsteemis;
5. Tuvastab laoaadressid, laoartiklid ja nende kogused visuaalselt või elektroonselt, kasutades selleks ettenähtud infotehnoloogilisi rakendusi;
6. Fikseerib laoartiklite saldod, realiseerimistähtajad, seeria- või partiinumbrid lugemislehel või käsiterminalis, kasutades käsiterminali lao tarkvara ja automaatse tuvastamise süsteeme (vöötkooditehnoloogia, RFID, NFC);
7. Selgitab välja võimalikud saldovahede tekkimise põhjused.
B.2.3 Kauba väljastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Aktiveerib laojuhtimissüsteemis väljastustellimuse komplekteerimislehe;
2. Komplekteerib väljastustellimuse, kasutades laojuhtimissüsteemis seadistatud meetodeid (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine) käsiterminali või häälkomplekteerimise või märgutule juhitud komplekteerimise tehnoloogiat;
3. Valib toodete omadustele (kogus, maht või kaal) sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm);
4. Koostab komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse;
5. Pakendab saadetised, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;
6. Lisab saadetisele pakkelehe ja transpordietiketi(d) ja paigutab väljastatavad pakkeüksused väljastusalale;
7. Laadib saadetised veoühikusse lähtuvalt väljastustellimusest;
8. Kinnitab pakkeüksused vastavalt veoste laadimise ja kinnitamise soovitustele ja nõuetele (Euroopa hea tava veoste kinnitamiseks maanteevedudel, CTU koodeks jms);
9. Annab pakkeüksused ja kaubadokumendid üle, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse.
B.2.4 Lao klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. Teenindab lattu saabunud kliente kooskõlas ettevõttes sätestatud klienditeeninduse põhimõtetega,
2. Suhtleb vajadusel lattu saabunud klientide ja tarnijate esindajatega;
3. Võtab vastu ja käsitleb tellimusi lähtudes laotöö töökorraldusest;
4. Vastab siseklientide päringutele, vahendades saadetise ja kaubaga seotud informatsiooni;
5. Registreerib saadetistega seotud kõrvalekalded ja edastab need seotud osapooltele ettevõttes kehtiva korra kohaselt;
6. Annab asjakohast infot pretensioonide ja reklamatsioonide tekkepõhjuste selgitamiseks ja lahendamiseks.
Osakutsega seotud kompetentsid
Kaubakäitleja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Kauba väljastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Aktiveerib laojuhtimissüsteemis väljastustellimuse komplekteerimislehe;
2. Komplekteerib väljastustellimuse, kasutades laojuhtimissüsteemis seadistatud meetodeid (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine) käsiterminali või häälkomplekteerimise või märgutule juhitud komplekteerimise tehnoloogiat;
3. Valib toodete omadustele (kogus, maht või kaal) sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm);
4. Koostab komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse;
5. Pakendab saadetised, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;
6. Lisab saadetisele pakkelehe ja transpordietiketi(d) ja paigutab väljastatavad pakkeüksused väljastusalale;
7. Laadib saadetised veoühikusse lähtuvalt väljastustellimusest;
8. Kinnitab pakkeüksused vastavalt veoste laadimise ja kinnitamise soovitustele ja nõuetele (Euroopa hea tava veoste kinnitamiseks maanteevedudel, CTU koodeks jms);
9. Annab pakkeüksused ja kaubadokumendid üle, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse.
B.2.4 Lao klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. Teenindab lattu saabunud kliente kooskõlas ettevõttes sätestatud klienditeeninduse põhimõtetega,
2. Suhtleb vajadusel lattu saabunud klientide ja tarnijate esindajatega;
3. Võtab vastu ja käsitleb tellimusi lähtudes laotöö töökorraldusest;
4. Vastab siseklientide päringutele, vahendades saadetise ja kaubaga seotud informatsiooni;
5. Registreerib saadetistega seotud kõrvalekalded ja edastab need seotud osapooltele ettevõttes kehtiva korra kohaselt;
6. Annab asjakohast infot pretensioonide ja reklamatsioonide tekkepõhjuste selgitamiseks ja lahendamiseks.
B.2.1 Kauba vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tuvastab veodokumentidelt saadetise adressaadi vastavuse;
2. Jälgib veorežiimi tingimuste täitmist vastavalt kauba omadustele;
3. Tuvastab ja registreerib pakkeüksuste vigastused ning nende võimaliku mittevastavuse veodokumendil märgituga;
4. Laadib kaubad maha, kasutades sobivaid laoseadmeid ja töövahendeid;
5. Hindab iga pakkeüksuse seisundit ja fikseerib visuaalsed vigastused veodokumentides;
6. Sorteerib pakkeüksused, konsolideerib ja ristlaadib (cross-docking) lao- ja otsesaadetised;
7. Tuvastab tooted ja võrdleb nende koguste vastavust pakkedokumentidele ja ostutellimustele visuaalselt või elektroonselt;
8. Kontrollib toodete komplektsust vastavalt ette antud spetsifikatsioonile (loetelule);
9. Koostab hoiuühikud lähtuvalt kauba eripärast ja hoiukohtade suurusest;
10. Registreerib lao infosüsteemis (laoarvestustarkvaras) vastuvõetud tooteartiklid ja nende kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid jms;
11. Sildistab vajadusel tooted, lisab kasutusjuhendid või teeb muud lisaväärtustoimingud;
12. Registreerib teostatud lisaväärtustoimingud lao infosüsteemis.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Laotöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. Mõistab lao toimimise tervikprotsessi ja ettevõtte erinevate allüksuste eesmärke;
3. Kasutab laoseadmeid ja muid töövahendeid otstarbekohaselt, heaperemehelikult ja säästvalt;
4. Kohandub meeskonnaga, tunnetab oma rolli selles, on suhtlemisel positiivne ja koostöövalmis
5. Juhendab vajadusel kaastöötajaid;
6. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega ja teeb ettepanekuid töö parendamiseks;
7. Kasutab tööülesannete lahendamisel laojuhtimise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi, registreerib kõik töö käigus toimunud füüsilised laotoimingud laojuhtimise süsteemis;
8. Kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Andmebaasid, Tekstitöötlus, Tabeltöötlus ja standardmoodulitele IT-turvalisus , Vt Lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused;
9. Järgib oma tööga seotud õigusakte;
10. Kasutab võõrkeelsete dokumentide lugemiseks vähemalt üht võõrkeelt oma eriala piires.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-03052017-2.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.05.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Laohoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4321 Laoarvestuse kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peep Tomingas Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Ain Tulvi PAC Training OÜ, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Marek Järlak Eesti Tarbijateühistute Keskühistu
Ain Jõeleht DSV
Ene Roosmann Ensto Operations
Tiina Matsulevitš SA Innove
Janek Saareoks AS Schenker

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist