Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Laotöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Laotöötaja, tase 4
EN: Warehouse worker, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Kaubakäitleja, tase 4
Kehtib alates: 29.04.2022
Kehtib kuni: 28.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardites suuri sisulisi muudatusi ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Laotöötaja 157367 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 30.05.2022 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Laotöötaja 144386 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 15.08.2022 Avatud
3 Järvamaa Kutsehariduskeskus Laotöötaja 233507 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.06.2022 Avatud
4 Järvamaa Kutsehariduskeskus Laotöötaja 214454 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Laotöötaja 221009 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 15.06.2022 Avatud
6 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Laotöötaja 138877 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
7 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Laotöötaja 217997 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Laotöötaja 219943 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.09.2022 Avatud
9 Tartu Rakenduslik Kolledž Laotöötaja 136677 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
10 Valgamaa Kutseõppekeskus Laotöötaja 217722 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Laotöötaja töö on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine.
4. taseme laotöötaja ülesandeks on kaupade (toorainete, komponentide ja pooltoodete) vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine, markeerimine jm lisaväärtu...
stoimingute tegemine ning klientide teenindamine laos, kasutades laoinfotehnoloogiaseadmeid ja-süsteeme. Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kauba käitleja" osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.
Samal kutsealal on ka lao abitööline, tase 3 ja laojuht, tase 5 kutsed.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kauba vastuvõtmine
A.2.2 Kaupade hoiustamine
A.2.3 Kauba väljastamine
A.2.4 Lao klienditeenindus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme laotöötajaks saab õppida kutseõppeasutuses või omandada kutseoskused töökohal õppides ja erialaseid täiendkoolitusi läbides.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Laotöötaja, laotööline, kaubakäitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija, laooperaator, tõstukijuht, terminalitöötaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.1 – B.3.4.
Osakutse Kaubakäitleja, tase 4 saamiseks on vajalik tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.1, B.3.3 ja B.3.4.
B.2 Laotöötaja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. mõistab lao toimimise tervikprotsessi ja ettevõtte erinevate allüksuste töö sisu ning eesmärke;
3. kasutab laoseadmeid ja muid töövahendeid otstarbekohaselt, heaperem...
ehelikult ja säästvalt;
4. kohandub meeskonna ja teiste üksustega, tunnetab oma rolli selles, on suhtlemisel positiivne ja koostöövalmis, juhendab vajadusel kaastöötajaid; kohaneb ja tuleb toime mitmekultuurilises töökeskkonnas;
5. suhtleb viisakalt ja on abivalmis;
6. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega ja teeb ettepanekuid töö parendamiseks;
7. järgib oma tööga seotud õigusakte;
8. kasutab oma töös digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaalale sisuloome ja ohutuse osas algtasemel ning infotöötluse, kommunikatsiooni ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 1);
9. kasutab tööülesannete lahendamisel laojuhtimise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi, registreerib kõik töö käigus toimunud füüsilised laotoimingud laojuhtimise süsteemis;
10. kasutab dokumentide lugemiseks vähemalt üht võõrkeelt (eesti ja inglise) oma eriala piires.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kauba vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab veodokumentidelt saadetise adressaadi vastavuse;
2. jälgib veorežiimi tingimuste täitmist vastavalt kauba omadustele;
3. tuvastab ja registreerib pakkeüksuste vigastused ning nende võimaliku mittevastavuse veodokumendil märgituga;
4. laadib kaubad maha, kasutades sobivaid laoseadmeid ja töövahendeid;
5. hindab iga pakkeüksuse seisundit visuaalselt ning fikseerib vigastused ja kaubakahjustused veodokumentides;
6. sorteerib pakkeüksused, ühitab (konsolideerib) ja ristlaadib (cross-docking) lao- ja otsesaadetised;
7. tuvastab tooted ja võrdleb nende (kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid jms) vastavust pakkedokumentidele ja ostutellimustele visuaalselt või elektroonselt;
8. kontrollib toodete komplektsust vastavalt etteantud spetsifikatsioonile (loetelule);
9. koostab hoiuühikud lähtuvalt kauba eripärast ja hoiukohtade suurusest;
10. registreerib lao infosüsteemis (laoarvestustarkvaras) vastuvõetud tooteartiklid ja nende kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid, kõrvalekalded jms;
11. sildistab vajadusel tooted, lisab kasutusjuhendid või teeb muud lisaväärtustoimingud;
12. registreerib teostatud lisaväärtustoimingud lao infosüsteemis.
B.3.2 Kaupade hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigutab kaubad hoiukohtadele või edasise käitlemise alale järgides füüsikalisi hoiustamisnõudeid (niiskus, temperatuur), nõutavaid hoiustamisviise ja -juhiseid;
2. registreerib laoaadressidel hoiule paigutatud tooted tooteartiklite ja -koguste lõikes manuaalselt või elektroonselt lao infosüsteemis:
3. korrastab perioodiliselt hoiukohti, eemaldades pakkematerjali jääke ja puhastades vajadusel kaupu vastavalt laos kehtivale korrale;
4. kontrollib toodete koguste, laoaadresside ja realiseerimistähtaegade, partiinumbrite ja markeeringu vastavust laoarvestussüsteemis ja tegelikkuses; teeb vajadusel korrektuuri lao infosüsteemis;
5. tuvastab laoaadressid, laoartiklid ja nende kogused visuaalselt või elektroonselt, kasutades selleks ettenähtud infotehnoloogilis rakendusi;
6. fikseerib laoartiklite saldod, realiseerimistähtajad, seeria- või partiinumbrid lugemislehel või käsiterminalis, kasutades käsiterminali lao tarkvara ja automaatse tuvastamise süsteeme (vöötkooditehnoloogia, RFID, NFC).
B.3.3 Kauba väljastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. aktiveerib laojuhtimissüsteemis väljastustellimuse komplekteerimislehe;
2. komplekteerib väljastustellimuse, kasutades laojuhtimissüsteemis seadistatud meetodeid (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine) käsiterminali või häälkomplekteerimise või märgutule juhitud komplekteerimise tehnoloogiat;
3. valib toodete omadustele (kogus, maht või kaal) sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm);
4. koostab komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse;
5. pakendab saadetised, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;
6. lisab saadetisele pakkelehe ja transpordietiketi(d), vajadusel põrutus-, niiskus-, temperatuuri- jm andurid ja paigutab väljastatavad pakkeüksused väljastusalale;
7. laadib saadetised veoühikusse lähtuvalt väljastustellimusest;
8. kinnitab pakkeüksused vastavalt veoste laadimise ja kinnitamise soovitustele ja nõuetele (Euroopa hea tava veoste kinnitamiseks maanteevedudel, CTU koodeks jms);
9. hindab visuaalselt laadimisel saabunud veoühiku sobilikkust (temperatuur, niiskus, puhtus jms) väljastatava kauba transpordiks;
10. annab pakkeüksused ja kaubadokumendid üle, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse.
B.3.4 Lao klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. teenindab lattu saabunud kliente kooskõlas ettevõtte klienditeeninduse põhimõtetega;
2. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, lähtudes laotöö töökorraldusest;
3. vastab siseklientide päringutele, vahendades saadetise ja kaubaga seotud informatsiooni;
4. registreerib saadetistega ja veoühikuga seotud kõrvalekalded ja edastab need seotud osapooltele ettevõttes kehtiva korra kohaselt;
5. annab asjakohast infot pretensioonide ja reklamatsioonide tekkepõhjuste selgitamiseks ja lahendamiseks, teeb ettepanekuid parendustegevusteks.
Osakutsega seotud kompetentsid
Kaubakäitleja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Kauba vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab veodokumentidelt saadetise adressaadi vastavuse;
2. jälgib veorežiimi tingimuste täitmist vastavalt kauba omadustele;
3. tuvastab ja registreerib pakkeüksuste vigastused ning nende võimaliku mittevastavuse veodokumendil märgituga;
4. laadib kaubad maha, kasutades sobivaid laoseadmeid ja töövahendeid;
5. hindab iga pakkeüksuse seisundit visuaalselt ning fikseerib vigastused ja kaubakahjustused veodokumentides;
6. sorteerib pakkeüksused, ühitab (konsolideerib) ja ristlaadib (cross-docking) lao- ja otsesaadetised;
7. tuvastab tooted ja võrdleb nende (kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid jms) vastavust pakkedokumentidele ja ostutellimustele visuaalselt või elektroonselt;
8. kontrollib toodete komplektsust vastavalt etteantud spetsifikatsioonile (loetelule);
9. koostab hoiuühikud lähtuvalt kauba eripärast ja hoiukohtade suurusest;
10. registreerib lao infosüsteemis (laoarvestustarkvaras) vastuvõetud tooteartiklid ja nende kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid, kõrvalekalded jms;
11. sildistab vajadusel tooted, lisab kasutusjuhendid või teeb muud lisaväärtustoimingud;
12. registreerib teostatud lisaväärtustoimingud lao infosüsteemis.
B.3.3 Kauba väljastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. aktiveerib laojuhtimissüsteemis väljastustellimuse komplekteerimislehe;
2. komplekteerib väljastustellimuse, kasutades laojuhtimissüsteemis seadistatud meetodeid (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine) käsiterminali või häälkomplekteerimise või märgutule juhitud komplekteerimise tehnoloogiat;
3. valib toodete omadustele (kogus, maht või kaal) sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm);
4. koostab komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse;
5. pakendab saadetised, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;
6. lisab saadetisele pakkelehe ja transpordietiketi(d), vajadusel põrutus-, niiskus-, temperatuuri- jm andurid ja paigutab väljastatavad pakkeüksused väljastusalale;
7. laadib saadetised veoühikusse lähtuvalt väljastustellimusest;
8. kinnitab pakkeüksused vastavalt veoste laadimise ja kinnitamise soovitustele ja nõuetele (Euroopa hea tava veoste kinnitamiseks maanteevedudel, CTU koodeks jms);
9. hindab visuaalselt laadimisel saabunud veoühiku sobilikkust (temperatuur, niiskus, puhtus jms) väljastatava kauba transpordiks;
10. annab pakkeüksused ja kaubadokumendid üle, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse.
B.3.4 Lao klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. teenindab lattu saabunud kliente kooskõlas ettevõtte klienditeeninduse põhimõtetega;
2. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, lähtudes laotöö töökorraldusest;
3. vastab siseklientide päringutele, vahendades saadetise ja kaubaga seotud informatsiooni;
4. registreerib saadetistega ja veoühikuga seotud kõrvalekalded ja edastab need seotud osapooltele ettevõttes kehtiva korra kohaselt;
5. annab asjakohast infot pretensioonide ja reklamatsioonide tekkepõhjuste selgitamiseks ja lahendamiseks, teeb ettepanekuid parendustegevusteks.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29042022-1.5/7k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Laohoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4321 Laoarvestuse kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peep Tomingas ProLog
Tiina Kraav Tartu Kutsehariduskeskus
Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu
Ene Roosmann BE Group OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist